Breakit Impact Challenge Ethos international guide

Verktyg – Hållbarhet
Tweaka din affärsmodell
• Alla verktyg i denna guide syftar till att identifiera det som är mest väsentliga för ett bolag
att fokusera på när det gäller sin positiva och negativa påverkan på klimatet.
• Utveckling av en affärsmodell som syftar till att vara klimatsmart bör utgå ifrån att man
arbetar med de delar av verksamheten där man kan göra en avgörande skillnad.
• All positiv utveckling är självklart bra, men för att få stor hävstång vad det gäller affär,
positiv miljöpåverkan och i kommunikation är det viktigt att prioritera det som verkligen
gör skillnad.
Intro
1. Påverkansanalys av värdekedjan
Genom att kartlägga värdekedjan går det att identifiera företagets påverkan i olika led, och på
så sätt angripa områdena som gör störst skillnad.
2. FN:s Globala Mål
FN:s Globala Mål är genomtänkta och välkända, och är utmärkta att utgå ifrån för att hitta
inspiration till möjliga påverkansområden eller för att få hjälp med att ta fram konkreta,
mätbara mål.
3. Scenarioanalys
Genom att lyfta blicken mot ett framtida tänkbart scenario kan nya möjligheter och
utmaningar upptäckas, och att vara rustad för framtiden är ett användbart konkurrensmedel.
4. Intressentdialog
Genom att bedriva en dialog med intressenterna som berörs mest av ert företags beslut kan
ert arbete omprioriteras för att bättre bemöta yttre intressen.
Fyra användbara verktyg
Följande fyra verktyg är går alla att använda för att analysera ert företags
miljöpåverkan för att hitta områden som kan behöva tweakas.
Verktyg 1 – Påverkansanalys värdekedja
VAD:
En analys som kartlägger hur bolaget
påverkar samhället och miljön i olika delar av bolagets
värdekedja.
VARFÖR:
Syftar till att identifiera vilka områden där bolaget har störst
påverkan på samhället och miljön och därmed även störst
möjlighet att göra skillnad.
HUR:
1. Definiera bolagets värdekedja från början till slut (ex.
innovation & utveckling-Avfall)
2. Fundera på i varje steg vilka typer av aktiviteter som
försiggår till följd av att ni bedriver er verksamhet (ex. i egna
operations bidrar ni till utsläpp för att ni flyger till en
säljpitch).
3. Strukturera upp hur ni uppskattar storleken på positiv och
negativ påverkan och jämför mellan de olika delarna av
värdekedjan.
VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA:
• Ska vi endast titta på klimatpåverkan eller även andra hållbarhetsområden?
• Vad är er värdekedja?
• Vilka typer av direkta och indirekta utsläpp uppkommer i varje steg på grund av er verksamhet och vilka påverkas?
• Hur beräknar vi/uppskattar vi mängden utsläpp?
• Hur stora är utsläppen i respektive del av värdekedjan i förhållande till de andra delarna?
• Vad kan ni göra för att förändra era största utsläppsbovar?
Exempel: Påverkansanalys – Resultat E-handel
- Hantering av avfall- Energi
användning
- Energibesparande
produkt
- Drift hemsida
- Distribution till
kunder
- Energianvändning
från kontor
- Energi från lager
- Utsläpp från
matkonsumtion
- Resor i arbetet
- Resor till och från
arbetet
- Råmaterialutvinni
ng
- Energi
användning
produktion
- Transporter av
gods
Tillverkning
Egen
verksamhet
Sälj &
Marknadsföring
Användning Output
Samhällspåverkan
Aspekter som
Påverkar
klimatet
Stor
Medel
Liten
(exempel)
Verktyg 2 – FN:s globala mål
VAD:
En analys som går igenom FN:s globala mål och delmål och
mappar de mot bolagets verksamhet. Finns mål som syftar till
att minska klimatpåverkan men även andra hållbarhetsområden.
VARFÖR:
Syftar till att identifiera vilka mål och delmål som bolaget redan
idag bidrar till eller identifierar som en möjlighet för att utveckla
verksamheten för att bidra till framöver.
HUR:
1. Identifiera vilka av de 17 målen som har någon koppling till
er verksamhet och där ni har någon form av påverkan.
2. Identifiera med hjälp av guiden ”An analysis of goals and
targets” vilka av de delmål som hänger ihop med bolaget
eller ni ser som en framtida möjlighet att bidra till.
3. Prioritera och välj ut de delmål där ni verkligen kan göra
skillnad, ibland finns det inga som har en tydlig koppling till
verksamheten, och då får man bara gilla läget.
VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA:
• Ska vi endast titta på mål kopplade till klimatpåverkan eller även andra hållbarhetsområden?
• Vad gör bolaget och hur påverkar vi samhället och miljön?
• Vilka mål är relevanta baserat på vad bolaget gör?
• Vilka delmål är relevanta baserat på vad bolaget gör? Använd guiden.
• Finns det något delmål som vi kan skapa en affärsmöjlighet utifrån?
• Handen på hjärtat, bidrar ni verkligen till de utvalda delmålen?
Exempel: FN:s globala mål - Internetstiftelsen
Källa:
Internetstiftelsen, Hållbarhetsrapport 2018
www.ethosinternational.se
Verktyg 3 - Scenarioanalys
VAD:
En hypotetisk analys som går igenom tänkbara framtidsscenarier
i en bransch med fokus på klimatfrågor. Det kan röra sig om
både storskaliga, globala trender men också mer
branschspecifika.
VARFÖR:
Disruptiva tekniker, förändrade vanor och klimatförändringar
kan vända upp-och-ner på hela brancher. En scenarioanalys
syftar till att identifiera framtida risker, utmaningar och
möjligheter som verksamheten kan ställas inför. Genom att
tänka långsiktigt och vidga vyerna kan verksamheten förbereda
sig för förändringar som idag känns avlägsna.
HUR:
1. Identifiera minst ett framtida scenario inom följande fyra
områden som kan påverkas av klimatförändringar. Tänk
gärna storskaligt och utanför boxen utan att bli orealistisk!
• Förändrade behov och nya tekniker
• Allmän opinion
• Förändrade lagar och regleringar
• Fysiska och monetära förändringar
2. För varje område, lista minst en utmaning och en möjlighet
med framtidsscenarierna.
3. Beskriv hur ert företag hanterar utmaningarna och tar till
vara på möjligheterna inom varje område.
VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA:
• Hur kan trender som idag inte verkar relevanta för er bransch
bli det inom kort?
• Hur kan ni konkret förbereda er för ett tänkbart framtida
scenario?
www.ethosinternational.se
Exempel: Scenarioanalys - TFCD och IIGCC
Källor:
Task Force on Climate-related Financial Disclosures
Institutional Investors Group on Climate Change
Verktyg 4 - Intressentdialog
VAD:
En analys som kartlägger bolagets omvärld i form av att
interagera med intressenter och identifiera hur de förväntar sig
att bolaget bör agera när det kommer till samhälle och miljö.
VARFÖR:
Syftar till att göra en utifrån-och-in analys för att identifiera
vilka områden som är viktigast för olika intressentgrupper.
Dessa insikter kan skapa insikter om affärsutvecklings-
möjligheter och vilka områden som har störst påverkan.
HUR:
1. Analysera vilka bolagets viktigaste intressentgrupper är
genom att utgå ifrån deras intresse för bolaget och i vilken
utsträckning ni påverkar dem/dem er. Vanliga
intressentgrupper är; kunder, ägare och investerare,
anställda, leverantörer, myndigheter, samarbetspartners.
2. Bestäm vilka och hur ni ska interagera med de olika
grupperna, ex. intervjuer, enkäter, fokusgrupper.
3. Bestäm vilka frågor ni vill använda, ett tips är att hjälpa
intressenterna på traven genom att ha färdiga förslag att ta
ställning till. Genomför dialogerna
4. Genomför dialogerna och sammanställ resultat och
identifiera vad som kan användas för att tweaka affären.
VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA:
• Vilka är era intressenter och är alla lika viktiga?
• Har ni en tes som ni önskar att testa eller vill ni ha in ny input?
• Hur förklarar ni på ett så enkelt sätt som möjligt för intressenterna vad ni pysslar med och vilka utmaningar ni har?
• Håller ni med om svaren från intressenterna? Om ni inte gör det, varför?
• Ignorerar ni något område som är jobbigt med som intressenterna lyfter?
Bolaget
Exempel: Intressentdialog - ICA
Källa: https://www.icagruppen.se/hallbarhet/vara-
utgangspunkter/intressentdialogen-hjalper-oss-att-bli-battre/
1 de 11

Recomendados

Breakit Impact Challenge - Ethos International guide por
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide Breakit Impact Challenge - Ethos International guide
Breakit Impact Challenge - Ethos International guide Carin Roeraade
93 vistas10 diapositivas
Varför är nyttorealisering viktigt? por
Varför är nyttorealisering viktigt? Varför är nyttorealisering viktigt?
Varför är nyttorealisering viktigt? E-delegationen
1.5K vistas24 diapositivas
Nyttorealisering por
NyttorealiseringNyttorealisering
NyttorealiseringE-delegationen
1.7K vistas19 diapositivas
Intro Vägledning i Nyttorealisering por
Intro Vägledning i NyttorealiseringIntro Vägledning i Nyttorealisering
Intro Vägledning i NyttorealiseringE-delegationen
1.2K vistas45 diapositivas
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014 por
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014
Med fokus nytta och effekt Lantmäteriet Projektverktygsdagen 2014Maria Björk
1.4K vistas42 diapositivas
Nyttorealisering! por
Nyttorealisering!Nyttorealisering!
Nyttorealisering!Maria Björk
1.7K vistas39 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Breakit Impact Challenge Ethos international guide

Hållbara inköp verktygslåda 2011 por
Hållbara inköp verktygslåda 2011 Hållbara inköp verktygslåda 2011
Hållbara inköp verktygslåda 2011 CSR Västsverige
3.8K vistas13 diapositivas
Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de... por
Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...
Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...futuramb
1.6K vistas16 diapositivas
Consultancy 2015 por
Consultancy 2015Consultancy 2015
Consultancy 2015☛ Matts Eriksson ♦ Erfaren konsultchef
293 vistas8 diapositivas
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne... por
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...Jessica Laos
163 vistas34 diapositivas
Tips och tricks till en bra platsannons por
Tips och tricks till en bra platsannonsTips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannonsJobbsafari
3.3K vistas23 diapositivas
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf por
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdfPontus Wadström
185 vistas45 diapositivas

Similar a Breakit Impact Challenge Ethos international guide(20)

Hållbara inköp verktygslåda 2011 por CSR Västsverige
Hållbara inköp verktygslåda 2011 Hållbara inköp verktygslåda 2011
Hållbara inköp verktygslåda 2011
CSR Västsverige3.8K vistas
Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de... por futuramb
Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...
Framtidens Hållbara Affärsmodeller presentation Sahlgrenska Science Park 8 de...
futuramb1.6K vistas
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne... por Jessica Laos
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...
From business as usual to business as future byBrick Management och DigJourne...
Jessica Laos163 vistas
Tips och tricks till en bra platsannons por Jobbsafari
Tips och tricks till en bra platsannonsTips och tricks till en bra platsannons
Tips och tricks till en bra platsannons
Jobbsafari3.3K vistas
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf por Pontus Wadström
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
20230411_Strategisk förändring_PontusWadström.pdf
Pontus Wadström185 vistas
Business Model Innovation RealSprint por Hobfot
Business Model Innovation RealSprintBusiness Model Innovation RealSprint
Business Model Innovation RealSprint
Hobfot200 vistas
VNR_2.0_Huvudrapport och bilagor por Daniel Jafari
VNR_2.0_Huvudrapport och bilagorVNR_2.0_Huvudrapport och bilagor
VNR_2.0_Huvudrapport och bilagor
Daniel Jafari452 vistas
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning por Dolda Jobb
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledningSå skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning
Så skriver du en vinnande affärsplan - en praktisk handledning
Dolda Jobb23.6K vistas
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt... por Svenskt Projektforum
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...
Projektverktygsdagen 2013 - Antura: allt du behöver veta inför val av projekt...
Klimatsamarbete mellan kommuner och företag por Motiva
Klimatsamarbete mellan kommuner och företagKlimatsamarbete mellan kommuner och företag
Klimatsamarbete mellan kommuner och företag
Motiva469 vistas
Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och... por Pontus Wadström
Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och...Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och...
Så arbetar controllers på ledande svenska företag med information, analys och...
Pontus Wadström1.3K vistas
Affärsplanen por malinstang
AffärsplanenAffärsplanen
Affärsplanen
malinstang1.9K vistas
Workshop analysmodell 2 por Impwell
Workshop analysmodell 2Workshop analysmodell 2
Workshop analysmodell 2
Impwell2.9K vistas
Ideell redovisning i kommersiella kläder por AnnaLena Moberg
Ideell redovisning i kommersiella kläderIdeell redovisning i kommersiella kläder
Ideell redovisning i kommersiella kläder
AnnaLena Moberg770 vistas

Breakit Impact Challenge Ethos international guide

 • 1. Verktyg – Hållbarhet Tweaka din affärsmodell
 • 2. • Alla verktyg i denna guide syftar till att identifiera det som är mest väsentliga för ett bolag att fokusera på när det gäller sin positiva och negativa påverkan på klimatet. • Utveckling av en affärsmodell som syftar till att vara klimatsmart bör utgå ifrån att man arbetar med de delar av verksamheten där man kan göra en avgörande skillnad. • All positiv utveckling är självklart bra, men för att få stor hävstång vad det gäller affär, positiv miljöpåverkan och i kommunikation är det viktigt att prioritera det som verkligen gör skillnad. Intro
 • 3. 1. Påverkansanalys av värdekedjan Genom att kartlägga värdekedjan går det att identifiera företagets påverkan i olika led, och på så sätt angripa områdena som gör störst skillnad. 2. FN:s Globala Mål FN:s Globala Mål är genomtänkta och välkända, och är utmärkta att utgå ifrån för att hitta inspiration till möjliga påverkansområden eller för att få hjälp med att ta fram konkreta, mätbara mål. 3. Scenarioanalys Genom att lyfta blicken mot ett framtida tänkbart scenario kan nya möjligheter och utmaningar upptäckas, och att vara rustad för framtiden är ett användbart konkurrensmedel. 4. Intressentdialog Genom att bedriva en dialog med intressenterna som berörs mest av ert företags beslut kan ert arbete omprioriteras för att bättre bemöta yttre intressen. Fyra användbara verktyg Följande fyra verktyg är går alla att använda för att analysera ert företags miljöpåverkan för att hitta områden som kan behöva tweakas.
 • 4. Verktyg 1 – Påverkansanalys värdekedja VAD: En analys som kartlägger hur bolaget påverkar samhället och miljön i olika delar av bolagets värdekedja. VARFÖR: Syftar till att identifiera vilka områden där bolaget har störst påverkan på samhället och miljön och därmed även störst möjlighet att göra skillnad. HUR: 1. Definiera bolagets värdekedja från början till slut (ex. innovation & utveckling-Avfall) 2. Fundera på i varje steg vilka typer av aktiviteter som försiggår till följd av att ni bedriver er verksamhet (ex. i egna operations bidrar ni till utsläpp för att ni flyger till en säljpitch). 3. Strukturera upp hur ni uppskattar storleken på positiv och negativ påverkan och jämför mellan de olika delarna av värdekedjan. VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA: • Ska vi endast titta på klimatpåverkan eller även andra hållbarhetsområden? • Vad är er värdekedja? • Vilka typer av direkta och indirekta utsläpp uppkommer i varje steg på grund av er verksamhet och vilka påverkas? • Hur beräknar vi/uppskattar vi mängden utsläpp? • Hur stora är utsläppen i respektive del av värdekedjan i förhållande till de andra delarna? • Vad kan ni göra för att förändra era största utsläppsbovar?
 • 5. Exempel: Påverkansanalys – Resultat E-handel - Hantering av avfall- Energi användning - Energibesparande produkt - Drift hemsida - Distribution till kunder - Energianvändning från kontor - Energi från lager - Utsläpp från matkonsumtion - Resor i arbetet - Resor till och från arbetet - Råmaterialutvinni ng - Energi användning produktion - Transporter av gods Tillverkning Egen verksamhet Sälj & Marknadsföring Användning Output Samhällspåverkan Aspekter som Påverkar klimatet Stor Medel Liten (exempel)
 • 6. Verktyg 2 – FN:s globala mål VAD: En analys som går igenom FN:s globala mål och delmål och mappar de mot bolagets verksamhet. Finns mål som syftar till att minska klimatpåverkan men även andra hållbarhetsområden. VARFÖR: Syftar till att identifiera vilka mål och delmål som bolaget redan idag bidrar till eller identifierar som en möjlighet för att utveckla verksamheten för att bidra till framöver. HUR: 1. Identifiera vilka av de 17 målen som har någon koppling till er verksamhet och där ni har någon form av påverkan. 2. Identifiera med hjälp av guiden ”An analysis of goals and targets” vilka av de delmål som hänger ihop med bolaget eller ni ser som en framtida möjlighet att bidra till. 3. Prioritera och välj ut de delmål där ni verkligen kan göra skillnad, ibland finns det inga som har en tydlig koppling till verksamheten, och då får man bara gilla läget. VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA: • Ska vi endast titta på mål kopplade till klimatpåverkan eller även andra hållbarhetsområden? • Vad gör bolaget och hur påverkar vi samhället och miljön? • Vilka mål är relevanta baserat på vad bolaget gör? • Vilka delmål är relevanta baserat på vad bolaget gör? Använd guiden. • Finns det något delmål som vi kan skapa en affärsmöjlighet utifrån? • Handen på hjärtat, bidrar ni verkligen till de utvalda delmålen?
 • 7. Exempel: FN:s globala mål - Internetstiftelsen Källa: Internetstiftelsen, Hållbarhetsrapport 2018
 • 8. www.ethosinternational.se Verktyg 3 - Scenarioanalys VAD: En hypotetisk analys som går igenom tänkbara framtidsscenarier i en bransch med fokus på klimatfrågor. Det kan röra sig om både storskaliga, globala trender men också mer branschspecifika. VARFÖR: Disruptiva tekniker, förändrade vanor och klimatförändringar kan vända upp-och-ner på hela brancher. En scenarioanalys syftar till att identifiera framtida risker, utmaningar och möjligheter som verksamheten kan ställas inför. Genom att tänka långsiktigt och vidga vyerna kan verksamheten förbereda sig för förändringar som idag känns avlägsna. HUR: 1. Identifiera minst ett framtida scenario inom följande fyra områden som kan påverkas av klimatförändringar. Tänk gärna storskaligt och utanför boxen utan att bli orealistisk! • Förändrade behov och nya tekniker • Allmän opinion • Förändrade lagar och regleringar • Fysiska och monetära förändringar 2. För varje område, lista minst en utmaning och en möjlighet med framtidsscenarierna. 3. Beskriv hur ert företag hanterar utmaningarna och tar till vara på möjligheterna inom varje område. VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA: • Hur kan trender som idag inte verkar relevanta för er bransch bli det inom kort? • Hur kan ni konkret förbereda er för ett tänkbart framtida scenario?
 • 9. www.ethosinternational.se Exempel: Scenarioanalys - TFCD och IIGCC Källor: Task Force on Climate-related Financial Disclosures Institutional Investors Group on Climate Change
 • 10. Verktyg 4 - Intressentdialog VAD: En analys som kartlägger bolagets omvärld i form av att interagera med intressenter och identifiera hur de förväntar sig att bolaget bör agera när det kommer till samhälle och miljö. VARFÖR: Syftar till att göra en utifrån-och-in analys för att identifiera vilka områden som är viktigast för olika intressentgrupper. Dessa insikter kan skapa insikter om affärsutvecklings- möjligheter och vilka områden som har störst påverkan. HUR: 1. Analysera vilka bolagets viktigaste intressentgrupper är genom att utgå ifrån deras intresse för bolaget och i vilken utsträckning ni påverkar dem/dem er. Vanliga intressentgrupper är; kunder, ägare och investerare, anställda, leverantörer, myndigheter, samarbetspartners. 2. Bestäm vilka och hur ni ska interagera med de olika grupperna, ex. intervjuer, enkäter, fokusgrupper. 3. Bestäm vilka frågor ni vill använda, ett tips är att hjälpa intressenterna på traven genom att ha färdiga förslag att ta ställning till. Genomför dialogerna 4. Genomför dialogerna och sammanställ resultat och identifiera vad som kan användas för att tweaka affären. VIKTIGA FRÅGOR ATT STÄLLA: • Vilka är era intressenter och är alla lika viktiga? • Har ni en tes som ni önskar att testa eller vill ni ha in ny input? • Hur förklarar ni på ett så enkelt sätt som möjligt för intressenterna vad ni pysslar med och vilka utmaningar ni har? • Håller ni med om svaren från intressenterna? Om ni inte gör det, varför? • Ignorerar ni något område som är jobbigt med som intressenterna lyfter? Bolaget
 • 11. Exempel: Intressentdialog - ICA Källa: https://www.icagruppen.se/hallbarhet/vara- utgangspunkter/intressentdialogen-hjalper-oss-att-bli-battre/