Proxecto completo final sensor co2

Proxecto dos sensores completo con portada

VIICONCURSO DE
TRABALLO POR
PROXECTOS:
SENSOR DE CO2
Convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 12 de abril de
2021, no contexto do PLAN LÍA de Bibliotecas Escolares (Lectura, Información e
Aprendizaxe), do VII CONCURSO DE TRABALLOS POR PROXECTOS baixo a
coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos non
universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade
para o curso 2020/2021.
Contenido
A. Introdución (xustificación e planificación en referencia aos contidos curriculares,
criterios e estándares de aprendizaxe, competencias clave, calendario, alumnado e
profesorado, organización para a súa realización…)............................................................ 1
B. Obxecto ou temática de investigación proposta:....................................................... 2
C. Breve descrición do proceso de deseño e elaboración da proposta: ......................... 2
1. Primeira aproximación: elaboramos un guión de traballo ........................................... 2
2. Concretamos as tarefas:............................................................................................. 3
D. Documentación elaborada para profesorado e alumnado. ........................................ 6
E. Relación das tarefas máis importantes realizadas polo alumnado............................... 6
F. Recursos utilizados así como unha enumeración detallada das principais fontes
consultadas para a investigación. ......................................................................................11
G. Implicación da comunidade educativa......................................................................12
H. Difusión dos traballos entre a comunidade educativa. .............................................13
I. Avaliación. Procedementos empregados .....................................................................14
J. Implicación/Participación da biblioteca.......................................................................14
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 1 | P á x i n a
A. Introdución (xustificación e planificación en referencia aos contidos curricu-
lares, criterios e estándares de aprendizaxe, competencias clave, calendario,
alumnado e profesorado, organización para a súa realización…).
Nos últimos cursos dende o equipo da biblioteca proponsese a principios de curso a todo o
profesorado unha temática global para traballar dende distintas materias e niveis durante
todo o ano. Preténdese acadar unha aprendizaxe significativa e unha implicación activa de
alumnado e profesorado. Búscanse temas de interese para toda a comunidade educativa,
motivadores, actuais, que poidan ter repercusións prácticas na realidade que estamos a vivir.
Este curso 2020/2021, non podía ser doutro xeito, o título foi “Entre dúas realidades ”, facendo
referencia ao vivido no curso pasado e no actual: realidade presencial e/ou virtual. A pandemia
como fondo e todas as repercusións nas nosas vidas. Dende o grupo de profesorado do ám-
bito científico-tecnolóxico e matemático fíxose unha proposta de estudo científico para poñer
en práctica unha solución que garanta a presencialidade e a saúde de todas as persoas: de-
señar e construír detectores de CO2 para todas as aulas do centro.
Uníronse ao proxecto os niveis de 2º, 3º e 4ºESO dende as materias de matemáticas, física e
química e tecnoloxía. Ao final sumouse economía de 4ºESO estudando a posta en marcha
dunha cooperativa para co-
mercializar os detectores, ga-
ñadora esta proposta do pre-
mio de Cooperativismo 2021
da Consellería de Traballo.
Portada na Aula Virtual
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 2 | P á x i n a
B. Obxecto ou temática de investigación proposta:
Seguindo o método científico e o método de proxectos fíxose un labor de investigación sobre
o CO2, o virus, e os propios detectores, así como o seu funcionamento. Tratábase de buscar
as mellores solucións para evitar contaxios nas aulas e poder seguir asistindo ás clases de
forma presencial. Engadiuse no último trimestre a materia de economía aproveitando un con-
curso de cooperativismo na escola que promociona os valores da solidariedade na sociedade,
a busca do ben común e o traballo en equipo que nos pareceu moi apropiado para rematar
este proxecto.
Sumámonos tamén, como centro centinela da provincia de Pontevedra para medicións ofi-
ciais de CO2 dentro dun estudo das Consellerías de Educación e Sanidade. Deste xeito podía-
mos facer comparativas entre os datos do medidor da Xunta e os propios do noso centro.
C. Breve descrición do proceso de deseño e elaboración da proposta:
1. Primeira aproximación: elaboramos un guión de traballo
PRESENTACIÓN DO PROBLEMA
Debate, exposición oral da profesora (Aula)
> Contaxios coronavirus: gotículas, aerosois, superficies
> Solucións: lavado mans, distancia, máscaras, ventilación
> Ventilación-incomodidade
Actividade 1 (casa): participación nun foro de opinión, contestando ao fío da profesora
e/ou dun compañeiro: achega un comentario que relacione “Ventilación-coronavirus-
CO2-confort”.
Actividade 2 (casa): vídeo do científico sobre aerosois (coa estrutura de aprendizaxe
cooperativa de parada de 3 minutos).
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 3 | P á x i n a
Actividade 3 (casa): Entradas no glosario con palabras clave do vídeo.
Exposición da infografía: como nos contaxiamos polo aire (aula)
BUSCAMOS SOLUCIÓNS: DETECTOR DE CO2
Chuvia de ideas para solucionar problema (aula): CO2-ventilación-coronavirus. (Pode-
mos utilizar o folio xiratorio de aprendizaxe cooperativa por equipos e debemos chegar
ao detector de CO2 electrónico).
Entrada no foro para contestar a outro fío da profesora sobre o detector (casa): onde e
como debemos colocar o detector na clase?
Actividade física química (aula): Demostracións prácticas de que existe CO2 no aire ,
explicamos os experimentos e poñemos vídeos. Demostracións no laboratorio con
CO2 sólido.
Actividade física química (casa): Repetición das experiencias na casa, gravación nun
vídeo, entrega na aula virtual.
POÑÉMONOS EN MARCHA: MEDICIÓNS E MONTAXE
Actividade matemáticas (clase): Medicións de CO2: unidades, táboas, gráficos, estatís-
ticas, calc…
Actividade tecnoloxía (aula): compoñentes electrónicos, montaxe do detector nas pla-
cas protoboard e programación das placas Arduino,
REPARTO POLAS AULAS DO CENTRO E TOMA DE DATOS
2. Concretamos as tarefas:
As tarefas foron deseñadas seguindo o método científico primeiro e o método de proxec-
tos na última fase: deseño e construción dos detectores.
1. Observación
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 4 | P á x i n a
Despois de consultar material para coñecer as formas de contaxio e comparalas coa
vida nas aulas fixéronse varias chuvias de ideas para achegar solucións.
2. Formulación do problema e toma de datos científicos
Cos datos de humidade, temperatura e CO2 nas aulas presentouse o problema de evitar
contaxios a partir da medición destas magnitudes físicas. Aquí fanse necesarios os sen-
sores para cada aula (colaboración da tecnoloxía)
3. Formulación da hipótese
Se mantemos as aulas ben ventiladas (nivel de CO2 baixo medio) evitaremos os con-
taxios.
4. Conclusións
Para todo este traballo necesítase a colaboración entre as matemáticas, a física e quí-
mica e por último a tecnoloxía. Antes de empezar a construír haberá que medir con
unidades do sistema Internacional, comparar con modelos estatísticos, coñecer os
comportamentos dos gases e relacionar coas características do coronavirus e a súa
propagación. Aquí xurdirán as tarefas integradas e haberá que concretar os contidos e
estándares de aprendizaxe implicados en cada materia e para cada nivel (traballo rea-
lizado polo profesorado no curso mencionado). A posible reformulación da hipótese
facíase tamén comparando os datos co medidor oficial da Xunta.
5. Publicación e difusión dos resultados:
Pódese visitar a aula virtual (tema 7: proxecto de Electrónica: detector de CO2, entrar
como convidado) onde están publicados os materiais consultados (vídeos científicos,
prácticas de laboratorio, infografías…).
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 5 | P á x i n a
TAREFAS DO PROFESORADO
ACTIVIDADES CURSO PROFES FECHA
COMPRAR MATERIAL: − 1 Sensor CO2 de referencia
− 25 kits completos con lector tarjeta y tarjeta, sensor
de humedad, sensor de Tª
− Cargadores portátiles de móviles, (Power Bank) (?)
Portapilas? (hay pilas recargables de los mbot)
− Relés y ventiladores (?)
Xian
Fátima
3 nov
MONTAR MOSTRA PILOTO Los profes 2 nov
PROGRAMAR LA EXPORTACIÓN DE
DATOS A EXCEL
Xian
TRADUCIR EL CÓDIGO IDE ARDUINO
A BLOQUES
Raimundo
PREPARAR PLANTILLA PARA TOMA
DE DATOS DE SENSOR DE REFEREN-
CIA
Gundián
Ana Belén
Miryam
INFORMAR AL ALUMNADO DEL
PROYECTO
En cada curso nos centraremos en:
2º ESO: estudio del estado gaseoso, creación de gráficas, resolución de problemas cotidianos, reacciones quími-
cas, hardware y software,
3º ESO: montaje y programación del sensor
4º ESO: montaje y programación del sensor
CO SENSOR DE REFERENCIA:
− GUIAR SU INSTALACIÓN EN EL
AULA
− EXPLICAR EL PROCEDIMIENTO
DE LA TOMA DE DATOS
Los alumnos cubren la plantilla de registro de datos 3ºESO Ana Belén
Ismael
?
CEDER LOS DATOS A LOS ALUMNOS
DE 2º.
(LOS DE 3º EXPLICAN EL PROCEDI-
MIENTO DE RECOGIDA)
El alumnado de 2º utiliza los datos en FQ-Mate para creación
de gráficas y tablas.
2º y 3º ESO Ana Belén
Silvia
Ismael
Gundián
Miryam
Fátima
CONSTRUIR EL SENSOR El alumnado de 3º y 4º construye el sensor de forma guiada 3º ESO
4º ESO
Raimundo
Carmen
PROGRAMAR EL SENSOR El alumnado de 3º y 4º programa el sensor de forma guiada 3º ESO
4º ESO
Raimundo
Carmen
INCLUIR RELÉS PARA CONTROL DE
EXTRACTORES DE AIRE (?)
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 6 | P á x i n a
D. Documentación elaborada para profesorado e alumnado.
Toda a documentación para profesorado tiñámola aloxada nunha carpeta no Google Drive
compartida por todas as persoas participantes “grupo de traballo Sensor CO2”:
https://drive.google.com/drive/folders/1fhFTCReDgPYM02Qe-Okk98bvxNj3l6Hy:
Boletíns de exercicios, material de consulta, táboas a deseñar, planos do circuíto…O reparto
de traballo, aproximadamente, entre o equipo de profesorado pode verse na seguinte táboa:
Para o alumnado a documentación está aloxada na aula virtual: boletíns de exercicios, pós-
ters, infografía, material de consulta. Parte deste material foi entregado tamén en papel.
E. Relación das tarefas máis importantes realizadas polo alumnado.
Froito do curso do PFPP, Deseño e desenvolvemento curricular no marco do modelo compe-
tencial: Tarefas Integradas, dirixido pola asesora do CFR Vigo, Carmen Vaz, o grupo de profe-
sorado implicado presentamos as táboas que fomos deseñando para levar á aula as activida-
des concretas dentro de cada materia que irían conformando a tarefa final. Pódese ver o re-
parto entre materias, estándares, tarefas, niveis etc.
MATERIAS Nº PROFESORES NIVEIS
Economía 1 4º
Tecnoloxía 3 2º, 3º, 4º
Física e Química 2 2º, 4º
Matemáticas 3 2º, 3º, 4º
Dentro do deseño das tarefas integradas podemos ver na seguinte táboa as tarefas desen-
volvidas en cada materia e nivel cos seus estándares de aprendizaxe correspondentes.
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 7 | P á x i n a
1. CONCRECIÓN CURRICULAR (1)
ACTIVIDADES
Estándares de aprendizaxe
Matemáticas Tecnoloxía Física e Química
ACTIVIDADE: Presentación do problema
MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e
obtén conclusións sobre el e os seus resul-
tados, valorando outras opinións.
MAB1.6.1. Identifica situacións problemáti-
cas da realidade susceptibles de conter
problemas de interese.
TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor fronte ao
desenvolvemento tecnolóxico a partir da
análise de obxectos, relacionando inventos
e descubertas co contexto en que se de-
senvolven.
FQB1.2.1. Relaciona a investigación cientí-
fica coas aplicacións tecnolóxicas na vida
cotiá.
ACTIVIDADE: Buscamos solucións: detector de CO2
MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas
para o traballo en matemáticas (esforzo,
perseveranza, flexibilidade e aceptación da
crítica razoada).
TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solu-
ción a un problema técnico, mediante o
proceso de resolución de problemas tecno-
lóxicos.
FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipó-
teses para explicar fenómenos cotiáns, uti-
lizando teorías e modelos científicos sinxe-
los.
FQB1.5.1. Selecciona e comprende de
forma guiada información relevante nun
texto de divulgación científica, e transmite
as conclusións obtidas utilizando a lin-
guaxe oral e escrita con propiedade.
ACTIVIDADE: Poñémonos en marcha: medicións, montaxe e programación
MAB1.2.1. Analiza e comprende o enun-
ciado dos problemas (datos, relacións en-
tre os datos, e contexto do problema).
MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas
achadas para realizar simulacións e predi-
cións sobre os resultados esperables, valo-
rando a súa eficacia e idoneidade.
MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a
partir de un resolto, variando os datos, pro-
pondo novas preguntas, resolvendo outros
problemas parecidos, formulando casos
particulares ou máis xerais de interese, e
establecendo conexións entre o problema
e a realidade.
MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e
obtén conclusións sobre el e os seus resul-
tados, valorando outras opinións.
MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos
para facer representacións gráficas de fun-
cións con expresións alxébricas comple-
xas e extraer información cualitativa e
cuantitativa sobre elas.
MAB1.11.3. Deseña representacións gráfi-
cas para explicar o proceso seguido na so-
lución de problemas, mediante a utilización
de medios tecnolóxicos.
MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e va-
lora o seu uso para simplificar cálculos e
representar números moi grandes.
MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferra-
mentas tecnolóxicas para organizar datos,
xerar gráficos estatísticos e calcular as me-
didas de tendencia central, o rango e os
cuartís.
EB3.1.1. Describe o funcionamento dun cir-
cuíto electrónico formado por compoñen-
tes elementais.
TEB3.1.2. Explica as características e as-
funcións de compoñentes básicos: resis-
tor,condensador, díodo e transistor
TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos
electrónicos básicos deseñados previa-
mente.
TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos
sistemas automáticos
TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de au-
tomatismos en dispositivos técnicos habi-
tuais, diferenciando entre lazo aberto epe-
chado.
TEB4.2.1. Representa e monta automatis-
mos sinxelos
TEB4.3.1. Desenvolve un programa para
controlar un sistema automático ou un
robo tque funcione de forma autónoma en
función da realimentación que recibe do
contorno.
EB1.3.1. Desenvolve un programa informá-
tico sinxelo para resolver problemas,utili-
zando unha linguaxe de programación.
TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá so-
lución a un problema técnico, mediante
oproceso de resolución de problemas tec-
nolóxicos
TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito res-
ponsable e respectuoso
EB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctri-
cose e l e c t r ó n i c o s básicos empre-
gando lámpadas, zumbadores, díodos
LED,transistores,motores, baterías, conec-
tores,condensadores e resistencias.
FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e
resultados de maneira organizada e rigo-
rosa, e comunícaos oralmente e por es-
crito, utilizando esquemas, gráficos, táboas
e expresións matemáticas.
FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de
magnitudes físicas da vida cotiá empre-
gando o material e instrumentos apropia-
dos, e expresa os resultados correcta-
mente no Sistema Internacional de Unida-
des.
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 8 | P á x i n a
MAPB5.1.1. Distingue entre población y
muestra y justifica las diferencias en pro-
blemas contextualizados.
MAPB5.1.2. Valora a representatividade
dunha mostra a través do procedemento
de selección, en casos sinxelos.
MAPB5.1.3. Distingue entre variable cuali-
tativa,cuantitativa discreta e cuantitativa
continua, e pon exemplos.
MAPB5.1.2. Elabora táboas de frecuencias,
relaciona os tipos de frecuencias e obtén
información da táboa elaborada.
MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferra-
mentas tecnolóxias,de ser necesario, gráfi-
cos estadísticos adecuados a distintas si-
tuacións relacionadas con variables aso-
ciadas a problemas sociais,económicos e
da vida cotiá.
MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medi-
das de posición dunha variable estadística
para proporcionar un resumo dos datos.
MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dis-
persión dunha variable estadística para
comparar a representatividade da media e
describir os datos.
TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipa-
mentos informáticos e dispositivos elec-
trónicos.
ACTIVIDADE: Reflexionamos e melloramos
MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e
obtén conclusións sobre el e os seus resul-
tados, valorando outras opinións.
MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados
para apoiar a exposición oral dos contidos
traballados na aula.
TEB6.3.2. Interpreta as modificacións tec-
nolóxicas, económicas e sociais en cada
período histórico, axudándose de docu-
mentación escrita e dixital
FQB1.2.1. Relaciona a investigación cientí-
fica coas aplicacións tecnolóxicas na vida
cotiá.
2. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA (1)
ACTIV EJERCICIO 1 EJERCICIO 2 EJERCICIO 3 EJERCICIO 4
Presenta-
ción del
problema
En la clase: debate, ex-
posición oral da profe-
sora:
− Contagios corona-
virus: gotículas, ae-
rosoles, superfi-
cies
− Soluciones: lavado
manos, distancia,
máscaras, ventila-
ción
− Ventilación-inco-
modidad.
Video científico
sobre aerosoles
(con estructura de
aprendizaje coo-
perativa de pa-
rada de 3 minu-
tos).
Entradas en el glosario
con palabras clave del
video
Exposición de la
infografía: como
nos contagia-
mos por el aire.
Buscamos
soluciones:
En clase:Lluvia de
ideas para solucionar
problema: CO2-ventila-
En casa: Entrada
en el foro para
contestar a otro
En clase: Actividad física
química: Demostracio-
nes prácticas de que
En casa: Activi-
dad física quí-
mica:
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 9 | P á x i n a
3. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA (2)
ACTIVIDADES
MODELO DE
PENSAMENTO
ESCENARIO AGRUPAMENTO
RECURSOS
DIDÁCTICOS
TEMP
Presentación
do problema
reflexivo, crítico,
deliberativo
Biblioteca E1 Gran Grupo
E2 Equipo coop.
E3 Ind.
E4 Gran Grupo
Pantalla, video aula
virtual.
2 s.
Buscamos so-
luciones: de-
tector de CO2
reflexivo, crítico,
práctico
Aula, laboratorio E1 GG y Equipo
coop.
E2 Ind.
E3 Parejas
E4 Ind. o pareja
Pantalla, vídeo, aula
virtual, material la-
boratorio.
2 s.
Nos ponemos
en marcha: me-
dición y mon-
taje
práctico, lógico,
analítico e sisté-
mico
Taller, sala de
ordenadores
E1 Gran Grupo
E2 Pareja
E3 Pareja
E4 Pareja
Material arduino, or-
denadores, pantalla
y aula virtual.
16 s
Reflexionamos
y mejoramos
deliberativo, re-
flexivo, creativo
Biblioteca E1 Gran Grupo
E2 Gran grupo
E3 Parejas
Pantalla y aula vir-
tual.
4 s
Máis adiante sumouse ao proxecto a materia de Economía de 4ºESO coas actividades que
aparecen detalladas na aula virtual. Pódense visitar ao final do curso:
https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvaladares/aulavirtual/course/view.php?id=105 e que
enumeramos e expoñemos a táboa aquí:
ACTAS DAS SESIÓNS DE TRABALLO COLABORATIVO
detector de
CO2
ción-coronavirus. (Po-
demos utilizar el folio
giratorio de aprendi-
zaje cooperativa por
equipos) (debemos lle-
gar a la conclusión de
que necesitamos el de-
tector de CO2 electró-
nico).
hilo de la profe-
sora sobre el de-
tector: dónde y
cómo debemos
colocar el detec-
tor en la clase?
existe CO2 en el aire, ex-
plicamos los experimen-
tos y ponemos los vi-
deos.
Repetición de
las experiencias
en casa, graba-
ción de vídeo,
entrega en el
aula virtual.
Nos pone-
mos en
marcha:
medición y
montaje
Actividad tecnología:
componentes electró-
nicos, montaje en las
placas protoboard.
Actividad tecnolo-
gía: programación
de las placas Ar-
duino.
Actividad matemáticas
TIC: Mediciones de CO2:
tablas, gráficos.
Actividad mate-
máticas TIC:
Mediciones de
CO2:, estadísti-
cas, calc…
Reflexiona-
mos y
mejora-
mos
Debate: Cerramos o
abrimos las ventanas.
Lluvia de ideas so-
bre cómo pode-
mos
Diseño de la caja
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 10 | P á x i n a
CONSTITUCIÓN DA COOPERATIVA XUVENIL DO ALUMNADO DE VALADARES
ELABORACIÓN DO ORZAMENTO DE FABRICACIÓN/ PROGRAMACIÓN DOS MEDIDO-
RES
DESEÑA O TEU PROPIO CURRICULO (PODE SER FICTICIO)
ESTUDO DE MERCADO
INFORME EN MATERIA DE FISCALIDADE E RELATIVO A SUBVENCIÓNS/AXUDAS QUE
SE PODERÍAN SOLICITAR.
ANÁLISIS DAFO
CÁLCULO DO PUNTO MORTO OU LIMIAR DE RENDABILIDADE
ACTIVIDADES DE ECONOMÍA
FASES MATERIAS ACTIVIDADES RECURSOS 2º 3º 4º
Presentación do
Problema:
Como se contaxia a
COVID-19?
Tecnoloxía Visionado do video e
póster
Encerado dixital, ordena-
dor
X
Presentación da Info-
grafía
Encerado dixital, ordena-
dor
X
Procura de Solu-
cións
Tecnoloxía Chuvia de ideas e de-
bate
Pizarra e xiz X
Formación Cientí-
fica
Tecnoloxía Que é o CO2:existen-
cia do CO2
Experimentos con
CO2 sólido
Laboratorio de Física e
Química: chisqueiros,
probetas, xeo seco, con-
xelador e termos, pinzas,
luvas,vinagre, deter-
xente,
X
Física e química X X X
Estudo Económico Economía Viabilidade: custos
materiais e humanos,
beneficios
Calculadoras, encerados
dixitais, ordenadores
X
Formación especiali-
zados equipos de tra-
ballo
X
Temporalización X
Recursos materiais e
humanos(formación)
X
Lanzamento ao mer-
cado
X
Impostos X
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 11 | P á x i n a
Organización de equi-
pos
X
Formación Tecnoló-
xica
Tecnoloxía Estudo e montaxe de
circuítos electrónicos
Compoñentes electróni-
cos
Polímetros
X X
Estudo da linguaxe
de programación: Ar-
duino e S4
Ordenadores, placas Ar-
duino
X X
Posta en marcha Tecnoloxía Montaxe de detecto-
res
Componentes electróni-
cos, placas Arduino
X X X
Programación das
placas Arduino
Ordenadores X X
Estudo Matemático Matemáticas Actividades de cam-
bio de unidades, ppm,
porcentaxes...
Calculadoras
Ordenadores
Encerados Dixitais
X X X
Introdución á Estatís-
tica
X X X
Control de Calidade Tecnoloxía Mellora da programa-
ción e dos circuítos
Ordenadores X
Matemáticas Control das medi-
cións
X
Economía Control económico X
F. Recursos utilizados así como unha enumeración detallada das principais fon-
tes consultadas para a investigación.
Laboratorio de Física e Química co material necesario para experimentación co CO2 e CO2
sólido. Podemos ver uns vídeos: https://drive.google.com/drive/folders/15l0YL2Xmli1AU-
RRXQ2zQTiSzmkMO3-cf con algún dos experimentos.
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 12 | P á x i n a
Taller de Tecnoloxía co material de electrónica (polímetros, placas protoboard, compoñentes,
ordenadores) para montaxe e programación das placas de Arduino.
Biblioteca: espazo de traballo colaborativo e espazo para visionado de vídeos e videoconfe-
rencias
As fontes consultadas foron, principalmente, documentos do CSIC para estudo da calidade
do aire e a propagación do virus, así como documentación da Universidade e de distintos
Colexios de Aparelladores para relacionar contaxios e medición de CO2. Tamén manuais de
Arduino para a montaxe e programación das placas.
G. Implicación da comunidade educativa.
O equipo de profesorado, dividido segundo materias impartidas e cursos, foi:
> Tecnoloxía: Fátima Silva Cabral, Raimundo Leirós Pérez, Carmen Boado Aguinaga,
Gonzalo Coello Vilariño
> Ámbito Científico Matemático: Miryam Fernández Suárez, Ana Belén Bertoa, Ismael
Ródríguez Costa
> Matemáticas: Fe Souto
> Física e Química: Gundián Martín de Hijas Liste
> Economía: Silvia Comesaña Paz
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 13 | P á x i n a
> Coordinadora da Biblioteca: Asun Carballo
H. Difusión dos traballos entre a comunidade educativa.
Os detectores estiveron funcionando dende marzo en todas as aulas do centro onde, in situ,
o alumnado tomaba datos diariamente nunhas táboas expostas en cada taboleiro de aula.
Os resultados ían sendo co-
municados nos claustros
ao profesorado, nos conse-
llos a toda a comunidade
educativa e nas xuntas de
delegados/as ao alumnado.
O traballo final do deseño e
posta en marcha da cooperativa para comercializar os detectores foi presentado ao concurso
da Consellería de Traballo “Cooperativismo no ensino 2021”, dentro da modalidade de activi-
dades cooperativizadas” co título ”CO2perativa: sociedade cooperativa galega xuvenil do So-
breiral das Palabras” que foi premiado co 1º premio na súa categoría e publicado no propio
portal. O premio pódese visitar nos seguintes enlaces:
− https://www.cooperativismogalego.com/premios2021
− http://www.eusumo.gal/relacion-de-premiados-no-certame-cooperativismo-no-ensino-2021
Diploma na biblioteca Entrega do premio na biblioteca
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 14 | P á x i n a
− https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/58462/xunta-premia-traballo-seis-centros-
educativos-certame-cooperativismo-ensino-2021?langId=gl_ES
I. Avaliación. Procedementos empregados
Ao estar estruturadas as clases por equipos cooperativos e ter en marcha os plans de equipo
e os diarios de sesións periódicos, o procedemento empregado foi principalmente un portfolio
de todo o proceso, carpeta cos documentos do plan de equipo cooperativo.
Tamén se empregou a observación directa na aula, participación en foros dirixidos, así como
probas escritas e orais e listas de cotexo,
J. Implicación/Participación da biblioteca.
O deseño das tarefas integradas entre as tres materias desenvolveuse dentro dun curso de
formación de profesorado do CFR Vigo “Deseño e desenvolvemento curricular no marco do
modelo competencial”, en colaboración coa biblioteca do centro, que promoveu este curso e
a súa impartición presencial e virtual simultaneamente (con todo o despregamento de mate-
rial informático, son, imaxe… que isto conleva), comezando o 1ºtrimestre e rematando a final
de curso.
O equipo de biblioteca promove, dinamiza e facilita a formación para profesorado dentro do
PFPP de centro, organiza os espazos e planifica as sesións en colaboración co equipo direc-
tivo.
VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 15 | P á x i n a
En canto s propias tarefas, algunhas das actividades realizadas polo alumnado leváronse a
cabo na biblioteca: busca de información, traballo en equipos cooperativos: apertura do plan
de equipo, diarios de sesións, entrega de premios…
Apertura do plan de equipo
Diario de sesións Acto de entrega de diplomas no Sobrei-
ral

Recomendados

Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1 por
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1
Vii concurso traballoproxectos_ies valadares_xuño2021-1CarmenBoadoAguinaga1
90 vistas16 diapositivas
Memoria completa co2perativa compressed por
Memoria completa co2perativa compressedMemoria completa co2perativa compressed
Memoria completa co2perativa compressedCarmenBoadoAguinaga1
65 vistas24 diapositivas
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021 por
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021
Vii concurso traballoproxectos_detectorco2_ies valadares_xuño2021CarmenBoadoAguinaga1
67 vistas16 diapositivas
Investigando cos alumnos por
Investigando cos alumnosInvestigando cos alumnos
Investigando cos alumnosAgremon
252 vistas24 diapositivas
XXII Congreso de Enciga por
XXII Congreso de EncigaXXII Congreso de Enciga
XXII Congreso de EncigaRed de Buenas PrácTICas 2.0
585 vistas123 diapositivas
Hidro meteomuxía por
Hidro meteomuxíaHidro meteomuxía
Hidro meteomuxíaMarga Bio
708 vistas7 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Proxecto completo final sensor co2

Congreso ENCIGA 2013 por
Congreso ENCIGA 2013Congreso ENCIGA 2013
Congreso ENCIGA 2013RED Descartes
1.5K vistas48 diapositivas
POLOS CREATIVOS.pdf por
POLOS CREATIVOS.pdfPOLOS CREATIVOS.pdf
POLOS CREATIVOS.pdfCEIPN1TUI
495 vistas14 diapositivas
Actividade Era Dixital por
Actividade Era DixitalActividade Era Dixital
Actividade Era Dixitalpousada10
183 vistas11 diapositivas
abalar/webs dinámicas por
abalar/webs dinámicasabalar/webs dinámicas
abalar/webs dinámicasCarlos Suarez Iglesias
165 vistas11 diapositivas
Fer abalar (1) por
Fer abalar (1)Fer abalar (1)
Fer abalar (1)carlosrendueles
167 vistas11 diapositivas
Aulas de Matemáticas con recursos dixitais do Proxecto Descartes. por
Aulas de Matemáticas con recursos dixitais do Proxecto Descartes.Aulas de Matemáticas con recursos dixitais do Proxecto Descartes.
Aulas de Matemáticas con recursos dixitais do Proxecto Descartes.RED Descartes
1.3K vistas23 diapositivas

Similar a Proxecto completo final sensor co2(20)

Congreso ENCIGA 2013 por RED Descartes
Congreso ENCIGA 2013Congreso ENCIGA 2013
Congreso ENCIGA 2013
RED Descartes1.5K vistas
POLOS CREATIVOS.pdf por CEIPN1TUI
POLOS CREATIVOS.pdfPOLOS CREATIVOS.pdf
POLOS CREATIVOS.pdf
CEIPN1TUI495 vistas
Actividade Era Dixital por pousada10
Actividade Era DixitalActividade Era Dixital
Actividade Era Dixital
pousada10183 vistas
Aulas de Matemáticas con recursos dixitais do Proxecto Descartes. por RED Descartes
Aulas de Matemáticas con recursos dixitais do Proxecto Descartes.Aulas de Matemáticas con recursos dixitais do Proxecto Descartes.
Aulas de Matemáticas con recursos dixitais do Proxecto Descartes.
RED Descartes1.3K vistas
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i... por Manuel Torres Búa
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...
Curso de proxectos integrados de investigación, tratamento e divulgación da i...
Manuel Torres Búa222 vistas
Webs dinámicas por NoemiLage
Webs dinámicasWebs dinámicas
Webs dinámicas
NoemiLage95 vistas
Webs dinámicas por NoemiLage
Webs dinámicasWebs dinámicas
Webs dinámicas
NoemiLage302 vistas
Progr xorn bioconstrución someso 2011 gal por carolinamargar
Progr xorn bioconstrución someso 2011 galProgr xorn bioconstrución someso 2011 gal
Progr xorn bioconstrución someso 2011 gal
carolinamargar988 vistas
Proyecto EDA'2008 en Galicia por RED Descartes
Proyecto EDA'2008 en GaliciaProyecto EDA'2008 en Galicia
Proyecto EDA'2008 en Galicia
RED Descartes363 vistas
Revista dixital por Marga Bio
Revista dixitalRevista dixital
Revista dixital
Marga Bio253 vistas
Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal... por Red de Buenas PrácTICas 2.0
Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal...Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal...
Utilización na aula de matemáticas dos recursos dixitais e cadernos de trabal...

Más de CarmenBoadoAguinaga1

Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdf por
Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdfValoración microteatro - Multinivelación 2.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 2.pdfCarmenBoadoAguinaga1
5 vistas2 diapositivas
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdf por
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdfValoración microteatro - Multinivelación 1.pdf
Valoración microteatro - Multinivelación 1.pdfCarmenBoadoAguinaga1
37 vistas3 diapositivas
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf por
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdfMultinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdfCarmenBoadoAguinaga1
32 vistas3 diapositivas
Misterio en Valadares - 2021-1.pdf por
Misterio en Valadares - 2021-1.pdfMisterio en Valadares - 2021-1.pdf
Misterio en Valadares - 2021-1.pdfCarmenBoadoAguinaga1
34 vistas5 diapositivas
Misterio en Valadares - 2021.pdf por
Misterio en Valadares - 2021.pdfMisterio en Valadares - 2021.pdf
Misterio en Valadares - 2021.pdfCarmenBoadoAguinaga1
36 vistas5 diapositivas
Lévame -2020.pdf por
Lévame -2020.pdfLévame -2020.pdf
Lévame -2020.pdfCarmenBoadoAguinaga1
40 vistas8 diapositivas

Más de CarmenBoadoAguinaga1(20)

Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf por CarmenBoadoAguinaga1
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdfMultinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf
Multinivelación - Taller de escritura - Capítulo 1.pdf

Proxecto completo final sensor co2

 • 1. VIICONCURSO DE TRABALLO POR PROXECTOS: SENSOR DE CO2 Convocatoria da Dirección Xeral de Centros e Recursos Humanos, de 12 de abril de 2021, no contexto do PLAN LÍA de Bibliotecas Escolares (Lectura, Información e Aprendizaxe), do VII CONCURSO DE TRABALLOS POR PROXECTOS baixo a coordinación (ou coa participación) da biblioteca escolar, en centros públicos non universitarios de titularidade da Consellería de Cultura, Educación e Universidade para o curso 2020/2021.
 • 2. Contenido A. Introdución (xustificación e planificación en referencia aos contidos curriculares, criterios e estándares de aprendizaxe, competencias clave, calendario, alumnado e profesorado, organización para a súa realización…)............................................................ 1 B. Obxecto ou temática de investigación proposta:....................................................... 2 C. Breve descrición do proceso de deseño e elaboración da proposta: ......................... 2 1. Primeira aproximación: elaboramos un guión de traballo ........................................... 2 2. Concretamos as tarefas:............................................................................................. 3 D. Documentación elaborada para profesorado e alumnado. ........................................ 6 E. Relación das tarefas máis importantes realizadas polo alumnado............................... 6 F. Recursos utilizados así como unha enumeración detallada das principais fontes consultadas para a investigación. ......................................................................................11 G. Implicación da comunidade educativa......................................................................12 H. Difusión dos traballos entre a comunidade educativa. .............................................13 I. Avaliación. Procedementos empregados .....................................................................14 J. Implicación/Participación da biblioteca.......................................................................14
 • 3. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 1 | P á x i n a A. Introdución (xustificación e planificación en referencia aos contidos curricu- lares, criterios e estándares de aprendizaxe, competencias clave, calendario, alumnado e profesorado, organización para a súa realización…). Nos últimos cursos dende o equipo da biblioteca proponsese a principios de curso a todo o profesorado unha temática global para traballar dende distintas materias e niveis durante todo o ano. Preténdese acadar unha aprendizaxe significativa e unha implicación activa de alumnado e profesorado. Búscanse temas de interese para toda a comunidade educativa, motivadores, actuais, que poidan ter repercusións prácticas na realidade que estamos a vivir. Este curso 2020/2021, non podía ser doutro xeito, o título foi “Entre dúas realidades ”, facendo referencia ao vivido no curso pasado e no actual: realidade presencial e/ou virtual. A pandemia como fondo e todas as repercusións nas nosas vidas. Dende o grupo de profesorado do ám- bito científico-tecnolóxico e matemático fíxose unha proposta de estudo científico para poñer en práctica unha solución que garanta a presencialidade e a saúde de todas as persoas: de- señar e construír detectores de CO2 para todas as aulas do centro. Uníronse ao proxecto os niveis de 2º, 3º e 4ºESO dende as materias de matemáticas, física e química e tecnoloxía. Ao final sumouse economía de 4ºESO estudando a posta en marcha dunha cooperativa para co- mercializar os detectores, ga- ñadora esta proposta do pre- mio de Cooperativismo 2021 da Consellería de Traballo. Portada na Aula Virtual
 • 4. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 2 | P á x i n a B. Obxecto ou temática de investigación proposta: Seguindo o método científico e o método de proxectos fíxose un labor de investigación sobre o CO2, o virus, e os propios detectores, así como o seu funcionamento. Tratábase de buscar as mellores solucións para evitar contaxios nas aulas e poder seguir asistindo ás clases de forma presencial. Engadiuse no último trimestre a materia de economía aproveitando un con- curso de cooperativismo na escola que promociona os valores da solidariedade na sociedade, a busca do ben común e o traballo en equipo que nos pareceu moi apropiado para rematar este proxecto. Sumámonos tamén, como centro centinela da provincia de Pontevedra para medicións ofi- ciais de CO2 dentro dun estudo das Consellerías de Educación e Sanidade. Deste xeito podía- mos facer comparativas entre os datos do medidor da Xunta e os propios do noso centro. C. Breve descrición do proceso de deseño e elaboración da proposta: 1. Primeira aproximación: elaboramos un guión de traballo PRESENTACIÓN DO PROBLEMA Debate, exposición oral da profesora (Aula) > Contaxios coronavirus: gotículas, aerosois, superficies > Solucións: lavado mans, distancia, máscaras, ventilación > Ventilación-incomodidade Actividade 1 (casa): participación nun foro de opinión, contestando ao fío da profesora e/ou dun compañeiro: achega un comentario que relacione “Ventilación-coronavirus- CO2-confort”. Actividade 2 (casa): vídeo do científico sobre aerosois (coa estrutura de aprendizaxe cooperativa de parada de 3 minutos).
 • 5. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 3 | P á x i n a Actividade 3 (casa): Entradas no glosario con palabras clave do vídeo. Exposición da infografía: como nos contaxiamos polo aire (aula) BUSCAMOS SOLUCIÓNS: DETECTOR DE CO2 Chuvia de ideas para solucionar problema (aula): CO2-ventilación-coronavirus. (Pode- mos utilizar o folio xiratorio de aprendizaxe cooperativa por equipos e debemos chegar ao detector de CO2 electrónico). Entrada no foro para contestar a outro fío da profesora sobre o detector (casa): onde e como debemos colocar o detector na clase? Actividade física química (aula): Demostracións prácticas de que existe CO2 no aire , explicamos os experimentos e poñemos vídeos. Demostracións no laboratorio con CO2 sólido. Actividade física química (casa): Repetición das experiencias na casa, gravación nun vídeo, entrega na aula virtual. POÑÉMONOS EN MARCHA: MEDICIÓNS E MONTAXE Actividade matemáticas (clase): Medicións de CO2: unidades, táboas, gráficos, estatís- ticas, calc… Actividade tecnoloxía (aula): compoñentes electrónicos, montaxe do detector nas pla- cas protoboard e programación das placas Arduino, REPARTO POLAS AULAS DO CENTRO E TOMA DE DATOS 2. Concretamos as tarefas: As tarefas foron deseñadas seguindo o método científico primeiro e o método de proxec- tos na última fase: deseño e construción dos detectores. 1. Observación
 • 6. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 4 | P á x i n a Despois de consultar material para coñecer as formas de contaxio e comparalas coa vida nas aulas fixéronse varias chuvias de ideas para achegar solucións. 2. Formulación do problema e toma de datos científicos Cos datos de humidade, temperatura e CO2 nas aulas presentouse o problema de evitar contaxios a partir da medición destas magnitudes físicas. Aquí fanse necesarios os sen- sores para cada aula (colaboración da tecnoloxía) 3. Formulación da hipótese Se mantemos as aulas ben ventiladas (nivel de CO2 baixo medio) evitaremos os con- taxios. 4. Conclusións Para todo este traballo necesítase a colaboración entre as matemáticas, a física e quí- mica e por último a tecnoloxía. Antes de empezar a construír haberá que medir con unidades do sistema Internacional, comparar con modelos estatísticos, coñecer os comportamentos dos gases e relacionar coas características do coronavirus e a súa propagación. Aquí xurdirán as tarefas integradas e haberá que concretar os contidos e estándares de aprendizaxe implicados en cada materia e para cada nivel (traballo rea- lizado polo profesorado no curso mencionado). A posible reformulación da hipótese facíase tamén comparando os datos co medidor oficial da Xunta. 5. Publicación e difusión dos resultados: Pódese visitar a aula virtual (tema 7: proxecto de Electrónica: detector de CO2, entrar como convidado) onde están publicados os materiais consultados (vídeos científicos, prácticas de laboratorio, infografías…).
 • 7. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 5 | P á x i n a TAREFAS DO PROFESORADO ACTIVIDADES CURSO PROFES FECHA COMPRAR MATERIAL: − 1 Sensor CO2 de referencia − 25 kits completos con lector tarjeta y tarjeta, sensor de humedad, sensor de Tª − Cargadores portátiles de móviles, (Power Bank) (?) Portapilas? (hay pilas recargables de los mbot) − Relés y ventiladores (?) Xian Fátima 3 nov MONTAR MOSTRA PILOTO Los profes 2 nov PROGRAMAR LA EXPORTACIÓN DE DATOS A EXCEL Xian TRADUCIR EL CÓDIGO IDE ARDUINO A BLOQUES Raimundo PREPARAR PLANTILLA PARA TOMA DE DATOS DE SENSOR DE REFEREN- CIA Gundián Ana Belén Miryam INFORMAR AL ALUMNADO DEL PROYECTO En cada curso nos centraremos en: 2º ESO: estudio del estado gaseoso, creación de gráficas, resolución de problemas cotidianos, reacciones quími- cas, hardware y software, 3º ESO: montaje y programación del sensor 4º ESO: montaje y programación del sensor CO SENSOR DE REFERENCIA: − GUIAR SU INSTALACIÓN EN EL AULA − EXPLICAR EL PROCEDIMIENTO DE LA TOMA DE DATOS Los alumnos cubren la plantilla de registro de datos 3ºESO Ana Belén Ismael ? CEDER LOS DATOS A LOS ALUMNOS DE 2º. (LOS DE 3º EXPLICAN EL PROCEDI- MIENTO DE RECOGIDA) El alumnado de 2º utiliza los datos en FQ-Mate para creación de gráficas y tablas. 2º y 3º ESO Ana Belén Silvia Ismael Gundián Miryam Fátima CONSTRUIR EL SENSOR El alumnado de 3º y 4º construye el sensor de forma guiada 3º ESO 4º ESO Raimundo Carmen PROGRAMAR EL SENSOR El alumnado de 3º y 4º programa el sensor de forma guiada 3º ESO 4º ESO Raimundo Carmen INCLUIR RELÉS PARA CONTROL DE EXTRACTORES DE AIRE (?)
 • 8. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 6 | P á x i n a D. Documentación elaborada para profesorado e alumnado. Toda a documentación para profesorado tiñámola aloxada nunha carpeta no Google Drive compartida por todas as persoas participantes “grupo de traballo Sensor CO2”: https://drive.google.com/drive/folders/1fhFTCReDgPYM02Qe-Okk98bvxNj3l6Hy: Boletíns de exercicios, material de consulta, táboas a deseñar, planos do circuíto…O reparto de traballo, aproximadamente, entre o equipo de profesorado pode verse na seguinte táboa: Para o alumnado a documentación está aloxada na aula virtual: boletíns de exercicios, pós- ters, infografía, material de consulta. Parte deste material foi entregado tamén en papel. E. Relación das tarefas máis importantes realizadas polo alumnado. Froito do curso do PFPP, Deseño e desenvolvemento curricular no marco do modelo compe- tencial: Tarefas Integradas, dirixido pola asesora do CFR Vigo, Carmen Vaz, o grupo de profe- sorado implicado presentamos as táboas que fomos deseñando para levar á aula as activida- des concretas dentro de cada materia que irían conformando a tarefa final. Pódese ver o re- parto entre materias, estándares, tarefas, niveis etc. MATERIAS Nº PROFESORES NIVEIS Economía 1 4º Tecnoloxía 3 2º, 3º, 4º Física e Química 2 2º, 4º Matemáticas 3 2º, 3º, 4º Dentro do deseño das tarefas integradas podemos ver na seguinte táboa as tarefas desen- volvidas en cada materia e nivel cos seus estándares de aprendizaxe correspondentes.
 • 9. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 7 | P á x i n a 1. CONCRECIÓN CURRICULAR (1) ACTIVIDADES Estándares de aprendizaxe Matemáticas Tecnoloxía Física e Química ACTIVIDADE: Presentación do problema MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resul- tados, valorando outras opinións. MAB1.6.1. Identifica situacións problemáti- cas da realidade susceptibles de conter problemas de interese. TEB6.3.1. Elabora xuízos de valor fronte ao desenvolvemento tecnolóxico a partir da análise de obxectos, relacionando inventos e descubertas co contexto en que se de- senvolven. FQB1.2.1. Relaciona a investigación cientí- fica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. ACTIVIDADE: Buscamos solucións: detector de CO2 MAB1.8.1. Desenvolve actitudes axeitadas para o traballo en matemáticas (esforzo, perseveranza, flexibilidade e aceptación da crítica razoada). TEB1.1.1. Deseña un prototipo que dá solu- ción a un problema técnico, mediante o proceso de resolución de problemas tecno- lóxicos. FQB1.1.1. Formula, de forma guiada, hipó- teses para explicar fenómenos cotiáns, uti- lizando teorías e modelos científicos sinxe- los. FQB1.5.1. Selecciona e comprende de forma guiada información relevante nun texto de divulgación científica, e transmite as conclusións obtidas utilizando a lin- guaxe oral e escrita con propiedade. ACTIVIDADE: Poñémonos en marcha: medicións, montaxe e programación MAB1.2.1. Analiza e comprende o enun- ciado dos problemas (datos, relacións en- tre os datos, e contexto do problema). MAB1.3.2. Utiliza as leis matemáticas achadas para realizar simulacións e predi- cións sobre os resultados esperables, valo- rando a súa eficacia e idoneidade. MAB1.4.2. Formúlase novos problemas, a partir de un resolto, variando os datos, pro- pondo novas preguntas, resolvendo outros problemas parecidos, formulando casos particulares ou máis xerais de interese, e establecendo conexións entre o problema e a realidade. MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resul- tados, valorando outras opinións. MAB1.11.2. Utiliza medios tecnolóxicos para facer representacións gráficas de fun- cións con expresións alxébricas comple- xas e extraer información cualitativa e cuantitativa sobre elas. MAB1.11.3. Deseña representacións gráfi- cas para explicar o proceso seguido na so- lución de problemas, mediante a utilización de medios tecnolóxicos. MAB2.2.3. Utiliza a notación científica e va- lora o seu uso para simplificar cálculos e representar números moi grandes. MAB5.2.1. Emprega a calculadora e ferra- mentas tecnolóxicas para organizar datos, xerar gráficos estatísticos e calcular as me- didas de tendencia central, o rango e os cuartís. EB3.1.1. Describe o funcionamento dun cir- cuíto electrónico formado por compoñen- tes elementais. TEB3.1.2. Explica as características e as- funcións de compoñentes básicos: resis- tor,condensador, díodo e transistor TEB3.3.1. Realiza a montaxe de circuítos electrónicos básicos deseñados previa- mente. TEB4.1.1. Describe os compoñentes dos sistemas automáticos TEB4.1.2. Analiza o funcionamento de au- tomatismos en dispositivos técnicos habi- tuais, diferenciando entre lazo aberto epe- chado. TEB4.2.1. Representa e monta automatis- mos sinxelos TEB4.3.1. Desenvolve un programa para controlar un sistema automático ou un robo tque funcione de forma autónoma en función da realimentación que recibe do contorno. EB1.3.1. Desenvolve un programa informá- tico sinxelo para resolver problemas,utili- zando unha linguaxe de programación. TEB1.2.2. Constrúe un prototipo que dá so- lución a un problema técnico, mediante oproceso de resolución de problemas tec- nolóxicos TEB1.2.3. Traballa en equipo de xeito res- ponsable e respectuoso EB4.3.1. Deseña e monta circuítos eléctri- cose e l e c t r ó n i c o s básicos empre- gando lámpadas, zumbadores, díodos LED,transistores,motores, baterías, conec- tores,condensadores e resistencias. FQB1.1.2. Rexistra observacións, datos e resultados de maneira organizada e rigo- rosa, e comunícaos oralmente e por es- crito, utilizando esquemas, gráficos, táboas e expresións matemáticas. FQB1.3.2. Realiza medicións prácticas de magnitudes físicas da vida cotiá empre- gando o material e instrumentos apropia- dos, e expresa os resultados correcta- mente no Sistema Internacional de Unida- des.
 • 10. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 8 | P á x i n a MAPB5.1.1. Distingue entre población y muestra y justifica las diferencias en pro- blemas contextualizados. MAPB5.1.2. Valora a representatividade dunha mostra a través do procedemento de selección, en casos sinxelos. MAPB5.1.3. Distingue entre variable cuali- tativa,cuantitativa discreta e cuantitativa continua, e pon exemplos. MAPB5.1.2. Elabora táboas de frecuencias, relaciona os tipos de frecuencias e obtén información da táboa elaborada. MAPB5.1.5. Constrúe, coa axuda de ferra- mentas tecnolóxias,de ser necesario, gráfi- cos estadísticos adecuados a distintas si- tuacións relacionadas con variables aso- ciadas a problemas sociais,económicos e da vida cotiá. MAPB5.2.1. Calcula e interpreta as medi- das de posición dunha variable estadística para proporcionar un resumo dos datos. MAPB5.2.2. Calcula os parámetros de dis- persión dunha variable estadística para comparar a representatividade da media e describir os datos. TEB5.3.2. Utiliza adecuadamente equipa- mentos informáticos e dispositivos elec- trónicos. ACTIVIDADE: Reflexionamos e melloramos MAB1.7.1. Reflexiona sobre o proceso e obtén conclusións sobre el e os seus resul- tados, valorando outras opinións. MAB1.12.2. Utiliza os recursos creados para apoiar a exposición oral dos contidos traballados na aula. TEB6.3.2. Interpreta as modificacións tec- nolóxicas, económicas e sociais en cada período histórico, axudándose de docu- mentación escrita e dixital FQB1.2.1. Relaciona a investigación cientí- fica coas aplicacións tecnolóxicas na vida cotiá. 2. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA (1) ACTIV EJERCICIO 1 EJERCICIO 2 EJERCICIO 3 EJERCICIO 4 Presenta- ción del problema En la clase: debate, ex- posición oral da profe- sora: − Contagios corona- virus: gotículas, ae- rosoles, superfi- cies − Soluciones: lavado manos, distancia, máscaras, ventila- ción − Ventilación-inco- modidad. Video científico sobre aerosoles (con estructura de aprendizaje coo- perativa de pa- rada de 3 minu- tos). Entradas en el glosario con palabras clave del video Exposición de la infografía: como nos contagia- mos por el aire. Buscamos soluciones: En clase:Lluvia de ideas para solucionar problema: CO2-ventila- En casa: Entrada en el foro para contestar a otro En clase: Actividad física química: Demostracio- nes prácticas de que En casa: Activi- dad física quí- mica:
 • 11. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 9 | P á x i n a 3. TRANSPOSICIÓN DIDÁCTICA (2) ACTIVIDADES MODELO DE PENSAMENTO ESCENARIO AGRUPAMENTO RECURSOS DIDÁCTICOS TEMP Presentación do problema reflexivo, crítico, deliberativo Biblioteca E1 Gran Grupo E2 Equipo coop. E3 Ind. E4 Gran Grupo Pantalla, video aula virtual. 2 s. Buscamos so- luciones: de- tector de CO2 reflexivo, crítico, práctico Aula, laboratorio E1 GG y Equipo coop. E2 Ind. E3 Parejas E4 Ind. o pareja Pantalla, vídeo, aula virtual, material la- boratorio. 2 s. Nos ponemos en marcha: me- dición y mon- taje práctico, lógico, analítico e sisté- mico Taller, sala de ordenadores E1 Gran Grupo E2 Pareja E3 Pareja E4 Pareja Material arduino, or- denadores, pantalla y aula virtual. 16 s Reflexionamos y mejoramos deliberativo, re- flexivo, creativo Biblioteca E1 Gran Grupo E2 Gran grupo E3 Parejas Pantalla y aula vir- tual. 4 s Máis adiante sumouse ao proxecto a materia de Economía de 4ºESO coas actividades que aparecen detalladas na aula virtual. Pódense visitar ao final do curso: https://www.edu.xunta.gal/centros/iesvaladares/aulavirtual/course/view.php?id=105 e que enumeramos e expoñemos a táboa aquí: ACTAS DAS SESIÓNS DE TRABALLO COLABORATIVO detector de CO2 ción-coronavirus. (Po- demos utilizar el folio giratorio de aprendi- zaje cooperativa por equipos) (debemos lle- gar a la conclusión de que necesitamos el de- tector de CO2 electró- nico). hilo de la profe- sora sobre el de- tector: dónde y cómo debemos colocar el detec- tor en la clase? existe CO2 en el aire, ex- plicamos los experimen- tos y ponemos los vi- deos. Repetición de las experiencias en casa, graba- ción de vídeo, entrega en el aula virtual. Nos pone- mos en marcha: medición y montaje Actividad tecnología: componentes electró- nicos, montaje en las placas protoboard. Actividad tecnolo- gía: programación de las placas Ar- duino. Actividad matemáticas TIC: Mediciones de CO2: tablas, gráficos. Actividad mate- máticas TIC: Mediciones de CO2:, estadísti- cas, calc… Reflexiona- mos y mejora- mos Debate: Cerramos o abrimos las ventanas. Lluvia de ideas so- bre cómo pode- mos Diseño de la caja
 • 12. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 10 | P á x i n a CONSTITUCIÓN DA COOPERATIVA XUVENIL DO ALUMNADO DE VALADARES ELABORACIÓN DO ORZAMENTO DE FABRICACIÓN/ PROGRAMACIÓN DOS MEDIDO- RES DESEÑA O TEU PROPIO CURRICULO (PODE SER FICTICIO) ESTUDO DE MERCADO INFORME EN MATERIA DE FISCALIDADE E RELATIVO A SUBVENCIÓNS/AXUDAS QUE SE PODERÍAN SOLICITAR. ANÁLISIS DAFO CÁLCULO DO PUNTO MORTO OU LIMIAR DE RENDABILIDADE ACTIVIDADES DE ECONOMÍA FASES MATERIAS ACTIVIDADES RECURSOS 2º 3º 4º Presentación do Problema: Como se contaxia a COVID-19? Tecnoloxía Visionado do video e póster Encerado dixital, ordena- dor X Presentación da Info- grafía Encerado dixital, ordena- dor X Procura de Solu- cións Tecnoloxía Chuvia de ideas e de- bate Pizarra e xiz X Formación Cientí- fica Tecnoloxía Que é o CO2:existen- cia do CO2 Experimentos con CO2 sólido Laboratorio de Física e Química: chisqueiros, probetas, xeo seco, con- xelador e termos, pinzas, luvas,vinagre, deter- xente, X Física e química X X X Estudo Económico Economía Viabilidade: custos materiais e humanos, beneficios Calculadoras, encerados dixitais, ordenadores X Formación especiali- zados equipos de tra- ballo X Temporalización X Recursos materiais e humanos(formación) X Lanzamento ao mer- cado X Impostos X
 • 13. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 11 | P á x i n a Organización de equi- pos X Formación Tecnoló- xica Tecnoloxía Estudo e montaxe de circuítos electrónicos Compoñentes electróni- cos Polímetros X X Estudo da linguaxe de programación: Ar- duino e S4 Ordenadores, placas Ar- duino X X Posta en marcha Tecnoloxía Montaxe de detecto- res Componentes electróni- cos, placas Arduino X X X Programación das placas Arduino Ordenadores X X Estudo Matemático Matemáticas Actividades de cam- bio de unidades, ppm, porcentaxes... Calculadoras Ordenadores Encerados Dixitais X X X Introdución á Estatís- tica X X X Control de Calidade Tecnoloxía Mellora da programa- ción e dos circuítos Ordenadores X Matemáticas Control das medi- cións X Economía Control económico X F. Recursos utilizados así como unha enumeración detallada das principais fon- tes consultadas para a investigación. Laboratorio de Física e Química co material necesario para experimentación co CO2 e CO2 sólido. Podemos ver uns vídeos: https://drive.google.com/drive/folders/15l0YL2Xmli1AU- RRXQ2zQTiSzmkMO3-cf con algún dos experimentos.
 • 14. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 12 | P á x i n a Taller de Tecnoloxía co material de electrónica (polímetros, placas protoboard, compoñentes, ordenadores) para montaxe e programación das placas de Arduino. Biblioteca: espazo de traballo colaborativo e espazo para visionado de vídeos e videoconfe- rencias As fontes consultadas foron, principalmente, documentos do CSIC para estudo da calidade do aire e a propagación do virus, así como documentación da Universidade e de distintos Colexios de Aparelladores para relacionar contaxios e medición de CO2. Tamén manuais de Arduino para a montaxe e programación das placas. G. Implicación da comunidade educativa. O equipo de profesorado, dividido segundo materias impartidas e cursos, foi: > Tecnoloxía: Fátima Silva Cabral, Raimundo Leirós Pérez, Carmen Boado Aguinaga, Gonzalo Coello Vilariño > Ámbito Científico Matemático: Miryam Fernández Suárez, Ana Belén Bertoa, Ismael Ródríguez Costa > Matemáticas: Fe Souto > Física e Química: Gundián Martín de Hijas Liste > Economía: Silvia Comesaña Paz
 • 15. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 13 | P á x i n a > Coordinadora da Biblioteca: Asun Carballo H. Difusión dos traballos entre a comunidade educativa. Os detectores estiveron funcionando dende marzo en todas as aulas do centro onde, in situ, o alumnado tomaba datos diariamente nunhas táboas expostas en cada taboleiro de aula. Os resultados ían sendo co- municados nos claustros ao profesorado, nos conse- llos a toda a comunidade educativa e nas xuntas de delegados/as ao alumnado. O traballo final do deseño e posta en marcha da cooperativa para comercializar os detectores foi presentado ao concurso da Consellería de Traballo “Cooperativismo no ensino 2021”, dentro da modalidade de activi- dades cooperativizadas” co título ”CO2perativa: sociedade cooperativa galega xuvenil do So- breiral das Palabras” que foi premiado co 1º premio na súa categoría e publicado no propio portal. O premio pódese visitar nos seguintes enlaces: − https://www.cooperativismogalego.com/premios2021 − http://www.eusumo.gal/relacion-de-premiados-no-certame-cooperativismo-no-ensino-2021 Diploma na biblioteca Entrega do premio na biblioteca
 • 16. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 14 | P á x i n a − https://www.xunta.gal/notas-de-prensa/-/nova/58462/xunta-premia-traballo-seis-centros- educativos-certame-cooperativismo-ensino-2021?langId=gl_ES I. Avaliación. Procedementos empregados Ao estar estruturadas as clases por equipos cooperativos e ter en marcha os plans de equipo e os diarios de sesións periódicos, o procedemento empregado foi principalmente un portfolio de todo o proceso, carpeta cos documentos do plan de equipo cooperativo. Tamén se empregou a observación directa na aula, participación en foros dirixidos, así como probas escritas e orais e listas de cotexo, J. Implicación/Participación da biblioteca. O deseño das tarefas integradas entre as tres materias desenvolveuse dentro dun curso de formación de profesorado do CFR Vigo “Deseño e desenvolvemento curricular no marco do modelo competencial”, en colaboración coa biblioteca do centro, que promoveu este curso e a súa impartición presencial e virtual simultaneamente (con todo o despregamento de mate- rial informático, son, imaxe… que isto conleva), comezando o 1ºtrimestre e rematando a final de curso. O equipo de biblioteca promove, dinamiza e facilita a formación para profesorado dentro do PFPP de centro, organiza os espazos e planifica as sesións en colaboración co equipo direc- tivo.
 • 17. VII Concurso de traballo por proxectos. Detector de CO2. IES VALADARES 15 | P á x i n a En canto s propias tarefas, algunhas das actividades realizadas polo alumnado leváronse a cabo na biblioteca: busca de información, traballo en equipos cooperativos: apertura do plan de equipo, diarios de sesións, entrega de premios… Apertura do plan de equipo Diario de sesións Acto de entrega de diplomas no Sobrei- ral