Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Thesis of law.pptx

 1. 1. 核 心 និក្ខេបបទថ្ន ា ខ់បរ ិញ្ញ ា បត្រនីរិសាស្ត្រ ត្បធានបទ ការក្ត្បើត្ា្់វិ ិីីសាត្្ប្ ត្បូលភស្្ ប្ តាង ខ ន តា វិ ិទទ រដ្ឋបបក្ិណីរប្់ត្ខ ុូក្ូធាិ ីដ្ឹសាន់ ០៦ ខញ្ញ ា ២០២០ សាខភិ ិទាភ័យស្លូិនទនីរិសាស្ត្រ និ វ ិ ិទាសាស្ត្រ ក្្ដ្ឋខិច្ច និ្សិរក្្ ម ោះ ជល ច្នទ្ុក្្ដ្ឋ ឋ និ ទលច្ សាខ់ណយ សាត្សា រ ចារយណណនាំ ក្ោខ ខ ្ុីផាន់ណារ ៉ា ឆ្ ា ាំ្ិខា ២០១៩-២០២០
 2. 2. មាតិកា I. ក្្ច្ខដីក្្ដើូ II. អាំពីសា ា ប័ន ការត្សាិត្ាិ និ រំភឹខត្ទឹ្ដ ី I. អាំពីសា ា ប័ន II. ការត្សាិត្ាិ III. រំភឹខត្ទឹ្ដ ី III. ខ្លឹូសារវនិ ភទធ្ភននការត្សាិត្ាិ I. ខរណីាក្ូធាិ ីរាំណា ក្ដ្ឋយអាណររិខា ច្ុ ច្ក្ូលើយ II. ខរណីាក្ូធាិ ីរាំណា ក្ដ្ឋយអាណររិខា ក្ដ្ើូបណ ដ ឹ
 3. 3. មាតិកា IV. ការពិភាខាក្ភើភទធ្ភននការត្សាិត្ាិ i. ច្ាំណ ុ ច្ខា ល ាំ ខ ន តា ការអនុិររិ ិីីសាស្ត្រ ii. ច្ាំណ ុ ច្អិ ិជជមាន និ បញ្ញ ា ត្បឈូខ ន តា ការអនុិររិ ិីីសាស្ត្រ V. ក្្ច្ខដី្នាិដ្ឋ ឋ ន និ អនុសា្ន៍
 4. 4. I. សេចក្ដីស្ដើម  ច្ាំណ ក្ជើ “ការ​ ស្រើ​ ​ ្ាេ់​ វ ិធី​ សាស្រេ ត ​ ​ ្រមូលភេ ត ុ តាងក្ ន ុងវ ិវាទរដ្ឋរបសវណី ររេ់្ក្ ុមសមធាវ ីដ្ឹសាន់” ។  ការត្សាិត្ាិក្នោះ ូិនត្រឹូណរ្ដភ់ការ្ិខា្ុីជក្ត្ៅក្ភើត្ប្ិទធិភាពននការ ក្ត្ជើ្ក្រ ី្ិ ិីីសាត្្ប្ ត្បូលភស្្ ប្ តាង វ ខ ន តា ិ ិទទរដ្ឋបបក្ិណីបុក្ណា ណ ោះក្ទ ការ្ិខា ក្នោះណែូទាំ អាច្្ដភ់នលិការណ្ែ យភ់ពីបញ្ញ ា ត្បឈូវ និ វ ដ្ាំក្ណាោះត្សាយ ក្ដ្ឋយណែខរប្់ត្ខ ុូក្ូធាិ ីក្ដ្ើូបីាបទពិក្សាីន៍ និ ាការបាំក្ពញ បណនាូវ ក្ភើវ ការវ ត្សាិវ ត្ាិវ រប្់និ្សិរជាំនន់ូុន។
 5. 5. II. អាំពីសា ា ប័ន ការត្សាិត្ាិ និ រំភឹខត្ទឹ្ដ ី  ្ក្ ុមហ៊ុនសមធាវ ីដ្ឹសាន់ ្តូវានរសងកើតស ើងសៅថ្ងៃទី០៧ ខែ ក្ក្កដា ឆ្ ន ាំ២០២០ ខដ្លមាននាមក្រណ៍្ល ូវការគឺ “្ក្ ុមហ៊ុនសមធាវ ីដ្ឹសាន់” េរសេរជាភាសា អង់សគេេថា “The SUN Law Firm"មានអក្សរកាត់ជាភាសាខែែរ “ដ្.េ” និងអក្សរ កាត់ជាភាសាអង់សគេេ “T.S” មានទីតាាំងសៅ្ារទាំសនើរេ៊ុីធីម៉ល ជាន់ទី២ មហា ​វ ិងី្ះមម៊ុនីសរតត េង្ក ក ត់វាលវង់ ែណ ឌ ៧មក្រា រាជធានីភនាំសះញ។  ្ក្ ុមហ៊ុនសមធាវ ីសនម្តូវានទទួលសា ា ល់សដាយគណៈសមធាវ ីថ្ន្ះមរាជាណាច្ក្ ក្ម ព ុជា តាមរយៈវ ិញ្ញ ា រនរ្តច៊ុមរញ្ ជ ីសលែ ១៤៤/គម-ក្វ/២០ (144/BACK-PO/20) ច៊ុមថ្ងៃទី០៧ ខែក្ក្កដា ២០២០ររេ់គណៈសមធាវ ីថ្ន្ះមរាជាណាច្ក្ក្ម ព ុជា។ ១. សា ា ប័ន
 6. 6. ១. សា ា ប័ន ក្ោ ងូភខេនរិខៈត្ខ ុូហុន ការ ិោភ័យក្ូធាិ ីដ្ឹសាន់មានខូមិរ ថ តា អាជីិខូម្រភ់ក្្ទខូមច្ាប់ត្រប់ត្បក្ស្ទដ្លច្រក្ៅ៖ ការពិក្ត្រោះច្ាប់ ការងខ ់ ណរ ភិខ្ិរសា ា ូររិយុររនន ក្ីែីារាំណា និ ការពារក្រឿ ខដីត្រប់ត្បក្ស្ទក្ៅច្ាំក្ពាោះូុខ្រុោការ ត្ខ ុូត្បឹខាអាា ា ខណា រ ភការងារ ូជឈររការពាណិជជខូម និ អាា ា ីរមាន្ូរាខិច្ចនន ្រភ់ក្្ទខូមច្ាប់ក្្ស ទក្ទ រងូច្ាប់ខាំណរ់
 7. 7. ២. អាំះីការ្សាវ្ជាវ  ក្រភបាំណ និ សារ្ាំខាន់ននការ្ិខាត្សាិត្ាិ (វ ិ ិីីសាស្ត្រ ច្ាំណ ុ ច្ ខា ល ាំ បញ្ញ ា ត្បឈូ ដ្ាំក្ណាោះត្សាយ ក្ដ្ឋយក្ត្បើ្ាំណ ួ រខា ក្ត្កាូ) ១. ក្រើក្ូធាិ ីក្ៅការ ិោភ័យក្ូធាិ ីដ្ឹសាន់ ក្ត្បើត្ា្់បក្ច្ចខក្ទ្អែីខ្លោះខ ន តា ការត្បូលភ ស្្ ដ តាង ខ ន តា ិ ិទទរដ្ឋបបក្ិណី? ២. ក្រើិ ិីីសាស្ត្រ នីូួយទ មានច្ាំណ ុ ច្ខា ល ាំ ច្ាំណ ុ ច្ក្ខ្ាយដ្លច្ក្ូដច្ខ្លោះ? ៣. ក្រើមានបញ្ញ ា ត្បឈូ និ ដ្ាំក្ណាោះត្សាយអែីខ្លោះខ ន តា ការក្ត្បើត្ា្់វ ិ ិីីសាត្្ប្ ត្បូលភ ស្្ ប្ តាង ននខ ន តា ិ ិទទក្នោះ?
 8. 8. ២. អាំះីការ្សាវ្ជាវ  ទាំហាំ និ ណដ្នខាំណរ់ននការត្សាិត្ាិ (ការ ិោភ័យក្ូធាិ ីនិ ក្ូធាិ ី៣ នខ់)  វ ិ ិីីសាស្ត្រ ននការ្ិខាត្សាិត្ាិ (ខត្ូ ្ាំនួរ ការ្មា ា ្ន៍ក្ភើក្រឿ ខដីរត្ូូ និ ការត្បូលភឯខសារពាខ់ព័នធ)
 9. 9. ៣. រំលឹក្្ទឹេ ដ ី ត្បក្ស្ទននស្្ ដ តាង ការសារភាព ឬចារ់ទុខថ្នានសារភាព ការពិនិរយស្្ ប្ តាង និ ការ្នមរ នីរិវ ិ ិីីននការពិនិរយស្្ ប្ តាង សាខសី ស្្ ប្ តាង ាឯខសារ នីរិិ ិីីពាខ់ព័នធក្្ស ទក្ទ រ
 10. 10. II. អងាសហត៊ុ និងែេឹមសារថ្នការ្សាវ្ជាវ អ គក្ហរុ ក្ៅខ ន តា ត្ខ ុូត្រួសារូួយមានក្ោខ A និ ក្ោខ B ាប ប អ ូននឹ រ ា ក្ដ្ឋយក្ោខទាំ ពីរ្ុទធណរមាន ត្រួសារក្រ ទខ្ ល ួន។ បន ទ ប់ូខក្ៅឆ្ ា ាំ២០០៨ ក្ោខ A ត្រូិានត្រួសារធានក្ៅរ្់ក្ៅ្ហរដ្ឋអាក្ូរ ិ ខ។ ូុនក្ពភចាខក្ច្ញពីត្បក្ទ្ខូ ព តាាក្ោខ A ានភខ់ដ្ីរប្់ខ្ ល ួនក្ៅឱ្យក្ោខ B (បុណនរូិនណូន ក្ីែីាខិច្ច្នាទិញភខ់ក្នោះក្ទក្ដ្ឋយសារណរភារី A នឹ ក្ោខ B រឺាប ប អ ូនបក្ កើរនឹ រ ា ) ។ ក្ត្កាយពីក្ោខ A និ ស្រ ិោក្ៅ្ហរដ្ឋអាក្ូរ ិខានបុន ម នឆ្ ា ាំ ក្ោខ B ណដ្ភាប អ ូនានទទួភ ូរណភាពក្ដ្ឋយក្ររពាី។ ក្ទើបក្ៅឆ្ ា ាំ២០២០ក្នោះ ក្ោខ A និ ស្រ ិោណដ្ភរ្់ក្ៅ្ហរដ្ឋអាក្ូរ ិខ ក្នោះានបរឹ ស្រ ិោក្ោខ B ថ្នានភួ ច្ដ្ីរប្់ខ្ ល ួន ក្ហើយក្ោខ A និ ស្រ ិោមានបាំណ ទូទរដ្ី ក្នោះត្រែប់ូខិ ិញ។ បុណនរស្រ ិោរប្់ក្ោខ B ានបញ្ញ ជ ខ់ត្ាប់ថ្នវ បរីរប្់ររ់ពិរាានទិញដ្ី ក្នោះក្ហើយ។
 11. 11. II. អងាសហត៊ុ និងែេឹមសារថ្នការ្សាវ្ជាវ ខរណីាក្ូធាិ ីរាំណា ក្ដ្ឋយអាណររិខា ច្ុ ច្ក្ូលើយ  វិ ិីីសាស្ត្រ និ ការពិនិរយស្្ ប្ តាង បឋូ  វិ ិីីសាស្ត្រ ខ ន តា ការត្បូលភស្្ ប្ តាង ពីអាា ា ីរមាន្ូរាខិច្ច  រាំណាខ់កាភក្ត្រៀូទញក្ហរុ្ភក្ៅសាោដ្ាំបល  វិ ិីីសាស្ត្រ រប្់ក្ូធាិ ីក្ត្កាយពីរាំណាខ់កាភរុោការក្ត្រៀូទញក្ហរុ ្ភ  រាំណាខ់កាភក្ត្រៀូទញក្ហរុ្ភផា ទ ភ់មារ់ក្ៅសាោឧទធរណ៍
 12. 12. II. អងាសហត៊ុ និងែេឹមសារ​ ថ្នការ្សាវ្ជាវ ខរណីាក្ូធាិ ីរាំណា ក្ដ្ឋយអាណររិខា ច្ុ ច្ក្ូលើយ  ការចាប់យខស្្ ប្ តាង ខ ន តា ដ្ាំណាខ់កាភទញក្ហរុ្ភផា ទ ភ់មារ់ (ច្ក្ូលើយរប្់ខលនខដី ច្ក្ូលើយរប្់ភារីមា េ ក្ទ រ សាខសី)
 13. 13. II. អងាសហត៊ុ និងែេឹមសារ​ ថ្នការ្សាវ្ជាវ ខរណីាក្ូធាិ ីរាំណា ក្ដ្ឋយអាណររិខា ក្ដ្ើូ បណ ដ ឹ  វ ិ ិីីសាស្ត្រ និ ការពិនិរយស្្ ប្ តាង បឋូ  វ ិ ិីីសាស្ត្រ ខ ន តា ការត្បូលភស្្ ប្ តាង ពីអាា ា ីរមាន្ូរាខិច្ច  រាំណាខ់កាភក្ត្រៀូទញក្ហរុ្ភក្ៅសាោដ្ាំបល  វ ិ ិីីសាស្ត្រ រប្់ក្ូធាិ ីក្ត្កាយពីរាំណាខ់កាភរុោការក្ត្រៀូទញក្ហរុ ្ភ  រាំណាខ់កាភក្ត្រៀូទញក្ហរុ្ភផា ទ ភ់មារ់ក្ៅសាោឧទធរណ៍
 14. 14. III. ការះិភាក្ាសលើលទធ្លថ្នការ្សាវ្ជាវ ច្ាំណ ុ ច្ខា ល ាំ ខ ន តា ការអនុិររ វ ិ ិីីសាស្ត្រ  ភាពច្ា្់ោ្់ ្ហការណ៍វ ាូួយវ ក្ូធាិ ី  ការត្បូលភស្្ ប្ តាង ក្ដ្ឋយភារីខលនខដី  រខក្ ើញនលិច្ាំណ ុ ច្វ ិ ិទទ  ការមានទាំនខ់ទាំន ភអ  ការបរ ់ ណបន និ ការអរ់ីមរ់ខ្ព្់  ជាំនញខ ន តា ការទាំនខ់ទាំន អនររបុរគភ
 15. 15. III. ការះិភាក្ាសលើលទធ្លថ្នការ្សាវ្ជាវ ច្ាំណ ុ ច្ខា ល ាំ ខ ន តា ការអនុិររវិ ិីីសាស្ត្រ  ិបបីូ៌ខ ន តា ការរ្់ក្ៅនិ ត្ាត្្័យទខ់ទ ភអ  ការ្ុាំការ្ហការណ៍ពីអាា ា ីរសារធារណៈ
 16. 16. III. ការះិភាក្ាសលើលទធ្លថ្នការ្សាវ្ជាវ បញ្ញ ា ត្បឈូខ ន តា ការអនុិររិ ិីី សាស្ត្រ  វ ិ ិីីសាស្ត្រ ភអ ណរកាភៈក្ទ្ៈូិនអាំក្ណាយ្ភ  ិបបីូ៌ខ ន តា ការរ្់ក្ៅក្ដ្ឋយណែខពីរ ា  ការ្ហការណ៍រប្់អាា ា ីរសារធារណៈ  ភាពូិន្ុី្ងា ែ ខ់រ ា អាំពីសា ា នភាពននិ ិទទទាំ ូលភ  ការណត្បត្បួភននអារូមណ៍រប្់ខលនខដី  ការូិនអនុក្ត្រោះពីជាំ ឺររារ
 17. 17. ក្្ច្ខរី្នាិដ្ឋ ឋ ន  ការក្ត្ជើ្ក្រ ី្ិ ិីីសាស្ត្រ ខ ន តា ការត្បូលភស្្ ប្ តាង ានត្រឹូត្រូិ ាន្រភ់ ភទធ្ភវ ិ ិជជមានវ និ វ បទវ ពិក្សាីន៍វ ដ្៏ភអ ្ត្មាប់ក្ូធាិ ីឬ្ិ្សក្ូធាិ ី និ អាខ្ិខាច្ាប់ត្រប់រ ា ។  ក្យើ អាច្វ យភ់វ ានវ ោ វ ច្ា្់វ អាំពីការក្ត្បើត្ា្់ិ ិីីសាស្ត្រ ណ្ែ រខស្្ ប្ តា ង ខ ន តា ិ ិទទរដ្ឋបបក្ិណីក្ៅងូត្បក្ស្ទននស្្ ដ តាង នីរិវ ិ ិីីននការពិនិ រយស្្ ប្ តាង ណដ្ភានខាំណរ់ខ ន តា ត្ខូនីរិិ ិីីរដ្ឋបបក្ិណី ច្ាំណ ុ ច្ខា ល ាំ នន កាវ រក្ត្បើត្ា្់វ ិ ិីីសាវ ស្ត្រ បញ្ញ ា ត្បឈូ ច្ាំណ ុ ច្រួរយខច្ិររទុខដ្ឋខ់ និ ត្ប ុ ត្បយ័រា និ ក្រភជាំហរខ ន តា វ ការបរ ់ ណបនវ ងូកាភៈក្ទ្ៈ្ ណដ្រ។
 18. 18. អនុសា្ន៍ ាក្រឿ ពិាខវ ្ត្មាប់ការ្ដភ់វ នលិវ អនុវ សា្ន៍ដ្៏ភអ ត្រឹូត្រូិ និ មាន្ច្ច ភាព ក្ដ្ឋយសារក្ហរុ្ភននក្ពភក្ិោ និ ទាំហាំវ ននវ ការវ ្ិខាវ ត្សាិត្ាិរប្់ ក្យើ ខ្ ្ តាាំ។ អនុសា្ន៍្ក្ េប៖  វ ិ ិីីសាស្ត្រ នីូួយទ ្ុទធវ ណរវ អាច្មានវ ច្ាំណ ុ ច្ិ ិជជមាន អវ ិ ិជជមាន និ បញ្ញ ា ត្បឈូក្រ ទខ្ ល ួន  ការ្ិខា និ ភទធ្ភននការ្ិខាក្នោះ ក្ត្បើាននិ មាន្ុពភភាពវ ណរវ ខ ន តា ិ ិទទវ ខ ន តា វ ខរណីវ ្ិខាវ ក្នោះបុក្ណា ណ ោះ
 19. 19. អនុសា្ន៍  ការ្ិខាវ បណនាូក្ទ រក្ភើវ ត្បធានវ បទវ ខា វ ក្ភើ ឬ ត្បធានបទត្បហាខ់ ត្បណហភ  ត្រូិវ យភ់វ ច្ា្់ពីក្រភការណ៍ននននស្្ ប្ តាង  វ ិ ិីីសាស្ត្រ ខ ន តា ការត្បូលភស្្ ប្ តាង រឺាវ ្ិភបៈ  ភាពបរ ់ ណបន និ ការ្ត្ូបងូកាភៈក្ទ្ៈ្ ណដ្រ  ្ិខាក្រ ន្ល ត្រ និ អស្ិិឌ្ឍខ្ ល ួនាត្បចាាំ
 20. 20. ឯខសារក្ោ  ក្្ច្ខដីក្្រើូនីរិរដ្ឋបបក្ិណី និពនធក្ដ្ឋយសាត្សា រ ចារយ ណ ល ូលរ ៉ា រលយ ល ហុីរ៉ាល ក្ាោះពុូា ក្ភើខទី៥ ឆ្ ា ាំវ ២០១១  ត្ខូរដ្ឋបបក្ិណីននត្ពោះរាណាច្ត្ខខូ ព តាាឆ្ ា ាំ ២០០៧  ក្្ ិនីរិស្្ ប្ តាង ក្រ បក្រ ក្ដ្ឋយក្ោខសាត្សា រ ចារយ អុិន បលផា ឆ្ ា ាំ២០១៦  ត្ខូត្ពហមទណ ឌ ននត្ពោះរាណាច្ត្ខខូ ព តាា ឆ្ ា ាំ២០០៩  ត្ខូនីរិិ ិីីត្ពហមទណ ឌ ននត្ពោះរាណាច្ត្ខខូ ព តាា ឆ្ ា ាំ២០០៧  ត្ខូនីរិិ ិីីរដ្ឋបបក្ិណីននត្ពោះរាណាច្ត្ខខូ ព តាា ឆ្ ា ាំ២០០៦  ត្ខូរដ្ឋបបក្ិណី ភារ១ ដ្ភ់ ភារ៦ ក្ាោះពុូាក្ៅខ ន តា ណខ្ូីន ឆ្ ា ាំ២០១២  ក្្ ិក្ៅនីរិការែខិច្ច សាត្សា រ ចារយ ក្ូធាិ ីក្ហ បលរ ៉ា ឆ្ ា ាំ្ិខា២០២០ - ២០២១  ក្ូក្រ នភារ២ ត្ខូរដ្ឋបបក្ិណី និ ត្ខូនីរិិ ិីីរដ្ឋបបក្ិណី ្ូិទធ្ភរប្់ រក្ត្មា អស្ិិឌ្ឍន៍ត្បព័នធច្ាប់ និ រុោការ ត្ខ្ួ យុររិីូ៌  ឯខសារក្ភើបណា ដ ញបណា ណ ភ័យក្អែិច្ត្រូនិច្ អុីនី័រណិរក្្ស ទក្ទ រ
 21. 21. ្ល ូក្ររពណែល អាំណររុណ! ្ល ូអក្្ជ ើញមាន្ាំណ ួ រ

Notas del editor

 • 特殊字体:李旭科毛笔行书
 • 特殊字体:李旭科毛笔行书
 • 特殊字体:李旭科毛笔行书

×