Más contenido relacionado

Similar a Horisont 2015(20)

Horisont 2015

  1. FOR DE SOM SK APER MORGENDAGENS NÆRINGSLIV 2015 INNOVATIVE SUKSESSHISTORIER FOU-SATSING I NORSKE BEDRIF TER OVERSIKT OVER ULIKE STØT TEORDNINGER > > > > MAKING RESEARCH AND INNOvATION HAPPEN NOFA S.NO NOFA S A S SCHWENCKEGATA 1, 3015 DRAMMEN TELEFON 32 22 10 40 / E-POST POST@NOFA S.NO 10 år 2005–2015
  2. 0302 OM NOFAS 02 Om Nofas 03 Leder 04 DEMO 2000 DeepOcean 06 SKATTEFUNN Ganske Enkelt 07 OFU OG RFF Conexus 08 STRATEGI Avinor 10 FoU-satsing Jotun 12 IFU Blue logic 13 IFU OG OFU Innovasjon Norge 14 VEKST IKM-gruppen 15 Oversikt over ulike støtteordninger 16 FoU-søknader 17 Aktuelt 18 10 Nofas-kunder Innovative suksesshistorier Altfor ofte blir gode ideer skrinlagt på grunn av mangel på finansiering. I 2005 var vi tre gründere som bestemte oss for å gjøre noe med det. 10 år, 2.000 kunder og 2 milliarder kroner senere, kan vi stolt se tilbake på hva våre kunder og vi har oppnådd. Etter å ha jobbet tett med forsknings- og utviklingsprosjekter for små og store selskaper i mange år, ser vi hva som kreves av kunnskap, kompetanse og ressurser for å gjennomføre et vellykket FoU-prosjekt. Regjeringen har økt bevilgningene til offentlige støtteordninger, men det alene er ikke nok. Det krever både evner, mot og vilje for å lykkes med innovasjon. I 2014 holdt næringsminister Monica Mæland en tale på Forskningsrådets nærings- livskonferanse. Her uttalte hun at «Kunnskap og kompetanse må kobles til forret- ning.» Det har vi i Nofas hatt fokus på siden oppstarten. Både for oss og for våre kunder. I 10 år har vi investert i medarbeidere som har den faglige tyngden som kreves for å kunne oppnå gode resultater og gi våre kunder betydelig merverdi. I dag har vi Norges største miljø innen strategisk rådgivning og bistand knyttet til finansiering av FoU-prosjekter. I 2014 fikk vi tredjeplassen i kåringen av Norges mest innovative virksomhet i privat sektor. Det er vi stolte av, men uten våre innovative kunder og deres mot til å satse på innovasjon hadde vi ikke blitt nominert til denne prisen. På lik linje med næringsministeren er vi opptatt av at norske bedriftsledere blir moti- vert til å tenke nytt og at de navigerer riktig for å nå sine mål. I regjeringsplattformen heter det at «Norge skal være blant Europas mest innovative land». En god ambi- sjon! Og helt nødvendig om vi på sikt ønsker å kunne forsvare vårt høye lønns- og kostnadsnivå. Vi må rett og slett kunne noe andre ikke kan. Innovasjonsbedriftene, akademia og støtteapparatet har et felles ansvar for å sikre at de riktige prosjektene får nødvendig støtte. Da kan ikke søknadsprosesser være et kvantitetsspill. Så langt har vårt arbeid resultert i over 2 milliarder kroner i FoU-tilskudd til våre kunder. Ved å samarbeide og dele kunnskap utnyttes spisskompetanse. God strategi og optimal finansiering som legger til rette for satsing på innovasjon, gjør norske bedrifter bedre rustet for å møte den stadig økende konkurransen. I denne utgaven av Horisont deler vi noen av våre kunders suksesshistorier. La deg inspirere til å innovere! INNHOLD NOFAS BLE STARTET I 2005 på bakgrunn av et behov i markedet for et profesjonelt miljøsomkunnebeskriveteknologiogutformegodesøknaderomstøttetilforsknings- og utviklingsprosjekter. Med over 30 ansatte har Nofas etablert Norges fremste miljø for innovasjonsrådgivning og finansiering til FoU-prosjekter. Innovasjonsrådgiverne hos Nofas har i gjennomsnitt 13 års arbeidserfaring etter endt mastergrad, og åtte av dem har doktorgrad. På ti år har Nofas bistått mer enn 2.000 bedrifter og bidratt til mer enn 2 milliarder kroner i forsknings- og utviklingstilskudd til våre kunder. Idé til innovasjon er det vi skal leve av i fremtiden. Og NOFAS vet hva idéer lever av. Utgiver: Nofas Redaktør og tekstforfatter: Cecilie Bjørnerud Knap Design og produksjon: Hege Irene Jægtvik Trykk: Trykk-Service Kontakt: post@nofas.no For mer informasjon se nofas.no LARS HENRIK KROGH Daglig leder Nofas NOFAS I10 ÅR I 2015 Illustrasjon:Oktan MILJØMERKET 2041 Trykksak 0665
  3. DEMO 2000 IDEEPOCEAN04 05DEMO 2000 IDEEPOCEAN Som et resultat av at oljeprisen falt i 1998, ble DEMO 2000 lansert. Programmet er et viktig virkemiddel for raskere utvikling av nye teknologiske løsninger og produkter som anvendes på norsk sokkel. – DEMO 2000 er et attraktivt program for å sikre økonomiske ressurser til å teste ut nye teknologier i praksis, sier Emil Løvgren, managing consultant hos Nofas. – I tillegg til den rent økonomiske støtten, gir programmet et kvalitetsstempel til prosjektene som får tildelt midler og åpner opp for andre finansierings- kilder. ProsjektenesomfårstøttefraDEMO2000,fårinntil 25 prosent av kostnadene dekket. Resten må leveran- dørselskapene og oljeselskapene finansiere. – 25 prosent fra staten inspirerer andre til å være med og finansiere prosjektet, som gjør at en del teknologibedrifter tar tak i utfordringer de ikke ville klart på egenhånd. DEMO 2000 er ikke bare økono- misk viktig, men bidrar til at petroleumsbransjen i Norge drar i samme retning, mener Løvgren. FIRE SKATTEFUNN OG 10 MNOK FRA DEMO 2000 – Det at vi får kjennskap til våre kunders FoU- prosjekter gir oss som rådgivere et godt grunnlag for å kunne se og posisjonere for andre støtteordninger utover SkatteFUNN, forteller Løvgren. – Vår kunde DeepOcean er et godt eksempel på hvordan et selskap kan dra nytte av ekstern kompe- tanseforåsøkeoffentligbistandslikatprosjektteamet kan holde fokus på operativ drift og videreutvikling av selskapets kjernevirksomhet. – I 2013 utformet vi i en søknad om SkatteFUNN for deres FoU-prosjekt. Søknaden ble innvilget og DeepOcean kunne med det dedikere flere ressurser til prosjektet. Arbeidet i denne prosessen ga oss som rådgivere inngående kjennskap til prosjektet, og vi så at dette prosjektet fylte kriteriene for å søke om midler fra DEMO 2000. – Etter anbefaling fra Nofas søkte vi om 10 millio- ner kroner fra DEMO 2000 i 2014. I sterk konkurranse med andre søkere fikk vi innvilget støtten som dekker 25 prosent av prosjektkostnadene. Uten profesjonell DEMO 2000 Siden lanseringen i 1998 har DEMO 2000 tildelt nær 850 millioner kroner i midler til rundt 285 prosjekter. Blant mottakerne er DeepOcean som fikk innvilget en søknad om 10 millioner kroner til demonstrasjon av verdens raskeste undervannsinspeksjons-ROV. ET POSITIVT UTVIKLINGSBIDRAG SOM RESULTAT AV TIDLIGERE OLJEPRISFALL – Etter anbefaling fra Nofas søkte vi om 10 millioner kroner fra DEMO 2000 i 2014. I sterk konkurranse med andre søkere fikk vi innvilget støtten som dekker 25 prosent av prosjektkostnadene. Uten profesjonell bistand fra Nofas ser vi at dette kunne vært vanskelig å få gjennomført på egenhånd, sier Terje Nordeide, Senior Project Manager i DeepOcean. DEMO 2000 har vært, og er, et viktig virkemiddel til raskere utvinning av nye teknologiske løsninger og produkter som anvendes på norsk sokkel. DeepOcean har i samarbeid med Nofas fått innvilget søknad om 10 millioner kroner til demon- strasjon av verdens raskeste undervannsinspeksjons-ROV. OM DEEPOCEAN DeepOcean er en ledende leverandør av undervannstjenester til olje- og gassindustri- en. Selskapet har mer enn 1400 ansatte, 19 fartøyer i operasjon og omsetter for 3 milliar- der kroner i året. Nordsjø-operasjonene ledes fra selskapets kontor i Haugesund, Trond- heim og Stavanger. I tillegg har DeepOcean regionale subsea-operasjoner i UK, Neder- land, Brasil, Mexico og Singapore. DeepOcean har en sterk kundeportefølje blant de største olje og gass operatørene, offshore vindfarm og kraftnettselskaper. Kilde: DeepOcean bistand fra Nofas ser vi at dette kunne vært vanske- lig å få gjennomført på egenhånd, sier Terje Nordeide, Senior Project Manager i DeepOcean. – I tillegg til DEMO 2000 har DeepOcean fått inn- vilget fire SkatteFUNN-søknader i samarbeid med oss. Vi ser at vår fagkompetanse avlaster i en hektisk hverdag og at langsiktig samarbeid gir stor merverdi for våre kunder, sier Løvgren. STOR NYTTE AV STØTTEPROGRAMMET Det er et økende antall rørledninger på norsk konti- nentalsokkel og i internasjonalt farvann som har behov for regelmessige inspeksjon og vedlikehold. Et økt effektivitetsfokus hos internasjonale kunder og et ønske om å sikre at norsk undervannskompe- tanse fortsatt er innovativ og i verdensklasse, er bak- grunnen for DeepOceans innovasjonsprosjekt. – Utgangspunktet for vår søknad til DEMO 2000 var å få muligheten til å videreutvikle og demonstrere vårt Superior Survey ROV (SSR) konsept. Målet er å utvikle verdens raskeste og mest nøyaktige under- vannsinspeksjons-ROV, sier Nordeide. – SSR er resultatet av en innovativ videreutvikling av de beste ROV-løsningene fra to eksisterende kon- septer. Kombinasjon av hydrodynamisk effektivitet, operasjonsstabilitet, kraft og datakvalitet skal resul- tere i en førstegenerasjons dedikert inspeksjons-ROV.  Hovedmålet med demonstrasjonsprosjektet er å forbedre datakvaliteten under en ROV-inspeksjon med 20 prosent og øke hastigheten med 300 – 400 prosent mer enn det som er mulig med dagens systemer, forteller Nordeide. – Hovedutfordringene med å oppnå ønsket hastighet og nøyaktighet er å frigjøre kreftene som påvirker stabiliteten til ROV-en, spesielt på store havdyp. – Resultatene fra DEMO 2000 har så langt vist at spleiselag mellom de store selskapene, SMB-bedrifter og myndighetene fungerer og driver frem interes- sante FoU-prosjekter, sier Løvgren. – Skal norsk leverandørindustri klare å hevde seg i en stadig økende global konkurranse, så er det ekstremt viktig at finnes slike programmer som gjør det økonomisk mulig å teste, høste erfaringer og holde trykket oppe. OM DEMO 2000 DEMO 2000 er et teknologiprogram som har som formål å kvalifisere norsk teknologi primært til bruk på norsk sokkel og som kan bidra til økt teknologieksport fra Norge. Midlene kommer i helhet fra Olje- og energi- departementet. Bevilgninger fra DEMO 2000 skal kvalifisere/pilotere ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektivi- teten og forbedre ytelsene på norsk sokkel. Midlene skal bidra til å forsterke nærings- livets egen satsing på å utvikle ny teknologi og gå til prosjekter med høy samfunns- økonomisk nytte. Kilde: Forskningsrådet
  4. OFU OG RFF ICONEXUS 07SKATTEFUNN IGANSKE ENKELT06 Mange er ikke klar over denne ordningen som gjør at de kan få fradrag på opptil 20 % av egenprodusert FoU-satsing. For firmaet Ganske Enkelt AS ble det en positiv overraskelse da det viste seg at de hadde et prosjekt som kvalifiserte til skattefradrag. – Vi har rendyrket vår satsing på CRM-systemer og var usikre på om noen av våre prosjekter var å regne som FoU-prosjekter som kunne være støtteberettiget for SkatteFUNN, sier Anders Jahren, daglig leder i Ganske Enkelt AS. – I et møte med rådgiver hos Nofas ble vi infor- mert om SkatteFUNN-ordningen. Det viste seg raskt at vi hadde et FoU-prosjekt som fylte kriteriene for å kunne få innvilget skattefradrag. Vi har knapphet på tid og manglende kompetanse på området, så vi valgte å benytte ekstern konsulent for å søke om SkatteFUNN, forteller Jahren. – Før vi startet med søknadsprosessen satte vi oss ned og identifiserte utfordringene i prosjektet. Det var en nyttig prosess for alle involverte. SAMARBEID RESULTERTE I SKATTEFUNN  – Etter en effektiv prosess i samarbeid med Nofas ble søknaden om SkatteFUNN sendt inn, og noen måne- der senere fikk vi beskjed om at vi hadde fått tilsagn om 1,2 millioner kroner i støttefinansiering til prosjek- tet. Et knapt halvår tidligere var vi ikke engang klar over at vi kunne søke SkatteFUNN, sier Jahren.  – Midlene var svært kjærkomne og ga oss mulig- heten til å realisere prosjektet raskere. Videre vil pro- sjektet gi oss nye muligheter som gjør at vi fremover har flere økonomiske ben å stå på, sier Jahren og leg- ger til at prosessen har vært lærerik og at de nå ser muligheter de tidligere ikke har tenkt på. – Vi jobber nå med flere FoU-prosjekter som vi ser kan få utløst støttemidler i form av andre nasjonale ordninger i tillegg til SkatteFUNN, forteller Jahren. – Det å samarbeide med en ekstern rådgiver har hjul- pet oss til å se ting utenfra og gjør at vi nå ser flere for- retningsmuligheter som vi kan søke støttemidler til. VAR IKKE KLAR OVER AT PROSJEKTET KVALIFISERTE TIL SKATTEFUNN Mange bedrifter driver med forskning og utvikling uten å være klar over at de kan få skattefradrag for aktivitetene. En av dem var Ganske Enkelt AS. Med bistand fra Nofas søkte de og fikk tilsagn om 1,2 millioner kroner i SkatteFUNN-støtte. FAKTA OM SKATTEFUNN En lovpålagt rettighet for alle bedrifter som skatter til Norge å kunne søke staten om skatterefusjon på forsknings- og utviklings- prosjekter. Det er mange prosjekter knyttet til utvikling av nye varer, tjenester og pro- duksjonsprosesser som er støtteberettiget. Det er ikke krav til samarbeid i SkatteFUNN- prosjekter og bedriften kan velge om de vil gjøre prosjektarbeidet selv, i samarbeid med andre bedrifter og/eller FoU-institusjoner. Rammene for fradrag er opptil 20 % av forsknings- og utviklingskostnadene: Be- løpsgrensen for fradraget ved egenutført forsk-ning og utvikling (FoU) er for 2015 økt fra 8 til 15 millioner kroner og beløpsgren- sen for innkjøpt og egenutført FoU samlet utvides fra 22 til 33 millioner kroner. Kilde: Forskningsrådet –Det å samarbeide med Nofas har hjulpet oss til å se ting utenfra og gjør at vi nå ser flere forretningsmuligheter som vi kan søke støttemidler til, sier daglig leder Anders Jahren i Ganske Enkelt. NOEN GÅR GLIPP AV MILLIONER, ANDRE MOTTAR MILLIONER – Dessverre opplever vi altfor ofte at bedrif- ter har gått glipp av store summer i form av skattefradrag over mange år fordi de ikke har søkt om SkatteFUNN, sier Lars Henrik Krogh, daglig leder i Nofas. – Årsaken er gjerne en kombinasjon av mangel på tid, strategi og kunnskap om hva som må til for å få skattefradrag for FoU- aktivitetene. Mange har så hektiske arbeids- dager at de enten nedprioriterer eller glem- mer å søke. – Skal bedriften selv utforme søknader går det fort utover bedriftens kjernevirksomhet og kvaliteten på søknadsprosessene. Vår fagkompetanse avlaster i en hektisk hverdag og sikrer kvalitet i alle ledd, sier Krogh. – Det er viktig å merke seg at man senest kan søke om SkatteFUNN det året utgiftene påløper. Gjør man ikke det, kan bedriften gå glipp av viktig, risikoavlastende finansiering hvert år. SkatteFUNN er i en særstilling da det er en rettighetsbasert ordning. Tilfredsstiller prosjektet kravene, har du krav på støtte. Langt flere enn de som søker er i posisjon til å motta støtte, så denne muligheten bør flere få øynene opp for! Med et godt FoU-prosjekt og en god søknad, er sjansen stor for å få den innvilget. Conexus er blant Norges største selskaper innen systemutvikling for oppfølging av HR (Human Resources). Som totalleverandør av produkter innen brukerundersøkelser, kompetanseforvaltning og kvalitetssystemer kan de yte tjenester både til privat og offentlig sektor. Selskapet har satset friskt på utviklingsprosjekter med gode resultater. – Siden oppstarten i 2001 har vi vokst fra tre til 65 ansatte. Vi er også etablert i Singapore og Vietnam og har totalt 40 ansatte i Asia, forteller daglig leder Steinar Evensen i Conexus. Selskapets utdannings- teknologi brukes nå blant annet for å forbedre skolen i Singapore. – Det er veldig spennende at en liten bedrift fra Norge kan bidra til å utvikle undervisnings- systemet i Singapore som regnes å ha et av verdens beste skolesystemer. Det viser at det er mulig for norske bedrifter å hevde seg internasjonalt. – Skal Norge hevde seg med innovative selskaper må virkemiddelapparatet åpne for å tenke enda mer kommersielt. Norske selskaper må også tørre å satse mer på fremtidsrettet utvikling, mener Evensen.   – Vi ser nå at flere IKT/kunnskapsbedrifter ønsker å følge i vårt fotspor og satse i utlandet. Det er positivt! FIKK HJELP TIL Å SØKE OM FOU-MIDLER Conexus har, på lik linje med mange selskaper som jobber med utvikling, behov for finansiell støtte for å kunne gjennomføre sine FoU-prosjekter. – Nofas har oversikten og kompetansen som skal til for å optimalisere våre muligheter for å få innvilget støtte og sikrer kvalitet i alle ledd. Deres innovasjons- rådgivere ser muligheter vi ikke alltid klarer å se selv, sier Evensen. – Ved å tilknytte oss eksterne konsulenter med spisskompetanse, frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetan- se. – Nofas har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til ulike utviklingsprosjekter. Med deres hjelp har vi fått innvilget midler fra regionale forskningsfond (RFF) og OFU-ordningen (offentlig forsknings- og utviklingskontrakt). Til flere av våre prosjekter har vi også fått innvilget skattefradrag ved hjelp av SkatteFUNN-ordningen. Disse midlene har gitt ossmulighetentilåsatsepåvåreutviklingsprosjekter. – Samarbeidet med Conexus er et godt eksempel på hvordan man kan dra nytte av ekstern kompetanse for å fremme nyskapning og videreutvikling i etablert bedrift, sier daglig leder Lars Henrik Krogh hos Nofas. – Jeg tror mye av grunnen til at Conexus har så stor suksess er at de har evnen til å tenke innovativt og at de ikke er redde for å prøve ut nye måter som bidrar til å optimalisere utviklingen og fremdriften i bedriften. – Nofas har oversikten og kompetansen som skal til for å optimalisere våre muligheter for å få innvilget støtte og sikrer kvalitet i alle ledd. Deres innovasjonsrådgivere ser muligheter vi ikke alltid klarer å se selv, sier Steinar Evensen, daglig leder i Conexus. SAMARBEID RESULTERTE I 15 MILLIONER I FOU-MIDLER – Nofas har hjulpet oss med å få innvilget rundt 15 millioner kroner til våre FoU-prosjekter. Ved å benytte eksterne konsulenter frigjør vi interne ressurser som gjør at vi kan fokusere på utvikling og vår kjernekompetanse, sier daglig leder Steinar Evensen i Conexus. SIDEN OPPSTARTEN I 2005, HAR NOFAS SENDT 2.500 SØKNADER FOR VÅRE KUNDER. AV VÅRE 2.500 SENDTE SØKNADER HAR OVER 90 % BLITT GODKJENT. CONEXUS SAMARBEIDSLØP MED NOFAS HAR RESULTERT I OVER 15 MILLIONER I FOU-STØTTE SkatteFUNN-prosjekt «Dataverktøy for kartlegging av personlighetsprofiler og læringskompetanse», SF-støtte på 1,5 MNOK SkatteFUNN-prosjekt «Kognitivt system for økt læring i oppvekst og utdanning», SF-støtte på 3 MNOK OFU-prosjekt «Kognitivt system for økt læring», OFU-støtte fra Innovasjon Norge på 1,5 MNOK RFF-prosjekt «Evidensbasert kvalitetssty- ring i norsk skole», RFF-støtte på 6 MNOK SkatteFUNN-prosjekt «Evidensbasert kvalitetsstyring i norsk skole», SF-støtte på 3,38 MNOK Foto:TorbjørnTandberg Steinar Evensen, daglig leder i Conexus og Lars Henrik Krogh, daglig leder i Nofas.
  5. 09STRATEGI IAVINOR STRATEGI IAVINOR08 Veksten i flytrafikken har avtatt og Avinor har nå satt i gang en omstilling som skal gi 600 millioner kroner i reduserte årlige driftskostnader fra og med 2018. – Endring og effektivisering er nødvendig for å kunnehåndtereenperiodemedlaveretrafikkvekstog inntjening. Dette forbedringsarbeidet skal komme kundene og samfunnet til gode, sier ansvarlig for innovasjon, forskning og utvikling i Avinor Ulf A. Røed. – Flyselskapene går gjennom store strukturelle endringer og konkurrenter i våre naboland reduserer avgiftene. Da må Avinor også ta sin del av ansvaret for å styrke luftfartens konkurransekraft. – I perioden september 2014 til januar 2015 er det gjennomført analyser i Avinor som har synliggjort hvilke muligheter som eksisterer i forhold til å kunnemodernisereogeffektivisereselskapet.Detble konkludert med at det er et effektiviseringspotensial i flere deler av konsernet og det er også identifisert konkrete initiativer som vil bidra til økt produktivitet gjennom automatisering, bedre utnyttelse av kapa- sitet og konkurranseutsetting av tjenester, forteller Røed. SYSTEM FOR INNRAPPORTERING AV FOU-IDÉER – Parallelt med omstillingen som skal bidra til å redusere kostnader og effektivisere prosesser i Avinor, jobber vi aktivt med å tilrettelegge for økt inno- vasjon. En sentral utfordring i dette arbeidet er å opp- fordre til, og forenkle, innrapportering av innovasjons- og forbedringsidéer, forklarer FoU-direktøren. – Vi har et stort omfang av innovasjonsidéer og utviklingsprosjekter sentralt i konsernet, men også ute på det operative planet rundt på våre 46 luft- havner i Norge. Med over 3000 ansatte fordelt på for- skjellige funksjoner på et stort antall steder, kreves det systematisk tilrettelegging for å sørge for at hele organisasjonen bidrar til å løfte innovasjonsarbeidet, sier Røed. INNHENTER IDÉER I EN SENTRAL DATABASE Som et første ledd i etableringen av et innovasjons- forum har Avinor implementert et porteføljestyrings- system for innovasjonsidéer og FoU-prosjekter ut- viklet av strategiavdelingen i Nofas. Systemet gir muligheten til å innhente idéer i en sentral database, bearbeide og evaluere nytteverdi og potensial for idéene, samt visualisere og rapportere enkeltidéer for hele eller deler av porteføljen. – Systemet gir oss muligheten til å samle alle idéene på et sted og gir oss en meget god oversikt over de ulike idéene og aktivitetene i samtlige konsernenheter, sier Røed. – Vi kan nå raskt visualisere og evaluere ulike innkomne idéer og sikre at vi utnytter ressursene våremestmuligeffektivt.Utenstrategirådgivernehos Nofas sin kunnskap og erfaring innen innovasjons- og teknologiledelse, ville vi ikke fått til dette så raskt. REDUSERER KOSTNADER OG TILRETTELEGGER FOR INNOVASJON Avinor har som mål å kutte 1,5 milliarder kroner i kostnader frem til 2018. Parallelt med kostnadsreduksjon, jobbes det aktivt med å tilrettelegge for økt innovasjon i selskapet. OM AVINOR Avinor legger til rette for miljøvennlig og effektiv luftfart i alle deler av landet. Konsernet har i hovedsak to virksomhets- områder; drift av et landsomfattende nett av flyplasser og nasjonal flysikringstjeneste for sivil og militær luftfart. Det legges også til rette for en kommersiell inntjening gjennom flyplasshoteller, parkeringsanlegg, taxfree- butikker, servering og andre servicetilbud til flypassasjerene. Avinor er et statlig aksje- selskap. Kilde: Avinor Ulf A. Røed er ansvarlig for innovasjon, forskning og utvikling i Avinor. Selskapet har implementert et porteføljestyrings- system for innovasjonsidéer og FoU-prosjekter utviklet av strategiavdelingen i Nofas. INNOVASJON OG OMSTILLING Nytenkning er spesielt viktig i omstillingspro- sesser. Løft blikket og se muligheter fremfor problemer. I alle bedrifter og i alle bransjer oppleves fra tid til annen svingninger i lønnsomhet. I perioder hvor lønnsomheten er lavere må bedrifter ta grep, i ytterste konsekvens i form av permitteringer eller oppsigelser. I disse dager er nyhetsbildet blant annet preget av behov for å kutte kostnader i oljebransjen og i kjølvannet av denne utviklingen, varsles det om oppsigelser i serviceselskaper. Hvordan kan bedrifter lykkes i forestående endringsprosesser? LØS PROBLEMER FØR DE OPPSTÅR Behovet for nytenkning er betydelig og essensi- elt, spesielt i tider der det er behov for endringer og omstillinger. Fordelen med å benytte eksterne konsulenter med spisskompetanse er at vi kan belyse temaer bedriften ikke har tenkt på, løse problemer før de oppstår og avdekke nye mulig- heter som bedriften ikke har vært klar over. Vi hjelper dere til å se muligheter fremfor utfordrin- ger og problemer! POSISJONER SELSKAPET FOR VEKST Det eksisterer ingen fasit på hvordan man lyk- kes med innovasjon, men vi opplever at mange bedrifter mangler nødvendig ekspertise for å iverksette endringer. Gjennom betydelig erfaring og kompetanse vet vi hvilke forutsetninger som bør være på plass. Kompetansen må være riktig og balansert, fokus og målrettet arbeid må være kalibrert,kulturforkontinuerligforbedringsarbeid og nytenkning må etableres. For en tredjepart er dette selvsagt lett å påpeke, men i Nofas har vi en ‘proven track record’ på innføring av bedre inno- vasjonsprosesser for å posisjonere bedrifter for vekst.   TENK NYTT – DYRK SPISSKOMPETANSE Konsulenthjelp kan være en rask vei til vekst hvis den brukes på riktig måte – til å identifisere og løse bedriftens utfordringer og utnytte nye for- retningsmuligheter. Strategiavdelingen i Nofas hjelper bedrifter med å tenke nytt, finne smarte løsninger og jobbe mer effektivt samtidig som det legges vekt på å dyrke og utnytte spisskompe- tanse. I mange tilfeller finner vi relevans i Peter Drucker’s uttrykk ‘innovate or die’. Ta kontakt med strategiavdelingen i Nofas der- som din bedrift har behov for råd om nytenkning, effektive løsninger og prosesser.
  6. 1110 FOU SATSING IJOTUNFOU SATSING IJOTUN Jotun har malt i mer enn 90 land med over 17 000 farger. På referanselisten står blant annet Eiffel- tårnet i Paris og verdens høyeste bygning, Burj Khalifa i Dubai. Konsernet er store ute i verden, men grunnlaget for mye av suksessen legges på hjemme- bane i Sandefjord. Det er her Jotuns hovedvekt av laboratorier og deres største forsknings- og utvik- lingsavdeling er. – Over 60 prosent av all forskning og utvikling i konsernet skjer i Norge, sier FoU-direktør i Jotun Decorative Paints Bent Wang Haflan. – Vår modell er sentral FoU av basisteknologi og globale produkter. Vi har også regionale laboratorier rundt om i verden som i Dubai, India, Malaysia, Thailand, Kina, Korea og U.S.A. Her utvikles produkter for lokale markeder. – For å ivareta Jotuns satsing på innovasjon og videreutvikling i Norge, ønsker vi nå å samle våre FoU-avdelinger og laboratorier i nye lokaler. I første omgang vil nybygget, som er planlagt bygd der den opprinnelige malingsfabrikken og dagens hoved- kontor ligger på Gimle, bli arbeidsplass for de rundt 200 som jobber i FoU-avdelingene i dag. Videre til- rettelegges det for opptil 150 nye medarbeidere. Vi er fortsatt i skisseprosjektfasen, men det nye FoU- senteret kan bety investeringer på mellom 600 og 800 millioner kroner, forteller Haflan. HVOR VIKTIG ER SATSINGEN PÅ INNOVASJON OG UTVIKLING I JOTUN? – Den er enormt viktig. Spesielt i det norske marke- det som ikke vokser. Som markedsleder blir våre pro- dukter hele tiden kopiert av våre konkurrenter. For å oppnå vekst i et modent marked må vi ligge foran og ha fokus på å utvikle ny teknologi. DERE INVESTERER I NORGE, MEN HAR FORTSATT PLANER OM Å EKSPANDERE I UMODNE MARKEDER I UTLANDET? – Ja, Jotun som konsern har siden oppstarten vært opptatt av organisk vekst. Det oppnår vi ved å gå inn i nye og voksende markeder med sterk vekst. Det skandinaviske markedet er ikke blant disse. I andre deler av verden vokser markedene for malingspro- dukter normalt 3–5 prosentpoeng raskere enn resten av økonomien i landet. Når man kan operere i Kina eller Indonesia med 7–8 prosents vekst i økonomien, eller Vietnam med 6 prosents vekst, da er potensialet der mye større enn i et modent marked i konkurranse med de aller største i verden. Det er derfor Jotun ikke er spesielt store i U.S.A. Der er vi representert kun på grunn av våre globale marine-kunder. I fremvoksende økonomier er mulighetene mye større. Vi kommer derfor til å fortsette å ekspandere i umodne markeder også i fremtiden. – Det at Jotun ekspanderer i ulike verdensdeler gir oss en verdifull risikoutjevning. Skipsbygging og boligbygging er vanligvis motkonjunkturelle. Marke- dene i Asia, Midtøsten og Norden følger som regel ikke samme konjunktursyklus. Det skal derfor mye til at alle Jotuns markeder er rammet av dårlige tider sam- tidig. I 2012, i en tid hvor mange andre norske selskaper flyttet produksjonen utenlands, investerte Jotun 600 millioner på en helt ny fabrikk i Sandefjord. Satsing i Norge har skjedd parallelt med satsingen interna- sjonalt. I dag har konsernet 33 produksjonsanlegg fordelt over alle verdensdeler og er representert i over 90 land med flere fabrikker. JOTUN HAR FLERE FABRIKKER RUNDT OM I VERDEN. ER DET HØYE ANTALLET PRODUKSJONSFASILITETER BEDRIFTSØKONOMISK FORSVARLIG? – Det har aldri vært aktuelt å lage én stor fabrikk og så eksportere til resten av verden fra den. Alle fabrikkene vårebyggesforåoppnåmarkedstilgang,ogderforhar vi kanskje flere fabrikker enn konkurrentene våre. Vår erfaring tilsier at vi får raskere resultater i de landene hvor vi har fabrikker. FARGERIK SATSING PÅ FOU Med en omsetning på 13,2 milliarder og et driftsresultat på 1,3 milliarder kroner leverte Jotun-konsernet tidenes beste resultat i 2014. Nå planlegges investeringer på opptil 800 millioner kroner i et nytt FoU-senter i Sandefjord. I noen land starter vi likevel uten, men så fort noe virkelig begynner å skje, så bygger vi en fabrikk og da ser vi at vi vokser fortere. Jotun vurderer kontinuerlig nye markeder hvor det kan forventes vekst. HVOR STORT FOKUS HAR FOU-UTVIKLINGEN I JOTUN? – Våre eiere har alltid vært opptatt av innovasjon og at vi bruker store ressurser på det. Vi har derfor i alle år ligget i front når det gjelder utvikling. På 60-tallet var det 45 farger som sto ferdigblandet i norske farge- handlere, nå har vi rundet fargekombinasjon nummer 17000.Medstadigendredebehovimarkedetogsterk konkurranse, er det helt nødvendig å innovere for å holde oss konkurransedyktig. HVA ER DINE BESTE RÅD FOR Å LYKKES MED INNOVA- SJON? – En god, tverrfaglig prosess er helt avgjørende for suksess. Det er spesielt viktig med et tett samarbeid mellom FoU- og markedsavdelingen. Skal du lykkes med innovasjon, så må du forstå kundenes behov og levere for å dekke det. Vi som jobber med forskning og utvikling må forstå hvordan vi løser behovet tekno- logisk. Når produktet skal markedsføres må man ha et tydelig budskap om hvilken fordel produktet har. En tverrfaglig prosess gjør oss i stand til å dekke marke- dets behov og vekke interesse for produktet. HVA ER NOEN AV UTFORDRINGENE FOR Å FÅ TIL VEL- LYKKEDE INNOVASJONSSATSINGER I NORGE I DAG? – For Jotun er det mest utfordrende å identifisere hva det neste produktet skal være. Videre er det krevende å utvikle det. Hva markedet vil ha og hva kundene er villige til å betale for må kartlegges for å kunne satse riktig på innovasjon. Innovasjon skal gi kunden merverdi! – Mange små, norske bedrifter er underleveran- dører til større selskaper. De er ofte avhengige av ett enkelt produkt eller en enkelt stor kunde, og det er greit så lenge det går bra. Men når motgangen kommer er man veldig sårbar. Det er derfor viktig å hele tiden kartlegge nye kundebehov og nye marke- der slik at man er i en kontinuerlig prosess som gjør at man ligger foran konkurrentene. Når det er sagt er vi i Jotun privilegert med god økonomi og det har gitt oss mulighet til å satse på innovasjon hele veien. Vi ser at mindre selskaper er mye mer avhengig av offentlige støttemidler for å kunne satse på FoU. Skal vi kunne øke verdiskapnin- gen i Norge bør norske vekstselskaper støttes i enda større grad. KAN DU TREKKE FREM HVA SOM GJØR DEG MEST STOLT AV JOTUN? – Kulturen vår! Vi har en sterk kultur og bærer preg av å være et familieid selskap. Medarbeiderne behandles bra og de fleste har mer enn ti års fartstid i Jotun, mange har 30. Vi er glade i å kalle oss selv «pingviner». En pingvin er lojal, har humor og viser omsorg for flokken. Når vi etablerer Jotun i et nytt land, sender vi ferdigutdannede pingviner og ansetter lokale folk som etter hvert blir pingviner de også. Det er en helt bevisst satsing som fungerer bra. I vår bransje må vi tenke langsiktig og pingvinkulturen må sitte i ryggraden. Nye impulser får vi gjennom å flyt- te folk rundt, mellom posisjoner og verdensdeler. Vår konsernsjef Morten Fon er selv tredje generasjon som jobber i Jotun. Hans mantra er «Remember to have fun!» Og det har vi. Haflan har selv vært i Jotun i over 20 år. Han mener at ledelsen i selskaper som er notert på børs kan bli tvunget til å tenke mer kortsiktig enn Jotun fordi de må tilfredsstille et marked som stiller kortsiktige krav. Det er liten tvil om at eierne i Jotun er langsiktige. Eierfamilien har vært med siden opp- starten i 1926. Orkla har vært med i over 30 år. – Det er bra for oss som jobber i Jotun å vite hvem som er eier i morgen. Mye av årsaken til at Jotun går bra er at vi tenker langsiktig. Det bør flere norske bedrifter og politikere også gjøre. Endring av mål annethvert år gir sjelden langvarige, gode resultater. HVA ER DIN VISJON FOR JOTUN FREMOVER? – Vekst! Grunnlaget for vekst er satsing på ny tekno- logi og nye produkter. Forskning og utvikling må kommeførst,ogsåvilvekstenkommesometresultat av det. OM JOTUN Jotun er Norges ledende produsent av maling og pulverlakker, og blant de fremste innen- for en rekke av sine områder både i Europa og på verdensbasis. Jotun Kemiske Fabrik AS ble etablert av Odd Gleditsch sr. i 1926. Hans sønn overtok som adm. direktør i 1968, og hans sønn igjen tok over som styreleder i 2000. Familien er fortsatt majoritetsaksjo- nær med 54 %, mens Orkla eier 42 %. I dag har konsernet 33 produksjonsanlegg fordelt over alle verdensdeler og er representert i over 90 land. Konsernet har over 9600 ansatte. 60 prosent av all forskning og utvikling i konsernet skjer i Norge og hovedkontoret ligger i Sandefjord. Nofas har bistått Jotun med å få innvilget FoU-midler for å utvikle malingstyper til bruk i industri og til forbrukermarkedet. Jotun har malt mange av verdens mest kjente bygninger, inkludert Canton TV tower i Guangzhou i Kina. Planlegging av 34.000 kvadratmeter ny bygningsmasse og 150 nye arbeidsplasser innen forskning og utvikling, bekrefter at Jotun satser på hjemmebane i Sandefjord. Jotun satser stort internasjonalt og har flere fabrikker rundt om i verden. FoU-direktør i Jotun Decorative Paints Bent Wang Haflan.
  7. 1312 IFU/OFU IINNOVASJON NORGEIFU IBLUE LOGIC Blue Logic leverer høyteknologiske produkter innen- for hydrauliske koblingssystemer samt elektriske og mekaniske grensesnitt for alle typer subsea- installasjoner. Produktene realiserer oljeselskapenes visjon om fremtidige avanserte subsea-«fabrikker» og fremtidens vindparker offshore. Selskapet har nå igangsatt et ambisiøst utviklingsprosjekt innenfor elektrisk infrastruktur under vann, med både aktue- ringsorganer for fjernstyring og en ny induktiv ”USB”-løsning. Dette prosjektet er starten på kommer- sialiseringen av tidligere og pågående FoU-prosjekter som Blue Logic har fått innvilget tre SkatteFUNN til. – Våre utviklingsaktiviteter er ekstremt viktige for hele tiden å kunne tilby markedets beste produkter og tjenester, og som et lite selskap har vi behov for risikoavlastning for å opprettholde nødvendige FoU- aktiviteter, sier daglig leder Eirik Kloster Jacobsen i Blue Logic. – Offentlig innovasjonsstøtte er en sterk bidragsyter til at vi kan satse på å utvikle produkter som gir verdiskapning over tid. – Vi har fått innvilget 3,9 millioner kroner fra IFU-ordningen til å utvikle, teste og kvalifisere univer- selle induktive koblere for overføring av både strøm og høyhastighet datakommunikasjon. Disse «kontak- tene» muliggjør oppkobling av elektriske sensorer og elektriske produsenter/ forbrukere under vann med full spenning. Vi er alene om å kunne tilby en slik kombinert data- og energiløsning på markedet i dag, forteller Kloster Jacobsen. – Denne satsingen vil åpne opp for nye forretnings- områder og legge til rette for en rekke nye elektriske subsea-verktøy og løsninger fra oss i fremtiden. Uten bistand fra Nofas og støtte fra Innovasjon Norge/NFR ville dette vært vanskelig for oss å gjennomføre. IFU/OFU er en tilskuddsordning som er basert på et forpliktende samarbeid mellom en leverandørbedrift og en offentlig/industriell krevende kunde. Formålet med samarbeidet er å utløse verdiskaping gjennom markedsorientert innovasjon. Innovasjon Norge gir økonomisk støtte til de beste prosjektene uavhengig av sektor og regional tilknytning. Bedriften/leveran- døren som søker må være norsk, men kundebedriften kan være internasjonal. I 2014 ble 204 søknader god- kjent med en snittildeling på 1,5 millioner kroner per prosjekt. – IFU/OFU er en støtteform for samarbeidsprosjek- ter mellom en liten bedrift og en stor brukerpartner. Tilskuddene har ført til at mange nye, konkurranse- dyktige produkter og tjenester har kommet på marke- det, også internasjonalt, sier fagansvarlig for IFU/OFU i Nofas Simen Filseth. – Til forskjell fra SkatteFUNN gir IFU/OFU-finansi- ering mulighet for å få utbetalt 30 % av tilkjent støtte på forskudd og inntil 60 % underveis i prosjek- tet. Kravene til FoU er lavere enn ved SkatteFUNN, men kravet til verdiskaping er høyere og støtten må være utløsende for prosjektet. – Det som er så bra med denne ordningen er at den er forankret i kundebehov og markedsmuligheter. Det stilles krav til at det skal være et samarbeid mellom kunde og leverandør fra dag én. Videre gir inntil 45 % støtte til egne FoU-kostnader et veldig godt utgangs- punkt for å kunne ha høy innovasjonsgrad, under- streker Filseth. SAMARBEID SIKRER KVALITET I ALLE LEDD Kundepartner i et OFU/IFU-samarbeid mottar ikke støtte, men finansieringen av søkerbedriften (leve- randøren) øker kundepartners mulighet for å få et mer tilpasset produkt raskere ut i markedet. For leve- randøren vil støtten redusere risikoen i prosjektet og legge til rette for bedre gjennomføringsevne. – En IFU/OFU-søknad utformet av Nofas sikrer kvalitet i alle ledd: Prosjektet blir gjennomgått og strukturert av en rådgiver hos Nofas med faglig spiss- kompetanse før en saksbehandler hos Innovasjon Norge mottar søknaden. Innovasjon Norge kvalitets- sikrer søknaden før eventuell godkjenning, og god- kjente prosjekter vil dermed automatisk få et verdi- fullt kvalitetsstempel, understreker Filseth. – Videre vil kundepartner fungere som referanse for leverandøren i markedet. Dette er svært viktig, spesielt i forhold til internasjonal satsing. Et sam- arbeid som dette muliggjør et raskere resultat for kundepartner og gir et konkurransefortrinn i form av tilgang til nyeste teknologi. KAN FÅ OPPTIL 400 000 KRONER TIL FORPROSJEKT Innovasjon Norge kan også gi tilskudd til et IFU/ OFU-forprosjekt.Enforprosjekt-søknadskalinneholde en skisse til et hovedprosjekt og kan for eksempel omfatte avklaringer for valg av en eller flere krevende kundepartnere, teknologi- og markedsvurderinger. – IN dekker opptil 50 prosent av kostnadene til prosjektforberedelser med en maksimalramme på 400 000 kroner. Dette er midler som gir mulighet for å kvalitetssikre om det er grunnlag for å igangsette et IFU/OFU-hovedprosjekt, forklarer Filseth. – Med et forprosjekt vil man kunne planlegge gjennomføringen og få på plass en brukerpartner før oppstart av hovedprosjektet. Videre vil arbeidet med et forprosjekt gi mulighet for å bygge en god relasjon til Innovasjon Norge og legge til rette for videre sam- arbeid med dem, sier Filseth. – Ønsker man å sette i gang med et samarbeids- prosjekt, men kundepartner og planverk foreløpig mangler, kan man benytte et forprosjekt til å få alle brikker på plass. Når alt ligger til rette for å satse på innovasjon kan man søke om IFU/OFU-midler. IFU/OFU-STØTTE GIR INNOVASJONSUKSESS Offentlig innovasjonsstøtte over tid gir stor suksess. Det bekrefter en forskningsrap- port fra BI som har studert IFU/OFU-model- len over ti år. Forskningsrapporten «Verdi- skaping i lange innovasjonsprosesser» ble ferdigstilt i 2014 er utført av BI-professorene Atle Midttun og Nils Otto Ørjasæther. BI har gjennomført en studie av 48 av Innovasjon Norges flaggprosjekter over en periode på ti år. Totalomsetningen i de utvalgte prosjek- tene beløper seg til 29 milliarder kroner på disse årene. Den totale investeringen var i samme periode på ca. 3 milliarder kroner, hvorav offentlige tilskudd utgjorde i under- kant av 400 millioner kroner og private investeringer ca. 2,6 milliarder kroner. IFU/ OFU-andelen av de offentlige tilskudd var på 188 millioner kroner. Totalt sett er dette en god investering for begge parter. Kilde: Innovasjon Norge FORPLIKTENDE SAMARBEID GIR INNTIL 45 % FOU-TILSKUDD Innovasjon Norge skal i 2015 investere mer enn en kvart milliard kroner i norske bedrifter gjennom IFU/OFU-ordningen. IFU-tilskudd øker innovasjonsaktiviteten Nofas har bistått mange bedrifter med å søke om midler fra IFU/OFU-ordningen. Blant dem er Blue Logic, som har søkt om flere SkatteFUNN, IFU-forprosjekt og IFU-hovedprosjekt. Alle søknadene har blitt innvilget og resultert i over 5 millioner kroner i FoU-midler. 4000 BEDRIFTER FIKK SKATTEFRADRAG FOR FORSKNING NÆR 4000 NORSKE BEDRIFTER BENYTTET SEG AV SKATTEFUNN-ORDNINGEN I 2014. BEDRIFTENE SOM MOTTOK SKATTEFUNN I 2014 FORSKET FOR 16,2 MILLIARDER KRONER VISER BUDSJETTALL FRA FORSKNINGSRÅDET. FÅ SKATTEFRADRAG FOR BEDRIFTENS FOU-AKTIVITETER! Siden 2002 har SkatteFUNN-ordningen delt ut over 12 milliarder kroner til norske bedrifter. Sjekk din bedrifts muligheter for å få inntil 20 prosent skattefradrag for FoU-kostnadene! NOFAS FRIGJØR INTERNE RESSURSER OG ØKER SANNSYNLIGHETEN FOR GODKJENT SØKNAD! MER INFORMASJON OM IFU/OFU-ORDNINGEN PÅ SIDE 15 
  8. 1514 OVERSIKT OVER ULIKE STØTTEORDNINGERVEKST IIKM GRUPPEN – Forskning og utvikling er et satsingsområde for oss slik at vi hele tiden utvikler oss som en kvalitetsleve- randør til olje- og offshoreindustrien, sier Ben Pollard, managing director i IKM Subsea AS. Selskapet jobber nå med å utvikle en ny ROV som vil være mye ster- kere enn tilsvarende ROV-er i samme størrelse, ifølge Pollard. – Merlin UCV er utviklet med Statoil sin IMR (inspek- sjon, vedlikehold, reparasjon og drillsupport) som ut- gangspunkt. Dette er utfordrende jobber som krever stor kapasitet på fremdrift og subseaverktøy som kan løse de omfattende oppgavene. – En utfordring for nøyaktige simuleringer av en ROV er knyttet til oppførselen i vann. Grunnleggende tester gjøres derfor i tank for å studere hvordan den reagerer. God stabilitet bidrar til å redusere arbeids- uhell og skaderisiko under alle type operasjoner. Utviklingen av denne nye ROV-en vil i vesentlig grad bidra til å redusere risikoen for uhell, og det er et svært viktig aspekt for IKM. FOU-SATSING ÅPNER FOR NYE MARKEDER IKM Subsea har per i dag 23 ROV-systemer for utleie, og normal virksomhet for selskapet er oppdrag knyttet til vedlikehold, installasjon og overvåking subsea. Når de nå satser på en helt ny type ROV, er dette et stort løft for selskapet og en satsing som vil gå over flere år. – Bakgrunnen for utviklingen av den nye ROV-en er en del av strategien om å vinne enda mer av IMR og drillsupport markedet. Vår første prototype som vi utvikler nå vil være klar rett før sommeren og vil da gi oss innpass i nye markeder. For å kunne vokse må vi tørre å satse, understreker Pollard. VEKST ER EN POSITIV UTFORDRING IKM-gründer Ståle Kyllingstad, som er tidligere styre- leder i Norsk Industri, Olje & Gass i 4 år, har alltid sett på vekst som en positiv utfordring. For noen år tilbake var aktivitetsnivået i petroleumsindustrien så høyt at det av mange ble holdt fram som problematisk i forhold til å sikre tilstrekkelig kapasitet og kompe- tanse for å kunne styre virksomheten på en god måte. Enkelte tok til orde for å bremse veksten, men Kyllingstad har aldri vært den første til å ta foten av gasspedalen. – Hadde noen kunnet si meg hvordan det var mulig å sette på disse såkalte ”bremsene”, skulle jeg gjerne værtmedpåådiskuteredet,menjegserikkehvordan dette skal gå til. Vekst og utvikling er sunt, uttalte han til ptil.no (Petroleumstilsynet) i 2012. – At aktivitetsnivået er høyt, er ikke et problem. Det er en utfordring. En positiv utfordring. Vi skal være glade for at vi har nok å gjøre, uttalte Kyllingstad til ptil.no. Markedet har endret seg siden den gang, men IKM Gruppen har helt siden oppstarten i 1989 hatt fokus på vekst og satset målbevisst på forsknings- og utviklingsprosjekter. Det har bidratt sterkt til at IKM Gruppen har holdt seg konkurransedyktig. HAR MOTTATT SKATTEFUNN TIL ULIKE FOU-AKTIVITETER Næringslivet utfører nesten halvparten av all forsk- ning og utvikling (FoU) i Norge. Det meste finan- sieres av bedriftene selv, men et stadig voksende antall bedrifter benytter seg av SkatteFUNN-ordnin- gen. Flere av selskapene i IKM Gruppen har i sam- arbeid med Nofas søkt om, og mottatt, SkatteFUNN til sine FoU-prosjekter. – Ordningen med SkatteFUNN er et bra virkemiddel for å kunne øke fokus på FoU, men det alene er ikke nok. Det krever både evner, mot og vilje for å lykkes med innovasjon, understreker Ben Pollard. – Vi har det som skal til i IKM, men vi ønsker vel- kommen en enda sterkere politisk vilje til å øke bistanden til finansieringen av FoU-prosjekter. Skal norske selskaper klare å hevde seg som konkurran- se-dyktige i den stadig økende, globale konkurransen er mer satsing på innovasjon helt nødvendig, sier Pollard. – Vår nye ROV vil gi IKM Subsea tilgang til et helt nyttmarked,viserfremtilålanseredenpåmarkedet! SKATTEFUNN SkatteFUNN er en skattefradragsordning. Alle norske bedrifter som har forsknings- og utviklingsprosjekter kan bruke sin rett til å søke om skattefradrag. Det er mange prosjekter knyttet til utvikling av nye varer, tjenester og produksjonsprosesser som er støtteberettiget. Det er ikke krav til samarbeid i SkatteFUNN-prosjekter og bedriften kan velge om de vil gjøre prosjektarbeidet selv, i samarbeid med andre bedrifter og/eller FoU-institusjoner. Små og mellomstore bedrifter kan få tilbakebetalt opptil 20 % av forsknings- og utviklingskostnadene, mens store bedrifter kan få tilbake 18 %. Beløpsgren- sen for fradraget ved egenutført forskning og utvik- ling (FoU) er for 2015 økt fra 8 til 15 millioner kroner, og beløpsgrensen for innkjøpt og egenutført FoU samlet utvides fra 22 til 33 millioner kroner. LØPENDE BEHANDLING FOR FRADRAG I 2015 ER SØKNADSFRISTEN 1. SEPTEMBER INNOVASJONSPROSJEKTER I NÆRINGSLIVET (IPN) IPN er en søknadstype som er rettet mot nærings- livet som har som mål å utløse FoU-aktivitet som spesielt bidrar til innovasjon og bærekraftig verdi- skaping. Prosjektene har gjerne en varighet på 2–4 år. IPN-programmene dekker inntil 50 % av bedrif- tens kostnader. EKSEMPLER PÅ SLIKE PROGRAMMER ER: BIA – er et av Forskningsrådets største programmer. BIA finansierer FoU-prosjekter som tar utgangspunkt i bedriftenes egne strategier. DEMO2000 – kvalifiserer/piloterer til ny teknologi som vil bidra til å redusere kostnader, øke effektivite- ten og forbedre ytelsene på norsk sokkel. BIOTEK2021 – er Norges store satsing på bioteknologi og økt verdiskaping for perioden 2012–2021. NANO2021 – er Forskningsrådets store satsing på nanoteknologi, mikroteknologi og avanserte materia- ler for perioden 2012–2021. PETROMAKS2–skalbidratiløktverdiskapingforsam- funnet ved at norske petroleumsressurser utvikles og utnyttes optimalt innenfor miljømessig forsvarlige rammer. ENERGIX – støtter forskning på fornybar energi, effek- tiv energibruk, energisystem og energipolitikk. IKTPLUSS – er Forskningsrådets nye store IKT-satsing (2015–2024). Programmet avløser VERDIKT (2005– 2014). MAROFF – støtter forskning og kunnskapsutvikling som skal bidra til innovasjon og miljøvennlig verdiska- ping i de maritime næringer i Norge For norske bedrifter/organisasjoner er det mulig å søke støtte fra de ulike programmene avhengig av prosjekttype. Relevante prosjektkostnader som gir grunnlag for støtte kan være personalkostnader og kjøp av eksterne FoU-tjenester. En IPN-søknad kan være aktuell for ambisiøse innovasjonsprosjekter med et betydelig potensial for verdiskaping. For å kvalifisere for støtte kreves det et betydelig forskningsinnhold i prosjektene, gjerne i samarbeid med FoU-institusjoner (universiteter, høy- skoler eller forskningsinstitutter) og bedriftspartnere i Norge og/eller internasjonalt. SØKNADSFRIST OKTOBER 2015 HAR DIN BEDRIFT BEHOV FOR STØTTEMIDLER TIL ET FOU-PROSJEKT? Forskningsrådet og Innovasjon Norge har en rekke programmer og ordninger som dekker de fleste bransjer og forskningsområder. De mest aktuelle støtteprogrammene som Nofas bistår FoU-bedrifter med å utforme søknader til er: FoU er alltid i fokus hos IKM Subsea – NÅ UTVIKLER SELSKAPET NY ROV IKM Gruppen har kontorer i 13 land og en budsjettert omsetning på 4,2 milliarder kroner i 2015. IKM Gruppen er en viktig aktør til vekst i norsk olje- og offshoreindustri, nå har de utviklet en ny ROV som gir IKM Subsea tilgang til et helt nytt marked. OM IKM IKM-eventyret ble startet av Ståle Kylling- stad i 1989. I dag har IKM Gruppen kontorer i 13 land og en budsjettert omsetning på 4,2 milliarder kroner i 2015. Selskapet, som stadig vinner nye kontrakter, er en viktig aktør til vekst i norsk olje- og offshore- industri. Nofas har bistått IKM med å få innvilget FoU-midler til flere av selskapets FoU-prosjekter. IFU/OFU = FORPLIKTENDE SAMARBEID Innovasjon Norge skal i 2015 investere over en kvart milliard kroner i norske bedrifter gjennom IFU/ OFU-ordningen. Programmet, som gir inntil 45 % støtte av egne FoU-kostnader, er en av Innovasjon Norges største og mest markedsnære tilskudds- ordninger. Målet er å fremme utvikling av nye og innovative produkter, tjenester og løsninger nasjonalt og internasjonalt. › IFU står for industrielle forsknings- og utviklingskontrakter › OFU står for offentlige forsknings- og utviklingskontrakter › IFU/OFU er en tilskuddsordning med formål å utløse verdiskaping gjennom markedsorientert innovasjon › Det er de beste prosjektene som støttes, uavhengig av sektor og regional tilknytning › Ordning rettet mot SMB-bedrifter: Skal åpne opp nytt marked gjennom forpliktende samarbeid mellom leverandørbedrift (som er den som søker om tilskudd) og en kundebedrift › Inntil 45% støttegrad av egen kostnad Unntaksvis 60 % for små bedrifter der partner bidrar med mer enn 30 % › Kundebidrag 20–30 % (hovedsaklig arbeidstimer) INGEN SØKNADSFRIST, SØKNADER BEHANDLES FORTLØPENDE REGIONALE FORSKNINGSFOND Regionale forskningsfond (RFF) skal mobilisere til økt FoU-innsats og styrke forskning for regional innova- sjon og utvikling basert på fylkenes FoU-planer. › Åpen regional kvalifiseringsstøtte › Målgruppen er små og mellomstore bedrifter, næringsklynger og næringsnettverk, offentlige aktører, universitet, høgskoler og FoU-institusjoner. › Kvalifiseringsstøtten har som formål å mobilisere og kvalifisere nye aktører til forskningsdrevet innovasjon i samarbeid med FoU-miljø. Videre er formålet å kvalifisere søkerne til videre forskning i større prosjekter, der finansieringen først og fremst skal hentes fra andre nasjonale og internasjonale støtteordninger. SØKNADSFRIST OKTOBER 2015
  9. 17AKTUELT Det er ingen skam å snu For å sikre en god samarbeidsplattform med fokus på kvalitet og resultat benytter Nofas en suksessbasert honorarmodell. Det betyr at våre kunder kun betaler for vår arbeidsinnsats dersom et prosjekt får godkjent finansiering. Dette gir en betydelig risikoavlastning. Nofas identifiserer FoU-prosjekter og gir tilbake- melding på om bedriften er i posisjon til å motta støtte til sine FoU-prosjekter. Det er mange finansierings- ordninger innenfor blant annet Forskningsrådet (NFR),InnovasjonNorge(IN)ogregionaleforsknings- fond (RFF). Det å få avklart mulighetene for å motta FoU-støtte vil være en risikoavlastning som vil gi bedre forutsigbarhet for prosjektgjennomføringen. Som en del av søknadsprosessen bistår Nofas med å: › Synliggjøre forskningsfront og teknologistatus › Beskrive FoU-utfordringer og sentrale aktiviteter › Vurdere kompetansebehov i prosjektet › Kartlegge potensielle samarbeidspartnere og FoU-institusjoner › Utarbeide målsettinger og aktivitetsplan › Avklare støtteberettigede kostnader › Identifisere aktuelle finansieringsmuligheter og støttegrad Nofas tar ikke betalt for: › Alt arbeid i forbindelse med vurdering av ulike støttemuligheter til bedriftens prosjekter › Oppfølging etter godkjent søknad › Bistand ved rapportering › Orientering om muligheter innenfor nye og andre støtteordninger Som en del av leveransen gjennomfører innovasjonsrådgiverne hos Nofas prosjektmøter hvor de analyserer bedrifters muligheter innenfor virkemiddelapparatet og hva slags støttegrad som er mulig å oppnå for de ulike innovasjonsprosjektene. I tillegg til å ha kompetansen som kreves for å struk- turere og beskrive hvordan prosjektet kan realiseres og kommersialiseres, har fagavdelingen hos Nofas også kompetansen til å stoppe søknadsprosesser som ikke oppfyller kriteriene for støtte. Tid er en mangelvare hos de fleste bedrifter og det er viktig å unngå bruk av unødvendige ressurser på søknads- prosesser som ikke oppfyller kriteriene for støtte. Fokusér på å sende riktige og gode søknader! «Nofas har siden 2010 bistått oss med å fremskaffe støtte via det norske virkemiddelapparatet. De har så langt i samarbeidet hjulpet oss med støtte fra SkatteFUNN, RFF og PETROMAKS». Fredrik Thrane, technical manager Quickflange 16 FOU-SØKNADER Et samarbeid med Nofas – mer enn en søknad HVORFOR BENYTTE NOFAS? 1 2 3 4 5 6 Vi har kompetansen som kreves for å strukturere og beskrive hvordan prosjektet kan realiseres og kommer- sialiseres. Videre har vi kompetansen til å vurdere bedriftens innovasjons- prosjekt slik at du ikke bruker unødvendige ressurser på å skrive søknader til prosjekter som ikke oppfyller kravene til å få utløst støtte. Vi strukturerer bedriftens FoU- prosjekter slik at søknads- og rapporteringsprosessen blir mest mulig effektiv. Vi tar oss av utforming av søknaden slik at det ikke går på bekostning av bedriftens kjernevirksomhet. Vi har erfaringen som skal til for å kunne kvalitetssikre FoU-søknaden før den sendes til virkemiddelapparatet. Vi har systemer for å sikre at innsen- ding, håndtering og oppfølging av søknaden og frister for rapporteringer overholdes. Vi setter av tid og ressurser til å følge med på utviklingen av muligheter innenfor ulike nasjonale og interna- sjonale FoU-støtteordninger for å kunne vurdere fremtidige muligheter for dere som kunde. SkatteFUNN skal motivere bredden av norsk næringsliv til å anvende forskning og utvikling som verktøy for innovasjon, konkurransekraft og vekst. ER DET ENKELT Å SØKE OM MIDLER TIL ET FOU-PROSJEKT? «Du kan enkelt søke selv», blir ofte hevdet om å søke finansieringsstøtte til FoU-prosjekter. Men det viktige er ikke om du kan søke, men hvordan du best mulig sikrer midler til FoU-prosjektet. Har du tiden og kompetansen som kreves, så søk selv. Men før du gjør det bør du være klar over hva som kreves, for det er tidkrevende og kostbart å feile! Kan du ta regnskapet selv? Kan du søke patenter selv? Kan du rengjøre kontorlokalene selv? Det er myedukangjøre,spørsmåleteromduhartid,kompe- tanse og erfaring nok for å sikre ønsket resultat. Hver dag jobber våre innovasjonsrådgivere for å hjelpe våre kunder med å lykkes med selve innovasjonen og finansieringen av deres FoU-prosjekter. MANGE BEDRIFTER GÅR GLIPP AV STØTTEMIDLER Hva legges i begrepet å skrive en søknad? Relaterer du søknadsskriving til å fylle ut et skjema, så kan jo alle gjøre det – uten at det tar så mye tid. Men når vi i Nofas snakker om FoU-søknader legger vi stor vekt på identifisering av relevante prosjekter som kan ha mulighet for å få utløst støtte. Ofte opplever vi at bedrifter har prosjekter de ikke er klar over at de kan søke finansieringsstøtte til. Mange mangler både tid og ressurser til å sette seg inn i systemet og skrive gode søknader, enten det er SkatteFUNN, IFU/OFU, IPN eller en RFF-søknad. Det er ingen automatikk i at gode innovasjonsprosjekter får utløst støtte. For å få en FoU-søknad godkjent, er det en stor fordel å kjenne til kriteriene som settes av virkemiddelapparatet. REDUKSJON I «TIME TO MARKET» Som en del av vår leveranse gjennomfører vi pro- sjektmøter hvor vi analyserer muligheter innenfor virkemiddelapparatet, hvilke forutsetninger som kreves for å få tilskudd og hva slags støttegrad som er mulig å oppnå for bedriftens innovasjonsprosjek- ter. Gjennom utarbeidelse av mulighetsrapport og våre prosjektmøter, definerer vi det videre samar- beidsløpet. Vi vil da kunne posisjonere bedriften og bistå med å søke nødvendig finansieringsstøtte som bidrartilatFoU-prosjekterblirrealisert.Mangeavvåre kunder opplever at prosjektene resulterer i tekno- logisk og markedsmessig fremgang og reduksjon i «time to market». THERMTECH VALGTE Å BRUKE NOFAS – For Thermtech har samarbeidet med Nofas vært udelt positivt. Informasjonen som har blitt formidlet har vært riktig og gitt realistiske forventninger, sier R&D engineer Stein Kyrre Monsen hos Thermtech. – For oss hadde det vært mulig å utforme en søknad om FoU-midler selv. Dette ville imidlertid tatt opp viktig fagkapasitet fra andre områder som ikke er dimensjonert for søknadsarbeid, og forventelig ikke ville være hverken tilstrekkelig treffsikker eller effek- tiv innen dette fagområdet. Når det gjelder de to pro- sjektene vi har samarbeidet med Nofas om, har begge så langt vært vellykket og søknadene blitt innvilget. Foto:CecilieBjørnerudKnap
  10. 1918 NOFAS-KUNDER I10 SUKSESSHISTORIERNOFAS-KUNDER I10 SUKSESSHISTORIER Ti Nofas-kunder. Ti ulike bransjer. Ti ulike produkter. Fellesnevneren er at de er norske, de har bedriftsledere som tør å satse på å utvikle innovative løsninger og de har med seg offentlige støttemidler på veien. 10 INNOVATIVE SUKSESSHISTORIER EFFEKTIVISERER INNSJEKKINGEN PÅ FLYPLASSER BB COMPUTERTEKNIKK begrenser køer på flyplasser med sine «selv- betjente bagdrop-løsninger». Etter å ha implementert løsningen på norske flyplasser, står nå flere flyplasser i Europa for tur. Nofas har siden 2007 fulgt prosessen til det lille firmaet i Lier og har bistått dem i arbeidet med å få innvilget FoU-støtte til utvikling av teknologien. BÆREKRAFTIG PRODUKSJON AV TROPISKE TRESLAG KEBONY har utviklet en innovativ og miljøvennlig produksjon som endrer myke, bærekraftige tresorter til et holdbart trevirke med samme ytelser og estetikk som tropiske treslag. Med bistand fra Nofas har Kebony søkt om FoU-midler fra RFF-, SkatteFUNN- og BIA-ordningen. Alle søknadene ble innvilget og ga samlet over 13 millioner kroner i FoU-tilskudd. Selskapet har oppnådd internasjonal suksess og er ett av 30 firmaer som ble utnevnt til «Technology Pioneer 2014» av World Economic Forum. UTVIKLER HØYEFFEKTIV RENSING AV OLJEAVFALL THERMTECH i Bergen er spesialister på rensing av oljekontaminerte avfallsstoffer og produserer i dag markedets ledende maskin for termisk rensing (TCC). Med bistand fra Nofas fikk selskapet innvilget FoU-støtte for å kunne utvikle en ny modul som gir opptil hundre prosent bedre tørrstoffrensing. Dette prosjektet er et sentralt nyutviklingsprosjekt som er med på å sikre Thermtechs videre konkurransekraft i et stadig voksende internasjonalt marked. SØRGER FOR GUNSTIGE PRISER INNEN SKIPSFRAKT Hvert år lastes varer verdt over 4 billioner dollar på containerskip og verdens selskaper har årlige frakt- kostnader på mer enn 200 milliarder dollar, fordelt på rundt 6.000 containerskip ifølge Finansavisen. Datatjenesten til norske XENETA gir oversikt over hvilke rederier som frak- ter containere billigst på verdensbasis og deres tjeneste dekker 48.000 fraktruter. INNOVATIVT DESIGN GA ØKT SALG AV SPEKEPØLSER Forbrukerundersøkelser avslørte store utfordringer med den tradisjonelle em- ballasjen for GRILSTADS spekepølser. Løsningen på emballasjeproblemet ble å utvikle en helt ny pakkelinje hvor bestselgerne Jubelsalami, Supersalami og Trønderfår ble pakket i forbruker- vennlige bordpakninger med skrulokk. FoU-prosjektet har resultert i økt salg for Trondheims-bedriften som siden lanseringen i september 2013 har solgt over 3,8 millioner bordpakninger med skrulokk. INTERNASJONAL SUKSESS MED BILDEDELINGSTJENESTE 42 % av barn som er 12 år eller under, bruker Facebook. Barn under 13 år har ikke lov til å bruke de sosiale bilde- delingsapplikasjonene som trender i dagens samfunn, men gjør det likevel. KUDDLE ønsker å bevisstgjøre trygg- het på nett og har hatt stor suksess med utviklingen av en innovativ sosial bildedelingstjeneste for barn og unge. UTVIKLER NESTE GENERASJONS TUNGREGNEMASKINER NUMASCALE AS har utviklet NumaChip, en chip som gjør det mulig å sette sammen et stort antall servere til en større enhet. Dette gjør programme- ring, bruk og drift vesentlig enklere enn de tradisjonelle cluster-systemene der hver prosessor kun har tilgang EFFEKTIVISERER SUBSEAINSTALLASJONER QUICKFLANGE har utviklet en teknologi som gjør at flenser og andre koplinger hurtig og uten bruk av sveising kan monteres under vann. Selskapet har fått NHOs nyskapingspris for utvik- lingen av systemet. Denne innovative teknologien vil kunne få stor betydning for å oppnå hurtigere, sikrere og mer kostnadseffektiv innfesting av flenser på subseainstallasjoner. INNOVATIV SERIEPRODUKSJON AV EMBALLASJE ESKO-GRAPHICS KONGSBERG AS er i dag verdens nest største produsent av maskiner for digital konvertering. Selskapet utvikler maskiner for produksjon av emballasje, skilt og display. Som et ledd i et omfattende innovasjonsprosjekt, har de fått inn- vilget FoU-tilskudd fra skatteFUNN- og BIA-ordningen som samlet dekker 46 % av FoU-kostnadene. Innovasjonen vil muliggjøre økt produktivitet og fleksibilitet i digital konvertering for serieproduksjon av blant annet emballasje, noe som vil resultere i et teknologisk og markedsmessig para- digmeskifte for emballasjebransjen. OPTIMALISERER FISKE MED SENSORTEKNOLOGI SCANMAR AS er verdens ledende leverandør av kabelfri fangstkontroll- systemer til større kommersielle fiskefartøy. Fortrinnet ved å benytte Scanmars sensorteknologi er optimalisert fiske med mindre ressursbruk og best mulig fangstkvalitet samtidig som fisket er mer skånsomt for fauna og flora i sjø. Selskapet er svært aktive innen utvikling av nye produkter, noe som reflekteres i at tredjedelen av arbeidsstokken er involvert i FoU. 1 2 4 5 6 7 8 3 9 10 > >> >> > > til sitt lokale minne. Funksjonalitet tilsvarende det Numascale nå tilbyr har tidligere bare vært mulig å få i stormaskiner som koster opptil 30 ganger så mye. Numascale har fått innvilget FoU-midler fra Brukerstyrt Innovasjonsarena (BIA), og Eurostars i samarbeid med Nofas.