Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Baraja de la Metacognición (gallego)

Baraja de la metacognición (taxonomía de Bloom)
https://www.agorabierta.com/2017/01/baraja-la-metacognicion/

Libros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
  • Sé el primero en comentar

Baraja de la Metacognición (gallego)

  1. 1. Baralla da Metacognición
  2. 2. Do you know it? Writeitasa recipe Can itbeimproved?Isit affected bychanges?Whatareits benefits?Reflect Question everything. What?Who?Where? Imaginewhatwillhappen next? Predictfacts. Justifythem Based on a question,propose5lear- ning actions(starting from thesimples to themostcomplex)and sharethem withyourclassmate. Agreeon oneand shareitwiththe restoftheclass Based on a question,shareyour threemain reasons,ideas,methods, etc. How can theybeverified to betrue? Whatif…? …theEarthwassquare? …therewerestilldino- saurs? Classify,categorizeand/or groupupideas/concepts Say3 differentlearning actions thatyou haveaccomplished outsi- detheclassroom Describetheprocessfollowed to find a solution Developa product Axuda á túa comunidade.Imaxi- na ou inventa unha solución ao seu problema. Sábescho? Escríbeoenformaderecei- Podemosmelloralo?Aféctanlleoscam- bios?Quebeneficiosachegan? Cuestionatodo.Que?Quen?Como? Onde? Imaxinaquesucederá.Anticipa feitos.Xustifícao. Apartirdunhapreguntapropón5pen- samentosdesinxelosadifícilesecomén- taoscoteucompañeiro.Poñédevosde acordonalgúnecompartilocoresto Comparteastúastresprincipaisrazóns, ideas,métodos,etc.Apartirdunhapre- guntadada:Comopodemosverificarque écerto? Imaxinaquees...Quepensaríansobre...? Ese...?ATerrafosecadrada?Existisen aíndaosdinosauros? Clasifica,categoriza,agrupaideas, conceptos. Quepodería ser...?Percorrea túa mentepara darlleoutra oportunidade a un concepto ou idea,eimaxina outra utilidadepara ela. Dime3 aprendizaxesque lograchesfóra da aula. Describeo proceso quese- guichespara atopara so- lución. Emprendeedesenvolveun produto.
  3. 3. Propose5differentsolutionsfor a problem and,in pairs,analyse, justify,orderand reflectupon Predictwhatwill happen next. Amplía asposibilidadesecom- parte4 posiblesutilidadesdo elemento central.Xustifica. Playa gameofdominoesusing a setofquestionsand answers you havepreviouslyelaborated Whathaveyou learnttoday? Think back on whathasbeen thekeyidea learnttodayin class Match,compareand analyseeach elementand justifywhichoneis notnecessary Connectideasderived from a key word.Exploreand sharethem Thispack ofcardscontains5categoriesaccording to thedifferent learning actions: UNDERSTANDING involvestheconstruction ofme- aning through interpretation,the classification of an eventoridea,the conclusion orsummary of thatidea. APPLYING something already learntinvolvesin- ferring and connecting with otherlearning expe- riencesaswellassharingthem withyourclassma- teswith the aim offinding a solution to a pro- blem.It means executing,implementing,sharing and using something alreadylearn ANALYZING.When we analyse something,we de- constructitsmeaning into smallerunits,thusun- derstanding them separately as well as the way theyconnectto build thatcomplex structure.This isdone through mind mapsand differentgraphs, dialogictalksand debates. EVALUATING involves developing our critical skills through reviews,interventions,re-makings, testsor publications,which allow usto organize ourwayofthinking and making itvisiblewithout interferences. CCREATING involves achieving thatdifferentele- mentsgenerate an intelligentconstruction,cohe- rentand organised,so itfulfilsitsfunction. Use thispack ofcardsasa guide to create class learning activities thatdevelop criticalthinking and creativity,thuscontributing to making them visible Think backwards.Ifwehave thesolution,whatisthe problem? Pensa ao revés.Setemosesta solución,Calfoio problema? Expón 5posiblessoluciónsa un problema een parella:analiza, xustifica,ordena ereflexiona. Predicirquesucederá a conti- nuación. Compara 4 elementosexustifica osseusparecidoseassúasdife- renzas. Queestá a suceder?Inicia un faladoiro dialóxico costeus compañeiros. Xoga unha partida deDominó. Pero nesta ocasión con preguntas erespostasqueelaborachespre- viamente. Queaprendicheshoxe?Rememo- ra con quechequedachesda lección do día. Desenvolveun problema a partires do contido a tratarcun compa- ñeiro,para queoutra parella o resolva.Poñeren común. Relaciona,contrasta eanaliza cada un doselementosexustifi- ca calsobra. A partirdunha palabra claveco- necta ideasrelacionadaspara ex- plorarepoñeren común. Regrasdoxogo Nestabarallaatoparás5tiposdecartasclasificadasenfuncióndaacción deaprendizaxequeimplican: COMPRENDER:supónunhaconstrucióndesignificadoapartirdunhainter- pretación,clasificacióndunsucesoouunhaidea,unhaconclusiónouresumo damesma. APLICAR:aplicaralgoxacomprendidopreviamente,supónrealizarinferen- ciaseconexiónsconoutrasaprendizaxesepoñeloencomúnparaquetra- ballenconxuntamentenasolucióndunproblemaoucomorespostaoudes- empeñodealgo.Implicasaberexecutar,implementar,compartir,eutilizaro queseaprendeu. ANALIZAR:candoanalizamosalgoestamosdeconstruíndooseusignifica- docompletoenunidadesmáispequenas,permitíndonoscomprendercada unhadelasdemaneiraseparadaevercomoseconectanparaconstruíresa estruturacomplexa.Facémoloatravésdemapasmentaisediagramasde diversaíndole,faladoirosdialóxicosedebates. AVALIAR:desenvolveronosocriterioatravésderevisións,participacións, probaseensaiosoupublicaciónsquenospermiteorganizaranosaformade pensarparafacelavisibleseninterferencias. CREAR:lograrquediversoselementosformenunhaconstruciónintelixente encorpoeforma,coherenteeorganizadadetalxeitoquecumpraasúafun- ción.Éoquefacemosaocrearunnovoproduto. Guíateporestabarallaparapropoñeractividadesnaaulaquedesenvolvan opensamentocríticoeacreatividadefacéndoosvisibles. Comprender Aplicar Analizar Crear Avaliar
  4. 4. Creada por Clara Cordero @AgoraAbierta www.agorabierta.com

×