Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 20 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Anuncio

Similares a Programa electoral (20)

Programa electoral

 1. 2. COMPROMIS PER L’EDUCACIÓ I LES ESCOLES PÚBLIQUES <ul><li>Prestarem una atenció especial al manteniment i bon funcionament de les instal·lacions escolars municipals i exigirem a la Generalitat que complisca les seues obligacions en esta qüestió. </li></ul><ul><li>Exigirem a la Generalitat que desenvolupe el pla d’Educació Compensatòria que està pendent. </li></ul><ul><li>Impulsarem el projecte de “Paterna, ciutat educadora”. </li></ul><ul><li>Reivindicarem a la Generalitat que el centre musical paterner siga conservatori oficial de música de grau mitjà. </li></ul><ul><li>Demanarem que la Generalitat modifique el mapa escolar municipal perquè responga a les necessitats poblacionals actuals de Paterna i exigirem a la Generalitat l’ampliació del Sanchis Guarner, l'Ausiàs March i La Font amb urgència. No renunciarem que la Generalitat assumisca el pagament del col·legi de Lloma Llarga la pròxima legislatura per a reintegrar les inversions als barris, ara disminuïdes. </li></ul><ul><li>Ampliarem els programes municipals d’integració i de l’escola d’adults potenciant el valencià com a llengua vehicular. </li></ul>
 2. 3. COMPROMIS PER LA BONA GESTIÓ, LA QUALITAT DEMOCRÀTICA, LA DIVERSITAT I LA CONVIVÈNCIA <ul><li>Impulsarem la transparència administrativa. Garantirem el dret d’accedir a la documentació municipal de la ciutadania. </li></ul><ul><li>La Llei de Finançament de les Hisendes Locals és insuficient per als serveis que necessiten els ajuntaments perquè els obliga a construir per a tindre ingressos urbanístics que a la llarga són insuficients per a atendre els requeriments dels habitants dels nous barris. La Coalició Compromís ha sol·licitat en les Corts el canvi de la llei. </li></ul><ul><li>No volem les empreses mixtes. Volem un altre model per a tindre els serveis públics que necessita Paterna, per a això acordarem amb la Generalitat un pla de desenvolupament d’escoles infantils, residències, dotacions esportives, etc. Les empreses mixtes suposen un model arriscat a 40 anys que implica cedir tot el sòl públic urbanitzable que queda a estes empreses i, a més, donarà serveis més cars. Per això, e studiarem la manera legal d’anar reduint l’activitat d’estes empreses que ha muntat l’actual equip de govern per a que no hipotequen el futur econòmic de Paterna . </li></ul><ul><li>Per a pal·liar la falta de serveis públics i mentre s’aconseguix el finançament autonòmic necessari, demanarem a la Generalitat que ofesrisca més beques per a escoles infantils, residències de majors i centres de dia dels que ja existixen a Paterna. Esta opció és més barata, realista i no hipoteca el poble per a 40 anys. </li></ul><ul><li>Racionalitzarem l'empresa pública GESPA. Farem una auditoria tant financera com de recursos humans i ajustarem el personal a les tasques a realitzar per a optimitzar els recursos </li></ul>
 3. 4. COMPROMIS PER LA BONA GESTIÓ, LA QUALITAT DEMOCRÀTICA, LA DIVERSITAT I LA CONVIVÈNCIA <ul><li>Sanejarem financerament l'empresa SUMPA tractant de vendre les promocions i reduirem les despeses del consell d’administració. </li></ul><ul><li>Serem austers en la despesa municipal i portarem un exhaustiu control pressupostari. augmentant la informació econòmica i desglossant el pressupost municipal per barris . </li></ul><ul><li>Com que cal dedicar més recursos a atenció social, reduirem el pressupost de les festes mentre dure la crisi. </li></ul><ul><li>Organitzarem un voluntariat per a que, especialment les persones majors i aquelles que s’oferisquen, puguen ajudar en tasques concretes, sense que això supose suplantació de llocs de treball (acompanyar xiquetes i xiquets a escola, ajudar en biblioteques en moments puntuals, etc.). </li></ul><ul><li>Millorarem l’organització municipal establint coordinacions i projectes transversals. Reprendrem la negociación amb els sindicats per a establir una solució a la RPT, la regulació de l’ocupació pública, els mitjans i locals adequats, així com canals clars de comunicación i participació pel bé general, etc. Reduirem els assessors, reduirem els cobraments per assistir a Consells d’administració. </li></ul>
 4. 5. COMPROMIS AMB LA SEGURETAT DE LES PERSONES <ul><li>Optimitzarem els efectius de la policia local i demanarem que la dotació de policia nacional s’incremente d’acord amb la realitat d’habitants i la dispersió dels nuclis urbans de Paterna. La policia local atendrà prioritàriament els problemes derivats d’incompliment de les ordenances municipals i de la regulació del trànsit local. </li></ul><ul><li>stablirem la policia de barri amb estabilitat dels seus membres per a augmentar la relació amb el veïnat. </li></ul><ul><li>Crearem el Consell de Seguretat Ciutadana, que haurà d’aprovar un pla local de seguretat amb participació social, amb objectius i accions contra la violència de gènere, la seguretat viària i la seguretat ciutadana. </li></ul>
 5. 6. COMPROMIS AMB LA SANITAT PÚBLICA <ul><li>Defensarem la Xarxa Pública de Sanitat, element clau per a garantir la universalitat, gratuïtat, equitat i solidaritat en la seua prestació. </li></ul><ul><li>Vetllarem perquè es complisquen les ordenances municipals i se sancione a qui embrute les vies públiques, parcs i jardins amb papers i altres residus. Es prestarà especial atenció a les persones que no arrepleguen els excrements dels seus gossos. </li></ul><ul><li>Exigirem a la Conselleria de Sanitat que assumisca la seua responsabilitat en la millora de la sanitat pública a Paterna, i per això reivindicarem: </li></ul><ul><ul><ul><li>Que execute el Centre d'Especialitats de Paterna i que s’ubique al Barri de Santa Rita per la seua centralitat als distints barris i per la seua accessibilitat. Així com els consultoris que falten (Santa Rita i Lloma Llarga) en els seus pressupostos. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Que millore la dotació de metges especialistes en el centre de Burjassot per a reduir les llistes d'espera. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>L’adequació del Servei d’Urgències a la realitat de la població i dispersió de nuclis urbans de Paterna. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>La incorporació del servei de geriatria als centres de salut i consultoris. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Dotació suficient dels serveis de pediatria en tot el municipi. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Que dote amb mitjans i estabilitze l’àrea de Salut Mental. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Més places hospitalaries i de personal a l’Hospital Arnau de Vilanova per a millorar els serveis. </li></ul></ul></ul>
 6. 7. COMPROMIS AMB EL BENESTAR DE LES PERSONES <ul><li>Els serveis socials han de servir per a atendre i donar eixida a situacions de risc (d'exclusió social, de pobresa, de maltractament, etc.). </li></ul><ul><ul><ul><li>Exigirem a la Generalitat la construcció de centres de dia per a Persones Majors i residències públiques a Paterna per millorar la qualitat de vida dels majors. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exigirem a la Generalitat l’increment de la subvenció per al funcionament del Patronat Francisco Esteve. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reforçarem els educadors de carrer. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ampliarem el Servei Municipal de guarderia extraescolar (“escola matinera” i “escola d’estiu”). </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exigirem a la Generalitat que aplique la Llei de Dependència per donar una resposta òptima a les problemàtiques derivades de la falta d’autonomía funcional, solitud, desestructuració familiar, etc. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Crearem el Consell Sectorial de Benestar Social que analitze, determine i oriente l’acció del municipi en polítiques socials. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exigirem que la Generalitat aporte diners suficient per a la renda garantida de ciutadania. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Actuarem perquè s’acomplisca el Pla d’Acció Preferent per al barri de la Coma amb programes de rehabilitació urbana, d’intervenció social i educativa i amb instruments de mediació i participació ciutadana. </li></ul></ul></ul>
 7. 8. COMPROMIS PER UNA MOBILITAT I UN URBANISME SOSTENIBLE <ul><li>Paterna no necessita construir en el Pla del Rector i altres nous eixamplaments previstos, ja que responen al mateix model de créixer quan el creixement vegetatiu de la població no ho necessita. Paterna ha crescut excessivament i sense cohesió, i ara és un municipi amb centres dispersos que requerixen un esforç important per a atendre les demandes dels seus barris, però amb una gestió racional com la que proposem podem aconseguir una ciutat vertebrada, amb suficients serveis i on la gent visca més a gust. Per això: </li></ul><ul><ul><ul><li>Completarem l’eliminació de barreres arquitectòniques. Exigirem el compliment de les mesures per a garantir el pas dels vianants en les obres al carrer. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Elaborarem plans d’accessibilitat i de mobilitat. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Desenvoluparem el Pla de Mobilitat Sostenible per a fer de Paterna un poble més habitable, menys sorollós i que reduïsca les emissions de CO2: incentivarem els desplaçaments a peu i en bicicleta, en transport públic, continuarem ampliant les zones només per a vianants, reduint així la necessitat dels desplaçaments motoritzats. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Executarem la xarxa de carrils bici pendent que connecte tots els barris del municipi i reduirem la velocitat màxima de circulació en tots els barris excepte en algunes avingudes. Així facilitarem l'ús de la bicicleta també fora dels carrils bici amb l’objectiu que es convertisca en la forma prioritària de desplaçament en els distints barris. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Ampliarem el servei de bicicletes de lloguer i els aparcaments de bicicletes particulars. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exigirem a la Generalitat l’increment de la freqüència de la línia 1 del metro fins a Llíria igualant-la a la de Paterna, l’ampliació dels horaris fins a les 12 de la nit, metro nocturn els caps de setmana i l’eliminació dels passos a nivell. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Urbanitzarem les zones poblades pendents d’urbanitzar. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Mantindrem una oposició ferma perquè el segon by-pass no passe pel terme de Paterna. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Exigirem a la Generalitat un pla d’accessos a la Canyada, a fi de poder descongestionar els existents. </li></ul></ul></ul>
 8. 9. COMPROMIS AMB LES OBRES I INFRAESTRUCTURES PENDENTS <ul><li>Estudiarem, conjuntament amb les associacions veïnals, les juntes de barri i el Consell d’Urbanisme la possibilitat d’implantar aparcaments per a residents en els barris de la manera més econòmica. </li></ul><ul><li>Continuarem el Pla Integral de recollida i reutilització d’aigües regenerades de la depuradora de Paterna. </li></ul><ul><li>Establirem un pla quadriennal per a reposar les voreres i repavimentar i urbanitzar els carrers dels barris que ho necessiten. </li></ul><ul><li>Establirem un programa quadriennal per a reposar i adequar l’enllumenat públic dels barris amb criteris d’eficiència energètica i de reducció de la contaminació lumínica. </li></ul><ul><li>Demanarem finançament per a finalitzar la canalització i urbanització del barranc de Serra. </li></ul><ul><li>Reclamarem a la Generalitat la construcció de la pasarel·la per a vianants que unisca la Coma-Mas del Rosari i Lloma Llarga. </li></ul>
 9. 10. COMPROMIS PEL MEDI AMBIENT <ul><li>Establirem un pla per a anar desenvolupant les zones verdes del PGOU pendents amb mitjans per al seu bon manteniment. </li></ul><ul><li>Mantindrem els jardins nets i amb la vegetació cuidada. </li></ul><ul><li>Dotarem els jardins amb més bancs i crearem espais saludables als mateixos jardins, perquè la gent puga fer exercici físic. </li></ul><ul><li>Demanarem a la Generalitat que prohibisca la caça en el bosc i que trace diverses rutes senderistes per la Vallesa, entre les quals ha d’estar el PR que demanen els veïns i veïnes de la Canyada. També exigirem que se senyalitze la Vallesa i el parc Fluvial. </li></ul><ul><li>Exigirem a la Confederació Hidrogràfica del Túria (Ministeri de Medi Ambient) que en comptes d’eliminar les canyes amb pesticides químics, dedique el mateix pressupost a eliminar-les amb treballs de manteniment estables realitzats per una brigada que impedisca que prolifere esta espècie invasora. </li></ul><ul><li>Demanarem a la Generalitat una millor atenció al bosc de la Vallesa, com a un dels nuclis boscosos més importants del Parc Natural del Túria (més vigilància, més neteja, més cura de la vegetació, etc.). Demanarem a la Generalitat que instal·le canons d'aigua en tota la zona perimetral que limita amb el bosc per a augmentar la seguretat de la població i intervindre ràpidament en un possible incendi. Demanarem la prohibició de la circulació de vehicles privats pel parc. </li></ul><ul><li>Defensarem la protecció íntegra de l’horta, així com mesures que afavorisquen l’agricultura ecològica en l’horta. Oferirem als agricultors ajudes per a fer la transició a l'agricultura ecològica en l'horta del parc natural del Túria. Farem que l'horta siga un territori viu i productiu i una alternativa de treball per a la gent jove. </li></ul>
 10. 11. COMPROMIS PEL MEDI AMBIENT <ul><li>Condicionarem els camins de l’horta perquè la ciutadania puga gaudir d’ella, tant individualment com amb visites guiades. </li></ul><ul><li>Restringirem el trànsit de vehicles a motor pels camins de l’horta a fi que només els utilitzen els agricultors. </li></ul><ul><li>Tancarem els camins d’accés a l’horta de nit, a fi d’evitar furts. </li></ul><ul><li>Farem horts d'oci en l'horta del parc natural, tal com han fet altres municipis de l'horta amb molts bons resultats. </li></ul><ul><li>Dotarem d’una protecció paisatgística especial a la Mola. Volem regenerar i conservar este gran espai de secà, que és l’únic que queda en el terme d’estes característiques, i que es pot convertir en el gran espai natural del nucli urbà. No estem parlant de fer cap jardí, com el Parc Central, sinó de preservar de la construcció esta gran àrea de secà, netejar-la i plantar espècies autòctones a fi que es convertisca en un espai de lleure com en el seu temps va ser-ho la Font del Gerro abans de convertir-se en polígon industrial. </li></ul><ul><li>Modificarem l'ordenança de l'arbolat en la qual inclourem la necessitat explícita de llicència per als treballs forestals i uns requisits de restauració paisatgística, especialment per a les empreses elèctriques que vullguen fer treballs sota les línies d'alta tensió. </li></ul><ul><li>Millorarem el bosc del barri de la Coma. </li></ul><ul><li>Obrirem una oficina d’eficiència energètica i energies renovables per a racionalitzar la despesa energètica i afavorir la implantació de les energies renovables en tot el municipi (teulades solars, barris independents energèticament, etc.). Després de l’accident de les centrals nuclears japoneses, és més urgent la generalització de les energies renovables i l’abandonament de l’energia nuclear. </li></ul><ul><li>I ncentivarem l’ús racional de l’aigua, i per això primarem les famílies que reduisquen la despesa d’aigua. </li></ul>
 11. 12. COMPROMIS POR UNA BONA GESTIÓ DE RESIDUS <ul><li>Potenciarem la recollida selectiva i la reducció de residus amb campanyes de conscienciació. </li></ul><ul><li>També posarem més contenidors de reciclatge, i sempre hi haurà un contenidor d’envasos al costat del d’orgànica, i implantarem el quint contenidor de material de rebuig i no reciclable per a que en el contenidor verd només s'aboque matèria orgànica amb la qual es puga fer compost de qualitat. </li></ul><ul><li>Estudiarem la possibilitat de tornar a la recollida porta a porta, que està tenint molt bons resultats, ja que no és més cara, és més còmoda i suposa la recuperació de la major part dels materials reciclables. </li></ul><ul><li>Redactarem una ordenança de residus que potencie la reducció en origen, la recuperació i el reciclatge. </li></ul><ul><li>La taxa per la gestió dels residus (TÁMER) que paguem en el rebut de l’aigua és injusta i s’ha de suprimir. El fem no té perquè ser una càrrega si està ben gestionat. Posarem en marxa el Projecte Residu Zero pel qual se separa el fem orgànic per a compost i s’obtenen ingressos per a pagar la gestió dels residus de la venda del paper, el vidre, el plàstic i els envasos que recicla la població. </li></ul>
 12. 13. COMPROMIS AMB LA JOVENTUT <ul><li>Potenciarem l’oci alternatiu donant suport a les iniciatives dels grups juvenils. </li></ul><ul><li>Organitzarem festivals de música per a joves. </li></ul><ul><li>Llogarem una nau temporalment a la Font del Gerro i l'habilitarem perquè siga lloc d'assaig dels grups musicals del municipi (fins que estiga acabat l'edifici actual que només té tres sales). </li></ul><ul><li>Millorarem la gestió de l’oficina per a la vivenda pública de lloguer perquè la gent jove puga gaudir de vivendes a preus assequibles. </li></ul><ul><li>Millorarem l’oferta de cursos de formació que ajuden a la incorporació dels joves al món laboral: mòduls professionals, escoles taller, etc. </li></ul>
 13. 14. COMPROMIS AMB L’ESPORT <ul><li>Potenciarem l’esport de base impulsant campionats entre els diversos centres escolars i organitzant trobades esportives periòdiques per a incentivar la participació popular en l’esport. </li></ul><ul><li>Potenciarem les escoles esportives en col·laboració amb els clubs i fomentarem la participació dels clubs i entitats esportives en el Consell Municipal d’Esports. </li></ul><ul><li>Obrirem els patis de les escoles fora de l'horari lectiu garantint un manteniment adequat de les instal·lacions perquè siguen poliesportius dels barris i nuclis de trobada de joves per a fer esport. D'eixa manera, multiplicarem les dotacions esportives amb un cost mínim i vertebrarem els barris creant proximitat i estimulant les relacions sanes entre la gent jove. </li></ul>
 14. 15. COMPROMIS AMB LA IGUALTAT ENTRE HOMES i DONES <ul><li>Impulsarem que l’Ajuntament subscriga la Carta Europea per a la Igualtat de les Dones i els Homes en l’Àmbit Local. </li></ul><ul><li>Canviarem el nom de la Regidoria de la Dona pel de Regidoria de Polítiques d’Igualtat . </li></ul><ul><li>Crearem la figura de l’agent d’igualtat. </li></ul><ul><li>Redactarem, amb àmplia participació social, un pla d’acció municipal per a la igualtat i informarem periòdicament a la ciutadania dels progressos realitzats en l’aplicació del pla. </li></ul><ul><li>Farem que l’observatori contra la violència de gènere siga un verdader òrgan de prevenció de la violència i de foment de la igualtat en el municipi. </li></ul><ul><li>Treballarem perquè les escoles introduïsquen materials curriculars per a previndre la violència de gènere des d’edats primerenques. </li></ul><ul><li>Crearem un pis per a les dones víctimes de la violència de gènere en el municipi. </li></ul>
 15. 16. COMPROMIS AMB LA CULTURA, EL PATRIMONI i EL VALENCIÀ <ul><li>Enfortirem el servei de biblioteques i agències de lectura als barris que ja en disposen. Ampliarem els horaris. Reforçarem amb un bibliotecari l’agència de lectura de Sta. Rita. </li></ul><ul><li>Potenciarem l’Oficina Municipal d’Ús del Valencià (posarem en marxa cursos específics per a les mares i pares en el col·legis públics i en els concertats que ho demanen, i cursos de formació de funcionaris, utilitzarem el valencià en el material municipal, fomentarem l’ús social del valencià). </li></ul><ul><li>Retolarem en valencià tant les dependències municipals com la senyalització del municipi. Facilitarem que el valencià es vaja convertint en la llengua vehicular de relació en els diversos àmbits de la vida ciutadana. </li></ul><ul><li>Convertirem l'Antonio Ferrandis en el gran teatre de la comarca de l'Horta. Establirem uns preus populars per als seus espectacles. Crearem un carnet per al públic més habitual. </li></ul><ul><li>Ampliarem l'oferta cultural en valencià i amb artistes valencians. </li></ul><ul><li>Oferirem una programació estable en tots els centres socials del municipi tant de teatre com cinefòrum, vetllades de poesia, activitats infantils, etc. Posarem en marxa un cinema d’estiu municipal amb programació de qualitat de cara a optimitzar les instal·lacions del poble i crear oferta cultural de proximitat. </li></ul><ul><li>Recuperarem la toponímia tradicional de Paterna. </li></ul>
 16. 17. COMPROMIS AMB LA CULTURA, EL PATRIMONI i EL VALENCIÀ <ul><li>Recuperarem el nom de País Valencià per a l’avinguda que portà aquest nom desde l’inici de la democracia fins a l’arribada del la dreta. </li></ul><ul><li>Donarem suport als grups de teatre, musicals i als artistes del municipi. Impulsarem les polítiques de companyies residents a Paterna per a optimitzar la infraestructura de teatres i sales d’actes, per donar projecció a la nostra dinàmica cultural. </li></ul><ul><li>Avançarem els treballs arqueològics en la Lloma de Betxí i la protecció del jaciment. </li></ul><ul><li>Potenciarem les activitats musicals que organitze el centre musical i l’auditori. Ampliarem l’oferta musical de l’auditori a altres músiques (jazz, blues, rock, fusion...). </li></ul><ul><li>Potenciarem que Paterna tinga un museu de ceràmica al nivell de la importància històrica de les seues troballes. </li></ul><ul><li>Prestarem una atenció especial a la bona conservació de les coves. </li></ul><ul><li>Facilitarem la conservació en condicions de les troballes de la vila romana. </li></ul>
 17. 18. COMPROMIS AMB LA PARTICIPACIÓ CIUTADANA <ul><li>Adequarem el projecte de pressupostos anual de forma que qualsevol veí puga entendre els comptes municipals, és a dir, de manera transparent i accessible. Explicarem al poble com està la situació econòmica en cada moment i els recursos disponibles. Farem una auditoria de l’ultima legislatura, tant de l’ajuntament como de les empreses municipals. </li></ul><ul><li>Ampliarem el pressupost participatiu al 35% del pressupost d’inversions i els ampliarem a altres àrees municipals com l’oferta cultural i festiva, etc. Realitzarem les inversions pendents dels pressupostos participatius dels anys anteriors de forma prioritària. Els nous pressupostos participatius adaptarem a la situació econòmica de l'ajuntament, de manera que es faran les inversions que tinguen una segura disponibilitat pressupostària. </li></ul><ul><li>Inclourem els pressupostos participatius en la carta de participació ciutadana. </li></ul><ul><li>Els projectes que es realitzen en cada una de les àrees municipals seran participatius en el seu disseny, de manera que quan els departaments tècnics els hagen dissenyat, seran portats a les juntes de barri abans de passar a la fase següent a fi que la representació ciutadana puga aportar el que considere en un moment primerenc del procediment. </li></ul><ul><li>Dedicarem personal específic de participació que organitze processos participatius reals per a avançar-nos als grans reptes que ens porta un futur no tan llunyà, com l'encariment del preu del petroli: com crear proximitat, com humanitzar més els barris, com implementar les energies renovables en el municipi... és a dir, pensar entre tots una Paterna sostenible i preparada per als reptes del futur. Ho farem amb l'Agenda 21 Local i altres fòrums participatius. La idea no és tant l'instrument pel qual optem sinó tindre clar el que pretenem. </li></ul>
 18. 19. COMPROMIS AMB LA PROMOCIÓ DE LA OCUPACIÓ i LA REINDUSTRIALIZACIÓ <ul><li>Impulsarem la política d’ocupació a través de l’Agència Local de Desenvolupament, mitjançant cursos i programes d’emprenedors. </li></ul><ul><li>Crearem la figura del dinamitzador/a sociolaboral. </li></ul><ul><li>Donarem suport a les iniciatives locals d’economia verda i als projectes empresarials innovadors. Introduirem els criteris ambientals en la gestió de l’energia, l’aigua, els residus o l’ús de materials, així com la innovació tecnològica. Posarem en marxa programes de formació i assessorament a les PIME per a la millora de la qualitat i la gestió ambiental i per a la innovació tecnològica. </li></ul><ul><li>No aplicarem la reforma laboral en l’ajuntament. No col·laborarem amb les ETT, ni amb empreses de serveis integrals, ni amb agències de col·locació amb ànim de lucre. Garantirem el caràcter públic dels serveis d’ocupació. </li></ul><ul><li>Mantindrem i ampliarem les fires comercials. Farem una ecofira. Intensificarem les campanyes de prestigi per als comerços de Paterna. </li></ul>
 19. 20. COMPROMIS AMB LA COOPERACIÓ PER A L’EQUITAT ENTRE LES PERSONES <ul><li>Identificarem la comunitat d’immigrants al poble i els problemes que els envolten. </li></ul><ul><li>Desenvoluparem programes d’integració dels nouvinguts. </li></ul><ul><li>Quan acabe la legislatura haurem arribat al 0.7 destinat a programes de cooperació (actualment l’Ajuntament destina un 0.1). </li></ul><ul><li>Recolzarem els programes que ja existixen al continent Africà, per agermanaments i altres projectes. </li></ul><ul><li>Coordinarem en xarxa els col·lectius, associacions, ONG, etc., que treballen per aquests fins i reben diners de l’ajuntament. </li></ul><ul><li>Ens posarem com a repte que el sentit de solidaritat estiga vigent. Creiem que la crisi no ha de ser un motiu perquè la bretxa entre els menys afavorits, siguen nascuts ací o no, i els que més tenen siga cada vegada més gran. </li></ul>

×