Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
Self Managing Leadership (SML)
Ch ng trình Phát tri n b n thân và kĩ năng Lãnh đ oươ ể ả ạ
dành cho các nhà Lãnh đ oạ
H c ...
sáng l p và phát tri n gi ng d y t i Trung tâm UNESCO giáo d c qu c tậ ể ả ạ ạ ụ ố ế (www.ucie-life.com) t năm 2006 t i Hà...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

13 march 2012_self_managing_leadership_seminar_16-18_mar_2012.vn_

Quản lý bản thân

  • Inicia sesión para ver los comentarios

  • Sé el primero en recomendar esto

13 march 2012_self_managing_leadership_seminar_16-18_mar_2012.vn_

  1. 1. Self Managing Leadership (SML) Ch ng trình Phát tri n b n thân và kĩ năng Lãnh đ oươ ể ả ạ dành cho các nhà Lãnh đ oạ H c cách T n d ng L i th c a B n và nh ng Ng i quanh b nọ ậ ụ ợ ế ủ ạ ữ ườ ạ Self Managing Leadership (SML) là m t trong nh ng khoá đào t o v kĩ năng lãnh đ o thành công nh t trên thộ ữ ạ ề ạ ấ ế gi i dành cho các nhà Lãnh đ o, Quan ch c Chính ph và nh ng Chuyên gia trên toàn c u. Đã có trên 100,000ớ ạ ứ ủ ữ ầ h c viên và 20,000 lãnh đ o c p cao t i 56 n c đã tham gia h c cách đánh giá l i ph ng th c qu n lí c a họ ạ ấ ạ ướ ọ ạ ươ ứ ả ủ ọ thông qua khóa h c SML.ọ Khóa h c nh n m nh các khía c nh v cá nhân và gi a các cá nhân v i nhau c a vi c lãnh đ o và cung c p m tọ ấ ạ ạ ề ữ ớ ủ ệ ạ ấ ộ khuôn kh cho vi c phát tri n nh ng k ho ch ho t đ ng cá nhân đ nâng cao ch t l ng công vi c và phátổ ệ ể ữ ế ạ ạ ộ ể ấ ượ ệ tri n kh năng lãnh đ o.ể ả ạ Nh ng nguyên t c chính c a khoá h c:ữ ắ ủ ọ - Đi u c t y u là ph i h c cách qu n lí b n thân chúng ta - nh ng suy nghĩ, thái đ , c m xúc và hành vi c aề ố ế ả ọ ả ả ữ ộ ả ủ chính ta đ có th lãnh đ o ng i khác m t cách đáng tin c y;ể ể ạ ườ ộ ậ - Kh năng lãnh đ o ng i khác c a chúng ta tuỳ thu c vi c chúng ta hi u rõ bao nhiêu v nh ng ng i đó;ả ạ ườ ủ ộ ở ệ ể ề ữ ườ - Kh năng th u hi u và d n d t ng i khác ph thu c tr c ti p vào vi c chúng ta hi u rõ b n thân và có khả ấ ể ẫ ắ ườ ụ ộ ự ế ệ ể ả ả năng t p trung t t đ n m c nào.ậ ố ế ứ M c đích và m c tiêu -ụ ụ giúp các nhà lãnh đ o:ạ - H c cách tr thành nhà lãnh đ o sáng su t h n qua vi c nâng cao hi u bi t v ng i khác và chính b n thânọ ở ạ ố ơ ệ ể ế ề ườ ả mình; - Hi u đ c nh ng nguyên t c chính và th c ti n trong vi c phát tri n văn hoá có ch t l ng và đ i m i trongể ượ ữ ắ ự ễ ệ ể ấ ượ ổ ớ t ch c c a h ;ổ ứ ủ ọ - Phát huy kh năng suy nghĩ b ng cách nâng cao nh ng kĩ năng ch ch t nh quan sát và phân tích, t p trungả ằ ữ ủ ố ư ậ và ra quy t đ nh, và gi i quy t v n đ m t cách tích c c/sáng t o;ế ị ả ế ấ ề ộ ự ạ - Phát tri n t m nhìn t ng th h n v tình th hi n t i và hi u rõ h n m c đích công vi c c a h ;ể ầ ổ ể ơ ề ế ệ ạ ể ơ ụ ệ ủ ọ - Hi u rõ h n cách th c làm th nào đ phát tri n, đ ng viên, và đánh giá nhân viên;ể ơ ứ ế ể ể ộ - Làm rõ đi m tr ng tâmể ọ c a h trong cu c s ng, m c đích và giá tr c a h , và tr nên ‘kiên đ nh n i t i’;ủ ọ ộ ố ụ ị ủ ọ ở ị ộ ạ - Ki m soát t t h n cuể ố ơ c s ng c a h và thôi không đ l i cho ng i khác ho c cho hoàn c nh;ộ ố ủ ọ ổ ỗ ườ ặ ả - Hài hoà và cân b ng nh ng u tiên và trách nhi m khác nhau trong cu c s ng.ằ ữ ư ệ ộ ố - Có đ c m t ph ng pháp t duy h u hi u trong m i đ a h t c a đ i s ngượ ộ ươ ư ữ ệ ọ ị ạ ủ ờ ố Gi ng viên: Frederic Labartheả Ông Frederic Labarthe là chuyên gia giáo d c v các lĩnh v c tinh th n và phát tri n con ng i, k năng s ng,ụ ề ự ầ ể ườ ỹ ố ngh thu t s ng…, là gi ng viên duyệ ậ ố ả nh t đ c H c vi n lãnh đ o Oxford c p gi y phép gi ng d y khoá h c vấ ượ ọ ệ ạ ấ ấ ả ạ ọ ề k năng lãnh đ o SML t i Vi t Nam. Ông cóỹ ạ ạ ệ h n 15 năm kinh nghi m nghiên c u và gi ng d y trong lĩnh v cơ ệ ứ ả ạ ự Qu n lí B n thân, Phát tri n Con ng i, Kĩ năng Lãnh đ o, ngh thu t S ng, kĩ năng Giao ti p, kĩ năng Làm vi cả ả ể ườ ạ ệ ậ ố ế ệ nhóm, K năng qu n lý th i gian. Ông có nhi u năm kinh nghi m làm vi c t i nhi u n c trên th gi i, bao g mỹ ả ờ ề ệ ệ ạ ề ướ ế ớ ồ Anh, Pháp, Th Nhĩ Kỳ, Kuwait, Sri Lanka, n Đ và h n 10 năm kinh nghi m t i Vi t nam. Ông là ng i đ ngổ Ấ ộ ơ ệ ạ ệ ườ ồ
  2. 2. sáng l p và phát tri n gi ng d y t i Trung tâm UNESCO giáo d c qu c tậ ể ả ạ ạ ụ ố ế (www.ucie-life.com) t năm 2006 t i Hàừ ạ n i.ộ Th i gian:ờ 3 ngày: 16,17 và 18 tháng 3, t 8h30 đ n 17h30ừ ế Đ a đi mị ể d ki n:ự ế Công ty VietnamBiz, C7 Lô D6 khu ĐTM C u Gi y, Đ ng Tr n Thái Tông (Nguy n Phong S cầ ấ ườ ầ ễ ắ kéo dài cũ), C u Gi y, Hà N iầ ấ ộ Chi phí cho khóa h cọ : US$ 200 (3.990.000 vnd) cho 15 thành viên đăng ký đ u tiên;ầ US$ 230 (4.500.000vnd) cho 15 thành viên đăng ký sau Đăng ký: b ng cách đi n theo form đ ng link d i đây ho c g i sằ ề ở ườ ướ ặ ọ ố 0973929950 (V ng)ươ https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dEZIbW5QcVVQS3kwd1VyRy1sNk9idUE6MQ Đ đ m b o ch t l ng c a khóa h c, chúng tôi ch gi i h nể ả ả ấ ượ ủ ọ ỉ ớ ạ t i đa 30 h c viênố ọ cho m i khóa h cỗ ọ

×