Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Presentaciones para ti(20)

Similar a Webinar: jak pomniejszyć opłaty za użytkowanie wieczyste w dobie COVID-19(20)

Publicidad

Webinar: jak pomniejszyć opłaty za użytkowanie wieczyste w dobie COVID-19

 1. Jak pomniejszyć opłatę za użytkowanie wieczyste w dobie Covid-19? 1 marca 2021 r. Jakub Ziółek, Joanna Winter-Szymańska
 2. Wprowadzenie do regulacji przyjętych w związku z epidemią Covid-19. Jakie są tryby pomniejszania opłat za użytkowanie wieczyste? Jakie są warunki dokonania pomniejszenia opłat za użytkowanie wieczyste? Jak liczyć spadek obrotów gospodarczych? Pomniejszenie opłat za użytkowanie wieczyste jako pomoc publiczna udzielana w związku z Covid-19 – na co zwrócić uwagę? Pomniejszenie opłat za użytkownie wieczyste – kwestie formalne; czy można odwołać się od negatywnego rozstrzygnięcia? Czy wciąż można uzyskać ulgę w spłacie użytkowania wieczystego na zasadach ogólnych? Pomniejszenie opłaty za użytkowanie wieczyste| Agenda
 3. W świetle form wsparcia dotychczas udostępnionych przedsiębiorcom w celu walki z ekonomicznymi skutkami Covid-19, wsparcie dla sektora nieruchomości jest mocno ograniczone. Ogólnodostępne instrumenty wsparcia, jak np. Tarcza pracownicza, mają ograniczony zasięg ponieważ spadek obrotów pozwalający na skorzystanie z pomocy zwykle występuje w spółkach projektowych, a nie spółce zarządzającej nieruchomościami. Innym przykładem tzw. Tarcza Finansowa 1.0, która zarówno dla MŚP, jak i dużych przedsiębiorców, wprost wyłącza sektor nieruchomości spod swojej regulacji. W ogólnym rozrachunku pomniejszenie opłat za użytkowanie wieczyste jest jedną z nielicznych i realnych form wsparcia dla sektora nieruchomości. Ograniczone wsparcie dla rynku nieruchomości w związku z Covid-19 3
 4. Wprowadzenie do regulacji przyjętych w związku z epidemią Covid-19 | część 1 4 Ulgi w spłacie opłat za użytkowanie wieczyste doczekały się regulacji w ramach kolejnych nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych („Ustawa o Covid”). Tarcza Antykryzysowa 1.0 Tarcza Antykryzysowa 4.0 Ustawa o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa 31 marca 2020 r. 19 czerwca 2020 r. 10 grudnia 2020 r.
 5. Wprowadzenie do regulacji przyjętych w związku z epidemią Covid-19 | część 2 REGULACJA PRZEDMIOT Tarcza Antykryzysowa 1.0 Przesunięcie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste należnej za rok 2020 do 30 czerwca 2020 r. Możliwość odstąpienia od dochodzenia należności cywilnoprawnych przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, w drodze uchwały organu stanowiącego, dla tych podmiotów których płynność finansowa uległa pogorszeniu na skutek Covid-19. Tarcza Antykryzysowa 4.0 Przesunięcie terminu płatności opłaty za użytkowanie wieczyste należnej za rok 2020 do 31 stycznia 2021 r. Pomniejszenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 r. w stosunku do nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa (odpowiednio zasobu nieruchomości danej JST w przypadku podjęcia przez nią uchwały), dla przedsiębiorców spełniających określone warunki. - martwe przepisy 5
 6. Wprowadzenie do regulacji przyjętych w związku z epidemią Covid-19 | część 3 REGULACJA PRZEDMIOT Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa Pomniejszenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020 r. w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (odpowiednio własność danej JST w przypadku podjęcia przez nią uchwały), dla przedsiębiorców spełniających określone warunki. W przypadku przedsiębiorców spełniających określone warunki, którzy wnieśli opłatę za użytkowanie wieczyste za 2020 r. w pełnej wysokości, pomniejszenie tej opłaty za rok 2021 r., w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa (odpowiednio własność danej JST w przypadku podjęcia przez nią uchwały). 6
 7. Pomniejszenie opłaty za użytkowanie wieczyste oznacza pomniejszenie jej proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19 (tj. o ok 80 %). Pomniejszenie opłat za użytkowanie wieczyste | Tryby 7 Tryb pomniejszenia opłaty za rok 2020 dostępny dla przedsiębiorców spełniających określone warunki, którzy nie wnieśli opłaty za 2020 r. w terminie do 31.01.2021 r. – TRYB JUŻ NIEDOSTĘPNY (termin do 31.01.2021 r.) Tryb pomniejszenia opłaty za rok 2021 dostępny dla przedsiębiorców spełniających określone warunki, którzy wnieśli opłatę za 2020 r. w pełnej wysokości przed 31.01.2021 r. – TRYB WCIĄŻ DOSTĘPNY (termin do 31.03.2021 r.)
 8. Nieruchomość podlegająca opłacie stanowi własność Skarbu Państwa. Nieruchomość podlegająca opłacie jest wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorca, od którego opłata jest należna, odnotował spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia Covid-19. Przedsiębiorca nie posiada zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. Przedsiębiorca wniósł opłatę w pełnej wysokości do dnia 31 stycznia 2021 r. Przedsiębiorca dokona zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście (prezydentowi miasta na prawach powiatu) do dnia 31 marca 2021 r. Zasady pomniejszenia opłat za użytkowanie wieczyste za 2021 r.| Skarb Państwa 8 1 2 3 4 6 5
 9. Zasady pomniejszenia opłat za użytkowanie wieczyste za 2021 r.| Jednostki samorządu terytorialnego Pomniejszenie opłaty za użytkowanie wieczyste za 2021 r. w stosunku do nieruchomości należących do jednostek samorządu terytorialnego jest możliwe na zasadach analogicznych do zasad dla nieruchomości Skarbu Państwa, jeśli JST podjęła odpowiednią uchwałę. Takie rozwiązanie stanowi preferencję zasady autonomii samorządu terytorialnego nad zasadą równości przedsiębiorców wobec prawa. 9 Pomniejszenie możliwe Pomniejszenie niemożliwe Uchwała JST Brak uchwały JST
 10. Spadek obrotów gospodarczych | Jak liczyć? 10 Z pomniejszenia opłaty za użytkowanie wieczyste może skorzystać przedsiębiorca, który wskutek wystąpienia Covid-19, odnotował spadek obrotów gospodarczych rozumiany jako się zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym: nie mniej niż 15 % nie mniej niż 25 % Jako łączny stosunek obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku poprzedniego. Jako łączny stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień złożenia zgłoszenia, w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Za miesiąc uważa się także 30 kolejnych dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego.
 11. Pomniejszenie opłaty za użytkowanie wieczyste jako pomoc publiczna w związku z Covid-19 | Limit pomocy Pomniejszenie opłaty za użytkowanie wieczyste ujęte w sekcji 3.1 Komunikatu Komisji (UE) – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19. Limit określony dla form pomocy z sekcji 3.1 Komunikatu Komisji wynosi obecnie 800.000 euro na przedsiębiorstwo. Badając przysługujący beneficjentowi limit pomocy z sekcji 3.1, należy wziąć pod uwagę wszelką wcześniejszą pomoc z sekcji 3.1 otrzymana przez beneficjenta oraz podmioty z nim powiązane. Pod uwagę należy brać zarówno powiązania formalne, jak i występujące za pośrednictwem osób fizycznych lub grup osób fizycznych działających wspólnie. Nie bierze się natomiast pod uwagę relacji partnerstwa. 11
 12. Pomniejszenie opłaty za użytkowanie wieczyste jako pomoc publiczna w związku z Covid-19 | Zasady kumulacji Wszelkie formy pomocy ujęte w sekcji 3.1 Komunikatu Komisji (UE) kumulują się do limitu 800 000 euro na przedsiębiorstwo (limit 120 /100 tys. euro przewidziany dla branż rybołówstwa / podstawowej produkcji produktów rolnych). UWAGA: Do Komisji Europejskiej trafiła notyfikacja RP o podwyższenie progów pomocy kryzysowej do kwoty 1.800.000 euro. Notyfikacja czeka na zatwiedzenie przez Komisję Europejską. Przykład: przedsiębiorca skorzystał ze zwolnienia z podatku od nieruchomości do wysokości 200 000 euro. Z uwagi na to, że zwolnienie z PON ujęte jest w sekcji 3.1 Komunikatu, na pomniejszenie opłaty za użytkowanie wieczyste przedsiębiorcy pozostaje do zagospodarowania 600 000 euro. Co do zasady pomoc z sekcji 3.1 Komunikacji Komisji (UE) nie kumuluje się z formami pomocy ujętymi w innych sekcjach Komunikatu. Przykład: przedsiębiorca skorzystał odroczenia płatności CIT. W związku z tym, że odroczenia podatków na podstawie Ordynacji podatkowej nie mieszczą się w sekcji 3.1 Komunikatu, na pomniejszenie opłaty za użytkowanie wieczyste przedsiębiorcy pozostaje cała kwota 800 000 euro. 12
 13. Brak jednolitej praktyki co do formy załatwienia sprawy – niektóre urzędy dopuszczają formę elektroniczną, czy też wprowadzają urzędowe formularze, czy też żądają dodatkowych oświadczeń dot. pozyskanej pomocy publicznej. Ustawa o Covid nie nakłada obowiązku wyliczenia wysokości pomniejszenia opłaty za użytkowanie wieczyste na zgłaszającego pomniejszenie – wydaje się, że zasadne jest pozostawienie tego wyliczenia organowi. Należy jednak pamiętać o obowiązku uiszczenia pozostałej kwoty opłaty (ok. 20 %) w ustawowym terminie. Wraz ze zgłoszeniem konieczne jest przedstawienie szeregu załączników, w tym oświadczeń zgłaszającego pomniejszenie opłaty, składanych pod rygorem odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań oraz formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z COVID-19. Zagadnienia praktyczne | forma postępowania, wyliczenie wysokości pomniejszenia 13
 14. Rozstrzygnięcie o pomniejszeniu / niepomniejszeniu opłaty za użytkowanie wieczyste zapada w formie pisemnej – brak decyzji administracyjnej - brak odwołania do organu wyższej instancji. Na żądanie organu zgłaszający pomniejszenie w terminie 30 dni musi przedstawić dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek pomniejszenia lub warunków udzielenia pomocy publicznej (praktyka pokazuje, że organy korzystają z tej kompetencji). Brak przedstawienia żądanych przez organ dokumentów, niezłożenie wymaganych oświadczeń, nieprzedstawienie informacji dotyczących pomocy publicznej lub stwierdzenie przez organ, że przesłanki pomniejszenia / warunki udzielenia pomocy są niespełnione – stanowi podstawę dochodzenia opłaty w pełnej wysokości. Użytkowanie wieczyste, jako stosunek cywilnoprawny - rozstrzygnięcie sporu przed sądem powszechnym? Zagadnienia praktyczne | Co robić w razie negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia? 14
 15. Czy cały czas można uzyskać ulgę w spłacie użytkowania wieczystego na zasadach ogólnych? Możliwa ulga w spłacie opłaty za użytkowanie wieczyste na zasadach ogólnych – umorzenie, odroczenie lub rozłożenie płatności na raty. W przypadku zasad ogólnych, ulgi w spłacie użytkowania wieczystego traktowane są jako pomoc de minimis – limit tej pomocy wynosi do 200 000 euro na przedsiębiorstwo (podmioty powiązane zgodnie z właściwymi rozporządzeniem KE) w okresie 3 lat podatkowych. Zarówno w przypadku nieruchomości należących do Skarbu Państwa, jak i JST - decyzja o przyznaniu ulgi ma w pełni uznaniowy charakter. 15
 16. 16 Crido. Warto zapytać. Joanna Winter-Szymańska Radca prawny, Counsel T: +48 600 361 971 E: Joanna.Winter-Szymanska@crido.pl Jakub Ziółek Radca prawny, Partner zarządzający T: +48 602 455 406 E: Jakub.Ziolek@crido.pl
 17. Każda informacja zawarta w niniejszej prezentacji jest dostępna nieodpłatnie. Publikacja nie ma charakteru reklamowego i służy wyłącznie celom informacyjnym. Żadna informacja zawarta w niniejszym materiale nie stanowi porady prawnej ani oferty, w tym w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego. Crido Legal J. Ziółek i Wspólnicy Sp.k. niniejszym wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń, strat, żądań lub szkód wynikających lub związanych z korzystaniem z informacji, treści lub materiałów zawartych w prezentacji. 17 Disclaimer
 18. Crido. Warto wiedzieć i być na bieżąco. #Crido
 19. CRIDO ul. Towarowa 28 00-839 Warszawa T: +48 22 324 59 00 E: crido@crido.pl crido.pl

Notas del editor

 1. Przesłanki pomniejszenia określone są w art. 15ja Specustawy Art.  15ja.  Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w odniesieniu do której organem reprezentującym Skarb Państwa jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należna za 2020 r. od przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem: 1) zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15j ust. 1; 2) braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r.
 2. Tarcza Antykryzysowa 1.0 tj. ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Tarcza antykryzysowa 4.0 tj. ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19.
 3. Art. 15zzzf „Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o odstąpieniu od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 i które złożą wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności.” Przepisy Tarczy 4.0 martwe z uwagi na odwołanie się do definicji zasobu nieruchomości z UGN tj.: „należy przez to rozumieć nieruchomości, które stanowią przedmiot własności Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa i nie zostały oddane w użytkowanie wieczyste, oraz nieruchomości będące przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa, gminy, powiatu lub województwa”
 4. Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (w zakresie przepisów o RPU weszła w życie 05.01.2021): - zmieniła brzmienie przepisów ustawy covidowej dotyczących pomniejszenia opłat RPU na nieruchomościach Skarbu Państwa oraz JST poprzez zastąpienie odwołania do „zasobu nieruchomości” na odwołanie do statusu właścicielskiego nieruchomości w użytkowaniu wieczystym; - dodała do ustawy covidowej art. 15jca przewidujący możliwość pomniejszenia opłaty RPU za 2021 dla tych przedsiębiorców którzy opłatę wnieśli opłatę za 2020 r. w pełnej wysokości.
 5. Stan zagrożenia epidemicznego został wprowadzony w Polsce w dniu 13 marca 2020 r. w drodze Rozporządzenia Ministra Zdrowia i objął okres od dnia 14 marca 2020 r. do czasu odwołania. Z kolei w dniu 20 marca 2020 r. w drodze Rozporządzeń Ministra Zdrowia na obszarze Polski odwołano stan zagrożenia epidemicznego oraz ogłoszono stan epidemii obejmujący okres od dnia 20 marca 2020 r. do czasu odwołania. Pomniejszenie proporcjonalne za rok 2020/2021 r. – pomniejszenie opłaty za liczbę 293 dni z 2020 r. tj. czasu trwania stanu zagrożenia epidemicznego / epidemii.
 6. Przesłanki pomniejszenia za 2021 określone są w art. 15ja oraz 15jca Specustawy Art.  15ja.  Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, w odniesieniu do której organem reprezentującym Skarb Państwa jest starosta lub prezydent miasta na prawach powiatu, wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należna za 2020 r. od przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, oraz państwowej osoby prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19, podlega pomniejszeniu proporcjonalnie do liczby dni w tym roku, w których obowiązywał stan zagrożenia epidemicznego oraz stan epidemii z powodu COVID-19, pod warunkiem: 1) zgłoszenia wniesienia opłaty w pomniejszonej wysokości staroście lub prezydentowi miasta na prawach powiatu, wykonującym zadania z zakresu administracji rządowej, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15j ust. 1; 2) braku zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Pracy lub Fundusz Solidarnościowy do końca trzeciego kwartału 2019 r. art.15jca 1. Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15j ust. 1, podmiot, o którym mowa w art. 15ja, wniósł w niepomniejszonej wysokości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020, obniżeniu, o kwotę wyliczoną zgodnie z art. 15ja podlega wysokość należnej od tego podmiotu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2021. 2.  Jeżeli przed upływem terminu, o którym mowa w art. 15j ust. 1, podmiot, o którym mowa w art. 15ja, wniósł w niepomniejszonej wysokości, opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2020, które uległo przekształceniu w prawo własności w 2020 roku, obniżeniu o kwotę wyliczoną zgodnie z art. 15ja, podlega wysokość należnej od tego podmiotu opłaty, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040), za rok 2021 albo wnoszonej w tym roku jako opłata jednorazowa. 3.  Przepisy art. 15ja oraz art. 15jc stosuje się odpowiednio, z tym, że zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1, należy dokonać przed upływem terminu na wniesienie opłaty: 1) rocznej z tytułu użytkowania wieczystego za rok 2021 - w przypadku, o którym mowa w ust. 1; 2) o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, należnej za rok 2021 - w przypadku, o którym mowa w ust. 2.
 7. BRAK INFORMACJI ODNOŚNIE PODJĘCIA TAKICH UCHAWŁ NA 2021 r. W JAKIMKOLWIEK MIEŚCIE. Co więcej, wiele urzędów błędnie interpretuje przepisy specustawy i nie ma nawet świadomości jak działa pomniejszenie za 2021 r. w przypadku i Skarbu Państwa i JST. Przesłanki pomniejszenia określone są w art. 15jd oraz 15jca Specustawy Art. 15jd 1.  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o: 1) pomniejszeniu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej odpowiednio własność gminy, powiatu lub województwa, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, należnej za 2020 r. od podmiotów, o których mowa w art. 15ja; 2) niepobieraniu czynszu najmu i dzierżawy oraz opłaty z tytułu oddania nieruchomości w użytkowanie przypadających jednostce samorządu terytorialnego za okres kolejnych trzech miesięcy w 2020 r. następujących po miesiącu, w którym dokonano zgłoszenia zgodnie z ust. 2 pkt 2, z tytułu umów najmu, dzierżawy lub użytkowania zawartych na okres co najmniej trzech miesięcy w odniesieniu do nieruchomości należącej odpowiednio do gminnego, powiatowego albo wojewódzkiego zasobu nieruchomości w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej, od podmiotów, o których mowa w art. 15jb. 2.  Przepisy art. 15ja-15jca (15jca tj. przepis dot. pomniejszenia za 2021 r.) stosuje się odpowiednio, z tym że: 1) zgłoszenie, o którym mowa w art. 15ja pkt 1, wnosi się do właściwego organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego; 2) zgłoszenie, o którym mowa w art. 15jb pkt 1, wnosi się do właściwego organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego lub do kierownika samorządowej jednostki organizacyjnej, na rzecz której ustanowiono trwały zarząd na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 8. Wiemy, że w Warszawie organy na potwierdzenie spadku obrotów gospodarczych wymagają: Rachunek Zysków i Strat; lub Deklaracja VAT; lub Raport ze wszystkich kas fiskalnych za wskazany okres wraz z raportem fiskalnym wszystkich kas fiskalnych okresu porównawczego z dołączoną deklaracją VAT/CIT tegoż okresu porównawczego (celem udokumentowania ewidencjonowania całości dochodów przedsiębiorcy na przedstawionych kasach fiskalnych); lub w przypadku braku możliwości dostarczenia powyższych dokumentów - kserokopia ksiąg rachunkowych za wskazany okres potwierdzona za zgodność z oryginałem. Wnioski o pomniejszenie RPU rozpatrują nie księgowi a urzędnicy – trudności tym powodowane. CO WIĘCEJ NP. we WROCŁAWIU I ŁODZI SPADEK MA BYĆ PER LOKALIZACJA. Art.  15jc.  1.  Przez spadek obrotów gospodarczych, o którym mowa w art. 15ja i art. 15jb, rozumie się spadek sprzedaży towarów lub usług, w ujęciu ilościowym lub wartościowym: 1) nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych, przypadających w okresie po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1, w porównaniu do łącznych obrotów z analogicznych 2 kolejnych miesięcy kalendarzowych roku poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy dwumiesięczny okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego; lub 2) nie mniej niż o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego, przypadającego po dniu 31 grudnia 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego; za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, w przypadku gdy okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca kalendarzowego, to jest w dniu innym niż pierwszy dzień danego miesiąca kalendarzowego.
 9. Dla celów przepisów o pomocy publicznej przez przedsiębiorstwo należy rozumieć grupę podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 3 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Zatem przy weryfikacji uzyskanej pomocy w ramach ww. Sekcji 3.1., należy uwzględnić kwot pomocy uzyskanej przez wszystkie podmioty powiązane z daną spółką w rozumieniu ww. rozporządzenia. Art. 3 Załącznika nr I do ww. rozporządzenia: Rodzaje przedsiębiorstw brane pod uwagę przy obliczaniu liczby personelu i kwot finansowych […] ust. 3.  "Przedsiębiorstwa powiązane" oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: a) przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza lub członka; b) przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; c) przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo na podstawie umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki; d) przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym przedsiębiorstwie. Zakłada się, że wpływ dominujący nie istnieje, jeżeli inwestorzy wymienieni w ust. 2 akapit drugi nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie danym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców/ akcjonariuszy. Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych w akapicie pierwszym za pośrednictwem co najmniej jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa w ust. 2, również uznaje się za powiązane. Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych. Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego.
 10. UWAGA: Zgodnie ze stanowiskiem UOKIK w związku z tym, że do monitorowania ww. limitu bierze się pod uwagę wartości nominalne, wartością tej pomocy jest wartość nominalna danego środka pomocowego, np. dotacji, pożyczki, poręczenia, gwarancji, subwencji finansowej (w przypadku umorzenia części subwencji albo zwrotu pożyczki, wartość pomocy nie podlega korekcie). Oznacza to, że niezależnie od tego, że część pomocy, np. subwencji finansowej czy pożyczki będzie podlegała zwrotowi, do ustalenia przysługującego przedsiębiorcy limitu 800/120/100 tys. EUR bierze się pod uwagę pierwotną wartość pomocy, tj. wartość nominalną udzielonej subwencji lub pożyczki. Sekcja 3.1 - według stanu na dzień 28.12.2020 wyróżniono 23 pozycje, w tym: Zwolnienie z PON; Tarczę PFR dla MŚP; Pomniejszenie RPU (oraz czynszów z najmów, dzierżaw, użytkowania) Tarczę Finansową 2.0 dla MŚP (subwencje zwrotne dla mikro przedsiębiorców z określonych branż) Sekcja 3.9 – dotyczy przedłużenia płatności rat PON oraz odraczanie i rozkładania na raty podatków na podstawie Ordynacji podatkowej Sekcja 3.10 – dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników i składek ZUS dla MŚP przyznawane przez starostów na podstawie art. 15zzb ustawy o covid. Pomoc przyznawana na podstawie art. 15g Ustawy o Covid nie kumuluje się z pomniejszeniem RPU. Nie została ona ujęta w żadnej z sekcji.
 11. Formę elektronicznego zgłoszenia wprowadza np. Kraków. Kraków udostępnia też wzory zgłoszenia i oświadczeń, tak samo Warszawa. Są one jednak dość ubogie w treści. Poszczególne procedury w miastach poniżej: Warszawa  Własny formularz . Urząd wymaga dodatkowo dokumentów potwierdzających spadek obrotów. Niezaleganie: dodatkowo zaświadczenia z ZUS, US i Prezydenta Miasta. Dodatkowe oświadczenie dot. Pomocy publicznej   Bydgoszcz  Załączniki na podstawie ustawy - brak własnych formularzy. Urząd interpretuje przepisy w taki sposób, że zgłoszenie pomniejszenia opłaty za 2021 powinno było nastąpić do 31.01.2021, ale po wpłynięciu naszego zgłoszenia zapytają się referatu prawnego, jak rozumieć art. 15 jca ust 3 ustawy covidowej. Lublin  Zgłoszenie na podstawie ustawy, oświadczenia zgodnie z ustawą (pod odpowiedzialnością karną) + oświadczenie o spadku obrotów, tak samo załączniki do 31.03.2021,  formularz pomocy publicznej – ze strony uokik . Wrocław  Brak formularza. W przypadku większej liczby nieruchomości, będących w użytkowaniu wieczystym przedsiębiorcy, warunek spadku obrotów należy badać dla każdej z nich z osobna.  Bytom  Urząd uważa, że wnioski można było składać tylko do 31.01.2021 – do potwierdzenia zmiana podejścia następnego dnia po naradzie w wydziale.   Grójec  Brak własnej procedury, urząd do tej pory nie rozpatrywał ani jednego wniosku  Bielsko – Biała  Procedura: https://bielsko-biala.pl/zgloszenie-wniesienia-oplaty-z-tytulu-uzytkowania-wieczystego-naleznej-skarbowi-panstwa-w   Urząd stoi na stanowisku, że opłata rozliczana jest za 2020 r., nawet jeżeli wnosimy o pomniejszenie za 2021, dlatego ten formularz dalej jest właściwy  Słupsk   Brak wzoru formularza, oświadczenia z ustawy, spadek obrotów na oświadczeniach, niezaleganie – na oświadczeniach. Formularz – ze strony uokik lub opracowany przez UM (dostępny na BIP, przy procedurze rozkładania opłaty na raty) . Piaseczno •Brak wzoru formularza  •Oświadczenia z ustawy  •Spadek obrotów na oświadczeniach  •Niezaleganie – na oświadczeniach  Katowice  •Brak wzoru formularza  •Oświadczenia z ustawy  •Spadek obrotów na oświadczeniach + dokumenty księgowe potwierdzające spadek  •Niezaleganie – na oświadczeniach (w praktyce urząd rozpatruje wnioski i na samych oświadczeniach, i z zaświadczeniami, jeżeli wnioskodawca sam dołączy)  Kraków   Własna procedura i formularze.  Najważniejsze załączniki do zgłoszenia obejmują następujące dokumenty: Oświadczenie o spadku obrotów; Oświadczenie o wykorzystaniu nieruchomości do prowadzenia działalności gospodarczej; Oświadczenie o niezaleganiu w zobowiązaniach publicznoprawnych (podatki, składki na FGŚP itd.) Uzupełniony formularz informacji przedstawianych w związku z ubieganiem się o pomoc związaną z Covid-19 (jest to uproszczona wersja formularza używanego do przedstawiania informacji odnośnie pomocy de minimis). Oświadczenia powinny zawierać klauzulę o świadomości odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych informacji.
 12. Wiemy, że organy korzystają z kompetencji przyznanej im w art. 15 jc ust. 6 ustawy (wezwanie). Warszawa wzywa do udowodnienia spadku obrotów gospodarczych poprzez przedstawienie dokumentów o których już wcześniej była mowa. Poza tym Warszawa żąda zaświadczeń o niezaleganiu na 3 kwartał 2019 r. Co istotne – niektórzy urzędnicy wprost mówią, że zaświadczenie ma dot. tego a nie innego okresu. Art.  15jc.  3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. 4.  Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 i art. 15jb pkt 1, podmiot, o którym mowa w art. 15ja i art. 15jb, przedstawia informacje, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708). (TJ. PRZEDE WSZYSTKIM FORMULARZ INFOMACJI PRZEDSTAWIANYCH W ZWIĄZKU Z UBGIEGANIEM SIĘ O POMOC COVID ORAZ INFORMACJE O DOTYCHCZAS OTRZYMANEJ POMOCY) 5.  Za dzień udzielenia pomocy publicznej uznaje się dzień dokonania zgłoszenia, o którym mowa w art. 15ja pkt 1 lub art. 15jb pkt 1. 6.  Na żądanie właściwego organu podmiot, o którym mowa w art. 15ja i art. 15jb, przedstawia w terminie 30 dni od dnia otrzymania żądania dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek, o których mowa w ust. 2, art. 15ja, art. 15jb, lub warunków udzielenia pomocy, o której mowa w art. 15zzzh ust. 2. 7.  Nieprzedstawienie w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 6, niezłożenie oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, nieprzedstawienie informacji, o których mowa w art. 37 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, lub stwierdzenie przez właściwy organ, iż nie zostały spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 2, art. 15ja, art. 15jb, lub warunki udzielenia pomocy, o której mowa w art. 15zzzh ust. 2, stanowi podstawę do dochodzenia opłaty, o której mowa w art. 15ja, lub należności, o których mowa w art. 15jb, w pełnej wysokości.
 13. Grunty Skarbu Państwa – art. 12a ustawy o gospodarce nieruchomościami Art. 12a. UGN Należności pieniężne z tytułu gospodarowania nieruchomościami mające charakter cywilnoprawny, przypadające Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez starostę wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej albo ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, mogą być umarzane w całości albo w części lub ich spłata może być odraczana lub rozkładana na raty. W przypadkach nieuregulowanych w niniejszej ustawie stosuje się przepisy art. 56, art. 57 i art. 58 ust. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm). Grunty JST – art. 56 ustawy o finansach publicznych oraz odpowiednia uchwały JST Art.  59.  UFP 1.  W przypadkach uzasadnionych ważnym interesem dłużnika lub interesem publicznym należności pieniężne mające charakter cywilnoprawny, przypadające jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13, mogą być umarzane, terminy ich spłaty mogą zostać odroczone lub płatność tych należności może zostać rozłożona na raty, na zasadach określonych przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, z zastrzeżeniem ust. 4. 2.  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określi szczegółowe zasady, sposób i tryb udzielania ulg, o których mowa w ust. 1, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskaże organ lub osobę uprawnione do udzielania tych ulg. 3.  Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może, w drodze uchwały, postanowić o stosowaniu z urzędu ulg, o których mowa w ust. 1, w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1. 4.  Do należności cywilnoprawnych powstałych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami stosuje się przepisy art. 55-58, z tym że uprawnienia kierownika państwowej jednostki budżetowej przysługują zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Pomoc de minimis Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18.12.2013 stanowi, że całkowita kwota pomocy de minimis przyznanej przez państwo członkowskie jednemu przedsiębiorstwu nie może przekroczyć 200.000 EUR w okresie trzech lat podatkowych. Pojęcie „jednego przedsiębiorstwa” obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze, które są ze sobą powiązane za pośrednictwem jednego z kryteriów wskazanych w art. 2 ust. 2 Rozporządzenia 1407/2013.
Publicidad