Conectamos con el mundo - 2019-1.pdf

1.IDENTIFICACIÓN
TÍTULO DA TAREFA CONECTADOS CON EL MUNDO
ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA NIVEL 1º ESO
ÁREA/S MATEMÁTICAS E LINGUA CASTELÁ
DESCRICIÓN DA TAREFA:
O produto final será a elaboración dun mapa do mundo que recolla os resultados do estudo e da enquisa, ademais dun tríptico para mostrar o resultado ao
alumnado de 2º e ás familias.
A tarefa centrarase no estudo e na reflexión sobre o uso e da repercusión das novas tecnoloxías e de internet nas nosas vidas. Os elementos
investigados son: internet, redes sociais, os móbiles, a televisión, as consolas e os ordenadores.
En primeiro lugar, cada aula buscará a información sobre un continente: 1ºA (América), 1ºB (Asia), 1ºC (Europa) e 1ºD (África). Esta procura de
información está baseada en sete preguntas relacionadas cos devanditos temas.
En segundo lugar, o alumnado realizará unha enquisa aos seus compañeiros e compañeiras de 2º ESO.
2. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
ACTIVIDADES EXERCICIO 1 EXERCICIO 2 EXERCICIO 3 AGRUPAMENTO Temp. ESCENARIO
PROFESORADO
ACTIVIDAD 1
Elaboración de textos
persoais e en que
recollan unha
reflexión do exposto
na noticia.
Lectura dunha noticia
periodística.
Responder catro
preguntas partindo
dunha noticia de
actualidade.
Estructura LÁPICES AO
CENTRO
Posta en común das
opinións de cada
grupo.
Equipos
cooperativos
Gran grupo
Catro
sesións
13-11-19
15-11-19
mércores
- Biblioteca (1ºA e 1ºB),
Eugenia, Carmen, Soraya
- Salón de actos (1ºC e 1ºD),
Patri, Asun, Ana
ACTIVIDAD 2
Elaboración dunha
ficha de recollida de
datos.
Lectura del texto. Facer unha relación dos
datos que aparecen.
Estructura 1, 2, 4
Cubrir a ficha cos
datos.
Equipos
cooperativos
Gran grupo
Dúas sesións
18-11-19
venres
- Internet (usuarios y
conexión) 1ºD Patri
- Televisión 1ºC Asun
- Móviles y redes, Salón de
actos, Euge
- Consolas y videojuegos,
Carmen y Miguel ,
Biblioteca
ACTIVIDAD 3
Elaboración dunha
enquisa.
Formular diferentes
preguntas.
Recollida de datos. Dúas sesións
19-11-19
luns
- Internet (usuarios y
conexión) 1ºD Patri
- Televisión 1ºC Asun
- Móviles y redes, Salón de
actos, Euge
- Consolas y videojuegos,
Carmen y Miguel ,
Biblioteca
ACTIVIDADE 4
Representar datos de
maneira gráfica.
Lectura de textos
continuos e
discontinuos.
Comparar distintas
representacións dos
memos datos partindo
dunha noticia de
actualidade.
Catro
sesións
20-11-19
21-11-19
22-11-19
mércores e
xoves
- Salón de actos (1ºA e 1ºB),
Eugenia, Carmen, Jesús
- Biblioteca (1ºC e 1ºD), Patri,
Asun, Ana, Fe
viernes
ACTIVIDADE 5
Representación da
información no mapa
Deseño de
pictogramamas que
reflictan a
información
seleccionada.
Creación de pictogramas. Colocación dos
pictogramas no
mapa.
venres 29 Nas aulas.
ACTIVIDAD 6
Realización dun
tríptico: selección da
información e
deseño.
Lectura analítica de
varios trípticos.
Selección do que máis se
adapta.
lunes 25
martes 26
mércores 27
xoves 28
Luns
- Salón de actos (1ºA e 1ºC),
Carmen y Asun
- Biblioteca (1ºB e 1ºD),
Patri, Eugenia, Fe
A partir do martes
- 1ºA Carmen
- 1ºB Eugenia
- 1ºC Asun
- 1ºD Patri
ACTIVIDAD 7
Preparación da
exposición e ensaio
Selección da
información.
Elaboración do guión
definitivo.
luns 2
martes 3
mércores 4
- 1º A e B Eugenia
- 1ªC e D Asun
ACTIVIDAD 9
Elaboración de
carteis e invitacións
Lectura analítica de
varios carteis,
invitacións.
Selección do que se
adapta máis.
luns 2 - 1ºA Carmen
- 1ºB Eugenia
- 1ºC Asun
- 1ºD Patri
2. CONCRECIÓN CURRICULAR
ACTIVIDADES ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 INSTRUMENTO
ACTIVIDAD 1
Elaboración de
textos persoais
que recollan
unha reflexión
do exposto na
noticia.
LCLB2.4.1. Escribe textos
propios do ámbito persoal e
familiar, escolar/académico e
social imitando textos modelo.
Escala de
valoración
ACTIVIDAD 2
Elaboración
dunha ficha de
recollida de datos
LCLB2.2.1. Utiliza, de maneira
autónoma diversas fontes de
información, integrando os
coñecementos adquiridos nos
seus discursos orais e escritos.
MAB5.1.3. Organiza datos obtidos
dunha poboación de variables
cualitativas ou cuantitativas en
táboas, calcula e interpreta as súas
frecuencias absolutas, relativas e
acumuladas, e represéntaos
graficamente
MAB5.1.5. Interpreta gráficos
estatísticos sinxelos recollidos en
medios de comunicación e outros
ámbitos da vida cotiá.
Lista de
cotexo
ACTIVIDAD 3
Elaboración
dunha enquisa.
MAB5.1.3. Organiza datos obtidos
dunha poboación de variables
cualitativas ou cuantitativas en
táboas, calcula e interpreta as súas
frecuencias absolutas, relativas e
acumuladas, e represéntaos
graficamente.
MAB5.1.2. Recoñece e propón
exemplos de distintos tipos de
variables, tanto cualitativas como
cuantitativas.
MAB1.9.1. Toma decisións nos
procesos de resolución de
problemas, de investigación e de
matematización ou de modelización,
valorando as consecuencias destas e
a súa conveniencia pola súa sinxeleza
e utilidade.
lista de
cotexo
ACTIVIDAD 4
Representación
dos datos
MAB5.1.3. Organiza datos obtidos
dunha poboación de variables
cualitativas ou cuantitativas en
táboas, calcula e interpreta as súas
frecuencias absolutas, relativas e
acumuladas, e represéntaos
graficamente.
MAB5.1.4. Calcula a media
aritmética, a mediana (intervalo
mediano) e a moda (intervalo
modal), e emprégaos para
interpretar un conxunto de datos
elixindo o máis axeitado, e para
resolver problemas.
MAB2.2.6. Realiza operacións de
redondeo e
truncamento de números decimais,
coñecendo o grao de aproximación,
e aplícao a casos concretos.
MAB2.4.2. Realiza cálculos con
números naturais, enteiros,
fraccionarios e decimais,
decidindo a forma máis axeitada
(mental, escrita ou con
calculadora), coherente e precisa.
Escala de
valoración
ACTIVIDADE 5
Representar
datos de maneira
gráfica.
MAB5.2.1. Emprega a calculadora e
ferramentas tecnolóxicas para
organizar datos, xerar gráficos
estatísticos e calcular as medidas de
tendencia central.
MAB1.8.5. Desenvolve habilidades
sociais de cooperación e traballo en
equipo.
ACTIVIDADE 6
Representación
da información
no mapa
MAB5.1.5. Interpreta gráficos
estatísticos sinxelos recollidos en
medios de comunicación e outros
ámbitos da vida cotiá.
ACTIVIDAD 7
Realización dun
tríptico: selección
da información e
deseño.
LCLB2.3.1. Aplica técnicas
diversas para planificar os seus
escritos (esquemas, árbores,
mapas conceptuais etc.) e
redacta borradores de escritura.
LCLB2.4.2. Escribe textos
narrativos, descriptivos e
instructivos, expositivos,
argumentativos e dialogados,
imitando textos modelo.
LCLB3.3.1. Recoñece, usa e
explica os conectores textuais
(de adición, contraste e
explicación) e os principais
mecanismos de referencia
interna, gramaticais
(sustitucións pronominais) e
léxicos (elipsis e sustitucións
mediante sinónimos e
hiperónimos), valorando a súa
función en la organización do
contido do texto.
LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe
erros ortográficos e
gramaticais nos textos propios
e allenos, aplicando os
coñecementos adquiridos para
mellorar a produción de textos
nas súas produccións orais,,
escritas e audiovisuaies.
Escala de
valoración
ACTIVIDAD 8
Preparando da
exposición e
ensaio
LCLB1.3.1. Coñece o proceso de
produción de discursos orais
valorando a claridade
expositiva, a adecuación, a
coherencia do discurso e a
cohesión dos contidos..
LCLB1.3.2. Recoñece a
importancia de aspectos
prosódicos, del lenguaje no
verbal, de la gestión de tiempos
y del empleo de ayudas
audiovisuales en cualquier tipo
de discurso.
LCLB1.3.3. Recoñece os erros
de produción oral propia e allea
a partir da práctica habitual da
avaliación, e propón solucións
para melloralas.
MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías
da información e da
comunicación para comunicar
información resumida e
relevante sobre unha variable
estatística analizada.
Rúbrica
ACTIVIDAD 9
Elaboración de
carteis e
LCLB3.5.1.
Participa en proyectos (elaboración
de materiais multimedia, folletos,
carteies, reseñas sobre libros e
LCLB3.6.1. Coñece e valora a
diversidade lingüística do grupo,
do centro docente y do seu
ámbito social próximo.
MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da
información e da comunicación
para comunicar información
resumida e relevante sobre unha
variable estatística analizada.
MAB1.12.1. Elabora documentos
dixitais propios coa ferramenta
tecnolóxica axeitada (de texto,
presentación, imaxe, vídeo, son,
etc.) como resultado do proceso
de procura, análise e selección de
Lista de
cotexo
invitacións películas, obras de teatro, etc.) nas
que se empregan varias linguas
relacionados cos elementos
transversais, evita estereotipos
lingüísticos ou culturais, e valora as
competencias que posee como
persoa plurilingüe.
información relevante, e
compárteos para a súa discusión
ou difusión.
Temporalización
NOVEMBRO 2019
4 5 6 7 8
13
Que está pasando?
Noticia
(2 horas)
14 15
Que está pasando no
mundo?
Busca de información
(2 horas)
18
Representar datos de
maneira gráfica
(2 horas)
19
Representar datos de maneira
gráfica
(2 horas)
20
Qué está pasando en Valadares?
Enquisa
(2 horas)
21
Qué está pasando en Valadares?
Analizar datos
(1 hora)
22
Qué está pasando en
Valadares?
Analizar datos
(1 hora)
25
Representar la información
en el mapa
(2 horas)
26
Representar la información en el
mapa
(2 horas)
27
Que aprendemos?
Exposición oral
(2 horas)
28
Que aprendemos?
Exposición oral
(1 hora)
29
Que aprendemos?
Exposición oral
(2 horas)
DECEMBRO 2019
2
Preparación da exposición
Carteis e invitacións
(1 hora)
3
Preparación da exposición
Carteis e invitacións
(1 hora)
4
Preparación da exposición
Carteis e invitacións
(1 hora)
5 6
Preparación da exposición
Carteis e invitacións
(1 hora)
9
Exposición oral en el aula
(1 hora)
10
Exposición oral en el aula
(1 hora)
11
Exposición oral en el aula
(1 hora)
12
Exposición oral en el aula
(1 hora)
13
Exposición oral en el aula
(1 hora)
16
Exposición oral familias (lunes
ás 13:00)
17 18 19 20
Conectamos con el mundo - 2019-1.pdf
1 de 8

Más contenido relacionado

Similar a Conectamos con el mundo - 2019-1.pdf

Xosé cañizoXosé cañizo
Xosé cañizopepecanizo
497 vistas15 diapositivas
Presentacion cursoPresentacion curso
Presentacion cursomercemmm
234 vistas9 diapositivas

Similar a Conectamos con el mundo - 2019-1.pdf(9)

Lévame ies valadaresLévame ies valadares
Lévame ies valadares
CarmenBoadoAguinaga172 vistas
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfEn la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
CarmenBoadoAguinaga140 vistas
Xosé cañizoXosé cañizo
Xosé cañizo
pepecanizo497 vistas
Reunion de decembroReunion de decembro
Reunion de decembro
Rosa María Cajade Rodríguez205 vistas
Presentacion cursoPresentacion curso
Presentacion curso
mercemmm234 vistas
Presenta ticPresenta tic
Presenta tic
MARIA299 vistas
Memoria_lume_matematicas.pdfMemoria_lume_matematicas.pdf
Memoria_lume_matematicas.pdf
robledoprimeiroA28 vistas

Más de CarmenBoadoAguinaga1(20)

Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdfValoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
CarmenBoadoAguinaga137 vistas
Misterio en Valadares - 2021-1.pdfMisterio en Valadares - 2021-1.pdf
Misterio en Valadares - 2021-1.pdf
CarmenBoadoAguinaga134 vistas
LCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdfLCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdf
LCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdf
CarmenBoadoAguinaga134 vistas
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdfEn la búsqueda del código perdido - 2019.pdf
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdf
CarmenBoadoAguinaga146 vistas
CuadrimestraisCuadrimestrais
Cuadrimestrais
CarmenBoadoAguinaga19 vistas
Vou de roda en roda pictosVou de roda en roda pictos
Vou de roda en roda pictos
CarmenBoadoAguinaga117 vistas
Proxecto completo final sensor co2Proxecto completo final sensor co2
Proxecto completo final sensor co2
CarmenBoadoAguinaga181 vistas
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docxUnidad 3 práctica calc sensor co2.docx
Unidad 3 práctica calc sensor co2.docx
CarmenBoadoAguinaga132 vistas
Material proyecto co2.docxMaterial proyecto co2.docx
Material proyecto co2.docx
CarmenBoadoAguinaga113 vistas
Experimentos con co2 solido para secundariaExperimentos con co2 solido para secundaria
Experimentos con co2 solido para secundaria
CarmenBoadoAguinaga1129 vistas
Experimentos co2.docxExperimentos co2.docx
Experimentos co2.docx
CarmenBoadoAguinaga120 vistas
Boletin proyecto medidor de co2Boletin proyecto medidor de co2
Boletin proyecto medidor de co2
CarmenBoadoAguinaga127 vistas
Estadística para 2 y 3 esoEstadística para 2 y 3 eso
Estadística para 2 y 3 eso
CarmenBoadoAguinaga1302 vistas
Memoria completa co2perativa compressedMemoria completa co2perativa compressed
Memoria completa co2perativa compressed
CarmenBoadoAguinaga165 vistas
Libreta alumnoLibreta alumno
Libreta alumno
CarmenBoadoAguinaga136 vistas

Conectamos con el mundo - 2019-1.pdf

  • 1. 1.IDENTIFICACIÓN TÍTULO DA TAREFA CONECTADOS CON EL MUNDO ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA NIVEL 1º ESO ÁREA/S MATEMÁTICAS E LINGUA CASTELÁ DESCRICIÓN DA TAREFA: O produto final será a elaboración dun mapa do mundo que recolla os resultados do estudo e da enquisa, ademais dun tríptico para mostrar o resultado ao alumnado de 2º e ás familias. A tarefa centrarase no estudo e na reflexión sobre o uso e da repercusión das novas tecnoloxías e de internet nas nosas vidas. Os elementos investigados son: internet, redes sociais, os móbiles, a televisión, as consolas e os ordenadores. En primeiro lugar, cada aula buscará a información sobre un continente: 1ºA (América), 1ºB (Asia), 1ºC (Europa) e 1ºD (África). Esta procura de información está baseada en sete preguntas relacionadas cos devanditos temas. En segundo lugar, o alumnado realizará unha enquisa aos seus compañeiros e compañeiras de 2º ESO.
  • 2. 2. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA ACTIVIDADES EXERCICIO 1 EXERCICIO 2 EXERCICIO 3 AGRUPAMENTO Temp. ESCENARIO PROFESORADO ACTIVIDAD 1 Elaboración de textos persoais e en que recollan unha reflexión do exposto na noticia. Lectura dunha noticia periodística. Responder catro preguntas partindo dunha noticia de actualidade. Estructura LÁPICES AO CENTRO Posta en común das opinións de cada grupo. Equipos cooperativos Gran grupo Catro sesións 13-11-19 15-11-19 mércores - Biblioteca (1ºA e 1ºB), Eugenia, Carmen, Soraya - Salón de actos (1ºC e 1ºD), Patri, Asun, Ana ACTIVIDAD 2 Elaboración dunha ficha de recollida de datos. Lectura del texto. Facer unha relación dos datos que aparecen. Estructura 1, 2, 4 Cubrir a ficha cos datos. Equipos cooperativos Gran grupo Dúas sesións 18-11-19 venres - Internet (usuarios y conexión) 1ºD Patri - Televisión 1ºC Asun - Móviles y redes, Salón de actos, Euge - Consolas y videojuegos, Carmen y Miguel , Biblioteca ACTIVIDAD 3 Elaboración dunha enquisa. Formular diferentes preguntas. Recollida de datos. Dúas sesións 19-11-19 luns - Internet (usuarios y conexión) 1ºD Patri - Televisión 1ºC Asun - Móviles y redes, Salón de actos, Euge - Consolas y videojuegos, Carmen y Miguel , Biblioteca ACTIVIDADE 4 Representar datos de maneira gráfica. Lectura de textos continuos e discontinuos. Comparar distintas representacións dos memos datos partindo dunha noticia de actualidade. Catro sesións 20-11-19 21-11-19 22-11-19 mércores e xoves - Salón de actos (1ºA e 1ºB), Eugenia, Carmen, Jesús - Biblioteca (1ºC e 1ºD), Patri, Asun, Ana, Fe
  • 3. viernes ACTIVIDADE 5 Representación da información no mapa Deseño de pictogramamas que reflictan a información seleccionada. Creación de pictogramas. Colocación dos pictogramas no mapa. venres 29 Nas aulas. ACTIVIDAD 6 Realización dun tríptico: selección da información e deseño. Lectura analítica de varios trípticos. Selección do que máis se adapta. lunes 25 martes 26 mércores 27 xoves 28 Luns - Salón de actos (1ºA e 1ºC), Carmen y Asun - Biblioteca (1ºB e 1ºD), Patri, Eugenia, Fe A partir do martes - 1ºA Carmen - 1ºB Eugenia - 1ºC Asun - 1ºD Patri ACTIVIDAD 7 Preparación da exposición e ensaio Selección da información. Elaboración do guión definitivo. luns 2 martes 3 mércores 4 - 1º A e B Eugenia - 1ªC e D Asun ACTIVIDAD 9 Elaboración de carteis e invitacións Lectura analítica de varios carteis, invitacións. Selección do que se adapta máis. luns 2 - 1ºA Carmen - 1ºB Eugenia - 1ºC Asun - 1ºD Patri
  • 4. 2. CONCRECIÓN CURRICULAR ACTIVIDADES ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 INSTRUMENTO ACTIVIDAD 1 Elaboración de textos persoais que recollan unha reflexión do exposto na noticia. LCLB2.4.1. Escribe textos propios do ámbito persoal e familiar, escolar/académico e social imitando textos modelo. Escala de valoración ACTIVIDAD 2 Elaboración dunha ficha de recollida de datos LCLB2.2.1. Utiliza, de maneira autónoma diversas fontes de información, integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais e escritos. MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e acumuladas, e represéntaos graficamente MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. Lista de cotexo ACTIVIDAD 3 Elaboración dunha enquisa. MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e acumuladas, e represéntaos graficamente. MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables, tanto cualitativas como cuantitativas. MAB1.9.1. Toma decisións nos procesos de resolución de problemas, de investigación e de matematización ou de modelización, valorando as consecuencias destas e a súa conveniencia pola súa sinxeleza e utilidade. lista de cotexo ACTIVIDAD 4 Representación dos datos MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e acumuladas, e represéntaos graficamente. MAB5.1.4. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano) e a moda (intervalo modal), e emprégaos para interpretar un conxunto de datos elixindo o máis axeitado, e para resolver problemas. MAB2.2.6. Realiza operacións de redondeo e truncamento de números decimais, coñecendo o grao de aproximación, e aplícao a casos concretos. MAB2.4.2. Realiza cálculos con números naturais, enteiros, fraccionarios e decimais, decidindo a forma máis axeitada (mental, escrita ou con calculadora), coherente e precisa. Escala de valoración
  • 5. ACTIVIDADE 5 Representar datos de maneira gráfica. MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central. MAB1.8.5. Desenvolve habilidades sociais de cooperación e traballo en equipo. ACTIVIDADE 6 Representación da información no mapa MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. ACTIVIDAD 7 Realización dun tríptico: selección da información e deseño. LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (sustitucións pronominais) e léxicos (elipsis e sustitucións mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa función en la organización do contido do texto. LCLB3.1.2. Recoñece e corrixe erros ortográficos e gramaticais nos textos propios e allenos, aplicando os coñecementos adquiridos para mellorar a produción de textos nas súas produccións orais,, escritas e audiovisuaies. Escala de valoración ACTIVIDAD 8 Preparando da exposición e ensaio LCLB1.3.1. Coñece o proceso de produción de discursos orais valorando a claridade expositiva, a adecuación, a coherencia do discurso e a cohesión dos contidos.. LCLB1.3.2. Recoñece a importancia de aspectos prosódicos, del lenguaje no verbal, de la gestión de tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. LCLB1.3.3. Recoñece os erros de produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación, e propón solucións para melloralas. MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada. Rúbrica ACTIVIDAD 9 Elaboración de carteis e LCLB3.5.1. Participa en proyectos (elaboración de materiais multimedia, folletos, carteies, reseñas sobre libros e LCLB3.6.1. Coñece e valora a diversidade lingüística do grupo, do centro docente y do seu ámbito social próximo. MAB5.2.2. Utiliza as tecnoloxías da información e da comunicación para comunicar información resumida e relevante sobre unha variable estatística analizada. MAB1.12.1. Elabora documentos dixitais propios coa ferramenta tecnolóxica axeitada (de texto, presentación, imaxe, vídeo, son, etc.) como resultado do proceso de procura, análise e selección de Lista de cotexo
  • 6. invitacións películas, obras de teatro, etc.) nas que se empregan varias linguas relacionados cos elementos transversais, evita estereotipos lingüísticos ou culturais, e valora as competencias que posee como persoa plurilingüe. información relevante, e compárteos para a súa discusión ou difusión.
  • 7. Temporalización NOVEMBRO 2019 4 5 6 7 8 13 Que está pasando? Noticia (2 horas) 14 15 Que está pasando no mundo? Busca de información (2 horas) 18 Representar datos de maneira gráfica (2 horas) 19 Representar datos de maneira gráfica (2 horas) 20 Qué está pasando en Valadares? Enquisa (2 horas) 21 Qué está pasando en Valadares? Analizar datos (1 hora) 22 Qué está pasando en Valadares? Analizar datos (1 hora) 25 Representar la información en el mapa (2 horas) 26 Representar la información en el mapa (2 horas) 27 Que aprendemos? Exposición oral (2 horas) 28 Que aprendemos? Exposición oral (1 hora) 29 Que aprendemos? Exposición oral (2 horas) DECEMBRO 2019 2 Preparación da exposición Carteis e invitacións (1 hora) 3 Preparación da exposición Carteis e invitacións (1 hora) 4 Preparación da exposición Carteis e invitacións (1 hora) 5 6 Preparación da exposición Carteis e invitacións (1 hora) 9 Exposición oral en el aula (1 hora) 10 Exposición oral en el aula (1 hora) 11 Exposición oral en el aula (1 hora) 12 Exposición oral en el aula (1 hora) 13 Exposición oral en el aula (1 hora) 16 Exposición oral familias (lunes ás 13:00) 17 18 19 20