Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

การเขียนโปรแกรมภาษา

471 visualizaciones

Publicado el

การทำสไลด์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

Publicado en: Software
  • Sé el primero en comentar

การเขียนโปรแกรมภาษา

  1. 1. การเขียนโปรแกรมภาษา
  2. 2. ภาษาคอมพิวเตอร์ เป็นภาษาที่ใช้สื่อสารสั่งคอมพิวเตอร์ให้ทางานตามต้องการ โดยระยะแรกใช้รหัสตัวเลขฐานสอง ได้แก่ 0 และ 1 อย่างที่มีการพัฒนาใช้ภาษาอังกฤษเป็นรหัสแทนตัวเลขฐานสอง ซึ่งเรียกรหัสนี้ว่า “นีโมนิก”
  3. 3. ชนิดของภาษาคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งเป็นภาษาระดับต่า และภาษาระดับสูง โดยภาษาระดับต่าไม่สามารถสื่อความหมายได้ แต่ภาษาระดับสูงสามารถ เลือกภาษาได้ใกล้เคียงกับภาษาของมนุษย์จึงพอจะคาดคะเนความหมายได้
  4. 4. ประเภทของประโยคในภาษาคอมพิวเตอร์ ประโยคในภาษาคอมพิวเตอร์มี 5 ประเภท ดังนี้ 1. ประโยคที่ใช้ในการระบุตัวแปร 2. ประโยคที่ใช้ในการอ่านหรือแสดงผลลัพธ์ 3. ประโยคควบคุม 4. ประโยคที่ใช้ในการคานวณ 5. ประโยคที่ใช้บอกจบการทางาน
  5. 5. ประเภทของการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมในการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์แบ่งได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ - การเขียนโปรแกรมเชิงโครงสร้าง - การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ - การเขียนโปรแกรมแบบจินตภาพ
  6. 6. ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของแต่ละภาษามีขั้นตอนเหมือนกัน ดังนี้ 1. วิเคราะห์สิ่งที่ต้องการ 2. วิเคราะห์รูปแบบของผลลัพธ์ 3. วิเคราะห์ข้อมูลนาเข้า 4. วิเคราะห์ตัวแปรที่ใช้ 5. วิเคราะห์วิธีการประมวลผล
  7. 7. ขั้นตอนการพัฒนา โปรแกรม 6. ออกแบบผังงาน 7. การเขียนโปรแกรม 8. การทดสอบและแก้ไขโปรแกรม 9. ทาเอกสารและบารุงรักษาโปแกรม

×