Conectamos con el mundo-2021.pdf

1.IDENTIFICACIÓN
TÍTULO DA TAREFA CONECTADOS CON EL MUNDO
ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA NIVEL 1º ESO
ÁREA/S ITI, MATEMÁTICAS E LINGUA CASTELÁ
DESCRICIÓN DA TAREFA:
O produto final será a elaboración dun mapa do mundo interactivo que recolla os resultados do estudo e da enquisa, ademais dun tríptico para mostrar o
resultado ao alumnado de 2º e ás familias.
A tarefa centrarase no estudo e na reflexión sobre o uso e da repercusión das novas tecnoloxías e de internet nas nosas vidas. Os elementos
investigados son: internet, redes sociais, os móbiles, a televisión, as consolas e os ordenadores.
En primeiro lugar, cada aula buscará a información sobre un continente: 1ºA (América), 1ºB (Asia), 1ºC (Europa) e 1ºD (África). En segundo lugar, o
alumnado realizará unha enquisa aos seus compañeiros e compañeiras de 2º ESO.
2. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA
ACTIVIDADES EXERCICIO 1 EXERCICIO 2 EXERCICIO 3 AGRUPAMENTO Temp. ESCENARIO
PROFESORADO
ACTIVIDADE INICIAL
Elaboración de textos
persoais orais que
recollan unha
reflexión do exposto.
Visualización dalgún
vídeo de TIC-TOC e
dalgún youtuber.
Responder catro
preguntas partindo dos
vídeos.
Estructura LÁPICES AO
CENTRO
Posta en común das
opinións de cada
grupo.
Equipos
cooperativos
Gran grupo
Unha sesión
9 e 12 de abril
- Clase de lingua.
- Preprara o material LINGUA.
ACTIVIDADE 1
Elaboración dunha
ficha de recollida de
datos.
Lectura del texto. Facer unha relación dos
datos que aparecen.
Cubrir a ficha cos
datos.
Equipos
cooperativos
Gran grupo
Cinco sesións
12, 13 de
abril.
- Lingua e matemáticas.
- Preprara o material ITI.
ACTIVIDADE 2
Representación da
información no mapa
Deseño de
pictogramamas que
reflictan a información
seleccionada.
Creación de pictogramas. Colocación dos
pictogramas no mapa.
14 de abril
dúas sesións
- Lingua e matemáticas.
ACTIVIDADE 3
Representación datos
de maneira gráfica.
Lectura de textos
continuos e
discontinuos.
Comparar distintas
representacións dos
mesmos datos partindo
dunha noticia de
actualidade.
Análise dos datos
recollidos.
Equipos
cooperativos
Gran grupo
Dende o 15
ao 23
- Clases de mates..
- Prepara o material MATE.
ACTIVIDADE 4
Elaboración dunha
enquisa.
Formular diferentes
preguntas.
Recollida de datos. Equipos
cooperativos
Gran grupo
19 ou 20 - Clases de matemáticas.
- A partir do 14 de abril fan as
enquisas aos compañeiros
de 2º ESO. Faranse no patio.
- Prepara o material MATE.
ACTIVIDADE 5
Realización dun
tríptico: selección da
información e deseño.
Lectura analítica de
varios trípticos
Selección do que máis se
adapta.
15(explicació
n e
estructura)
16 de abril
(bo uso)
19 de abril
(sabías que)
- Estructura do tríptico en
lingua.
- Bo uso e sabías que en
lingua.
- Creación dun texto individual
sobre o bo uso, presentación
do borrador.
- Gráficas en mates.
- Elaboración do tríptico en
CANVA en mates.
ACTIVIDADE 6
Preparación da
exposición e ensaio
Selección da
información.
Elaboración do guión
definitivo.
A partir do 20
o 26 hai que
gravar
- Exposicións orais breves.
- No mapa e nos trípticos
podemos pór códigos QR
que leven a esa información.
2. CONCRECIÓN CURRICULAR
ACTIVIDADES ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 INSTRUMENTO
ACTIVIDADEinic
ial
Elaboración de
textos persoais
que recollan
unha reflexión
do exposto na
noticia.
LCLB1.2.1. Intervén en actos
comunicativos orais e valora a
súa participación.
Non se
avaía
ACTIVIDADE 1
Elaboración dunha
ficha de recollida
de datos
INEINB2.5.4. Emprega prensa e revistas
dixitais como fonte informativa.
INEINB4.3.1. Selecciona a información tras
valorala seguindo uns determinados
criterios (pertinencia, veracidade,
fiabilidade, etc.).
INEINB4.4.1. Sintetiza a información atopada
en función dos obxectivos do traballo.
INEINB5.2.1. Representa mediante
gráficos, diagramas, cadros de dobre
entrada, organigramas, etc., parte da
información recuperada.
LISTA DE
COTEXO
ESCALA DE
VALORACIÓ
N
ACTIVIDADE 2
Representación da
información no
mapa
ACTIVIDADE 3
Representación
dos datos.
MAB5.1.5. Interpreta gráficos
estatísticos sinxelos recollidos en
medios de comunicación e outros
ámbitos da vida cotiá.
MAB1.11.1. Selecciona ferramentas
tecnolóxicas axeitadas e utilízaas
para a realización de cálculos
numéricos, alxébricos ou estatísticos,
cando a dificultade destes impida ou
non aconselle facelos manualmente.
MAB1.11.5. Utiliza medios
tecnolóxicos para tratar datos e
gráficas estatísticas, extraer
información e elaborar conclusións.
MAB5.1.1. Comprende o
significado de poboación, mostra
e individuo desde o punto de
vista da estatística, entende que
as mostras se empregan para
obter información da poboación
cando son representativas, e
aplícaos a casos concretos.
Escala de
valoración
ACTIVIDADE 4
Elaboración dunha
enquisa.
MAB5.1.3. Organiza datos obtidos
dunha poboación de variables
cualitativas ou cuantitativas en
táboas, calcula e interpreta as súas
frecuencias absolutas, relativas e
acumuladas, e represéntaos
graficamente.
MAB5.1.2. Recoñece e propón
exemplos de distintos tipos de
variables, tanto cualitativas como
cuantitativas.
MAB5.1.4. Calcula a media
aritmética, a mediana (intervalo
mediano) e a moda (intervalo
modal), e emprégaos para
interpretar un conxunto de datos
elixindo o máis axeitado, e para
resolver problemas.
MAB5.2.1. Emprega a calculadora
e ferramentas tecnolóxicas para
organizar datos, xerar gráficos
estatísticos e calcular as medidas
de tendencia central.
Lista de
cotexo
ACTIVIDADE 5
Realización dun
tríptico: selección
da información e
deseño.
LCLB2.3.1. Aplica técnicas
diversas para planificar os seus
escritos (esquemas, árbores,
mapas conceptuais etc.) e
redacta borradores de
escritura.
LCLB2.4.2. Escribe textos
narrativos, descriptivos e
instructivos, expositivos,
argumentativos e dialogados,
imitando textos modelo.
Non se
avalía
ACTIVIDADE 6 LCLB2.3.1. Aplica técnicas
diversas para planificar os seus
escritos (esquemas, árbores,
mapas conceptuais etc.) e
redacta borradores de
escritura.
LCLB2.4.2. Escribe textos
narrativos, descriptivos e
instructivos, expositivos,
argumentativos e dialogados,
imitando textos modelo.
LCLB3.3.1. Recoñece, usa e
explica os conectores textuais
(de adición, contraste e
explicación) e os principais
mecanismos de referencia
interna, gramaticais
(substitucións pronominais) e
léxicos (elipse e substitucións
mediante sinónimos e
hiperónimos), valorando a súa
LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas
fontes de información integrando os
coñecementos adquiridos nos seus discursos
orais ou escritos.
Lista de
cotexo
Escala de
valoración
función na organización do
contido do texto.
ACTIVIDADE 7
Preparando da
exposición e
ensaio
LCLB1.3.2. Recoñece a
importancia dos aspectos
prosódicos, da linguaxe non
verbal, da xestión de tempos e do
emprego de axudas audiovisuais
en calquera tipo de discurso.
LCLB1.3.2. Recoñece a
importancia de aspectos
prosódicos, del lenguaje no
verbal, de la gestión de
tiempos y del empleo de
ayudas audiovisuales en
cualquier tipo de discurso.
LCLB1.3.3. Recoñece os erros
de produción oral propia e
allea a partir da práctica
habitual da avaliación, e
propón solucións para
melloralas.
INEINB5.5.2. Realiza
sinxelas
presentacións para
amosar o resultado
dos seus traballos de
investigación.
Rúbrica
Temporalización
ABRIL 2021
6 7 8 9
Actividade inicial
Elaboración de textos
persoais orais que recollan
unha reflexión do exposto.
Clase de lengua
Estructura LÁPICES AO
CENTRO
12
Actividade inicial
1ª Hora Posta en común
2ª Hora (1ª fase da
inestigación)
1º A: Euge
1ºB: Carmen
1ºC: Asun
1ºD: Fe
13
Actividade 1
Elaboración dunha ficha de
recollida de datos.
1ª Hora: preguntas (Lápices ao
centro)
2ª Hora: elaboración de un
cuadro de recogida de datos
(Individual) Este cuadro se
recoge y se evalúa en ITI.
1º A: Euge
1ºB: Carmen
1ºC: Asun
1ºD: Fe
14
Actividade 2
Representación en el mapa
(explicación pictogramas)
Explicación de qué es un pictograma.
Ecoger pictogramas.
Colocación.
1º A: Euge
1ºB: Carmen
1ºC: Asun
1ºD: Fe
15
Atividade 3 /4
Representación datos de maneira
gráfica: lectura e comparación.
Clase de mates.
_____________________________
Atividade 5
Tríptico: explicación e estructura.
Clase de lengua
1º C/D Pechamos Plan de equipo
16
Atividade 3 /4
Representación datos de
maneira gráfica: lectura e
comparación.
Clase de mates.
______________________
_
Atividade 5
Tríptico: explicación e
estructura.
Clase de lengua
1º C/D Escribimos texto
exposición
19
Atividade 3 /4
Representación datos de
maneira gráfica: lectura e
comparación.
Clase de mates.
______________________
_
Atividade 5
Tríptico: explicación e
estructura.
Clase de lengua
1º C/D Escribimos texto
exposición
20
Atividade 3 /4
Representación datos de
maneira gráfica: lectura e
comparación.
Clase de mates.
__________________________
Atividade 6
Preparación da exposición.
Clase de lengua
1º C/D Abrios Plan de equipo
21
Atividade 3 /4
Representación datos de maneira
gráfica: lectura e comparación.
Clase de mates.
__________________________
Atividade 6
Preparación da exposición.
Clase de lengua
1º C/D Tríptico
22 Atividade 3 /4
Representación datos de maneira
gráfica: lectura e comparación.
Clase de mates.
__________________________
Atividade 6
Preparación da exposición.
Clase de lengua
1º C/D Tríptico
23 Atividade 3 /4
Representación datos de
maneira gráfica: lectura e
comparación.
Clase de mates.
______________________
_
Atividade 6
Preparación da exposición.
Clase de lengua
1º C/D Tríptico
26
Elaboración do
trípticocoa información
traballada en lingua.
Clase de mates.
Gravación das
exposicións.
Clase de lengua
27
Elaboración do trípticocoa
información traballada en
lingua.
Clase de mates.
Gravación das exposicións.
Clase de lengua
28
Elaboración do trípticocoa
información traballada en lingua.
Clase de mates.
Gravación das exposicións.
Clase de lengua
29 30
1 de 8

Recomendados

En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf por
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfEn la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfCarmenBoadoAguinaga1
36 vistas8 diapositivas
Conectamos con el mundo - 2019-1.pdf por
Conectamos con el mundo - 2019-1.pdfConectamos con el mundo - 2019-1.pdf
Conectamos con el mundo - 2019-1.pdfCarmenBoadoAguinaga1
46 vistas8 diapositivas
Lévame -2020.pdf por
Lévame -2020.pdfLévame -2020.pdf
Lévame -2020.pdfCarmenBoadoAguinaga1
40 vistas8 diapositivas
Espazos invisibles - 2019.pdf por
Espazos invisibles - 2019.pdfEspazos invisibles - 2019.pdf
Espazos invisibles - 2019.pdfCarmenBoadoAguinaga1
38 vistas7 diapositivas
Inauguración biblioteca - 2019.pdf por
Inauguración biblioteca - 2019.pdfInauguración biblioteca - 2019.pdf
Inauguración biblioteca - 2019.pdfCarmenBoadoAguinaga1
32 vistas12 diapositivas
Misterio en Valadares - 2021.pdf por
Misterio en Valadares - 2021.pdfMisterio en Valadares - 2021.pdf
Misterio en Valadares - 2021.pdfCarmenBoadoAguinaga1
36 vistas5 diapositivas

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

LCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdf por
LCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdfLCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdf
LCL_ITI_ estándares tarefas - 2021.pdfCarmenBoadoAguinaga1
34 vistas7 diapositivas
Reunion de decembro por
Reunion de decembroReunion de decembro
Reunion de decembroRosa María Cajade Rodríguez
205 vistas15 diapositivas
Exemplo udi por
Exemplo udiExemplo udi
Exemplo udiMaia Kling
420 vistas26 diapositivas
Colaborientación en castrelos (manu 4º) por
Colaborientación en castrelos (manu 4º)Colaborientación en castrelos (manu 4º)
Colaborientación en castrelos (manu 4º)Manuel Núñez
689 vistas4 diapositivas
Proxectos e dinamización por
Proxectos e dinamizaciónProxectos e dinamización
Proxectos e dinamizaciónLuciano Fernández
469 vistas11 diapositivas
Agenda ahm - s2 p1-17-09-21- memms - documentos de google por
Agenda  ahm - s2 p1-17-09-21- memms - documentos de googleAgenda  ahm - s2 p1-17-09-21- memms - documentos de google
Agenda ahm - s2 p1-17-09-21- memms - documentos de googleFILEMON BLAS ARAGON
87 vistas3 diapositivas

Similar a Conectamos con el mundo-2021.pdf

TAREFA UDI 5 Viaxando polo mundo por
TAREFA UDI 5 Viaxando polo mundoTAREFA UDI 5 Viaxando polo mundo
TAREFA UDI 5 Viaxando polo mundoEvaPaula
3K vistas7 diapositivas
Lévame ies valadares por
Lévame ies valadaresLévame ies valadares
Lévame ies valadaresCarmenBoadoAguinaga1
72 vistas19 diapositivas
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf por
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfEn la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdf
En la búsqueda del tiempo escondido - 2010.pdfCarmenBoadoAguinaga1
40 vistas8 diapositivas
Xosé cañizo por
Xosé cañizoXosé cañizo
Xosé cañizopepecanizo
497 vistas15 diapositivas
Memoria_lume_matematicas.pdf por
Memoria_lume_matematicas.pdfMemoria_lume_matematicas.pdf
Memoria_lume_matematicas.pdfrobledoprimeiroA
28 vistas6 diapositivas
Tarefa integrada por
Tarefa integrada Tarefa integrada
Tarefa integrada EvaPaula
5.6K vistas4 diapositivas

Similar a Conectamos con el mundo-2021.pdf(20)

TAREFA UDI 5 Viaxando polo mundo por EvaPaula
TAREFA UDI 5 Viaxando polo mundoTAREFA UDI 5 Viaxando polo mundo
TAREFA UDI 5 Viaxando polo mundo
EvaPaula3K vistas
Xosé cañizo por pepecanizo
Xosé cañizoXosé cañizo
Xosé cañizo
pepecanizo497 vistas
Tarefa integrada por EvaPaula
Tarefa integrada Tarefa integrada
Tarefa integrada
EvaPaula5.6K vistas
Pizarra dixital interactiva por Jesús Castro
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactiva
Jesús Castro398 vistas
Pizarra dixital interactiva por Jesús Castro
Pizarra dixital interactivaPizarra dixital interactiva
Pizarra dixital interactiva
Jesús Castro272 vistas
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1 por CarmenBoadoAguinaga1
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
Presentacion curso por mercemmm
Presentacion cursoPresentacion curso
Presentacion curso
mercemmm234 vistas
Sendeirismo, medimos e súper de 6º por alxen
Sendeirismo, medimos e súper de 6ºSendeirismo, medimos e súper de 6º
Sendeirismo, medimos e súper de 6º
alxen469 vistas
Pizarra Dixital Interactiva por Xosé Blanco
Pizarra Dixital InteractivaPizarra Dixital Interactiva
Pizarra Dixital Interactiva
Xosé Blanco189 vistas
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021 por CarmenBoadoAguinaga1
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
SECUENCIACIÓN CONTIDOS 22-23 PROXECTO TIC.pdf por aidadourado
SECUENCIACIÓN CONTIDOS 22-23 PROXECTO TIC.pdfSECUENCIACIÓN CONTIDOS 22-23 PROXECTO TIC.pdf
SECUENCIACIÓN CONTIDOS 22-23 PROXECTO TIC.pdf
aidadourado533 vistas
Espazo xeográfico por mariocha2
Espazo xeográficoEspazo xeográfico
Espazo xeográfico
mariocha21.1K vistas
P04 g070v01 gal (1) por coordinacav
P04 g070v01 gal (1)P04 g070v01 gal (1)
P04 g070v01 gal (1)
coordinacav1.3K vistas
Proxecto: Telexornal semanal por nanocit0
Proxecto: Telexornal semanalProxecto: Telexornal semanal
Proxecto: Telexornal semanal
nanocit0335 vistas
Problemáticas ambientais por EvaPaula
Problemáticas ambientais Problemáticas ambientais
Problemáticas ambientais
EvaPaula2.2K vistas

Más de CarmenBoadoAguinaga1

Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdf por
Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdfValoración microteatro - Multinivelación 2.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdfCarmenBoadoAguinaga1
5 vistas2 diapositivas
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdf por
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdfValoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdfCarmenBoadoAguinaga1
37 vistas3 diapositivas
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf por
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdfMultinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdfCarmenBoadoAguinaga1
32 vistas3 diapositivas
Misterio en Valadares - 2021-1.pdf por
Misterio en Valadares - 2021-1.pdfMisterio en Valadares - 2021-1.pdf
Misterio en Valadares - 2021-1.pdfCarmenBoadoAguinaga1
34 vistas5 diapositivas
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdf por
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdfEn la búsqueda del código perdido - 2019.pdf
En la búsqueda del código perdido - 2019.pdfCarmenBoadoAguinaga1
46 vistas6 diapositivas
Cuadrimestrais por
CuadrimestraisCuadrimestrais
CuadrimestraisCarmenBoadoAguinaga1
9 vistas2 diapositivas

Más de CarmenBoadoAguinaga1(17)

Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf por CarmenBoadoAguinaga1
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdfMultinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf

Conectamos con el mundo-2021.pdf

 • 1. 1.IDENTIFICACIÓN TÍTULO DA TAREFA CONECTADOS CON EL MUNDO ETAPA EDUCACIÓN SECUNDARIA NIVEL 1º ESO ÁREA/S ITI, MATEMÁTICAS E LINGUA CASTELÁ DESCRICIÓN DA TAREFA: O produto final será a elaboración dun mapa do mundo interactivo que recolla os resultados do estudo e da enquisa, ademais dun tríptico para mostrar o resultado ao alumnado de 2º e ás familias. A tarefa centrarase no estudo e na reflexión sobre o uso e da repercusión das novas tecnoloxías e de internet nas nosas vidas. Os elementos investigados son: internet, redes sociais, os móbiles, a televisión, as consolas e os ordenadores. En primeiro lugar, cada aula buscará a información sobre un continente: 1ºA (América), 1ºB (Asia), 1ºC (Europa) e 1ºD (África). En segundo lugar, o alumnado realizará unha enquisa aos seus compañeiros e compañeiras de 2º ESO.
 • 2. 2. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA ACTIVIDADES EXERCICIO 1 EXERCICIO 2 EXERCICIO 3 AGRUPAMENTO Temp. ESCENARIO PROFESORADO ACTIVIDADE INICIAL Elaboración de textos persoais orais que recollan unha reflexión do exposto. Visualización dalgún vídeo de TIC-TOC e dalgún youtuber. Responder catro preguntas partindo dos vídeos. Estructura LÁPICES AO CENTRO Posta en común das opinións de cada grupo. Equipos cooperativos Gran grupo Unha sesión 9 e 12 de abril - Clase de lingua. - Preprara o material LINGUA. ACTIVIDADE 1 Elaboración dunha ficha de recollida de datos. Lectura del texto. Facer unha relación dos datos que aparecen. Cubrir a ficha cos datos. Equipos cooperativos Gran grupo Cinco sesións 12, 13 de abril. - Lingua e matemáticas. - Preprara o material ITI. ACTIVIDADE 2 Representación da información no mapa Deseño de pictogramamas que reflictan a información seleccionada. Creación de pictogramas. Colocación dos pictogramas no mapa. 14 de abril dúas sesións - Lingua e matemáticas. ACTIVIDADE 3 Representación datos de maneira gráfica. Lectura de textos continuos e discontinuos. Comparar distintas representacións dos mesmos datos partindo dunha noticia de actualidade. Análise dos datos recollidos. Equipos cooperativos Gran grupo Dende o 15 ao 23 - Clases de mates.. - Prepara o material MATE.
 • 3. ACTIVIDADE 4 Elaboración dunha enquisa. Formular diferentes preguntas. Recollida de datos. Equipos cooperativos Gran grupo 19 ou 20 - Clases de matemáticas. - A partir do 14 de abril fan as enquisas aos compañeiros de 2º ESO. Faranse no patio. - Prepara o material MATE. ACTIVIDADE 5 Realización dun tríptico: selección da información e deseño. Lectura analítica de varios trípticos Selección do que máis se adapta. 15(explicació n e estructura) 16 de abril (bo uso) 19 de abril (sabías que) - Estructura do tríptico en lingua. - Bo uso e sabías que en lingua. - Creación dun texto individual sobre o bo uso, presentación do borrador. - Gráficas en mates. - Elaboración do tríptico en CANVA en mates. ACTIVIDADE 6 Preparación da exposición e ensaio Selección da información. Elaboración do guión definitivo. A partir do 20 o 26 hai que gravar - Exposicións orais breves. - No mapa e nos trípticos podemos pór códigos QR que leven a esa información.
 • 4. 2. CONCRECIÓN CURRICULAR ACTIVIDADES ESTÁNDAR 1 ESTÁNDAR 2 ESTÁNDAR 3 ESTÁNDAR 4 INSTRUMENTO ACTIVIDADEinic ial Elaboración de textos persoais que recollan unha reflexión do exposto na noticia. LCLB1.2.1. Intervén en actos comunicativos orais e valora a súa participación. Non se avaía ACTIVIDADE 1 Elaboración dunha ficha de recollida de datos INEINB2.5.4. Emprega prensa e revistas dixitais como fonte informativa. INEINB4.3.1. Selecciona a información tras valorala seguindo uns determinados criterios (pertinencia, veracidade, fiabilidade, etc.). INEINB4.4.1. Sintetiza a información atopada en función dos obxectivos do traballo. INEINB5.2.1. Representa mediante gráficos, diagramas, cadros de dobre entrada, organigramas, etc., parte da información recuperada. LISTA DE COTEXO ESCALA DE VALORACIÓ N ACTIVIDADE 2 Representación da información no mapa
 • 5. ACTIVIDADE 3 Representación dos datos. MAB5.1.5. Interpreta gráficos estatísticos sinxelos recollidos en medios de comunicación e outros ámbitos da vida cotiá. MAB1.11.1. Selecciona ferramentas tecnolóxicas axeitadas e utilízaas para a realización de cálculos numéricos, alxébricos ou estatísticos, cando a dificultade destes impida ou non aconselle facelos manualmente. MAB1.11.5. Utiliza medios tecnolóxicos para tratar datos e gráficas estatísticas, extraer información e elaborar conclusións. MAB5.1.1. Comprende o significado de poboación, mostra e individuo desde o punto de vista da estatística, entende que as mostras se empregan para obter información da poboación cando son representativas, e aplícaos a casos concretos. Escala de valoración ACTIVIDADE 4 Elaboración dunha enquisa. MAB5.1.3. Organiza datos obtidos dunha poboación de variables cualitativas ou cuantitativas en táboas, calcula e interpreta as súas frecuencias absolutas, relativas e acumuladas, e represéntaos graficamente. MAB5.1.2. Recoñece e propón exemplos de distintos tipos de variables, tanto cualitativas como cuantitativas. MAB5.1.4. Calcula a media aritmética, a mediana (intervalo mediano) e a moda (intervalo modal), e emprégaos para interpretar un conxunto de datos elixindo o máis axeitado, e para resolver problemas. MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferramentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as medidas de tendencia central. Lista de cotexo ACTIVIDADE 5 Realización dun tríptico: selección da información e deseño. LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. Non se avalía ACTIVIDADE 6 LCLB2.3.1. Aplica técnicas diversas para planificar os seus escritos (esquemas, árbores, mapas conceptuais etc.) e redacta borradores de escritura. LCLB2.4.2. Escribe textos narrativos, descriptivos e instructivos, expositivos, argumentativos e dialogados, imitando textos modelo. LCLB3.3.1. Recoñece, usa e explica os conectores textuais (de adición, contraste e explicación) e os principais mecanismos de referencia interna, gramaticais (substitucións pronominais) e léxicos (elipse e substitucións mediante sinónimos e hiperónimos), valorando a súa LCLB2.2.1. Utiliza, de xeito autónomo, diversas fontes de información integrando os coñecementos adquiridos nos seus discursos orais ou escritos. Lista de cotexo Escala de valoración
 • 6. función na organización do contido do texto. ACTIVIDADE 7 Preparando da exposición e ensaio LCLB1.3.2. Recoñece a importancia dos aspectos prosódicos, da linguaxe non verbal, da xestión de tempos e do emprego de axudas audiovisuais en calquera tipo de discurso. LCLB1.3.2. Recoñece a importancia de aspectos prosódicos, del lenguaje no verbal, de la gestión de tiempos y del empleo de ayudas audiovisuales en cualquier tipo de discurso. LCLB1.3.3. Recoñece os erros de produción oral propia e allea a partir da práctica habitual da avaliación, e propón solucións para melloralas. INEINB5.5.2. Realiza sinxelas presentacións para amosar o resultado dos seus traballos de investigación. Rúbrica
 • 7. Temporalización ABRIL 2021 6 7 8 9 Actividade inicial Elaboración de textos persoais orais que recollan unha reflexión do exposto. Clase de lengua Estructura LÁPICES AO CENTRO 12 Actividade inicial 1ª Hora Posta en común 2ª Hora (1ª fase da inestigación) 1º A: Euge 1ºB: Carmen 1ºC: Asun 1ºD: Fe 13 Actividade 1 Elaboración dunha ficha de recollida de datos. 1ª Hora: preguntas (Lápices ao centro) 2ª Hora: elaboración de un cuadro de recogida de datos (Individual) Este cuadro se recoge y se evalúa en ITI. 1º A: Euge 1ºB: Carmen 1ºC: Asun 1ºD: Fe 14 Actividade 2 Representación en el mapa (explicación pictogramas) Explicación de qué es un pictograma. Ecoger pictogramas. Colocación. 1º A: Euge 1ºB: Carmen 1ºC: Asun 1ºD: Fe 15 Atividade 3 /4 Representación datos de maneira gráfica: lectura e comparación. Clase de mates. _____________________________ Atividade 5 Tríptico: explicación e estructura. Clase de lengua 1º C/D Pechamos Plan de equipo 16 Atividade 3 /4 Representación datos de maneira gráfica: lectura e comparación. Clase de mates. ______________________ _ Atividade 5 Tríptico: explicación e estructura. Clase de lengua 1º C/D Escribimos texto exposición
 • 8. 19 Atividade 3 /4 Representación datos de maneira gráfica: lectura e comparación. Clase de mates. ______________________ _ Atividade 5 Tríptico: explicación e estructura. Clase de lengua 1º C/D Escribimos texto exposición 20 Atividade 3 /4 Representación datos de maneira gráfica: lectura e comparación. Clase de mates. __________________________ Atividade 6 Preparación da exposición. Clase de lengua 1º C/D Abrios Plan de equipo 21 Atividade 3 /4 Representación datos de maneira gráfica: lectura e comparación. Clase de mates. __________________________ Atividade 6 Preparación da exposición. Clase de lengua 1º C/D Tríptico 22 Atividade 3 /4 Representación datos de maneira gráfica: lectura e comparación. Clase de mates. __________________________ Atividade 6 Preparación da exposición. Clase de lengua 1º C/D Tríptico 23 Atividade 3 /4 Representación datos de maneira gráfica: lectura e comparación. Clase de mates. ______________________ _ Atividade 6 Preparación da exposición. Clase de lengua 1º C/D Tríptico 26 Elaboración do trípticocoa información traballada en lingua. Clase de mates. Gravación das exposicións. Clase de lengua 27 Elaboración do trípticocoa información traballada en lingua. Clase de mates. Gravación das exposicións. Clase de lengua 28 Elaboración do trípticocoa información traballada en lingua. Clase de mates. Gravación das exposicións. Clase de lengua 29 30