Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

APROVISIONAMENT I GESTIÓ D'EXISTÈNCIES.ppt

 1. UNITAT DIDÀCTICA 6 APROVISIONAMENT I GESTIÓ D’EXISTÈNCIES
 2. OBJECTIUS  Valorar la importància de les funcions d’aprovisionament i gestió de magatzem per al bon funcionament de l’empresa, com també de les relacions entre elles i amb altres àrees funcionals com a part del sistema logístic de l’empresa.  Conèixer el concepte d’existències, els seus tipus i els mètodes de valoració, de manera que sigui possible saber, en qualsevol moment, la quantitat i el valor dels materials que emmagatzema l’empresa.  Definir què és un inventari, conèixer-ne els elements, descriure la gestió d’inventaris i analitzar els principals models de gestió.  Calcular els costos d’emmagatzematge i conèixer les eines fonamentals per a la seva reducció, amb la finalitat de prendre les decisions correctes en l’aprovisionament.  Identificar les conseqüències, per a les empreses i la societat, de la globalització de l’economia i les possibles línies de conducta que cal adoptar davant aquest fenomen en el camp de l’aprovisionament..
 3. Competències Competències específiques  Competència en gestió i organització  Analitzar l’administració de recursos (humans, tècnics i materials) per a assolir els objectius marcats prèviament.  Competència en estratègia  Elaborar estratègies empresarials per a arribar a uns resultats concrets.  Utilitzar una metodologia determinada analitzant l’empresa com un conjunt d’àrees interrelacionades entre elles i enfocades cap a un propòsit.
 4. Competències Competències generals  Competència digital  Obtenir, seleccionar i interpretar informació, utilitzant mitjans informàtics, i aplicar la informació a la presa de decisions.  Competència en el coneixement i interacció amb el món  Valorar críticament les conseqüències mediambientals i socials de l’activitat empresarial i la seva repercussió en els recursos naturals i la necessitat d’aplicar-hi solucions.
 5. ESQUEMA 1.La funció d’aprovisionament 1.1. Objectius de la funció d’aprovisionament 1.2 La logística 2. Les existències 2.1 Tipus d’existències 2.2 La valoració de les existències 2.3 La gestió de les existències
 6. La funció d’aprovisionament Definició de funció d’aprovisionament: consisteix a subministrar en el moment oportú i en la quantitat necessària els diversos elements requerits en l’activitat de l’empresa 1.1 Objectius de la funció d’aprovisionament a) Mantenir la continuïtat de l’aprovisionament b) Buscar les fonts de subministrament c) Mantenir i conservar un nivell d’existències d) Establir un sistema d’informació e) Col·laborar i comunicar-se amb la resta de departaments de l’empresa f) Ser respectuós amb el medi ambient.
 7. La funció d’aprovisionament 1.2 La logística Definició de logística: el conjunt d’activitats que ordenen el flux de materials de manera que estiguin disponibles en la quantitat, el lloc i el moment correctes, sense que es registrin interrupcions i amb el mínim cost possible. • La logística és més que el simple aprovisionament  coordinació dels subsistemes implicats  una bona comunicació
 8. La funció d’aprovisionament El departament de producció o el comercial comunica a aprovisionament les necessitats de materials PLANIFICACIÓ A DUR A TERME DETERMINACIÓ DE LES NECESSITATS DE L’EMPRESA COMPRA
 9. La funció d’aprovisionament OBTENCIÓ EMMAGATZEMATGE DISTRIBUCIÓ CONTROL RESIDUS
 10. La funció d’aprovisionament La logística integral • Nou enfocament més ampli • S’han de considerar 3 subsistemes a actuar de manera complementària i coordinada: a) Logística d’aprovisionament: obtenció de primeres matèries i els components b) Logística de producció: gestionar les activitats de producció c) Logística de distribució: és la que s’encarrega de gestionar el lliurament dels productes. • La logística integral comença amb el client i acaba amb el client. (llegir columna pàgina 148)
 11. La funció d’aprovisionament Sistema logístic DISSENY DEL PRODUCTE I DETERMINACIÓ DE LES NECESSITATS DE MATERIALS DETERMINACIÓ DE LES NECESSITATS DEL CLIENT CLIENT LOGÍSTICA D’APROVISIONAMENT LOGÍSTICA DE PRODUCCIÓ LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓ PROVEÏDOR
 12. La funció d’aprovisionament Estratègies de logística integral Estratègies en la logística d’aprovisionament Estratègies en la logística de producció Estratègia en la logística de distribució * Imposició * Cooperació * Partenariat * Establiment de sistemes d’aprovisionament eficients a l’interior de la planta * Previsió de fluctuacions * Triar una ubicació adequada per al magatzem * Elegir el nombre de magatzems adequat a la seva dimensió * Preveure la manera com es transportarà el material
 13. La funció d’aprovisionament Logística i globalització • Les activitats de les empreses es fan a diferents països • La globalització implica nous reptes: plataformes logístiques • Plataforma logística: infraestructures en què les empreses tenen a la seva disposició els serveis i instal·lacions relacionats amb la logística que necessiten: a) Sistemes en què es pot donar l’intercanvi dels quatre mitjans de transport, i serveis complementaris b) Nodes integrats en xarxes logístiques internacionals. Veure Cas Pràctic 1 // Exercicis 1-6 pàgina 164// Ordinadors o voluntari : cas pràctic per resoldre 1 pàgina 165.
 14. 2. Les existències Introducció • Definició: anomenen existències les primeres matèries, els productes semielaborats, acabats, les mercaderies,... que estan en el magatzem en un moment donat • Estoc: volum d’existències que es troba en el magatzem de l’empresa en un moment determinat. 2.1. Tipus d’existències • Matèries primeres • Components • Productes en curs d’elaboració • Productes semiacabats • Productes acabats • Subproductes • Recanvis i subministraments • Envasos i embalatges
 15. 2. Les existències 2.2 La valoració de les existències • Definició inventari: és una relació valorada dels elements que integren els estocs de l’empresa en un moment determinat • Valor inventariat = preu unitari del material x quantitat del material • Els inventaris són dinàmics, canvien a cada segon • El control dels inventaris es fa mitjançant una fitxa de magatzem: document en què es registren les entrades i sortides dels materials en el magatzem amb la seva valoració corresponent.
 16. 2. Les existències • Segons el PGC els criteris i mètodes de valoració dels inventaris poden ser dos: a) Si l’empresa ha comprat l’element: criteri del preu d’adquisició b) Si l’empresa ha produït l’element: criteri del cost de producció • Un dels problemes de la valoració dels inventaris es produeix quan d’un mateix producte se n’han comprat o se n’han fabricat a diferent preu. En aquets cas podem utilitzat dos mètodes de valoració: a) PMP b) FIFO • Si després de comprar o produir, el valor net realitzable(pàgina 151) és inferior al cost de producció o d’adquisició  pèrdues
 17. 2. Les existències Criteris de valoració Criteri del preu d’adquisició: l’estoc es valorarà pel valor de compra de la mercaderia més les despeses addicionals que es produeixen fins que entra en el magatzem (transports,...) Preu d’Adquisició = valor de la compra + despeses addicionals Criteri del cost de producció: es determina afegint al preu d’adquisició de les matèries primeres els costos associats al producte. Cost de producció = preu d’adquisició + costos associats Veure exemples. Fer cas pràctic 2 de la pàgina 165.
 18. 2. Les existències Els mètodes de valoració PMP i FIFO Mètode del Preu Mitjà Ponderat (PMP): també s’anomena d’Inventari Permanent. Les entrades dels materials es valoren segons el preu d’adquisició i les sortides i els estocs al preu mig ponderat. El preu mig ponderat = multiplicar cada entrada pel preu de compra, sumar-les totes fins el moment, i dividir entre l’estoc fins el moment PMP =∑preu x quantitat / ∑ quantitat
 19. 2. Les existències Entrades Sortides Estoc /existències Data Concepte Q P V Q P V Q P V Q = quantitat P = preu Valor = Q x P Exemple pàgina 153/cas resolt 2/cas pràctic 3 Fitxa de control d’estocs
 20. 2. Les existències Mètode FIFO: First in, First out. PEPS. Les entrades al magatzem es valoren al preu d’adquisició i les sortides en l’ordre en què s’han anat produint cronològicament, o sigui, el preu de les primeres entrades que es varen fer, serà el preu de les primeres sortides que es produint. A diferència del PMP, l’estoc ens queda valorat a diferents preus. Exemple, cas pràctic 2 i cas per resoldre 2
 21. 2. Les existències 2.3 La gestió de les existències • Definició: la gestió de les existències és aquella que minimitza els costos del magatzem i evita una ruptura d’estocs (dues coses contraposades) • Ruptura d’estocs: quan el nivell d’existències d’un determinat article no és suficient per a les necessitats de l’empresa i per tant no pot afrontar els compromisos amb els clients o ha d’interrompre el procés productiu. • Estoc de seguretat: nivell d’existències mínim que l’empresa ha de tenir perquè no s’interrompi la producció • La gestió de les existències estarà molt lligada a la gestió de la producció.
 22. 2. Les existències Costos de la gestió d’existències Cost d’aprovisionament: Depèn de la quantitat comprada: a) Cost de la comanda b) Cost d’emissió de la comanda a) Cost de la comanda = Cp p = preu per unitat Q = quantitat anual Cp = p x Q b) Cost emissió total = Ce k= cost emissió per comanda N = número de comandes que es fan en un any Ce = k x N Cost d’emmagatzematge: Depèn del volum d’estocs de que disposa al magatzem Es = estoc de seguretat (mínima) Es + q (comanda) = màxima Mitjana d’estocs en el magatzem= (Es + (Es + q ))/2 Ca = cost d’emmagatzematge c=cost anual de tenir una unitat de material en el magatzem Ca = c(Es + q/2) Cost Total Del Magatzem = Cp = pQ + Ce=kN + Ca= c(Es + q/2)
 23. 2. Les existències Com reduir els costos de les existències? • Realitzant comandes que tinguin el mínim cost per l’empresa, per tant: a) Hem de conèixer el ritme que s’esgoten les existències b) Quines són les necessitats reals de materials de l’empresa c) En quin moment s’haurà de fer cada comanda Tenim molts mètodes per gestionar els estocs, dels quals només en veurem tres: a) Wilson b) ABC c) Just-in-time (en el proper tema)
 24. 2. Les existències El model de Wilson • Pretén determinar el valor de la comanda que minimitza el cost total d’existències. • Suposa les següents hipòtesi: a) La demanda de l’article és contínua (taxa constant) b) L’empresa s’aprovisiona mitjançant quantitats fixes c) Es coneix el període que triga el proveïdor a portar les existències des de que es fa la comanda
 25. Wilson va trobar, minimitzant la funció de costos del magatzem, quina havia de ser la comanda òptima o lot econòmic i va desenvolupar la següent fórmula: q * = , a on, q * = comanda òptima k = cost unitari d’emissió d’una comanda c= és el cost anual de tenir una unitat de material emmagatzemada D= nombre d’unitats que es neessiten de l’article durant el període de gestió, habitualment serà igual que la Q (quantitat annual que es compra) c kD/ 2
 26. 2. Les existències En quin moment cal fer la comanda? Si coneixem el que triga el proveïdor a portar la comanda (d) per tal de que no s’acabin els materials, si coneixem el que cada dia es consumeix (Q/dies que l’empresa treballa), i coneixem l’Es (estoc de seguretat), podem saber en quin moment s’ha de realitzar la comanda per tal de no entrar en una ruptura d’estocs, que ho anomenarem E * (E * = nivell d’existències del magatzem en que s’haurà de fer una comanda) E * = consum diari x d + Es Exemple, pàgina 157// Cas pràctic 3// Cas per resoldre 4//
 27. Representació gràfica Representació gràfica de les existències. Exemple 157/Cas pràctic 3/ Cas per resoldre 4
 28. 2. Les existències El model ABC • Model basat en la diferent importància dels estocs • Com a indicador es pot agafar,per exemple el consum anual (consum anual = cost unitari x volum anual) • Una vegada elaborat l’indicador dividim els articles en tres categories: a) Articles A b) Articles B c) Articles C
 29. 2. Les existències Articles A: • Representen un % elevat de la inversió en existències però una petita proporció dels inventaris. (menys del 15 % dels articles, però representen del 50 al 75 % dels inventaris) Estratègies per utilitzar: • evitar estocs grans per no immobilitzar recursos financers • Revisar sovint nivells d’estocs • Arribar a acords de subministrament amb els proveïdors • Implantar sistemes de control informatitzats
 30. 2. Les existències Articles B • Tenen un pes monetari proporcional al volum inventariat (són fins a un 50 %dels articles, i amb un valor entre el 10 i el 40 % del total) • Estratègies per utilitzar: • Establir un estoc de seguretat • Dissenyar un sistema de reposició automàtic a partir un nivell determinat
 31. 2. Les existències Articles C • Representen la part més important dels inventaris, però el seu valor és més reduït (són entre el 50 i 60 % dels articles,però el valor entre el 5 i el 10 % del total) Estratègies: • Es poden comprar en quantitats importants per obtenir descomptes • S’han de situar en ubicacions on siguin fàcilment accessibles.
 32. 2. Les existències
 33. 2. Les existències Gestió mediambiental d’existències • No només s’ha d’anar cap al compliment de la legislació, sinó cap a la responsabilitat social corporativa • Recordem que pot ser un origen de beneficis a llarg termini, ja que implica minimitzar l’ús de materials i per tant el cost.
 34. 2. Les existències Mesures a prendre: a) Prestar atenció al canvi tecnològic b) Comprovar la caducitat dels articles emmagatzemats c) Preveure el tractament mediambiental que es donarà als residus d) Identificar les existències aptes per a la valorització o el reciclatge
 35. 2. Les existències a) Gestionar correctament els envasos i embalatges b) Utilitzar indicadors ecològics que permetin avaluar els progressos mediambientals que tenen lloc en l’àrea de magatzem • Ràtio de reciclatge = consum de materials reciclats/consum total • Ràdio de residus = valora anual mitjà dels residus/valor anual mitjà de les existències al magatzem Exercici 22 pàgina 164.
Publicidad