Publicidad
Így szerezz versenyelőnyt a piacon cobotokkal
Próximo SlideShare
I. Magyar Ipari Célgep Nagydíj 2021 katalógusI. Magyar Ipari Célgep Nagydíj 2021 katalógus
Cargando en ... 3
1 de 1
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Így szerezz versenyelőnyt a piacon cobotokkal

  1. TechMonitor 2022. december 46 www.techmonitor.hu A TUDÁS T&M AUTOMATIZÁLÁS Az egész világon tapasztalható munkaerőhiány a ma- gyar ipari vállalkozásokat is súlyosan érinti. A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Gazdaság- és Vállalko- záskutató Intézetének felmérése szerint 2021-ben a válaszadók 69%-a tapasztalt munkaerőhiányból származó nehézségeket. 1. Termelékenység fokozása A gyártósor velejárója, hogy rengeteg monoton feladatot kell elvégezni, ami gyakran nehéz tárgyak mozgatásával és ergonómiailag megterhelő mozdulatokvégrehajtásávaljár.Amunkavállalófolyamatosankivantévea sérülésveszélyének,avállalkozáspedigamunkaerőkiesésénekésazebből fakadó változó minőségű termékeknek. A cobotokat pontosan az ilyen feladatok automatizálásra tervezték. A Kassow KR1018 cobot például 18 kg-ot képes megmozgatni, és a 7 szabadságfokú tengelyeinek köszönhe- tően a mozgása képes leutánozni az emberi kar mozgását – akár még a sarkokmögéisképesbenyúlni–ezértegyarántideálisnagyérzékenységet kívánó (pl.: csavarozás, címkézés, adagolás) és erőigényes feladatok (pl.: raklapozás, pick&place) ellátására. 2. Munkahelyi elégedettség növelése Habár a „robotok elveszik a munkahelyeinket” vélekedés még most sem tűnt el teljesen a köztudatból, az automatizációnak nem feladata, hogy lecserélje a humán munkaerőt, inkább nagyobb szabadságot biztosít szá- mukra, hogy azokkal a kreativitást igénylő feladatokkal foglalkozzanak, amikben az emberek még mindig felülmúlják a robotokat. Ennek a hosszú távú hatásai között a nagyobb munkahelyi elköteleződés és az elégedet- tebb alkalmazottak említhetőek. 3. Nincs több hiba Számoskutatásfoglalkozikazemberihibaforrásokkalésazokelkerülésével, különösen gyártási területen. A stressz és az időnyomás, a monotonitás, a túl nehéz feladatok és a túl komplex rendszerek kényszerű velejárói a leg- többgyártósornak,azonbanilyenkörülményekközöttazemberimunkaerő természetéből fakadóan nem képes állandó minőségű munkavégzésre. A gépek egyik legnagyobb előnye az emberekkel szemben, hogy követke- zetesen és pontosan ugyanazt a minőséget tudják produkálni újra és újra. Ahogyemlítettük,afogyasztóimagatartásdrasztikusváltozásaajavakminél olcsóbb,minőségibb,sokszínűbbésfenntarthatóbbelőállításátkövetelimeg, ésennekteljesítésébenacobotokhatalmasszerepetjátszhatnak. 4. Bármikor átalakítható gyártási folyamatok A gazdasági bizonytalanság és a kiszámíthatatlan fogyasztói trendek meg- nehezítik a gyártók számára, hogy tudják, mit, mikor, hol és milyen men�- nyiségben kell gyártaniuk. A cobotok rugalmasságot biztosítanak a termelés növeléséhez vagy csökkentéséhez a keresletnek megfelelően, és gyorsabb terjeszkedést tesznek lehetővé új piacokon. Bármilyen feladatot el tudnak végezni a hegesztéstől és teszteléstől kezdve a minőség-ellenőrzésen át a polírozásig. A Kassow cobotok még a nehéz és több alkatrészből álló anyag- mozgatástisképesekautomatizálni,anélkül,hogymindezapontosságrová- sáramenne.Máregyetlencobotalkalmazásaisteljesenátalakíthategygyár- tási folyamatot, hiszen szükség esetén programozható és átcsoportosítható több feladat elvégzésére is. Kompaktak, könnyűek, és az alapterület vagy a meglévőcelláknagyobbátalakításanélkülképesekfeladatotváltani. www.boschrexroth.hu Így szerezz versenyelőnyt a piacon cobotokkal Az emberek és a cobotok együttműködése a kis- és középvállalkozások számára is meghozhatja a várt áttörést, ha termelékenységről van szó. Az 1946 és 1964 között született„Baby Boomer” generá- ció napjainkban szivárog el a munkaerőpiacról, és jelen- tős betöltetlen űrt hagy maga után, miközben a fogyasz- tói kultúra erősödése megállíthatatlanul tör előre. A piac jobb minőséget, szélesebb termékpalettát és azonnali rendelkezésre állást követel – mindezt fenntartható módon és alacsonyabb áron. Ez már önmagában is komoly kihívás a gyártók számára, de ezt még súlyosbítja a kiszámíthatatlan gazdasági helyzet, az energiaválság és egy éppen csak magunk mögött hagyott pandémia. Hogyan lehet ilyen helyzet- ben továbbra is jó megtérüléssel rendelkező gyártósort üzemeltetni? A válasz az automatizációban keresendő. Cobotok vagy robotok? Aki nem hallott még a cobotokról, annak az ipari robo- tok hallatán a nagy, robusztus ipari gépek jutnak eszébe, amiknek fix helyük van a gyárban, alapvetően mindig ugyanazt a munkát végzik, és (általában) meghatározott minőséget szállítanak. Más szóval nagy tételben, de csak kis számú variációt képesek előállítani, tehát olyan felada- tokellátásáraalkalmasak,amikhosszúideigbiztosannem változnak. Ez a kis- és középvállalkozások számára gyak- ran szükségtelen vagy épp megfizethetetlen. Azonban ez nem azt jelenti, hogy ők nem élvezhetik az automatizá- lásból fakadó előnyöket, sőt a cobotok új generációjának köszönhetően egy sokkal rugalmasabb és hatékonyabb gyártási környezetet teremthetnek maguknak. Nézzük, milyen szempontok mentén illeszthetőek be a cobotok akár egy kisebb műhely gyártósorába is tökéletesen.
Publicidad