SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 35
Administració Electrònica Universitats Catalanes
concursos de personal
26 de novembre 2019
1. Visió evolució de l’Administració Electrònica
2. Torn obert de paraula
“Preveu el canvi. Estigues alerta als moviments del
formatge.”
“Percebre aviat els petits canvis ajuda a adaptar-se
als canvis mes grans que estan per arribar.”
Albert Portugal Brugada
Responsable Administració Electrònica CSUC
albert.portugal@csuc.cat
https://es.linkedin.com/in/albertportugal
@Albert_Portugal
1.- Visió evolució de
l’Administració Electrònica
1.- Evolució de l’Administració Electrònica –
Pla d’acció AE UE 2016-2020
 Les administracions públiques i les institucions públiques de la Unió Europea haurien de ser
obertes, eficients i integradores, i prestar serveis públics digitals sense fronteres, personalitzats,
fàcils d'usar i d'extrem a extrem a tots els ciutadans i empreses de la UE.
 Principis fonamentals:
• Versió digital per defecte
• Principi d’un sol cop (aportació informació)
• Inclusió i accessibilitat
• Obertura i transparència
• Escala transfronterera per defecte
• Interoperabilitat per defecte
• Fiabilitat i seguretat
 Prioritats:
• Modernitzar AAPP a través de TIC utilitzant habilitadors digitals clau (signatura electrònica, identificació
electrònica, registre contractes, dades obertes, ...)
• “Els serveis públics digitals haurien de recórrer a solucions i serveis compartits i reutilitzables basats en les especificacions
tècniques i normatives acordades per reduir els seus costos de desenvolupament i el seu temps d'implementació i augmentar la
interoperabilitat.”
• Mobilitat transfronterera serveis públics digitals interoperables.
• Interacció digital entre AAPP i ciutadans/empreses per disposar serveis públics d’alta qualitat
 Ref: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179
1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica –
Declaració de Tallin sobre administració electrònica – Octubre 2017
 Declaració de Tallin suposa un consens dels representants europeus en matèria AE per:
 Crear oportunitats per als seus ciutadans i empreses a utilitzar els serveis de l’estat de
forma digital i sense la necessitat de sortir de casa seva
 Desplegar els documents d’identitat de tot Europa
 Les línies d’acció principal són:
• Digital por defecte, inclusió i accessibilitat
• Principi d’un sol cop (aportació informació)
• Confiança i seguretat
• Obertura i transparència
• Interoperabilitat per defecte
• Habilitadors horitzontals
 Ref:
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Lineas-de-
cooperacion/pae_Cooperacion_Internacional/pae_Ambito_Europeo_-
_Las_Declaraciones_Ministeriales/declaracion_ministerial_tallin.pdf
1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica –
Recomanacions OCDE Govern Digital
 Recomanacions del OCDE per al desenvolupament i implementació d'estratègies de govern digital que
apropin els governs als ciutadans i les empreses.
 Valor de les TIC per a governs més oberts, participatius i innovadors:
• Utilitzar la tecnologia per millorar la rendició de comptes del govern,
la inclusió social i associacions.
• Creació d'una cultura basada en dades en el sector públic.
• Assegurar l'ús coherent de les tecnologies digitals en àrees polítiques
i nivells de govern.
• Reforçar els vincles entre el govern digital i les agendes més àmplies
de governança pública.
• Reflexió d'un enfocament de gestió del risc per abordar la seguretat
digital i els problemes de privadesa.
• Desenvolupar plans de negoci clars per mantenir el finançament i l'èxit dels projectes de tecnologies digitals.
• Reforçar les capacitats institucionals per gestionar i supervisar la implementació del projecte.
• Avaluació d'actius existents per guiar l'adquisició de tecnologies digitals.
• Revisió dels marcs legals i normatius per permetre l'accés a oportunitats digitals.
 Ref: http://www.oecd.org/gov/digital-government/recommendation-on-digital-government-strategies.htm
1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica –
Pla de transformació digital de l’AGE i els seus organismes públics
 El pla de transformació del AGE estableix com a prioritats:
• Incrementar la productivitat i l’eficàcia
• Preferència del canal digital per ciutadans i empreses
• Major eficiència dels serveis TIC comuns amb l’ús de plataformes compartides (derivació innovació i ampliació de serveis)
• Estratègia corporativa de seguretat i usabilitat.
 Defineix els següents principis rectors:
• Orientació al usuari.
• Unitat i visió integral.
• Col·laboració i aliances.
• Transparència.
• Innovació.
 Alguns elements clau:
• El disseny de les actuacions sobre expedients ha de seguir l’ordre de prelació (automatitzat, accions manuals en bloc, individual)
• Revisió de la deslocalització del treball.
• Equilibri entre la seguretat i usabilitat dels serveis.
• Necessitat d’un model de Governança per coordinar els esforços necessaris, estructuració, capacitats, y mecanismes de seguiment i
control.
 Pla d’acció:
• Transformació dels processos interns en electrònics
• Desenvolupament del lloc de treball digital
• Provisió de serveis digitals adaptats a les noves tecnologies
• Millorar la satisfacció dels serveis públics digitals
• Innovació en la prestació de serveis
• Promoure els serveis comuns
• Publicar informació per a la seva reutilització
• Disposar de sistemes d’anàlisi de dades per a la presa de decisions
• Garantir la seguretat
 Ref: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Plan-transformacion-digital-age-oopp.pdf
 Co-Governabilitat de la Transformació Digital
• Iniciativa legislativa per crear i ordenar els òrgans de govern la
Transformació Digital
• Programa d’avaluació i millora contínua de la Transformació
Digital
• Carta de Drets i Deures de la ciutadania
 Transformació tecnològica
• Adoptar els criteris d'interoperabilitat a partir del marc general
normatiu
• Elaborar un catàleg de serveis al núvol tant de plataformes
com d'aplicacions
• Elaborar un protocol i normes tècniques de construcció
d’aplicacions per a facilitar-ne la reutilització
• Servei de detecció i implementació d’oportunitats
d’innovació a través de tecnologies disruptives
• Estratègia tecnològica per a articular un servei d’Analítica de
Dades i Big Data
1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica –
Iniciatives del Pacte Nacional per una Societat Digital
 Valor públic:
• Sistema d'identificació verificada que permeti interoperar
amb els serveis i registres
• Canals d’accés simplificats
• Serveis proactius
• Unificació de criteris i requisits tècnics per a les plataformes
web
 Transformació de l’organització i de la funció pública
• Adequació dels llocs de treball a la Transformació Digital
• Mapa de talent i iniciatives de desenvolupament i retenció de
talent
• Model d’acompanyament comú
• Model de relació amb orientació a usuari
• Crear ecosistema d’innovació en la gestió pública
• Avaluació de resultats
 Gestió i govern de les dades i documents electrònics
• Governança de la gestió de les dades
• Reutilització de dades / dades obertes / interoperabilitat
• Digitalització
• Definir mecanismes de classificació, ús i preservació dels
documents digitals
1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica – Pla de transformació de
l’Ajuntament de Barcelona
Els elements principals d’activitat per part de
l’Ajuntament de Barcelona es centra on es podria
destacar:
• Orientació a usuari (simplificació, usabilitat)
• Eficiència i eficàcia
• Us de plataformes comunes
• Transparència
• Qualitat i seguretat
1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica – Reptes
“La majoria d'universitats del món desapareixeran” David Roberts, Expert en Innovació,
Universitat Silicon Valley
“La universitat del futur serà més digital, més flexible i molt més especialitzada. [...] Els
alumnes no se sotmetran a calendaris formals i esperaran comptar amb professors online
les 24 hores al dia.”, Lluís Pastor (UOC)
L’AE pot ajudar a la digitalització de les universitats proveint:
 Sistemes d’identificació i signatura
 Certificació
 Simplificació de processos administratius
 Processos online automatitzats 24x7
 Interoperabilitat
 Seguretat i fiabilitat
 Productivitat
 Immediatesa
 ...
1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica –
4a revolució industrial
• L’AE no és aliena als canvis socials i tecnològics:
• La ciutadania evoluciona en les seves competències i demandes en relació a les Administracions.
• La ciutadania és més conscient de l’exercici dels seus drets.
• L’AE pot avançar en l’Smart Automation:
• Simplificació i automatització de processos
• Major integració de sistemes i organismes per simplificar les tasques i minimització tasques manuals
• Aplicació de d'intel·ligència artificial a la presa de decisions (supervisió humana vs realització)
• Aplicació de criteris automàtics a la presa de decisions i realització d’accions automàtiques a través de bases de dades de
coneixement pel reconeixement de crèdits obtingut en expedients acadèmics d'estudis oficials previs.
• Proactivitat de les organitzacions (proposta d’actuacions, actuacions d’ofici)
• Proposta proactiva selectiva de beques a qui compleix requisits sense que existeixi sol·licitud de l’estudiant.
• Disminució de la necessitat de tasques manuals/artesanals.
• Aportació documentació ciutadania ja aportada a l’administració pública i associació a la documentació sol·licitada.
“Un 45% de les tasques dels actuals treballs es podrien automatitzar”
2.- La tramitació electrònica a les
Universitats Catalanes
2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – Presentació de
les candidatures a les universitats
• Les seus electròniques de les universitats disposen en els catàlegs electrònics el tràmit
corresponent als concursos de personal
 https://www.ub.edu/portal/web/dret/concursos-de-personal-academic-contractat-temporal
 https://www.upf.edu/documents/213063326/216230481/7_2018_instancia.pdf/4da068b3-e848-25a1-d76c-2693200ab784
 https://www.udg.edu/ca/Portals/7/UdGEventsNews/3254/Media/Document/SOLconcurs_INVOR_16_2019.pdf
 https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Personal_academic/NORMATIVA-
Concursos-Professorat-Contractat-Doctor-CG-22-02-2017.pdf
• En la majoria de casos el procediment estableix la impressió de document instància paper i
presentació per registre presencial
2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes –
identificació i signatura
• Les universitats utilitzen diferents mecanismes d’identificació i signatura a les seus
electròniques de les universitats:
• Certificat Digital
• IdCatMobil / Cl@ve
• Usuari/Contrassenya i comprovació fidedigna de la identitat en fases posteriors (signatura
digital, presenciació, ...)
• Usuari/Contrassenya
2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes –
identificació i signatura - sistema Vàlid - Consorci AOC
• És un mecanisme alternatiu a l’ús dels certificats digitals
• Les signatures electròniques produïdes tenen valor legal
• Permet el registre de forma presencial o bé a través de la targeta sanitària
• https://www.aoc.cat/knowledge-base/sistemes-didentificacio-digital/
2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – Registre E/S
• Un cop es presenta al registre presencial aquesta es registra i es deriva a la unitat
administrativa corresponent
• https://eregistre.ub.edu/registrees/
2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – OAMR
• Les Oficines d’Assistència en Matèria de Registres (OAMR) poden assistir als
candidats a través de:
• Assistència en l’ús de mitjans electrònics.
• Per aquells candidats sense identificació / signatura digital actuacions en nom del
candidat amb els mitjans del funcionari habilitat.
• La generació de còpies autèntiques per part de l’Administració través dels
funcionaris habilitats (sistema Còpia del Consorci AOC).
2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes –
Consultes a Via Oberta EACAT (Consorci AOC)
• Durant la tramitació del expedient es disposa de mecanismes per a poder consultar
informació que consta en altres administracions públiques i que redueix la necessitat
d’aportació de documentació per part del interessat:
• Administració General de l'Estat Espanyol
• Títols oficials - Ministeri d'Educació
• Certificat d'antecendents penals i per delictes sexuals
• Direcció General de Policia - Consulta identitat i residència
• Agència tributària
• Generalitat de Catalunya
• Grau de discapacitat
• Títol de família monoparental
• Títol de família nombrosa
• Administració Local
• Dades de convivència
• Dades de residència
2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – AQU
• Relació dels candidats amb l’AQU
• A traves de formularis de la OVT (Oficina Virtual de Tràmits)
• Relació entre les universitats i l’AQU:
• Trameses genèriques entre les universitats i l’ Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari
de Catalunya
2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – Tramitació
• Les universitats disposen de gestors documentals on existeix la sèrie documental
específica relativa als concursos de personal.
• Les universitats UPC, URV, UdL, UVIC, UOC disposen del Gestor Documental Consorciat.
2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – Compartició
informació
• En la gestió de la informació en processos digitals es requereix la compartició de informació
/ documents en els grups de treball i amb tercers a través de mecanismes segurs on
existeixi i amb compliment de la Llei de Protecció de Dades.
• El CSUC disposa de diferents eines:
• Entorn de treball col·laboratiu Confluence: per la conmpatició d’informació entre els equips de la
universitat o entre universitats
• Eina de compartició informació UNIDISC: per la compartició d’un document o conjunt de
documents amb un tercer
4.- Gestió de la sol·licitud per part de l’administració – resolució
• En la fase de resolució la comunicació del resultat del procés administratiu de concurrència
administrativa requereix la presentació dels resultats.
• eTaulell / Seu / Portal transparència: Interpretació de la DA7 de la LOPDGDD
sobre La identificació dels interesats a les notificacions per mitjà d’anuncis i
publicacions d’actes administratius.
• https://www.aepd.es/media/docs/orientaciones-da7.pdf
• Notificació a través eNotum o mecanisme alternatiu als interessats.
4.- Estadístiques d’ús de les eines del Consorci AOC
2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – quadre de
serveis de les universitats
• Serveis que utilitzen les universitats
Serveis UB UAB UPC UPF UdG URV UdL
e-Registre
Gestors
documentals
Confluence
Unidisc
e-Vot
Vàlid
Entitat registre
IdCat
Còpia
EACAT
Via Oberta
e-Notum
e-Tauler
3.- Altres visions dintre del
Sector Públic
3.- Altres visions dintre del Sector Públic – La e-Residency a Estonia
La e-Residency és una identitat digital emesa pel govern d'Estònia que permet a
emprenedors d'arreu del mon gestionar una empresa amb seu a la UE.
 Durant el procés es sol·liciten les dades identificatives de la persona que realitza la
sol·licitud així com la incorporació de documentació digital (sense requerir identificació
forta, compulsa de documents, signatura a través de certificats digitals)
La acreditació ‘forta’ de la persona es realitza en la fase final del procediment, en el
moment de recollir el certificat mitjançant la presenciació en una ambaixada.
 https://youtu.be/7SRA8Iz8SJM
3.- Altres visions dintre del Sector Públic – Procediment selectiu Ajuntament
de Barcelona
Ajuntament de Barcelona permet la participació a processos selectius a través de la
identificació mitjançant usuari i contrassenya.
 Durant el procés es sol·liciten les dades identificatives de la persona que realitza la
sol·licitud així com la incorporació de documentació digital (sense requerir identificació
forta, compulsa de documents, signatura a través de certificats digitals)
La acreditació ‘forta’ de la persona es realitza en fases posteriors del procediment.
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual
/ca/tramit/20150001183
 Permet la sol·licitud del volant d’empadronament sense cap tipus d’identificació
simplement aportant la documentació
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual
/ca/tramit/19970000156
Existeixen eines en el mercat que permeten el “onboarding digital” que consisteix en el
registre dels usuaris a partir del reconeixement de documents oficials de diferents països i
la captura de dades biomètriques de la persona.
Aquestes eines permeten la identificació de persones a partir d’un mecanisme segur.
Algunes solucions indiquen que reconeixen més de 250 documents d’identitat de més de
194 països.
3.- Altres visions dintre del Sector Públic – Reconeixement digital de
documents identificatius oficials
3.- Altres visions dintre del Sector Públic – Video Actes
Les Administracions Locals han començat a utilitzar sistemes de vídeo actes per a la
gravació dels plens de l’Ajuntament
La vídeo acta:
 Aporta reducció de la càrrega administrativa en la confecció del Acta
 Permet la signatura digital de la gravació i documentació adjunta i la seva validació
posterior
 Permet la seva publicació posterior per dotar de major transparència
 Permet l’assistència remota dels membres i la seva votació
Aquesta eina permetria en els concursos de personal reduir la necessitat de desplaçament
dels candidats i tribunals dotant de les garanties necessàries al procés.
4.- Altres visions dintre del Sector Públic – Mecanismes d’identificació
biomètrica
Existeixen mecanismes alternatius d’identificació que podrien ajudar a facilitar la
identificació i relació amb els candidats durant el procés selectiu a través de mecanismes
totalment online.
3.- El futur
• El sistema vàlid està treballant en el registre a la plataforma d’identificació digital a través
de mecanismes d’onBoading on reconeixeran:
• DNI, Passaport i Carnet de Conduir
• Els principals mecanismes d’identificació a nivell europeu i mundial
• Aquest sistema implementarà mecanismes de control de la veracitat del document (MZ,
marques d’aigua, holograma, ...), extracció de la fotografia
• Captura de prova de vida de la persona (tancar ulls, moviment cap, somriure) i nivell de
qualitat de la fotografia.
• Correlació fotografia document i fotografia de prova de vida.
• Geolocalització.
• Obtenció d’evidències.
• Aquest mecanisme és idoni per a la identificació de les
persones en els concursos de personal on participen
persones de països dintre i fora de la UE.
4.- El futur – Identitat/Signatura - Evolució del sistema Vàlid Consorci AOC
4.- El futur – Identitat/Signatura - IdentiCAT
Nou projecte IdentiCAT de la Generalitat de Catalunya
Es basa en la identitat autosoberana on:
 La identitat ha estat generada per un actor del sistema (Policia, AAPP, Universitat,
Banc, ...) on la resta d’actors reconeixen les identitats de la resta d’actors
 És el ciutadà qui comparteix la seva identitat i els seus atributs:
 Titulacions
 Certificats
 ...
4.- El futur – Identitat/Signatura - Projecte Stork 2.0
La UE finança el projecte STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) per al
reconeixement mutu d’identitats dintre de la Unió Europea.
 S’està treballant en pilots per:
 EU Login
 Autenticació transfronterera de serveis electrònics
 Mobilitat d’estudiants
 Entrega electrònica
 Xats segurs
 Aquest projecte integrarà els diferents
mecanismes d’identitat dintre de la UE
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_firma
electronica/Nodo-eIDAS/Sistemas-de-identificacion-electronica-notificados.html?idioma=ca
4.- El futur – Tramitació – Passarel·la Digital Única
Passarel·la Digital Única dintre de la UE (Reglament 2018/1724/UE) d’accés a
informació, procediments i serveis d’assistència i resolució de problemes.
 Aquesta passarel·la pretén:
 Reduir la càrrega administrativa que suporten els ciutadans i empreses.
 Eliminar la discriminació.
 Garantir el funcionament del mercat interior
Moltes gràcies

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
Congrés Govern Digital
 
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
Congrés Govern Digital
 

La actualidad más candente (20)

CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
CGd2021 - "Cap a una organització basada en dades. Primers aprenentatges a co...
 
Bcn digital city
Bcn digital cityBcn digital city
Bcn digital city
 
Bcndigitalroadmap
BcndigitalroadmapBcndigitalroadmap
Bcndigitalroadmap
 
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "L'estratègia blockchain de Catalunya i un cas d'ús" (2/2)
 
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "Infraestructures de participació per al món local" (1/2)
 
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
CGD2019 - Sessió: "Apropem l’Administració Electrònica a la ciutadania: Cas d...
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (2/2)
 
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró  idigital-presentacio-smartcatJordi puigneró  idigital-presentacio-smartcat
Jordi puigneró idigital-presentacio-smartcat
 
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
CGD2021 - "Avançant cap a la personalització de serveis públics"
 
Barcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data OfficeBarcelona Municipal Data Office
Barcelona Municipal Data Office
 
Xerrada E-Administracio
Xerrada E-AdministracioXerrada E-Administracio
Xerrada E-Administracio
 
Apunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessióApunts interadministratius 2ona sessió
Apunts interadministratius 2ona sessió
 
Model català d'administració oberta
Model català d'administració obertaModel català d'administració oberta
Model català d'administració oberta
 
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de BarcelonaIMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
IMI Pla de Transformació Digital de l'Ajuntament de Barcelona
 
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
IMI Full de Ruta Pla de Transformació Digital (mandat 2015-2019)
 
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
CGD2019 - Sessió: "La gestió basada en dades: casos pràctics" (1/2)
 
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
Sant Feliu ciutat digital: Territori, talent, tecnologia i innovació
 
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
CGD2021 - "Revolució digital sumant tecnologia i persones: experiència de l'A...
 
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
CGD2021 - "El govern de la dada i les tecnologies innovadores per a administr...
 
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer SectorDebat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
Debat 6: Anna Majó | 6è Congrés del Tercer Sector
 

Similar a Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal

IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara
IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xaraIT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara
IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara
Toni Figueroa Cubells
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Ajuntament de Barcelona
 
Josep Budi
Josep BudiJosep Budi
Josep Budi
JSe
 

Similar a Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal (20)

IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara
IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xaraIT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara
IT Governance, de l'administració en xarxa a l'administració-xara
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització ObertaMesura de Govern per a la Digitalització Oberta
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta
 
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
V Jornada Compartim. Les CoP al Govern de les Illes Balears. Francisco Javier...
 
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
CGD2019 - Sessió: "Tecnologies disruptives en l'Administració Tributària 4.0"
 
Presentació_Projecte.pdf
Presentació_Projecte.pdfPresentació_Projecte.pdf
Presentació_Projecte.pdf
 
Presentació_Projecte Digitalització Administració Pública.pptx
Presentació_Projecte Digitalització Administració Pública.pptxPresentació_Projecte Digitalització Administració Pública.pptx
Presentació_Projecte Digitalització Administració Pública.pptx
 
Presentació Projecte Digitalització de l'Administració Pública
Presentació Projecte Digitalització de l'Administració PúblicaPresentació Projecte Digitalització de l'Administració Pública
Presentació Projecte Digitalització de l'Administració Pública
 
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadanaNovetats en els serveis d'atenció ciutadana
Novetats en els serveis d'atenció ciutadana
 
Pac 2 presentacio
Pac 2 presentacioPac 2 presentacio
Pac 2 presentacio
 
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
Com garantir la privacitat dels ciutadans en les tecnologies de les 'smart ci...
 
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
Mesura de Govern per a la Digitalització Oberta: Programari Lliure i Desenvol...
 
Canal Salut
Canal SalutCanal Salut
Canal Salut
 
Sintesi projecte digital
Sintesi projecte digitalSintesi projecte digital
Sintesi projecte digital
 
Josep Budi
Josep BudiJosep Budi
Josep Budi
 
L’e-social. Estratègia de digitalització dels serveis socials a Catalunya
L’e-social. Estratègia de digitalització dels serveis socials a CatalunyaL’e-social. Estratègia de digitalització dels serveis socials a Catalunya
L’e-social. Estratègia de digitalització dels serveis socials a Catalunya
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
 
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
Barreres tecnològiques implantació registre electrònic
 
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco RodriguezMesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
Mesa "Institucions Data Driven" Jornades Big Data Institucions - Paco Rodriguez
 
20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigma20190918 cgd toni merino - sigma
20190918 cgd toni merino - sigma
 
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte SocialBarcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
Barcelona Activa - Curs 1.3. Economica Open Data i Impacte Social
 

Más de CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya

Más de CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (20)

Tendencias en herramientas de monitorización de redes y modelo de madurez en ...
Tendencias en herramientas de monitorización de redes y modelo de madurez en ...Tendencias en herramientas de monitorización de redes y modelo de madurez en ...
Tendencias en herramientas de monitorización de redes y modelo de madurez en ...
 
Quantum Computing Master Class 2024 (Quantum Day)
Quantum Computing Master Class 2024 (Quantum Day)Quantum Computing Master Class 2024 (Quantum Day)
Quantum Computing Master Class 2024 (Quantum Day)
 
Publicar dades de recerca amb el Repositori de Dades de Recerca
Publicar dades de recerca amb el Repositori de Dades de RecercaPublicar dades de recerca amb el Repositori de Dades de Recerca
Publicar dades de recerca amb el Repositori de Dades de Recerca
 
In sharing we trust. Taking advantage of a diverse consortium to build a tran...
In sharing we trust. Taking advantage of a diverse consortium to build a tran...In sharing we trust. Taking advantage of a diverse consortium to build a tran...
In sharing we trust. Taking advantage of a diverse consortium to build a tran...
 
Formació RDM: com fer un pla de gestió de dades amb l’eiNa DMP?
Formació RDM: com fer un pla de gestió de dades amb l’eiNa DMP?Formació RDM: com fer un pla de gestió de dades amb l’eiNa DMP?
Formació RDM: com fer un pla de gestió de dades amb l’eiNa DMP?
 
Com pot ajudar la gestió de les dades de recerca a posar en pràctica la ciènc...
Com pot ajudar la gestió de les dades de recerca a posar en pràctica la ciènc...Com pot ajudar la gestió de les dades de recerca a posar en pràctica la ciènc...
Com pot ajudar la gestió de les dades de recerca a posar en pràctica la ciènc...
 
Security Human Factor Sustainable Outputs: The Network eAcademy
Security Human Factor Sustainable Outputs: The Network eAcademySecurity Human Factor Sustainable Outputs: The Network eAcademy
Security Human Factor Sustainable Outputs: The Network eAcademy
 
The Research Portal of Catalonia: Growing more (information) & more (services)
The Research Portal of Catalonia: Growing more (information) & more (services)The Research Portal of Catalonia: Growing more (information) & more (services)
The Research Portal of Catalonia: Growing more (information) & more (services)
 
Facilitar la gestión, visibilidad y reutilización de los datos de investigaci...
Facilitar la gestión, visibilidad y reutilización de los datos de investigaci...Facilitar la gestión, visibilidad y reutilización de los datos de investigaci...
Facilitar la gestión, visibilidad y reutilización de los datos de investigaci...
 
La gestión de datos de investigación en las bibliotecas universitarias españolas
La gestión de datos de investigación en las bibliotecas universitarias españolasLa gestión de datos de investigación en las bibliotecas universitarias españolas
La gestión de datos de investigación en las bibliotecas universitarias españolas
 
Disposes de recursos il·limitats? Prioritza estratègicament els teus projecte...
Disposes de recursos il·limitats? Prioritza estratègicament els teus projecte...Disposes de recursos il·limitats? Prioritza estratègicament els teus projecte...
Disposes de recursos il·limitats? Prioritza estratègicament els teus projecte...
 
Les persones i les seves capacitats en el nucli de la transformació digital. ...
Les persones i les seves capacitats en el nucli de la transformació digital. ...Les persones i les seves capacitats en el nucli de la transformació digital. ...
Les persones i les seves capacitats en el nucli de la transformació digital. ...
 
Enginyeria Informàtica: una cursa de fons
Enginyeria Informàtica: una cursa de fonsEnginyeria Informàtica: una cursa de fons
Enginyeria Informàtica: una cursa de fons
 
Transformació de rols i habilitats en un món ple d'IA
Transformació de rols i habilitats en un món ple d'IATransformació de rols i habilitats en un món ple d'IA
Transformació de rols i habilitats en un món ple d'IA
 
Difusió del coneixement a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
Difusió del coneixement a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de BarcelonaDifusió del coneixement a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
Difusió del coneixement a l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona
 
Fons de discos perforats de cartró
Fons de discos perforats de cartróFons de discos perforats de cartró
Fons de discos perforats de cartró
 
Biblioteca Digital Gencat
Biblioteca Digital GencatBiblioteca Digital Gencat
Biblioteca Digital Gencat
 
El fons Enrique Tierno Galván: recepció, tractament i difusió
El fons Enrique Tierno Galván: recepció, tractament i difusióEl fons Enrique Tierno Galván: recepció, tractament i difusió
El fons Enrique Tierno Galván: recepció, tractament i difusió
 
El CIDMA: més enllà dels espais físics
El CIDMA: més enllà dels espais físicsEl CIDMA: més enllà dels espais físics
El CIDMA: més enllà dels espais físics
 
Els serveis del CSUC per a la comunitat CCUC
Els serveis del CSUC per a la comunitat CCUCEls serveis del CSUC per a la comunitat CCUC
Els serveis del CSUC per a la comunitat CCUC
 

Administració electrònica a les universitats catalanes: concursos de personal

 • 1. Administració Electrònica Universitats Catalanes concursos de personal 26 de novembre 2019 1. Visió evolució de l’Administració Electrònica 2. Torn obert de paraula “Preveu el canvi. Estigues alerta als moviments del formatge.” “Percebre aviat els petits canvis ajuda a adaptar-se als canvis mes grans que estan per arribar.” Albert Portugal Brugada Responsable Administració Electrònica CSUC albert.portugal@csuc.cat https://es.linkedin.com/in/albertportugal @Albert_Portugal
 • 2. 1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica
 • 3. 1.- Evolució de l’Administració Electrònica – Pla d’acció AE UE 2016-2020  Les administracions públiques i les institucions públiques de la Unió Europea haurien de ser obertes, eficients i integradores, i prestar serveis públics digitals sense fronteres, personalitzats, fàcils d'usar i d'extrem a extrem a tots els ciutadans i empreses de la UE.  Principis fonamentals: • Versió digital per defecte • Principi d’un sol cop (aportació informació) • Inclusió i accessibilitat • Obertura i transparència • Escala transfronterera per defecte • Interoperabilitat per defecte • Fiabilitat i seguretat  Prioritats: • Modernitzar AAPP a través de TIC utilitzant habilitadors digitals clau (signatura electrònica, identificació electrònica, registre contractes, dades obertes, ...) • “Els serveis públics digitals haurien de recórrer a solucions i serveis compartits i reutilitzables basats en les especificacions tècniques i normatives acordades per reduir els seus costos de desenvolupament i el seu temps d'implementació i augmentar la interoperabilitat.” • Mobilitat transfronterera serveis públics digitals interoperables. • Interacció digital entre AAPP i ciutadans/empreses per disposar serveis públics d’alta qualitat  Ref: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016DC0179
 • 4. 1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica – Declaració de Tallin sobre administració electrònica – Octubre 2017  Declaració de Tallin suposa un consens dels representants europeus en matèria AE per:  Crear oportunitats per als seus ciutadans i empreses a utilitzar els serveis de l’estat de forma digital i sense la necessitat de sortir de casa seva  Desplegar els documents d’identitat de tot Europa  Les línies d’acció principal són: • Digital por defecte, inclusió i accessibilitat • Principi d’un sol cop (aportació informació) • Confiança i seguretat • Obertura i transparència • Interoperabilitat per defecte • Habilitadors horitzontals  Ref: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Lineas-de- cooperacion/pae_Cooperacion_Internacional/pae_Ambito_Europeo_- _Las_Declaraciones_Ministeriales/declaracion_ministerial_tallin.pdf
 • 5. 1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica – Recomanacions OCDE Govern Digital  Recomanacions del OCDE per al desenvolupament i implementació d'estratègies de govern digital que apropin els governs als ciutadans i les empreses.  Valor de les TIC per a governs més oberts, participatius i innovadors: • Utilitzar la tecnologia per millorar la rendició de comptes del govern, la inclusió social i associacions. • Creació d'una cultura basada en dades en el sector públic. • Assegurar l'ús coherent de les tecnologies digitals en àrees polítiques i nivells de govern. • Reforçar els vincles entre el govern digital i les agendes més àmplies de governança pública. • Reflexió d'un enfocament de gestió del risc per abordar la seguretat digital i els problemes de privadesa. • Desenvolupar plans de negoci clars per mantenir el finançament i l'èxit dels projectes de tecnologies digitals. • Reforçar les capacitats institucionals per gestionar i supervisar la implementació del projecte. • Avaluació d'actius existents per guiar l'adquisició de tecnologies digitals. • Revisió dels marcs legals i normatius per permetre l'accés a oportunitats digitals.  Ref: http://www.oecd.org/gov/digital-government/recommendation-on-digital-government-strategies.htm
 • 6. 1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica – Pla de transformació digital de l’AGE i els seus organismes públics  El pla de transformació del AGE estableix com a prioritats: • Incrementar la productivitat i l’eficàcia • Preferència del canal digital per ciutadans i empreses • Major eficiència dels serveis TIC comuns amb l’ús de plataformes compartides (derivació innovació i ampliació de serveis) • Estratègia corporativa de seguretat i usabilitat.  Defineix els següents principis rectors: • Orientació al usuari. • Unitat i visió integral. • Col·laboració i aliances. • Transparència. • Innovació.  Alguns elements clau: • El disseny de les actuacions sobre expedients ha de seguir l’ordre de prelació (automatitzat, accions manuals en bloc, individual) • Revisió de la deslocalització del treball. • Equilibri entre la seguretat i usabilitat dels serveis. • Necessitat d’un model de Governança per coordinar els esforços necessaris, estructuració, capacitats, y mecanismes de seguiment i control.  Pla d’acció: • Transformació dels processos interns en electrònics • Desenvolupament del lloc de treball digital • Provisió de serveis digitals adaptats a les noves tecnologies • Millorar la satisfacció dels serveis públics digitals • Innovació en la prestació de serveis • Promoure els serveis comuns • Publicar informació per a la seva reutilització • Disposar de sistemes d’anàlisi de dades per a la presa de decisions • Garantir la seguretat  Ref: https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/Estrategia_TIC/20151002-Plan-transformacion-digital-age-oopp.pdf
 • 7.  Co-Governabilitat de la Transformació Digital • Iniciativa legislativa per crear i ordenar els òrgans de govern la Transformació Digital • Programa d’avaluació i millora contínua de la Transformació Digital • Carta de Drets i Deures de la ciutadania  Transformació tecnològica • Adoptar els criteris d'interoperabilitat a partir del marc general normatiu • Elaborar un catàleg de serveis al núvol tant de plataformes com d'aplicacions • Elaborar un protocol i normes tècniques de construcció d’aplicacions per a facilitar-ne la reutilització • Servei de detecció i implementació d’oportunitats d’innovació a través de tecnologies disruptives • Estratègia tecnològica per a articular un servei d’Analítica de Dades i Big Data 1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica – Iniciatives del Pacte Nacional per una Societat Digital  Valor públic: • Sistema d'identificació verificada que permeti interoperar amb els serveis i registres • Canals d’accés simplificats • Serveis proactius • Unificació de criteris i requisits tècnics per a les plataformes web  Transformació de l’organització i de la funció pública • Adequació dels llocs de treball a la Transformació Digital • Mapa de talent i iniciatives de desenvolupament i retenció de talent • Model d’acompanyament comú • Model de relació amb orientació a usuari • Crear ecosistema d’innovació en la gestió pública • Avaluació de resultats  Gestió i govern de les dades i documents electrònics • Governança de la gestió de les dades • Reutilització de dades / dades obertes / interoperabilitat • Digitalització • Definir mecanismes de classificació, ús i preservació dels documents digitals
 • 8. 1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica – Pla de transformació de l’Ajuntament de Barcelona Els elements principals d’activitat per part de l’Ajuntament de Barcelona es centra on es podria destacar: • Orientació a usuari (simplificació, usabilitat) • Eficiència i eficàcia • Us de plataformes comunes • Transparència • Qualitat i seguretat
 • 9. 1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica – Reptes “La majoria d'universitats del món desapareixeran” David Roberts, Expert en Innovació, Universitat Silicon Valley “La universitat del futur serà més digital, més flexible i molt més especialitzada. [...] Els alumnes no se sotmetran a calendaris formals i esperaran comptar amb professors online les 24 hores al dia.”, Lluís Pastor (UOC) L’AE pot ajudar a la digitalització de les universitats proveint:  Sistemes d’identificació i signatura  Certificació  Simplificació de processos administratius  Processos online automatitzats 24x7  Interoperabilitat  Seguretat i fiabilitat  Productivitat  Immediatesa  ...
 • 10. 1.- Visió evolució de l’Administració Electrònica – 4a revolució industrial • L’AE no és aliena als canvis socials i tecnològics: • La ciutadania evoluciona en les seves competències i demandes en relació a les Administracions. • La ciutadania és més conscient de l’exercici dels seus drets. • L’AE pot avançar en l’Smart Automation: • Simplificació i automatització de processos • Major integració de sistemes i organismes per simplificar les tasques i minimització tasques manuals • Aplicació de d'intel·ligència artificial a la presa de decisions (supervisió humana vs realització) • Aplicació de criteris automàtics a la presa de decisions i realització d’accions automàtiques a través de bases de dades de coneixement pel reconeixement de crèdits obtingut en expedients acadèmics d'estudis oficials previs. • Proactivitat de les organitzacions (proposta d’actuacions, actuacions d’ofici) • Proposta proactiva selectiva de beques a qui compleix requisits sense que existeixi sol·licitud de l’estudiant. • Disminució de la necessitat de tasques manuals/artesanals. • Aportació documentació ciutadania ja aportada a l’administració pública i associació a la documentació sol·licitada. “Un 45% de les tasques dels actuals treballs es podrien automatitzar”
 • 11. 2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes
 • 12. 2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – Presentació de les candidatures a les universitats • Les seus electròniques de les universitats disposen en els catàlegs electrònics el tràmit corresponent als concursos de personal  https://www.ub.edu/portal/web/dret/concursos-de-personal-academic-contractat-temporal  https://www.upf.edu/documents/213063326/216230481/7_2018_instancia.pdf/4da068b3-e848-25a1-d76c-2693200ab784  https://www.udg.edu/ca/Portals/7/UdGEventsNews/3254/Media/Document/SOLconcurs_INVOR_16_2019.pdf  https://www.udl.cat/export/sites/universitat-lleida/ca/udl/norma/.galleries/docs/Personal_academic/NORMATIVA- Concursos-Professorat-Contractat-Doctor-CG-22-02-2017.pdf • En la majoria de casos el procediment estableix la impressió de document instància paper i presentació per registre presencial
 • 13. 2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – identificació i signatura • Les universitats utilitzen diferents mecanismes d’identificació i signatura a les seus electròniques de les universitats: • Certificat Digital • IdCatMobil / Cl@ve • Usuari/Contrassenya i comprovació fidedigna de la identitat en fases posteriors (signatura digital, presenciació, ...) • Usuari/Contrassenya
 • 14. 2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – identificació i signatura - sistema Vàlid - Consorci AOC • És un mecanisme alternatiu a l’ús dels certificats digitals • Les signatures electròniques produïdes tenen valor legal • Permet el registre de forma presencial o bé a través de la targeta sanitària • https://www.aoc.cat/knowledge-base/sistemes-didentificacio-digital/
 • 15. 2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – Registre E/S • Un cop es presenta al registre presencial aquesta es registra i es deriva a la unitat administrativa corresponent • https://eregistre.ub.edu/registrees/
 • 16. 2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – OAMR • Les Oficines d’Assistència en Matèria de Registres (OAMR) poden assistir als candidats a través de: • Assistència en l’ús de mitjans electrònics. • Per aquells candidats sense identificació / signatura digital actuacions en nom del candidat amb els mitjans del funcionari habilitat. • La generació de còpies autèntiques per part de l’Administració través dels funcionaris habilitats (sistema Còpia del Consorci AOC).
 • 17. 2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – Consultes a Via Oberta EACAT (Consorci AOC) • Durant la tramitació del expedient es disposa de mecanismes per a poder consultar informació que consta en altres administracions públiques i que redueix la necessitat d’aportació de documentació per part del interessat: • Administració General de l'Estat Espanyol • Títols oficials - Ministeri d'Educació • Certificat d'antecendents penals i per delictes sexuals • Direcció General de Policia - Consulta identitat i residència • Agència tributària • Generalitat de Catalunya • Grau de discapacitat • Títol de família monoparental • Títol de família nombrosa • Administració Local • Dades de convivència • Dades de residència
 • 18. 2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – AQU • Relació dels candidats amb l’AQU • A traves de formularis de la OVT (Oficina Virtual de Tràmits) • Relació entre les universitats i l’AQU: • Trameses genèriques entre les universitats i l’ Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
 • 19. 2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – Tramitació • Les universitats disposen de gestors documentals on existeix la sèrie documental específica relativa als concursos de personal. • Les universitats UPC, URV, UdL, UVIC, UOC disposen del Gestor Documental Consorciat.
 • 20. 2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – Compartició informació • En la gestió de la informació en processos digitals es requereix la compartició de informació / documents en els grups de treball i amb tercers a través de mecanismes segurs on existeixi i amb compliment de la Llei de Protecció de Dades. • El CSUC disposa de diferents eines: • Entorn de treball col·laboratiu Confluence: per la conmpatició d’informació entre els equips de la universitat o entre universitats • Eina de compartició informació UNIDISC: per la compartició d’un document o conjunt de documents amb un tercer
 • 21. 4.- Gestió de la sol·licitud per part de l’administració – resolució • En la fase de resolució la comunicació del resultat del procés administratiu de concurrència administrativa requereix la presentació dels resultats. • eTaulell / Seu / Portal transparència: Interpretació de la DA7 de la LOPDGDD sobre La identificació dels interesats a les notificacions per mitjà d’anuncis i publicacions d’actes administratius. • https://www.aepd.es/media/docs/orientaciones-da7.pdf • Notificació a través eNotum o mecanisme alternatiu als interessats.
 • 22. 4.- Estadístiques d’ús de les eines del Consorci AOC
 • 23. 2.- La tramitació electrònica a les Universitats Catalanes – quadre de serveis de les universitats • Serveis que utilitzen les universitats Serveis UB UAB UPC UPF UdG URV UdL e-Registre Gestors documentals Confluence Unidisc e-Vot Vàlid Entitat registre IdCat Còpia EACAT Via Oberta e-Notum e-Tauler
 • 24. 3.- Altres visions dintre del Sector Públic
 • 25. 3.- Altres visions dintre del Sector Públic – La e-Residency a Estonia La e-Residency és una identitat digital emesa pel govern d'Estònia que permet a emprenedors d'arreu del mon gestionar una empresa amb seu a la UE.  Durant el procés es sol·liciten les dades identificatives de la persona que realitza la sol·licitud així com la incorporació de documentació digital (sense requerir identificació forta, compulsa de documents, signatura a través de certificats digitals) La acreditació ‘forta’ de la persona es realitza en la fase final del procediment, en el moment de recollir el certificat mitjançant la presenciació en una ambaixada.  https://youtu.be/7SRA8Iz8SJM
 • 26. 3.- Altres visions dintre del Sector Públic – Procediment selectiu Ajuntament de Barcelona Ajuntament de Barcelona permet la participació a processos selectius a través de la identificació mitjançant usuari i contrassenya.  Durant el procés es sol·liciten les dades identificatives de la persona que realitza la sol·licitud així com la incorporació de documentació digital (sense requerir identificació forta, compulsa de documents, signatura a través de certificats digitals) La acreditació ‘forta’ de la persona es realitza en fases posteriors del procediment. https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual /ca/tramit/20150001183  Permet la sol·licitud del volant d’empadronament sense cap tipus d’identificació simplement aportant la documentació https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/oficinavirtual /ca/tramit/19970000156
 • 27. Existeixen eines en el mercat que permeten el “onboarding digital” que consisteix en el registre dels usuaris a partir del reconeixement de documents oficials de diferents països i la captura de dades biomètriques de la persona. Aquestes eines permeten la identificació de persones a partir d’un mecanisme segur. Algunes solucions indiquen que reconeixen més de 250 documents d’identitat de més de 194 països. 3.- Altres visions dintre del Sector Públic – Reconeixement digital de documents identificatius oficials
 • 28. 3.- Altres visions dintre del Sector Públic – Video Actes Les Administracions Locals han començat a utilitzar sistemes de vídeo actes per a la gravació dels plens de l’Ajuntament La vídeo acta:  Aporta reducció de la càrrega administrativa en la confecció del Acta  Permet la signatura digital de la gravació i documentació adjunta i la seva validació posterior  Permet la seva publicació posterior per dotar de major transparència  Permet l’assistència remota dels membres i la seva votació Aquesta eina permetria en els concursos de personal reduir la necessitat de desplaçament dels candidats i tribunals dotant de les garanties necessàries al procés.
 • 29. 4.- Altres visions dintre del Sector Públic – Mecanismes d’identificació biomètrica Existeixen mecanismes alternatius d’identificació que podrien ajudar a facilitar la identificació i relació amb els candidats durant el procés selectiu a través de mecanismes totalment online.
 • 31. • El sistema vàlid està treballant en el registre a la plataforma d’identificació digital a través de mecanismes d’onBoading on reconeixeran: • DNI, Passaport i Carnet de Conduir • Els principals mecanismes d’identificació a nivell europeu i mundial • Aquest sistema implementarà mecanismes de control de la veracitat del document (MZ, marques d’aigua, holograma, ...), extracció de la fotografia • Captura de prova de vida de la persona (tancar ulls, moviment cap, somriure) i nivell de qualitat de la fotografia. • Correlació fotografia document i fotografia de prova de vida. • Geolocalització. • Obtenció d’evidències. • Aquest mecanisme és idoni per a la identificació de les persones en els concursos de personal on participen persones de països dintre i fora de la UE. 4.- El futur – Identitat/Signatura - Evolució del sistema Vàlid Consorci AOC
 • 32. 4.- El futur – Identitat/Signatura - IdentiCAT Nou projecte IdentiCAT de la Generalitat de Catalunya Es basa en la identitat autosoberana on:  La identitat ha estat generada per un actor del sistema (Policia, AAPP, Universitat, Banc, ...) on la resta d’actors reconeixen les identitats de la resta d’actors  És el ciutadà qui comparteix la seva identitat i els seus atributs:  Titulacions  Certificats  ...
 • 33. 4.- El futur – Identitat/Signatura - Projecte Stork 2.0 La UE finança el projecte STORK (Secure idenTity acrOss boRders linKed) per al reconeixement mutu d’identitats dintre de la Unió Europea.  S’està treballant en pilots per:  EU Login  Autenticació transfronterera de serveis electrònics  Mobilitat d’estudiants  Entrega electrònica  Xats segurs  Aquest projecte integrarà els diferents mecanismes d’identitat dintre de la UE https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Estrategias/pae_Identidad_y_firma electronica/Nodo-eIDAS/Sistemas-de-identificacion-electronica-notificados.html?idioma=ca
 • 34. 4.- El futur – Tramitació – Passarel·la Digital Única Passarel·la Digital Única dintre de la UE (Reglament 2018/1724/UE) d’accés a informació, procediments i serveis d’assistència i resolució de problemes.  Aquesta passarel·la pretén:  Reduir la càrrega administrativa que suporten els ciutadans i empreses.  Eliminar la discriminació.  Garantir el funcionament del mercat interior