Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Gymnasieingengör Intyg

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

Gymnasieingengör Intyg

  1. 1. Nr. 015, I T-konventet UTB]I]t]DN]IN$GSBEVTS GymmasfefmgeqJör TELETEKIIIK har tilldelats: CHRISTERPALMEN 741215-4911 KURS Datakunskap Företagsekonomi Miljö- och säkerhetskunskap Projektarbete Industriell elektronik Mätteknik Reglerteknik Styrteknik Elektroniksystem Elkraftsystem Telekommunikation Datorteknik Maskinteknik P, , ,A, Å!åt*l'1Y,4#,keu{<---^ Rektor BETYG G 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3 3 KURSANSVARIG Lennart Nilhov Hans Höglund Göran Eriksson Lennart Nilhov Lennart Nilhov Lennart Nilhov Göran Erikssson Lars-Åke Andersson Lennart Nilhov Göran Eriksson Göran Eriksson Lennart Nilhov Clas Rinaldo Lars Kaggskolan, Kalmar 1995-06-09
  2. 2. Gymnasieingenjör - Teleteknik 94-05-24 Utbildningen ska ge eleven kompetens som motsvarar grundläggande yrkeskrav inom det teletekniska området i dagens och framtidens system. Kraven skall omfatta funktion, kon- struktion, installation, drift och underhåll av teletekniska system. AIlmänna ämnen Datakunskap, 30 tim Kursen ska utveckla elevens kunskap om den generella datorns uppbyggnad, funk tion och ope- rativsystsemets uppgifter samt utveckla elevens ftirdigheter i att använda en kvalificerad person- dator. Företagsekonomi, 4 0 tim Kursen ska ge eleven en bred orientering i ämnet. Bland annat ska eleven fä kun- skaper om foretagsformer, organisationsprinciper, administration, budgetering, finansiering, redovisning, marknadsforing samt forsäkringsfrågor. Eleven ska även fä kunskaper om kostnads- och intälctsanalyser samt kunna upprätta investeringskal§ler. Miljö- och srikerhetskunskap, 40 tim Kursen ska ge eleven grundläggande kunskaper om ekologiska samband och påvisa konsekvenserna av miljöstörande verksamhet. Projektarbete, 30 tim Eleven ska genomfora en arbetsuppgift som ett avgränsat projekl. Projektet ska ha ett branschtekniskt och ingenjörsmässi$ innehåll. Om möjligt ska projektet vara forlagt till en arbetsplats inom industrin eller forvaltning. Maskinteknik, 30 tim Kursen ska ge kunskaper om sammansatta maskinelement, pumpar, fläktar, turbiner, transport- anordningar och energipro duktionsanläggningar. Eltekniska ämnen Industriell elektronik, 40 tim Eleverna ska fä kunskaper om elektroniska komponenter, byggblock och tillämpningar. de ska även fä kunskaper om analys av forstärkarkopplingar, enklare elektroniksystem, kraftelektroniska komponenter, switchande strömforsörjningskomponenter och kun- skaper om bestämmelser och utrustningsstandarder angående elsäkerhet. Mdtteknik, 30 tim Eleverna ska fä kunskaper om hur universalinstrument och oscilloskop används i olika mättekniska tillämpningar. Dessutom ska kunskaper ges om givare for mätning av icke elektroniska storheter och kannedom om databussinstrument och virtuella instrument samt hur datasystem kan användas for insamling och bearbetning av mätdata.
  3. 3. Reglerteknik, 40 tim Kursen ska ge eleven kunskaper om reglertekniska grundbegrepp och principer, om tillstånds- beskrivningar samt om återkopplade system, stabilitetssystem och kompensering. Dessutom ska kursen ge kunskaper om användning av datorer for reglertekniska simuleringar och beräkningar samt for styrning av reglersystem. surteknik,30 tim Kursen ska ge eleven kunskaper om styrtekniska grundbegrepp och problemställningar, såväl kombinatoriska som sådana av sekvenskaraktär samt ge kännedom om komponenter och fun- damentala byggblock. De ska även få kunskaper om funktionen hos programerbara styrsystem (PLC) samt fiirdigheter i användning av sådana. Teletekniska ämnen Datorteknik, 120 tim Kursen ska ge kunskaper om hur datorer fungerar. Grundläggande kunskaper ges om datorns huvuddelar och arbetssätt. Kursen ger kunskaper om enchipsdatorer, kortdatorer och persondatorers uppbyggnad, funktion, installation, programmering och användning' Kursen skll ge g.r"r.1iu kunskaper om de begrepp och den terminologi som gåller inom ämnesområdet. Kursen skall ge grundlaggande fiirdigheter när det gäller asynkron kommu- nikation. Vidare skall kursen mera översiktligt behandla synkron kommunikation. Kursen ska ge grundläggande kunskaper om programmeringsmetodik och programering i hÖgnivåspråk. Elektroniksystem, 80 tim Kursen ska utveckla elevens kunskaper om teletekniska byggblock och om användning av bland annat operationsforstärkare, forstärkare klass d B och C, aktiva och passiva filter. Eleven ska även fä kunskap om dataöverfloring, användning av publika telekommunika- tionsnät samt utvecklingstrender inom elektronikområdet. Kursen ska ge kunskaper om modern pulsteknik samt om konstruktion och simulering av enklare digiåla och analoga system. Kursen ska ge kunskap om stabilitetskriterier for forstärkare. Kursen ska ge kunskaper om halvledarminnen och programmerbara logiska kretsar. Telekommunikation, 9 6 tim Kursen skall ge grundläggande kunskaper i informationsöverforing via kabel, optisk fiber och radiovågä. sa-t g" goa kännedom om de vanligast lorekommande telekommunikations- och radiosystemen. Elkraft, 40 tim Kursen skall ge en översikt av det elkrafttekniska området samt ge grundkunskaper om konstruktion och användning av de vanligaste elkrafttekniska utrustningarna. Kursen skall även ge information om gällande foreskrifter och bestämmelser inom det elkraft- tekniska området.

×