PM Amsterdam Noord nr 1

PRAKTIJK
MAGAZINE
ZOMER 2016
Wat wordt
vergoed?
Bereik een
gezond gewicht
Waar is de
huisartsenpost?
VOOR PATIENTEN VAN HUISARTSENPRAKTIJKEN NIEUWENDAM
In Huis van de Wijk
is er altijd wat te doen
2
PRAKTIJKMAGAZINE | ZOMER 2016Inhoud
3 Kort nieuws
6 Alles over hulp in de wijk
In Amsterdam-Noord
sta je niet alleen
8 Ouderenzorg
In goede handen bij Doras
9 Vragen en antwoorden over
Antibiotica
10 De zorgverzekering
Wat wordt vergoed?
11 Vragen en antwoorden over
De huisartsenpost
12 Handige adressen voor
bewoners Nieuwendam
Colofon
Teksten: De Medische Redactie
Concept & ontwerp: Ketz and Dogs grafisch ontwerp
Foto’s: Jan Vonk
Druk: Hassink Drukkers
© 2016 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke
toestemming van de aangesloten huisartsen van Amsterdam Noord, het AOF en De Medische
Redactie (www.demedischeredactie.nl).
De aangesloten huisartsen van Amsterdam Noord noch De Medische Redactie kan enige
aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de
informatie in dit Praktijkmagazine. De informatie in dit Praktijkmagazine kan niet worden
beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij de huisarts. Het is slechts
een bron van algemene informatie.
3
Kort nieuws
Hetzelfde medicijn, andere kleur
Soms krijg je een ander pillendoosje van de apotheek dan je gewend
bent. Soms zijn de pillen groter, of juist kleiner, of ze hebben een
andere kleur. Dat betekent niet dat je ineens andere medicijnen
hebt gekregen. De werking van de pil is hetzelfde. Ze zien er alleen
anders uit. Hoe komt dat? Er zijn verschillende fabrikanten die alle-
maal hetzelfde medicijn maken. Iedere fabrikant geeft het medicijn
een ander uiterlijk. De een kiest voor grote roze pillen, de andere
voor kleine witte. Iedere keer als de huisarts jou medicijnen voor-
schrijft, moet de apotheek het merk geven dat vergoed wordt door
jouw zorgverzekeraar. Heeft jouw verzekeraar afspraken met een
bepaalde fabrikant, dan krijg je deze
pillen mee van de apotheek. Een
paar maanden later kan het een an-
dere pillenfabrikant zijn waarmee je
zorgverzekeraar afspraken heeft
gemaakt. Dan krijg je weer andere
pillen mee van de apotheek. Dat kan
soms lastig zijn. Grote pillen zijn bij-
voorbeeld minder makkelijk in te
nemen. Of je bent gewend aan be-
paalde pillen. Wil je hier meer over
weten? Neem contact op met je
apotheker.
Waarom vraagt
de assistente
zoveel?
Als je de huisarts belt, krijg je de assistente
aan de lijn. Zij stelt soms veel vragen. Niet
iedereen vindt dat fijn. Toch moet de assis-
tente deze vragen stellen. Zij doet dit niet
uit nieuwsgierigheid. De assistente moet
immers aan de telefoon beslissen of jij een
afspraak bij de dokter krijgt. Soms hoeft
dat niet. Dan is een advies van de assis-
tente aan de telefoon genoeg om je klacht
op te lossen. De assistente heeft namelijk
ook een medische opleiding gevolgd. Als je
wel naar de dokter moet, beslist ze of je
meteen moet komen of dat de afspraak op
een later moment kan plaatsvinden. Daar-
om stelt ze je een aantal vragen. Als je
klacht bijvoorbeeld zou kunnen wijzen op
een blaasontsteking, zal de assistente
vragen (ochtend)urine langs te brengen.
Na overleg met de huisarts wordt dan
besloten wat er gedaan moet worden.
Vragen over opvoeding?
Ga naar het Ouder en Kind Team
Heb je een probleem met je kind? Is er ruzie of heb je gewoon een vraag over opvoeding?
De ouder- en kindadviseur van het Ouder- en Kindteam staat voor jou klaar. Ieder kind
van 0 tot 19 jaar valt in Amsterdam onder een Ouder- en Kindteam. Ouders en kinderen
kunnen hier zonder verwijzing terecht voor hulp en ondersteuning. De ouder- en kindad-
viseur helpt bij vragen en zorgen rondom opgroeien en opvoeden, zoals slaap- en eet-
problemen, vragen over de gezondheid, pubergedrag, of veilig gebruik van internet. Ook
helpt de ouder- en kindadviseur bij problemen zoals pesten, faalangst en gedragsstoor-
nissen. In sommige gevallen verwijst hij je door naar een jeugdpsycholoog of jeugdarts.
Deze deskundigen maken ook onderdeel uit van het Ouder- en Kindteam.
Wat doet de praktijkondersteuner?
De praktijkondersteuner doet werk waar de huisarts
geen tijd voor heeft: bloedprikken, bloeddruk meten en
uitleg geven over de medicijnen die je van de huisarts
krijgt. Je maakt hiervoor een aparte afspraak bij de
praktijkondersteuner nadat je bij de huisarts bent
geweest.
.
Het zijn assistenten en verpleegkundigen
die bepaalde extra medische opleidingen
hebben gevolgd. Er zijn twee soorten prak-
tijkondersteuners: de praktijkondersteuner
die helpt bij lichamelijke klachten en de
praktijkondersteuner GGZ die helpt als je
psychische klachten hebt.
Wanneer ga je naar de praktijkonder-
steuner lichamelijke klachten?
Als je een chronische ziekte hebt, zoals suikerziekte,
astma/COPD of hart- en vaatziekten. Na een bezoek
bij de huisarts ga je naar het spreekuur van de prak-
tijkondersteuner. Hij legt je uit over je ziekte en vertelt
je meer over het gebruik van medicijnen. Ook krijg je
informatie over een gezonde leefstijl.
Wat doet de praktijkondersteuner GGZ
(voor de psychische klachten)?
Stel, je voelt je niet gelukkig en bespreekt deze klach-
ten met de huisarts. De klachten zijn niet zo ernstig
dat je ermee naar een psycholoog of psychiater moet.
Wel wil je er graag wat langer met iemand
over praten. Dan kan de praktijkondersteuner
GGZ jou verder helpen.
Samen zoeken jullie uit wat de psychische
problemen zijn. De praktijkondersteuner GGZ
kan je ook doorverwijzen naar maatschappe-
lijk werk, zelfhulpwebsites, een psycholoog
of een psychiater.
Waar vind je de praktijkondersteuner?
De praktijkondersteuner heeft een eigen werkruimte in
de huisartsenpraktijk en houdt een eigen spreekuur. Als
het nodig is, bezoekt de praktijkondersteuner jou thuis.
Zie ik mijn huisarts dan nog wel?
Zeker wel. Je krijgt een uitnodiging voor een afspraak
met de huisarts als dat nodig is. De praktijkondersteu-
ner en de huisarts overleggen geregeld samen wie van
de twee je moet zien.
Kort nieuws
4
Wie zijn de praktijkondersteuners?
Herhaalrecept bestellen
Slik je altijd dezelfde medicijnen? Vraag het recept voor 10 uur ‘s morgens
aan, dan kun je de medicijnen de volgende werkdag na 16 uur ophalen bij de
apotheek. Of ze worden volgens afspraak bij je thuis bezorgd. Vraag je het
recept na 10 uur ’s morgens aan, in het weekend of op een feestdag dan kan
het één werkdag langer duren. Een aantal medicijnen kun je niet via deze
herhaalservice aanvragen. Bijvoorbeeld antibioticakuurtjes of medicatie die
je langer dan één jaar niet gebruikt hebt.
Zorg voor een gezond gewicht
Als je als kind te zwaar bent, heb je daar de rest van je leven last van. Op jonge
leeftijd te zwaar, betekent vaak dat je op latere leeftijd ook overgewicht hebt.
Door overgewicht kunnen bepaalde ziektes ontstaan. Om die reden werken
scholen, sportverenigingen en welzijnswerk in de Waterlandpleinbuurt samen om
kinderen te stimuleren te werken aan een gezond gewicht. Wil je meedoen aan de
sportprogramma’s en meer leren over gezonde voeding? Ga naar het Ouder en
Kindteam in de Waterlandpleinbuurt, telefoon: 020-5555961.
In dit blad vind je deze poster. Hang hem op in de keuken.’
5
Urgentieverklaring
voor een woning
Heb je een medisch probleem? Wil je daarom versneld voor een sociale huurwoning
in aanmerking komen? Schrijf je dan eerst in bij Woningnet: www.woningnetregio
amsterdam.nl. Voor de medische verklaring die je dan nodig hebt, ga je NIET naar de
huisarts. Bel 14020 (zonder 020). Leg je situatie uit. De medewerker aan de telefoon
bepaalt of je de medische verklaring (ook wel: urgentieverklaring) krijgt. Als het nodig
is, vraagt de gemeente zelf aan een arts of die jou onderzoekt. Je hoeft niet naar je
eigen huisarts. Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl (vul urgentieverklaring in
de zoekbalk in).
Hang ‘m op!
A3-poster zit in het blad!
Kort nieuws
Ben je gehandicapt of ziek?
Wil je daarom een hulpmiddel
of vergoeding aanvragen?
Dan heb je een medische
verklaring nodig. Misschien
denk je dat de huisarts die
verklaringen afgeeft. Maar
hij mag dat vaak niet doen.
Wie wel? Kijk op www.
verwijswijzeramsterdam.nl
waar je moet zijn en wat je
moet doen. De verwijswijzer
is een handige website: er
staat per voorziening, hulp-
middel, vergoeding en uitke-
ring hoe je het krijgt. Ook lees
je wat je moet doen om het
aan te vragen. Per soort aan-
vraag zie je wat de huisarts
kan doen. Zoek je bijvoor-
beeld thuiszorg, dan lees je
op de verwijswijzer dat je
bij de helpdesk WMO (Wet
Maatschappelijke Onder-
steuning) moet zijn. En wil je
een vakantie afzeggen van-
wege ziekte, dan neem je
contact op met je verzeke-
raar (telefoon: 0800-0643),
zo lezen we op de verwijswijzer.
Handig: de
verwijswijzer
Ben je op zoek naar een nieuwe hobby? Wil je graag nieuwe mensen ontmoeten? Heb
je behoefte aan een praatje? Kom dan naar het Huis van de Wijk! Hier worden allerlei
leuke en gezellige activiteiten georganiseerd. In Waterlandpleinbuurt hoef je je niet
alleen te voelen.
Huis van de Wijk
Wat is er allemaal te doen in het Huis van de Wijk op het
Waterlandplein? Wij namen een kijkje. Het bruist hier! In
de ene ruimte bakt een groep dames taarten, in de andere
ruimte wordt computerles gegeven. In weer een andere
ruimte spelen peuters en zitten de moeders gezellig met
elkaar te praten. Beneden in de centrale hal ruikt het al
lekker naar de soep die in de middag met elkaar gegeten
gaat worden.
Als je zo iedereen bij elkaar ziet, kun je je niet voorstellen
dat Huis van de Wijk bedoeld is voor bewoners die wel wat
steun kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze geen werk
hebben of hun partner hebben verloren. Of omdat ze
problemen hebben. ‘Dat is de kracht van ons Huis van de
Wijk,’ vertelt Hennie den Hartog, medewerker participatie en
activering. ‘We zijn er voor iedereen, van jong tot volwassen.’
Wat kun je doen in het Huis van
de Wijk?
	 Je kunt zelf activiteiten organiseren die je leuk vindt. Dat
doe je samen met een medewerker van Combiwel. Dat is
de organisatie die Huis van de Wijk heeft opgezet. Samen
bespreken jullie wat bij jou past.
	 Je kunt meedoen aan een activiteit die iemand anders
organiseert. Vind je het moeilijk om daar alleen naar toe te
gaan? Vraag aan een gastheer of gastvrouw van het Huis
van de Wijk om mee te gaan. Hij of zij geeft je ook uitleg
over de activiteit.
Kost het geld om hieraan mee te
doen?
De meeste activiteiten zijn gratis. Soms moet je een klein
beetje betalen omdat de activiteit extra geld kost. Bijvoorbeeld
als jullie naar iets toegaan waar je een kaartje voor moet
kopen, zoals een concert.
Taarten bakken en een steuntje
6
Welzijnswerk in de buurt is er voor iedereen
Hennie den Hartog:
‘We willen dat mensen
in de buurt elkaar weten
te vinden. Door aan activitei-
ten mee te doen, zie je weer
andere mensen en hoef je
even niet aan
je problemen te denken.
Ook krijg je zo weer sneller
ideeën voor betaald of vrijwilligerswerk. We merken aan alle
bewoners hier dat ze het fijn vinden onder de mensen te zijn.’
Combiwel Welzijn op Recept
Je kunt zelf naar Huis van de Wijk gaan. Maar jouw
huisarts kan je er ook naar doorverwijzen. Jouw huisarts
doet dit als je vaak op het spreekuur komt met klachten die
veroorzaakt lijken te worden door eenzaamheid. Dat heet
PM Amsterdam Noord nr 1
PM Amsterdam Noord nr 1
‘Welzijn op Recept’. De huisarts stuurt je naar de Welzijns-
coach van Combiwel. Het kan namelijk maar zo zijn dat je
je beter gaat voelen als je meedoet aan activiteiten die bij
jou in de buurt worden georganiseerd.
Hoe werkt Welzijn op Recept
Je bent bij de huisarts met klachten over eenzaamheid.
Je hebt behoefte aan meer mensen om je heen met wie je
gezellige dingen kunt doen. Alleen vind je het lastig om zelf
het eerste contact te zoeken. De huisarts schrijft dan een
Welzijn op Recept-briefje uit. Dit geeft hij aan de Welzijns-
coach van het Huis van de Wijk. In Waterlandpleinbuurt is
dat Hennie den Hartog.
Activiteiten zoeken
De Welzijnscoach neemt contact met jou op. Of je belt zelf, of
je gaat langs. Tijdens het eerste gesprek kijk je samen met de
Welzijnscoach welke activiteit het beste bij jou past. Bij alle
activiteiten is het de bedoeling dat je iets doet en leert. Vind je
het eng om de eerste keer alleen naar een activiteit toe te
gaan, dan gaat de Welzijnscoach met je mee.
Vind je het leuk? Blijf dan komen. De Welzijnscoach zal na zes
maanden nog een keer bellen om te vragen hoe het met je
gaat. Vind je het niet leuk en stop je met de activiteit? Of denkt
de vrijwilliger dat het nog niet lekker gaat? De Welzijnscoach
zal je bellen om te vragen wat er aan de hand is. Samen kijk je
dan wat er gedaan moet worden.
Wil je meer weten? Neem dan contact op met je huisarts of
met de Welzijnscoach: Hennie den Hartog, email: h.denhar-
tog@combiwel.nl. Je kunt haar ook bellen: 06 – 274 30 903.
Wat kun je allemaal doen in en
rond het Huis van de Wijk:
	 Werken in de Heemtuin
	 Stadswandelingen maken
	 Imkeropleiding en computerles volgen
	 Allerlei sportlessen doen
	 Yoga en tai chi doen
	 Meedoen met de leesclub
	 Een klassiek concert bezoeken
	 Samen ontbijten of avondeten
	 Spelletjes doen zoals klaverjassen en bridgen.
	 Taarten bakken
	 Naar de creatieve inloop gaan: naaien, schilderen &
tekenen, boetseren.
7
Christine leert iedere dinsdagmorgen een aantal bewoners uit
de wijk hoe je taarten kunt bakken en versieren. ‘Ik kwam bij
Huis van de Wijk omdat ik me alleen voelde. Er gingen dagen
voorbij dat ik niemand sprak. De huisarts belde met Hennie
den Hartog, de welzijnscoach. Met haar heb ik gekeken wat ik
binnen Huis van de Wijk kon doen. Toen ze hoorde dat ik
lekkere taarten kan bakken, hadden we snel een groepje
wijkbewoners bij elkaar die dat wilden leren. Ik doe ook mee
aan andere activiteiten. Zo bezoek ik een mevrouw in de wijk
die in een rolstoel zit en iemand nodig heeft om naar buiten
te kunnen. Nu ik een paar keer per week meedoe aan een
activiteit, voel ik me niet meer zo alleen. Ik ben daarom ook
blij dat ik de stap naar Huis van de Wijk heb gezet.’
Taarten van Christine
in de rug ...
8
De meeste ouderen willen het liefst zo
lang mogelijk thuis blijven wonen. Soms
hebben ze daar hulp bij nodig. Ben je zelf
een oudere die alleen woont? Of heeft
een van je ouders of oudere familieleden
hulp nodig? Neem contact op met Doras,
de instelling voor maatschappelijke
dienstverlening in Waterlandpleinbuurt.
Afspraak maken
Bel Doras eerst voor een afspraak om langs te komen. Ben je
slecht ter been, dan komt de ouderenwerker of de ouderenad-
viseur aan huis en kijkt wat je nodig hebt. Het gebeurt ook dat
de huisarts of maatschappelijk werker ervoor heeft gezorgd
dat je wordt gebeld door een medewerker van Doras.
Wat doet de ouderenwerker?
De ouderenwerker helpt je bij het regelen van allerlei dingen.
Zoals een aanvraag voor een kleine aanpassing in je huis,
bijvoorbeeld een lift. Of het regelen van huishoudelijke hulp en
thuiszorg. De ouderenwerker kijkt ook of je hulp nodig hebt bij je
administratie. Moet je bijvoorbeeld nog je belastingpapieren
invullen? Weet je niet goed hoe je rekeningen moet betalen? Er
komt iemand helpen.
Wat doet de ouderenadviseur?
De ouderenadviseur lost lastige problemen op. Als je door
ziekte minder klusjes in huis kan doen. Of psychische of
geestelijk problemen hebt. De ouderenadviseur helpt regelen
dat je thuis kunt blijven wonen.
Wie is de ouderenadviseur?
Bij ons in de Waterlandpleinbuurt is dat onder andere Anna
Pietersma. ‘Ik kom vaak bij mensen thuis en zie dan bijvoor-
beeld dat iemand verdriet heeft omdat zijn partner is overleden.
Hij is slecht gaan eten en verzorgt zichzelf niet meer goed. Zo
iemand is eenzaam. Ik overleg dan met allerlei organisaties en
kijk hoe we zo goed mogelijk kunnen helpen. Door bijvoorbeeld
een leuke activiteit uit te
zoeken. Soms regel ik
dat je ergens dagbeste-
ding kunt doen. Ook wel
dat je je eten thuis
bezorgd krijgt, dat de
werkster komt schoon-
maken. En wie ziek is
krijgt een verpleegster
op bezoek.’
In goede handen bij Doras
Ouderenzorg
Met hulp van Doras
kunnen Leo en Lenie
zich zelf goed redden
Leo: ‘Wij zijn al zestig jaar
samen en hebben altijd
goed voor elkaar
gezorgd. Maar de laatste
tijd ging het niet meer
goed. Lenie is vergeet-
achtig en kan niet goed
lopen. Ik kan haar niet
alleen laten thuis, maar
we kunnen er ook niet
makkelijk op uit trekken. De kinderen en kleinkinderen komen
wel langs en helpen veel, maar daar willen we niet afhankelijk
van zijn. Samen met Anna Pietersma hebben we gekeken wat
we nodig hadden. De wijkverpleegkundige komt Lenie nu een
paar keer per week verzorgen en Lenie gaat nu één keer per
week naar de dagopvang. Die dag kan ik mooi biljarten met
een paar mannen. Dankzij de hulp van Anna is Lenie niet meer
zo verdrietig en kunnen we hopelijk nog lang samen genieten
van onze oude dag.’
Geldproblemen
Anna begeleidt ook mensen met geldproblemen. ‘Vaak hebben
mensen te weinig geld omdat ze het moeilijk vinden hun
administratie op orde te houden. Schuldeisers trekken aan de
bel en er is geen geld meer om eten te kopen. Wij zoeken uit
wie er nog geld van jou krijgt en hoeveel overblijft voor huur en
eten. Is schuldhulpverlening toch nog nodig dan regel ik dat.’
Vergeetachtig
Anna vertelt dat ze ook mensen helpt die vergeetachtig of aan
het dementeren zijn. Dat is ook voor hun partner moeilijk. ‘Ik
zorg er dan bijvoorbeeld voor dat de dementerende persoon
een dag in de week naar de dagbesteding gaat, zodat de
partner iets voor zichzelf kan doen. Of dat er één keer in de
week een schoonmaakster komt. Dat het echtpaar maaltijden
thuisbezorgd krijgt. Of dat er iemand regelmatig even
langskomt voor een praatje. Dit is heel dankbaar werk. Ik zie
vaak blije en tevreden mensen.’
Meer weten?
Kijk op de achterpagina van dit blad voor het adres.
9
Antibiotica
Vragen en antwoorden over
Hoe gebruik
ik antibiotica?
Gebruik de medicijnen tot ze op
zijn. Of zolang als de huisarts heeft
voorgeschreven. Stop niet eerder,
ook niet als de klachten zijn ver-
dwenen want dan kun je weer ziek
worden. Een antibioticakuur duurt
vaak vijf tot tien dagen.
In een ander land kreeg ik
antibiotica toen ik erom vroeg.
Waarom schrijft mijn Nederlandse
huisarts het niet voor?
Vergeleken met andere landen schrijven Nederlandse huis-
artsen minder antibiotica voor. Gewone kwalen als koorts en
keelpijn gaan vanzelf over, weten zij. Alleen bij ernstig zieke
mensen willen zij geen risico nemen. Het heeft dan ook geen
zin om er om te blijven vragen. De huisarts kan uitstekend
beoordelen of je antibiotica nodig hebt.
Moet ik altijd om antibiotica
vragen bij de huisarts?
Nee. Als je gezond bent, bestrijdt je lichaam zelf de
ziekmakende bacteriën. Koorts is een teken dat je
eigen afweersysteem aan het werk is. De ziekte gaat
dan vanzelf over, zonder medicijnen. Dus als het niet
nodig is, schrijft de arts geen antibioticum voor.
Helpen antibiotica
tegen elke ziekte?
Antibiotica werken alleen tegen
bacteriën, niet tegen virussen. Bij
griep, verkoudheid of waterpokken
zijn antibiotica daarom niet
effectief, bij ernstige infecties
zoals longontsteking wel.
Waarom schrijft de
huisarts niet altijd
antibiotica voor?
Hoe vaker je antibiotica neemt, hoe meer
bacteriën eraan ‘wennen’. Dan worden
ze niet meer gedood door de antibiotica.
En dan werkt het niet meer, ook niet bij
andere patiënten. Als zoiets vaak gebeurt,
is er uiteindelijk tegen die bacterie hele-
maal geen geneesmiddel meer.
Voor welke ziekten
krijg je meestal
antibiotica?
Ernstige luchtweginfecties, zoals longontsteking. Maar
bij keel-, neus-, en oorontsteking hebben antibiotica
meestal weinig zin. Die worden vaak veroorzaakt door
een virus. Antibiotica helpen alleen tegen bacteriën.
Blaasontsteking. Naast het gebruik van de antibiotica
moet je veel water drinken en regelmatig gaan plassen
om de urinewegen goed `schoon te spoelen`.
SOA’s (seksueel overdraagbare aandoeningen) zoals
Syfilis, Gonorroe en Chlamydia.
Tuberculose (tbc)
Krentebaard; een besmettelijke huidziekte die vooral bij
kinderen voorkomt
Wondroos, een infectie onder de huid .
10
WELKE KOSTEN WOrDEN WEL VErGOED EN
WELKE NIET? EN HOE KrIJG JE DE GOEDKOPE
BASISVErZEKErING VAN DE GEMEENTE
AMSTErDAM? HIErONDEr LEES JE ALLES.
De basisverzekering
Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht een
zorgverzekering: de basisverzekering. Je betaalt iedere
maand een vast bedrag. Daarmee heb je het basispakket aan
vergoedingen, onder meer: alle bezoekjes aan de huisarts,
verblijf in het ziekenhuis, geneesmiddelen, verloskundige en
psychiatrische zorg. Tik voor de volledige lijst van basisver-
goedingen ‘basisverzekering’ in op Google en kies de link van
de Rijksoverheid.nl.
Verplicht eigen risico
De zorgverzekering dekt niet alle kosten. Alle mensen boven
de achttien jaar hebben een verplicht eigen risico. Dat
betekent dat je de eerste 385 euro aan medische kosten zelf
betaalt. Als de huisarts je verwijst naar het ziekenhuis voor
bijvoorbeeld een foto of bloedonderzoek, dan valt dit onder
het eigen risico. Je krijgt de rekening hiervoor thuis gestuurd.
Maar een bezoek aan de huisarts en verrichtingen door de
huisarts (bijvoorbeeld een wrat weghalen) gelden niet voor het
eigen risico. Dit wordt volledig vergoed, net zoals verloskundi-
ge zorg en wijkverpleging.
Verplicht eigen risico spreiden
Bij sommige zorgverzekeraars kun je een regeling krijgen.
Je kunt dan die 385 euro van het eigen risico in tien termijnen
betalen. Je betaalt dan tien maanden lang 38,50 euro extra
bovenop je zorgpremie. Heb je aan het eind van het jaar het
hele bedrag van 385 euro niet opgemaakt? Dan krijg je het
restbedrag weer gewoon terug. Controleer of jouw zorgverze-
keraar ook zo’n regeling heeft.
Vrijwillig eigen risico
Vrijwillig eigen risico is weer iets anders. Daar kun je voor
kiezen. Als je een hoog vrijwillig eigen risico neemt, betaal
je minder maandelijkse premie. Dat betekent dat je zorgver-
zekering erg goedkoop is als je gezond blijft. Word je ziek,
dan moet je veel kosten zelf betalen.
Stel, je neemt een vrijwillig eigen risico van 500 euro. Dat
betekent dat je de eerste 500 euro van de medische kosten die
je maakt zelf betaalt. Daarnaast betaal je natuurlijk ook nog
de 385 euro van het verplichte eigen risico. Denk goed na wat
voor jou de gunstigste keuze is.
De aanvullende verzekering
Heb je een minder goed gebit of heb je vaak last van blessures
omdat je veel sport? Of verwacht je dat je kind binnenkort een
beugel moet? Dan is het juist weer handig om een aanvullen-
de verzekering af te sluiten. De basisverzekering vergoedt
namelijk niet de kosten voor fysiotherapie en tandartszorg.
Tenminste, niet als je boven de achttien jaar bent. Ook de
orthodontist (de tandarts die beugels maakt voor kinderen) zit
niet in de basisverzekering. En ook ziekenhuisbehandeling in
het buitenland niet.
Het is je eigen keuze hoeveel zekerheid je wenst en wat je
daarvoor wilt betalen. Reken van tevoren uit of de kosten van
bijvoorbeeld de fysiotherapeut opwegen tegen de premie die
je in een jaar betaalt.
Eigen bijdrage
De eigen bijdrage is een bedrag dat je zelf moet betalen voor
een hulpmiddel, bijvoorbeeld een hoortoestel. Of voor
bepaalde geneesmiddelen, zoals ADHD-medicijnen. Deze
kosten vallen niet in de basisverzekering. Je moet ze altijd zelf
betalen. Ook als je de 385 euro van het verplicht eigen risico al
hebt betaald. Voor kinderen onder de achttien is wel alles
gratis.
Goedkope zorgverzekering
Heb je een laag inkomen, dan is de maandelijkse premie voor
de zorgverzekering best een zware last. Amsterdammers die
weinig geld hebben, krijgen daarom 7,5 procent korting op de
premie van de basisverzekering van zorgverzekeraar Zilveren
Kruis. Kies je daarnaast nog voor een aanvullende premie,
dan betaalt de gemeente daar ook een deel van voor jou.
Je betaalt wel gewoon het verplicht eigen risico van 385 euro
per jaar. Meer weten? Ga naar www.amsterdam.nl en tik
‘collectieve zorgverzekering’ in bij de zoekbalk.
Hoe werkt het eigenlijk?
De zorgverzekering
11
De huisartsenpost
Vragen en antwoorden over
Kan ik ook naar de
huisartsenpost als ik
overdag geen tijd heb om naarmijn eigen huisarts te gaan?
Nee, het gaat echt om de tijden dat je eigen huisartsen-praktijk niet open is en de klachten niet kunnen wachtentot morgen.
Wanneer
ga ik naar
de huisartsenpost?
Alleen als je spoedeisende klachten
hebt en je eigen huisartsenpraktijk niet
open is. Spoedeisende klachten zijn
klachten die niet kunnen wachten tot de
volgende werkdag van je eigen huisarts.
Bijvoorbeeld toenemende benauwdheid,
verlammingsverschijnselen, heftige
pijn, een ernstig ziek kind of wonden
door een ongelukje in huis.
Kan ik gewoon langsgaan
bij de huisartsenpost?
Nee, je moet altijd eerst bellen: 088 0030600. De assistente
stelt aan de telefoon een aantal vragen over je medische
klachten. Daarna kan zij vaststellen hoe snel en welke hulp
nodig is. Hetzelfde als bij de huisarts.
11
Wordt mijn bezoek aan de
huisartsenpost vergoed?
Ja, dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering, omdat
het dezelfde hulp is als die je van de huisarts krijgt. Maar
als je naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gaat,
worden de kosten hiervan van je eigen risico afgetrokken.
(Lees voor meer uitleg hierover het artikel op pagina 9).
Kan ik dan nietbeter meteennaar het zieken-huis gaan?
Nee, het gaat echt om de tijdendat je eigen huisartsenpraktijkniet open is en de klachten nietkunnen wachten tot morgen.
Is er een apotheek bij
de huisartsenpost?
Ja, dat is ook in het BovenIJ Ziekenhuis.
Je betaalt daar echter meer dan normaal
voor de medicijnen omdat je daar terecht
kunt buiten de normale openingstijden.
Dat heeft je zorgverzekeraar zo bepaald.
Deze hogere prijs betaal je op werkdagen
van 17:30 tot 23:00 uur en op zon- en
feestdagen van 08:30 tot 23:00 uur.
Waar zit de huisartsen-
post en wat zijn
de openingstijden??
In Amsterdam-Noord zit de huisartsenpost in het BovenIJ
Ziekenhuis. Ingang Spoedeisende Hulp. De artsen op de huis-
artsenpost werken samen met het ziekenhuis. De openingstijden
zijn op werkdagen van 17.00 uur tot 23.00 uur. In de weekends en
feestdagen van 8.00 tot 23.00. In de nacht tussen 23.00 en 8.00 uur
zijn er twee huisartsenposten open. Als je belt met de huisartsen-
post: 088-0030600, hoor je bij welke je terecht kunt.
Handige adressen Nieuwendam
Huisartsenpost Amsterdam Noord
Zit in het BovenIJ ziekenhuis
Statenjachtstraat 1 1034 CS Amsterdam
Tel. 020 - 634 6346
www.bovenij.nl
Huis van de Wijk
Waterlandplein 302
1024 NB Amsterdam
Tel. 020 - 723 1140
welkom@combiwel.nl
Doras
Zit in het Gezondheidscentrum Waterlandplein
Beverwijkstraat 9D
1024 VR AMSTERDAM
Tel. 020 751 06 10
www.doras.nl
Doras inloopspreekuur loket
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur
BovenIJ Ziekenhuis
De volgende specialisten van het BovenIJ Ziekenhuis houden
ook spreekuur in het Gezondheidscentrum Waterlandplein:
Dr. Bakx,
cardioloog: dinsdag van 10 uur tot 12.30 uur
Dr. Muilwijk,
cardioloog: donderdag van 14 uur tot 16.30 uur
Dr. Meijs,
dermatoloog: donderdag van 08.40 uur tot 11.30 uur
(om de week)
Wil je een afspraak met een van deze specialisten
maken? Bel dan de polikliniek cardiologie of
dermatologie in het BovenIJ ziekenhuis. Zeg er bij
dat je een afspraak wilt voor het spreekuur op het
Waterlandplein.
Polikliniek Cardiologie: 020 – 634 6732 of 020 – 634 6288
Polikliniek Dermatologie: 020 – 634 6251
Bezoekadres:
Gezondheidscentrum Waterlandplein
Beverwijkstraat 3 – 9
1024 VR Amsterdam
http://www.gcwaterlandplein.nl
Ouder en Kind Team Noord Oost
Beverwijkstraat 3
1024 VR Amsterdam
020 - 555 5961
noordoost@oktamsterdam.nl
Sociaal Loket Nieuwendam
Zit in het Gezondheidscentrum Waterlandplein
Beverwijkstraat 9D
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9 tot 12 uur
Je hoeft geen afspraak te maken, er is een inloopspreekuur.
https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/sociaal-loket
Het Sociaal Loket helpt je op weg, bijvoorbeeld als je:
niet weet waar je hulp, advies of informatie kunt krijgen
gezondheidsklachten of een beperking hebt
voor een ziek familielid zorgt
persoonlijke of financiële problemen hebt
wil weten of je gezellige activiteiten kunt doen
De Voedselbank
Koekoekstraat 16
Voor het aanvragen van een voedselpakket kun je elke dag
bellen tussen 09.30 uur en 16 uur naar 020 - 636 2539.
bij bossHardt
Van het Leger des Heils
Bij Bosshardt kan iedereen terecht voor een kop koffie, een
luisterend oor, een gezellige maaltijd, activiteiten en door-
verwijzing naar hulp. Bij Bosshardt ontmoet je buren die je
nog niet kent.
Bij Bosshardt Noord
Loenermark 317-318 , 1025 TD Amsterdam, 020 – 636 8219
de geWiCHtige dames
Ben je een (jonge) dame met overgewicht? Vind je het leuk om
andere ‘gewichtige dames’ te ontmoeten en eens samen te
praten? Dan kun je iedere woensdagochtend naar de groep
‘Gewichtige dames’ van Els Annegarn, maatschappelijk
werkster bij Doras.
Els Annegarn: 020 - 435 4555 en 06 - 1036 8298.
http://www.doras.nl/nieuws/gewichtige-dames

Recomendados

Brochure De Metamorfose EmmaKinderziekenhuis AMC por
Brochure De Metamorfose EmmaKinderziekenhuis AMCBrochure De Metamorfose EmmaKinderziekenhuis AMC
Brochure De Metamorfose EmmaKinderziekenhuis AMCPaul Malschaert
307 vistas29 diapositivas
Open Source voor Avans Hogeschool por
Open Source voor Avans HogeschoolOpen Source voor Avans Hogeschool
Open Source voor Avans HogeschoolJeroen Hoogeweij
691 vistas31 diapositivas
Programma management por
Programma managementProgramma management
Programma managementHarold Halewijn
1K vistas3 diapositivas
Benchmark Rapport Digitale Transformatie - Meebewegen Met Veranderende Markten por
Benchmark Rapport Digitale Transformatie - Meebewegen Met Veranderende MarktenBenchmark Rapport Digitale Transformatie - Meebewegen Met Veranderende Markten
Benchmark Rapport Digitale Transformatie - Meebewegen Met Veranderende MarktenJeroen Philippi
323 vistas24 diapositivas
How to Transform Data between AutoCAD and GIS por
How to Transform Data between AutoCAD and GISHow to Transform Data between AutoCAD and GIS
How to Transform Data between AutoCAD and GISSafe Software
7.7K vistas23 diapositivas
Examenstress howest por
Examenstress howestExamenstress howest
Examenstress howestDirk Laverge
1.2K vistas57 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a PM Amsterdam Noord nr 1

M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3 por
M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3
M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3Marc Van Aart
385 vistas4 diapositivas
De weg naar zorg por
De weg naar zorgDe weg naar zorg
De weg naar zorgHerman van 't Land
501 vistas18 diapositivas
SPECIAL2016_LR_SPREAD_Rotterdam por
SPECIAL2016_LR_SPREAD_RotterdamSPECIAL2016_LR_SPREAD_Rotterdam
SPECIAL2016_LR_SPREAD_RotterdamDiana de Gooijer
413 vistas13 diapositivas
Zowel-jaargang4-nummer4 por
Zowel-jaargang4-nummer4Zowel-jaargang4-nummer4
Zowel-jaargang4-nummer4Gerard Lappee
1.9K vistas19 diapositivas
Zorgkrant BMWE gemeentes voor website adobe RGB por
Zorgkrant BMWE gemeentes voor website adobe RGBZorgkrant BMWE gemeentes voor website adobe RGB
Zorgkrant BMWE gemeentes voor website adobe RGBMarc Hut
366 vistas8 diapositivas
15 0379 Flyer Pubergroep lr por
15 0379 Flyer Pubergroep lr15 0379 Flyer Pubergroep lr
15 0379 Flyer Pubergroep lrSandy Swieringa
105 vistas3 diapositivas

Similar a PM Amsterdam Noord nr 1(20)

M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3 por Marc Van Aart
M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3
M46 DOSSIER Het medisch dossier_V3
Marc Van Aart385 vistas
Zowel-jaargang4-nummer4 por Gerard Lappee
Zowel-jaargang4-nummer4Zowel-jaargang4-nummer4
Zowel-jaargang4-nummer4
Gerard Lappee1.9K vistas
Zorgkrant BMWE gemeentes voor website adobe RGB por Marc Hut
Zorgkrant BMWE gemeentes voor website adobe RGBZorgkrant BMWE gemeentes voor website adobe RGB
Zorgkrant BMWE gemeentes voor website adobe RGB
Marc Hut366 vistas
Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1] por MartvanderStelt
Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1]Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1]
Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1]
MartvanderStelt2.7K vistas
Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1] por MartvanderStelt
Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1]Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1]
Pagina 16 17 Mentaaloktober2010.Pdf[1]
MartvanderStelt1.1K vistas
Digizine sensire veilig en gezond thuis (2012) por Daan Dohmen
Digizine sensire veilig en gezond thuis (2012)Digizine sensire veilig en gezond thuis (2012)
Digizine sensire veilig en gezond thuis (2012)
Daan Dohmen2K vistas
Eindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTank por Petra Pubben
Eindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTankEindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTank
Eindrapport-2013-Veerkrachtzorg-Nationale-DenkTank
Petra Pubben728 vistas
Presentatie Jonge Hoop por uwheerser
Presentatie Jonge HoopPresentatie Jonge Hoop
Presentatie Jonge Hoop
uwheerser183 vistas
160202 duurzame dagbesteding regio Nijmegen por ann meijer
160202 duurzame dagbesteding regio Nijmegen160202 duurzame dagbesteding regio Nijmegen
160202 duurzame dagbesteding regio Nijmegen
ann meijer178 vistas
20141128 hoe stimuleer je de centrale rol van de patiënt in de zorg - m hel... por Marcel Heldoorn
20141128  hoe stimuleer je de centrale rol van de patiënt in de zorg - m hel...20141128  hoe stimuleer je de centrale rol van de patiënt in de zorg - m hel...
20141128 hoe stimuleer je de centrale rol van de patiënt in de zorg - m hel...
Marcel Heldoorn530 vistas
Digitale communicatie als medicijn por Markus Oei
Digitale communicatie als medicijnDigitale communicatie als medicijn
Digitale communicatie als medicijn
Markus Oei342 vistas
Domancic Methode por Pantarei
Domancic MethodeDomancic Methode
Domancic Methode
Pantarei399 vistas
Primary Care and ehealth jan 2017 por jaap_roorda
Primary Care and ehealth jan 2017Primary Care and ehealth jan 2017
Primary Care and ehealth jan 2017
jaap_roorda210 vistas
Zie Je Werk Niet Langer Als Dienstverlening Maar Als Theater Ede 12 Maart 2010 por Joost Walraven
Zie Je Werk Niet Langer Als Dienstverlening Maar Als Theater Ede 12 Maart 2010Zie Je Werk Niet Langer Als Dienstverlening Maar Als Theater Ede 12 Maart 2010
Zie Je Werk Niet Langer Als Dienstverlening Maar Als Theater Ede 12 Maart 2010
Joost Walraven941 vistas
E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016 por jaap_roorda
E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016 E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016
E-health in Primary Care, marketoverview Netherlands 2016
jaap_roorda247 vistas

PM Amsterdam Noord nr 1

 • 1. PRAKTIJK MAGAZINE ZOMER 2016 Wat wordt vergoed? Bereik een gezond gewicht Waar is de huisartsenpost? VOOR PATIENTEN VAN HUISARTSENPRAKTIJKEN NIEUWENDAM In Huis van de Wijk is er altijd wat te doen
 • 2. 2 PRAKTIJKMAGAZINE | ZOMER 2016Inhoud 3 Kort nieuws 6 Alles over hulp in de wijk In Amsterdam-Noord sta je niet alleen 8 Ouderenzorg In goede handen bij Doras 9 Vragen en antwoorden over Antibiotica 10 De zorgverzekering Wat wordt vergoed? 11 Vragen en antwoorden over De huisartsenpost 12 Handige adressen voor bewoners Nieuwendam Colofon Teksten: De Medische Redactie Concept & ontwerp: Ketz and Dogs grafisch ontwerp Foto’s: Jan Vonk Druk: Hassink Drukkers © 2016 Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd en/of verspreid zonder schriftelijke toestemming van de aangesloten huisartsen van Amsterdam Noord, het AOF en De Medische Redactie (www.demedischeredactie.nl). De aangesloten huisartsen van Amsterdam Noord noch De Medische Redactie kan enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de informatie in dit Praktijkmagazine. De informatie in dit Praktijkmagazine kan niet worden beschouwd als vervanging van een consult of een behandeling bij de huisarts. Het is slechts een bron van algemene informatie.
 • 3. 3 Kort nieuws Hetzelfde medicijn, andere kleur Soms krijg je een ander pillendoosje van de apotheek dan je gewend bent. Soms zijn de pillen groter, of juist kleiner, of ze hebben een andere kleur. Dat betekent niet dat je ineens andere medicijnen hebt gekregen. De werking van de pil is hetzelfde. Ze zien er alleen anders uit. Hoe komt dat? Er zijn verschillende fabrikanten die alle- maal hetzelfde medicijn maken. Iedere fabrikant geeft het medicijn een ander uiterlijk. De een kiest voor grote roze pillen, de andere voor kleine witte. Iedere keer als de huisarts jou medicijnen voor- schrijft, moet de apotheek het merk geven dat vergoed wordt door jouw zorgverzekeraar. Heeft jouw verzekeraar afspraken met een bepaalde fabrikant, dan krijg je deze pillen mee van de apotheek. Een paar maanden later kan het een an- dere pillenfabrikant zijn waarmee je zorgverzekeraar afspraken heeft gemaakt. Dan krijg je weer andere pillen mee van de apotheek. Dat kan soms lastig zijn. Grote pillen zijn bij- voorbeeld minder makkelijk in te nemen. Of je bent gewend aan be- paalde pillen. Wil je hier meer over weten? Neem contact op met je apotheker. Waarom vraagt de assistente zoveel? Als je de huisarts belt, krijg je de assistente aan de lijn. Zij stelt soms veel vragen. Niet iedereen vindt dat fijn. Toch moet de assis- tente deze vragen stellen. Zij doet dit niet uit nieuwsgierigheid. De assistente moet immers aan de telefoon beslissen of jij een afspraak bij de dokter krijgt. Soms hoeft dat niet. Dan is een advies van de assis- tente aan de telefoon genoeg om je klacht op te lossen. De assistente heeft namelijk ook een medische opleiding gevolgd. Als je wel naar de dokter moet, beslist ze of je meteen moet komen of dat de afspraak op een later moment kan plaatsvinden. Daar- om stelt ze je een aantal vragen. Als je klacht bijvoorbeeld zou kunnen wijzen op een blaasontsteking, zal de assistente vragen (ochtend)urine langs te brengen. Na overleg met de huisarts wordt dan besloten wat er gedaan moet worden. Vragen over opvoeding? Ga naar het Ouder en Kind Team Heb je een probleem met je kind? Is er ruzie of heb je gewoon een vraag over opvoeding? De ouder- en kindadviseur van het Ouder- en Kindteam staat voor jou klaar. Ieder kind van 0 tot 19 jaar valt in Amsterdam onder een Ouder- en Kindteam. Ouders en kinderen kunnen hier zonder verwijzing terecht voor hulp en ondersteuning. De ouder- en kindad- viseur helpt bij vragen en zorgen rondom opgroeien en opvoeden, zoals slaap- en eet- problemen, vragen over de gezondheid, pubergedrag, of veilig gebruik van internet. Ook helpt de ouder- en kindadviseur bij problemen zoals pesten, faalangst en gedragsstoor- nissen. In sommige gevallen verwijst hij je door naar een jeugdpsycholoog of jeugdarts. Deze deskundigen maken ook onderdeel uit van het Ouder- en Kindteam.
 • 4. Wat doet de praktijkondersteuner? De praktijkondersteuner doet werk waar de huisarts geen tijd voor heeft: bloedprikken, bloeddruk meten en uitleg geven over de medicijnen die je van de huisarts krijgt. Je maakt hiervoor een aparte afspraak bij de praktijkondersteuner nadat je bij de huisarts bent geweest. . Het zijn assistenten en verpleegkundigen die bepaalde extra medische opleidingen hebben gevolgd. Er zijn twee soorten prak- tijkondersteuners: de praktijkondersteuner die helpt bij lichamelijke klachten en de praktijkondersteuner GGZ die helpt als je psychische klachten hebt. Wanneer ga je naar de praktijkonder- steuner lichamelijke klachten? Als je een chronische ziekte hebt, zoals suikerziekte, astma/COPD of hart- en vaatziekten. Na een bezoek bij de huisarts ga je naar het spreekuur van de prak- tijkondersteuner. Hij legt je uit over je ziekte en vertelt je meer over het gebruik van medicijnen. Ook krijg je informatie over een gezonde leefstijl. Wat doet de praktijkondersteuner GGZ (voor de psychische klachten)? Stel, je voelt je niet gelukkig en bespreekt deze klach- ten met de huisarts. De klachten zijn niet zo ernstig dat je ermee naar een psycholoog of psychiater moet. Wel wil je er graag wat langer met iemand over praten. Dan kan de praktijkondersteuner GGZ jou verder helpen. Samen zoeken jullie uit wat de psychische problemen zijn. De praktijkondersteuner GGZ kan je ook doorverwijzen naar maatschappe- lijk werk, zelfhulpwebsites, een psycholoog of een psychiater. Waar vind je de praktijkondersteuner? De praktijkondersteuner heeft een eigen werkruimte in de huisartsenpraktijk en houdt een eigen spreekuur. Als het nodig is, bezoekt de praktijkondersteuner jou thuis. Zie ik mijn huisarts dan nog wel? Zeker wel. Je krijgt een uitnodiging voor een afspraak met de huisarts als dat nodig is. De praktijkondersteu- ner en de huisarts overleggen geregeld samen wie van de twee je moet zien. Kort nieuws 4 Wie zijn de praktijkondersteuners? Herhaalrecept bestellen Slik je altijd dezelfde medicijnen? Vraag het recept voor 10 uur ‘s morgens aan, dan kun je de medicijnen de volgende werkdag na 16 uur ophalen bij de apotheek. Of ze worden volgens afspraak bij je thuis bezorgd. Vraag je het recept na 10 uur ’s morgens aan, in het weekend of op een feestdag dan kan het één werkdag langer duren. Een aantal medicijnen kun je niet via deze herhaalservice aanvragen. Bijvoorbeeld antibioticakuurtjes of medicatie die je langer dan één jaar niet gebruikt hebt.
 • 5. Zorg voor een gezond gewicht Als je als kind te zwaar bent, heb je daar de rest van je leven last van. Op jonge leeftijd te zwaar, betekent vaak dat je op latere leeftijd ook overgewicht hebt. Door overgewicht kunnen bepaalde ziektes ontstaan. Om die reden werken scholen, sportverenigingen en welzijnswerk in de Waterlandpleinbuurt samen om kinderen te stimuleren te werken aan een gezond gewicht. Wil je meedoen aan de sportprogramma’s en meer leren over gezonde voeding? Ga naar het Ouder en Kindteam in de Waterlandpleinbuurt, telefoon: 020-5555961. In dit blad vind je deze poster. Hang hem op in de keuken.’ 5 Urgentieverklaring voor een woning Heb je een medisch probleem? Wil je daarom versneld voor een sociale huurwoning in aanmerking komen? Schrijf je dan eerst in bij Woningnet: www.woningnetregio amsterdam.nl. Voor de medische verklaring die je dan nodig hebt, ga je NIET naar de huisarts. Bel 14020 (zonder 020). Leg je situatie uit. De medewerker aan de telefoon bepaalt of je de medische verklaring (ook wel: urgentieverklaring) krijgt. Als het nodig is, vraagt de gemeente zelf aan een arts of die jou onderzoekt. Je hoeft niet naar je eigen huisarts. Kijk voor meer informatie op amsterdam.nl (vul urgentieverklaring in de zoekbalk in). Hang ‘m op! A3-poster zit in het blad! Kort nieuws Ben je gehandicapt of ziek? Wil je daarom een hulpmiddel of vergoeding aanvragen? Dan heb je een medische verklaring nodig. Misschien denk je dat de huisarts die verklaringen afgeeft. Maar hij mag dat vaak niet doen. Wie wel? Kijk op www. verwijswijzeramsterdam.nl waar je moet zijn en wat je moet doen. De verwijswijzer is een handige website: er staat per voorziening, hulp- middel, vergoeding en uitke- ring hoe je het krijgt. Ook lees je wat je moet doen om het aan te vragen. Per soort aan- vraag zie je wat de huisarts kan doen. Zoek je bijvoor- beeld thuiszorg, dan lees je op de verwijswijzer dat je bij de helpdesk WMO (Wet Maatschappelijke Onder- steuning) moet zijn. En wil je een vakantie afzeggen van- wege ziekte, dan neem je contact op met je verzeke- raar (telefoon: 0800-0643), zo lezen we op de verwijswijzer. Handig: de verwijswijzer
 • 6. Ben je op zoek naar een nieuwe hobby? Wil je graag nieuwe mensen ontmoeten? Heb je behoefte aan een praatje? Kom dan naar het Huis van de Wijk! Hier worden allerlei leuke en gezellige activiteiten georganiseerd. In Waterlandpleinbuurt hoef je je niet alleen te voelen. Huis van de Wijk Wat is er allemaal te doen in het Huis van de Wijk op het Waterlandplein? Wij namen een kijkje. Het bruist hier! In de ene ruimte bakt een groep dames taarten, in de andere ruimte wordt computerles gegeven. In weer een andere ruimte spelen peuters en zitten de moeders gezellig met elkaar te praten. Beneden in de centrale hal ruikt het al lekker naar de soep die in de middag met elkaar gegeten gaat worden. Als je zo iedereen bij elkaar ziet, kun je je niet voorstellen dat Huis van de Wijk bedoeld is voor bewoners die wel wat steun kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld omdat ze geen werk hebben of hun partner hebben verloren. Of omdat ze problemen hebben. ‘Dat is de kracht van ons Huis van de Wijk,’ vertelt Hennie den Hartog, medewerker participatie en activering. ‘We zijn er voor iedereen, van jong tot volwassen.’ Wat kun je doen in het Huis van de Wijk? Je kunt zelf activiteiten organiseren die je leuk vindt. Dat doe je samen met een medewerker van Combiwel. Dat is de organisatie die Huis van de Wijk heeft opgezet. Samen bespreken jullie wat bij jou past. Je kunt meedoen aan een activiteit die iemand anders organiseert. Vind je het moeilijk om daar alleen naar toe te gaan? Vraag aan een gastheer of gastvrouw van het Huis van de Wijk om mee te gaan. Hij of zij geeft je ook uitleg over de activiteit. Kost het geld om hieraan mee te doen? De meeste activiteiten zijn gratis. Soms moet je een klein beetje betalen omdat de activiteit extra geld kost. Bijvoorbeeld als jullie naar iets toegaan waar je een kaartje voor moet kopen, zoals een concert. Taarten bakken en een steuntje 6 Welzijnswerk in de buurt is er voor iedereen Hennie den Hartog: ‘We willen dat mensen in de buurt elkaar weten te vinden. Door aan activitei- ten mee te doen, zie je weer andere mensen en hoef je even niet aan je problemen te denken. Ook krijg je zo weer sneller ideeën voor betaald of vrijwilligerswerk. We merken aan alle bewoners hier dat ze het fijn vinden onder de mensen te zijn.’ Combiwel Welzijn op Recept Je kunt zelf naar Huis van de Wijk gaan. Maar jouw huisarts kan je er ook naar doorverwijzen. Jouw huisarts doet dit als je vaak op het spreekuur komt met klachten die veroorzaakt lijken te worden door eenzaamheid. Dat heet
 • 9. ‘Welzijn op Recept’. De huisarts stuurt je naar de Welzijns- coach van Combiwel. Het kan namelijk maar zo zijn dat je je beter gaat voelen als je meedoet aan activiteiten die bij jou in de buurt worden georganiseerd. Hoe werkt Welzijn op Recept Je bent bij de huisarts met klachten over eenzaamheid. Je hebt behoefte aan meer mensen om je heen met wie je gezellige dingen kunt doen. Alleen vind je het lastig om zelf het eerste contact te zoeken. De huisarts schrijft dan een Welzijn op Recept-briefje uit. Dit geeft hij aan de Welzijns- coach van het Huis van de Wijk. In Waterlandpleinbuurt is dat Hennie den Hartog. Activiteiten zoeken De Welzijnscoach neemt contact met jou op. Of je belt zelf, of je gaat langs. Tijdens het eerste gesprek kijk je samen met de Welzijnscoach welke activiteit het beste bij jou past. Bij alle activiteiten is het de bedoeling dat je iets doet en leert. Vind je het eng om de eerste keer alleen naar een activiteit toe te gaan, dan gaat de Welzijnscoach met je mee. Vind je het leuk? Blijf dan komen. De Welzijnscoach zal na zes maanden nog een keer bellen om te vragen hoe het met je gaat. Vind je het niet leuk en stop je met de activiteit? Of denkt de vrijwilliger dat het nog niet lekker gaat? De Welzijnscoach zal je bellen om te vragen wat er aan de hand is. Samen kijk je dan wat er gedaan moet worden. Wil je meer weten? Neem dan contact op met je huisarts of met de Welzijnscoach: Hennie den Hartog, email: h.denhar- tog@combiwel.nl. Je kunt haar ook bellen: 06 – 274 30 903. Wat kun je allemaal doen in en rond het Huis van de Wijk: Werken in de Heemtuin Stadswandelingen maken Imkeropleiding en computerles volgen Allerlei sportlessen doen Yoga en tai chi doen Meedoen met de leesclub Een klassiek concert bezoeken Samen ontbijten of avondeten Spelletjes doen zoals klaverjassen en bridgen. Taarten bakken Naar de creatieve inloop gaan: naaien, schilderen & tekenen, boetseren. 7 Christine leert iedere dinsdagmorgen een aantal bewoners uit de wijk hoe je taarten kunt bakken en versieren. ‘Ik kwam bij Huis van de Wijk omdat ik me alleen voelde. Er gingen dagen voorbij dat ik niemand sprak. De huisarts belde met Hennie den Hartog, de welzijnscoach. Met haar heb ik gekeken wat ik binnen Huis van de Wijk kon doen. Toen ze hoorde dat ik lekkere taarten kan bakken, hadden we snel een groepje wijkbewoners bij elkaar die dat wilden leren. Ik doe ook mee aan andere activiteiten. Zo bezoek ik een mevrouw in de wijk die in een rolstoel zit en iemand nodig heeft om naar buiten te kunnen. Nu ik een paar keer per week meedoe aan een activiteit, voel ik me niet meer zo alleen. Ik ben daarom ook blij dat ik de stap naar Huis van de Wijk heb gezet.’ Taarten van Christine in de rug ...
 • 10. 8 De meeste ouderen willen het liefst zo lang mogelijk thuis blijven wonen. Soms hebben ze daar hulp bij nodig. Ben je zelf een oudere die alleen woont? Of heeft een van je ouders of oudere familieleden hulp nodig? Neem contact op met Doras, de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Waterlandpleinbuurt. Afspraak maken Bel Doras eerst voor een afspraak om langs te komen. Ben je slecht ter been, dan komt de ouderenwerker of de ouderenad- viseur aan huis en kijkt wat je nodig hebt. Het gebeurt ook dat de huisarts of maatschappelijk werker ervoor heeft gezorgd dat je wordt gebeld door een medewerker van Doras. Wat doet de ouderenwerker? De ouderenwerker helpt je bij het regelen van allerlei dingen. Zoals een aanvraag voor een kleine aanpassing in je huis, bijvoorbeeld een lift. Of het regelen van huishoudelijke hulp en thuiszorg. De ouderenwerker kijkt ook of je hulp nodig hebt bij je administratie. Moet je bijvoorbeeld nog je belastingpapieren invullen? Weet je niet goed hoe je rekeningen moet betalen? Er komt iemand helpen. Wat doet de ouderenadviseur? De ouderenadviseur lost lastige problemen op. Als je door ziekte minder klusjes in huis kan doen. Of psychische of geestelijk problemen hebt. De ouderenadviseur helpt regelen dat je thuis kunt blijven wonen. Wie is de ouderenadviseur? Bij ons in de Waterlandpleinbuurt is dat onder andere Anna Pietersma. ‘Ik kom vaak bij mensen thuis en zie dan bijvoor- beeld dat iemand verdriet heeft omdat zijn partner is overleden. Hij is slecht gaan eten en verzorgt zichzelf niet meer goed. Zo iemand is eenzaam. Ik overleg dan met allerlei organisaties en kijk hoe we zo goed mogelijk kunnen helpen. Door bijvoorbeeld een leuke activiteit uit te zoeken. Soms regel ik dat je ergens dagbeste- ding kunt doen. Ook wel dat je je eten thuis bezorgd krijgt, dat de werkster komt schoon- maken. En wie ziek is krijgt een verpleegster op bezoek.’ In goede handen bij Doras Ouderenzorg Met hulp van Doras kunnen Leo en Lenie zich zelf goed redden Leo: ‘Wij zijn al zestig jaar samen en hebben altijd goed voor elkaar gezorgd. Maar de laatste tijd ging het niet meer goed. Lenie is vergeet- achtig en kan niet goed lopen. Ik kan haar niet alleen laten thuis, maar we kunnen er ook niet makkelijk op uit trekken. De kinderen en kleinkinderen komen wel langs en helpen veel, maar daar willen we niet afhankelijk van zijn. Samen met Anna Pietersma hebben we gekeken wat we nodig hadden. De wijkverpleegkundige komt Lenie nu een paar keer per week verzorgen en Lenie gaat nu één keer per week naar de dagopvang. Die dag kan ik mooi biljarten met een paar mannen. Dankzij de hulp van Anna is Lenie niet meer zo verdrietig en kunnen we hopelijk nog lang samen genieten van onze oude dag.’ Geldproblemen Anna begeleidt ook mensen met geldproblemen. ‘Vaak hebben mensen te weinig geld omdat ze het moeilijk vinden hun administratie op orde te houden. Schuldeisers trekken aan de bel en er is geen geld meer om eten te kopen. Wij zoeken uit wie er nog geld van jou krijgt en hoeveel overblijft voor huur en eten. Is schuldhulpverlening toch nog nodig dan regel ik dat.’ Vergeetachtig Anna vertelt dat ze ook mensen helpt die vergeetachtig of aan het dementeren zijn. Dat is ook voor hun partner moeilijk. ‘Ik zorg er dan bijvoorbeeld voor dat de dementerende persoon een dag in de week naar de dagbesteding gaat, zodat de partner iets voor zichzelf kan doen. Of dat er één keer in de week een schoonmaakster komt. Dat het echtpaar maaltijden thuisbezorgd krijgt. Of dat er iemand regelmatig even langskomt voor een praatje. Dit is heel dankbaar werk. Ik zie vaak blije en tevreden mensen.’ Meer weten? Kijk op de achterpagina van dit blad voor het adres.
 • 11. 9 Antibiotica Vragen en antwoorden over Hoe gebruik ik antibiotica? Gebruik de medicijnen tot ze op zijn. Of zolang als de huisarts heeft voorgeschreven. Stop niet eerder, ook niet als de klachten zijn ver- dwenen want dan kun je weer ziek worden. Een antibioticakuur duurt vaak vijf tot tien dagen. In een ander land kreeg ik antibiotica toen ik erom vroeg. Waarom schrijft mijn Nederlandse huisarts het niet voor? Vergeleken met andere landen schrijven Nederlandse huis- artsen minder antibiotica voor. Gewone kwalen als koorts en keelpijn gaan vanzelf over, weten zij. Alleen bij ernstig zieke mensen willen zij geen risico nemen. Het heeft dan ook geen zin om er om te blijven vragen. De huisarts kan uitstekend beoordelen of je antibiotica nodig hebt. Moet ik altijd om antibiotica vragen bij de huisarts? Nee. Als je gezond bent, bestrijdt je lichaam zelf de ziekmakende bacteriën. Koorts is een teken dat je eigen afweersysteem aan het werk is. De ziekte gaat dan vanzelf over, zonder medicijnen. Dus als het niet nodig is, schrijft de arts geen antibioticum voor. Helpen antibiotica tegen elke ziekte? Antibiotica werken alleen tegen bacteriën, niet tegen virussen. Bij griep, verkoudheid of waterpokken zijn antibiotica daarom niet effectief, bij ernstige infecties zoals longontsteking wel. Waarom schrijft de huisarts niet altijd antibiotica voor? Hoe vaker je antibiotica neemt, hoe meer bacteriën eraan ‘wennen’. Dan worden ze niet meer gedood door de antibiotica. En dan werkt het niet meer, ook niet bij andere patiënten. Als zoiets vaak gebeurt, is er uiteindelijk tegen die bacterie hele- maal geen geneesmiddel meer. Voor welke ziekten krijg je meestal antibiotica? Ernstige luchtweginfecties, zoals longontsteking. Maar bij keel-, neus-, en oorontsteking hebben antibiotica meestal weinig zin. Die worden vaak veroorzaakt door een virus. Antibiotica helpen alleen tegen bacteriën. Blaasontsteking. Naast het gebruik van de antibiotica moet je veel water drinken en regelmatig gaan plassen om de urinewegen goed `schoon te spoelen`. SOA’s (seksueel overdraagbare aandoeningen) zoals Syfilis, Gonorroe en Chlamydia. Tuberculose (tbc) Krentebaard; een besmettelijke huidziekte die vooral bij kinderen voorkomt Wondroos, een infectie onder de huid .
 • 12. 10 WELKE KOSTEN WOrDEN WEL VErGOED EN WELKE NIET? EN HOE KrIJG JE DE GOEDKOPE BASISVErZEKErING VAN DE GEMEENTE AMSTErDAM? HIErONDEr LEES JE ALLES. De basisverzekering Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft verplicht een zorgverzekering: de basisverzekering. Je betaalt iedere maand een vast bedrag. Daarmee heb je het basispakket aan vergoedingen, onder meer: alle bezoekjes aan de huisarts, verblijf in het ziekenhuis, geneesmiddelen, verloskundige en psychiatrische zorg. Tik voor de volledige lijst van basisver- goedingen ‘basisverzekering’ in op Google en kies de link van de Rijksoverheid.nl. Verplicht eigen risico De zorgverzekering dekt niet alle kosten. Alle mensen boven de achttien jaar hebben een verplicht eigen risico. Dat betekent dat je de eerste 385 euro aan medische kosten zelf betaalt. Als de huisarts je verwijst naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een foto of bloedonderzoek, dan valt dit onder het eigen risico. Je krijgt de rekening hiervoor thuis gestuurd. Maar een bezoek aan de huisarts en verrichtingen door de huisarts (bijvoorbeeld een wrat weghalen) gelden niet voor het eigen risico. Dit wordt volledig vergoed, net zoals verloskundi- ge zorg en wijkverpleging. Verplicht eigen risico spreiden Bij sommige zorgverzekeraars kun je een regeling krijgen. Je kunt dan die 385 euro van het eigen risico in tien termijnen betalen. Je betaalt dan tien maanden lang 38,50 euro extra bovenop je zorgpremie. Heb je aan het eind van het jaar het hele bedrag van 385 euro niet opgemaakt? Dan krijg je het restbedrag weer gewoon terug. Controleer of jouw zorgverze- keraar ook zo’n regeling heeft. Vrijwillig eigen risico Vrijwillig eigen risico is weer iets anders. Daar kun je voor kiezen. Als je een hoog vrijwillig eigen risico neemt, betaal je minder maandelijkse premie. Dat betekent dat je zorgver- zekering erg goedkoop is als je gezond blijft. Word je ziek, dan moet je veel kosten zelf betalen. Stel, je neemt een vrijwillig eigen risico van 500 euro. Dat betekent dat je de eerste 500 euro van de medische kosten die je maakt zelf betaalt. Daarnaast betaal je natuurlijk ook nog de 385 euro van het verplichte eigen risico. Denk goed na wat voor jou de gunstigste keuze is. De aanvullende verzekering Heb je een minder goed gebit of heb je vaak last van blessures omdat je veel sport? Of verwacht je dat je kind binnenkort een beugel moet? Dan is het juist weer handig om een aanvullen- de verzekering af te sluiten. De basisverzekering vergoedt namelijk niet de kosten voor fysiotherapie en tandartszorg. Tenminste, niet als je boven de achttien jaar bent. Ook de orthodontist (de tandarts die beugels maakt voor kinderen) zit niet in de basisverzekering. En ook ziekenhuisbehandeling in het buitenland niet. Het is je eigen keuze hoeveel zekerheid je wenst en wat je daarvoor wilt betalen. Reken van tevoren uit of de kosten van bijvoorbeeld de fysiotherapeut opwegen tegen de premie die je in een jaar betaalt. Eigen bijdrage De eigen bijdrage is een bedrag dat je zelf moet betalen voor een hulpmiddel, bijvoorbeeld een hoortoestel. Of voor bepaalde geneesmiddelen, zoals ADHD-medicijnen. Deze kosten vallen niet in de basisverzekering. Je moet ze altijd zelf betalen. Ook als je de 385 euro van het verplicht eigen risico al hebt betaald. Voor kinderen onder de achttien is wel alles gratis. Goedkope zorgverzekering Heb je een laag inkomen, dan is de maandelijkse premie voor de zorgverzekering best een zware last. Amsterdammers die weinig geld hebben, krijgen daarom 7,5 procent korting op de premie van de basisverzekering van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. Kies je daarnaast nog voor een aanvullende premie, dan betaalt de gemeente daar ook een deel van voor jou. Je betaalt wel gewoon het verplicht eigen risico van 385 euro per jaar. Meer weten? Ga naar www.amsterdam.nl en tik ‘collectieve zorgverzekering’ in bij de zoekbalk. Hoe werkt het eigenlijk? De zorgverzekering
 • 13. 11 De huisartsenpost Vragen en antwoorden over Kan ik ook naar de huisartsenpost als ik overdag geen tijd heb om naarmijn eigen huisarts te gaan? Nee, het gaat echt om de tijden dat je eigen huisartsen-praktijk niet open is en de klachten niet kunnen wachtentot morgen. Wanneer ga ik naar de huisartsenpost? Alleen als je spoedeisende klachten hebt en je eigen huisartsenpraktijk niet open is. Spoedeisende klachten zijn klachten die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag van je eigen huisarts. Bijvoorbeeld toenemende benauwdheid, verlammingsverschijnselen, heftige pijn, een ernstig ziek kind of wonden door een ongelukje in huis. Kan ik gewoon langsgaan bij de huisartsenpost? Nee, je moet altijd eerst bellen: 088 0030600. De assistente stelt aan de telefoon een aantal vragen over je medische klachten. Daarna kan zij vaststellen hoe snel en welke hulp nodig is. Hetzelfde als bij de huisarts. 11 Wordt mijn bezoek aan de huisartsenpost vergoed? Ja, dit wordt vergoed vanuit de basisverzekering, omdat het dezelfde hulp is als die je van de huisarts krijgt. Maar als je naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis gaat, worden de kosten hiervan van je eigen risico afgetrokken. (Lees voor meer uitleg hierover het artikel op pagina 9). Kan ik dan nietbeter meteennaar het zieken-huis gaan? Nee, het gaat echt om de tijdendat je eigen huisartsenpraktijkniet open is en de klachten nietkunnen wachten tot morgen. Is er een apotheek bij de huisartsenpost? Ja, dat is ook in het BovenIJ Ziekenhuis. Je betaalt daar echter meer dan normaal voor de medicijnen omdat je daar terecht kunt buiten de normale openingstijden. Dat heeft je zorgverzekeraar zo bepaald. Deze hogere prijs betaal je op werkdagen van 17:30 tot 23:00 uur en op zon- en feestdagen van 08:30 tot 23:00 uur. Waar zit de huisartsen- post en wat zijn de openingstijden?? In Amsterdam-Noord zit de huisartsenpost in het BovenIJ Ziekenhuis. Ingang Spoedeisende Hulp. De artsen op de huis- artsenpost werken samen met het ziekenhuis. De openingstijden zijn op werkdagen van 17.00 uur tot 23.00 uur. In de weekends en feestdagen van 8.00 tot 23.00. In de nacht tussen 23.00 en 8.00 uur zijn er twee huisartsenposten open. Als je belt met de huisartsen- post: 088-0030600, hoor je bij welke je terecht kunt.
 • 14. Handige adressen Nieuwendam Huisartsenpost Amsterdam Noord Zit in het BovenIJ ziekenhuis Statenjachtstraat 1 1034 CS Amsterdam Tel. 020 - 634 6346 www.bovenij.nl Huis van de Wijk Waterlandplein 302 1024 NB Amsterdam Tel. 020 - 723 1140 welkom@combiwel.nl Doras Zit in het Gezondheidscentrum Waterlandplein Beverwijkstraat 9D 1024 VR AMSTERDAM Tel. 020 751 06 10 www.doras.nl Doras inloopspreekuur loket Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 uur tot 12 uur BovenIJ Ziekenhuis De volgende specialisten van het BovenIJ Ziekenhuis houden ook spreekuur in het Gezondheidscentrum Waterlandplein: Dr. Bakx, cardioloog: dinsdag van 10 uur tot 12.30 uur Dr. Muilwijk, cardioloog: donderdag van 14 uur tot 16.30 uur Dr. Meijs, dermatoloog: donderdag van 08.40 uur tot 11.30 uur (om de week) Wil je een afspraak met een van deze specialisten maken? Bel dan de polikliniek cardiologie of dermatologie in het BovenIJ ziekenhuis. Zeg er bij dat je een afspraak wilt voor het spreekuur op het Waterlandplein. Polikliniek Cardiologie: 020 – 634 6732 of 020 – 634 6288 Polikliniek Dermatologie: 020 – 634 6251 Bezoekadres: Gezondheidscentrum Waterlandplein Beverwijkstraat 3 – 9 1024 VR Amsterdam http://www.gcwaterlandplein.nl Ouder en Kind Team Noord Oost Beverwijkstraat 3 1024 VR Amsterdam 020 - 555 5961 noordoost@oktamsterdam.nl Sociaal Loket Nieuwendam Zit in het Gezondheidscentrum Waterlandplein Beverwijkstraat 9D Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 9 tot 12 uur Je hoeft geen afspraak te maken, er is een inloopspreekuur. https://www.amsterdam.nl/zorg-welzijn/sociaal-loket Het Sociaal Loket helpt je op weg, bijvoorbeeld als je: niet weet waar je hulp, advies of informatie kunt krijgen gezondheidsklachten of een beperking hebt voor een ziek familielid zorgt persoonlijke of financiële problemen hebt wil weten of je gezellige activiteiten kunt doen De Voedselbank Koekoekstraat 16 Voor het aanvragen van een voedselpakket kun je elke dag bellen tussen 09.30 uur en 16 uur naar 020 - 636 2539. bij bossHardt Van het Leger des Heils Bij Bosshardt kan iedereen terecht voor een kop koffie, een luisterend oor, een gezellige maaltijd, activiteiten en door- verwijzing naar hulp. Bij Bosshardt ontmoet je buren die je nog niet kent. Bij Bosshardt Noord Loenermark 317-318 , 1025 TD Amsterdam, 020 – 636 8219 de geWiCHtige dames Ben je een (jonge) dame met overgewicht? Vind je het leuk om andere ‘gewichtige dames’ te ontmoeten en eens samen te praten? Dan kun je iedere woensdagochtend naar de groep ‘Gewichtige dames’ van Els Annegarn, maatschappelijk werkster bij Doras. Els Annegarn: 020 - 435 4555 en 06 - 1036 8298. http://www.doras.nl/nieuws/gewichtige-dames