Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna Roig

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 23 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a 2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna Roig (20)

Anuncio

Más de Creu Roja a Catalunya (20)

Más reciente (20)

Anuncio

2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna Roig

 1. 1. “ La Creu Roja al costat de les persones grans. Experiències i reptes de futur” 2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya “ La nostra intervenció al costat de la gent gran en el context actual” Girona, 20 Gener 2011
 2. 2. La Missió “ Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits estatal i internacional a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, realitzades essencialment per voluntariat.” La Visió “ La Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals”
 3. 3. <ul><li>Marc </li></ul>
 4. 4. <ul><li>CONTEXT </li></ul><ul><li>Envelliment de la població </li></ul><ul><li>Marc actual de crisi econòmica </li></ul><ul><ul><li>562.673 aturats/ades a Catalunya ( gener 2011, Generalitat de Catalunya) </li></ul></ul><ul><ul><li>Taxa d'atur a Catalunya: 17,41% ( EPA, 3er trimestre de 2010). </li></ul></ul><ul><ul><li>Prop del 20% de la població catalana es troba en risc d'exclusió social. </li></ul></ul><ul><ul><li>Prop de 40.000 famílies catalanes han perdut casa seva en execucions hipotecàries ( Informe UGT, UCC, ADICAE, setembre 2010). </li></ul></ul><ul><ul><li>25.000 famílies catalanes viuen amb menys de 400€ al mes amb la Renda Mínima d’Inserció ( RMI). </li></ul></ul><ul><ul><li>1.292.300 llars tenen tots els membres a l’atur arreu de l'Estat. </li></ul></ul><ul><li>Desenvolupament de la llei d’autonomia persona i d’atenció a la dependència i la nova llei de serveis socials </li></ul><ul><li>La pobresa genera major exclusió social i incrementa el deteriorament dels vincles i relacions entre persones i comunitats. Les persones pobres tenen un menor capital associatiu i menor capital relacional (menys activitats d’oci, pèrdua relacions habitual...) ( FOESSA) </li></ul><ul><li>Deteriorament situació econòmica i vital de moltes persones grans, al haver que fer front responsabilitats dels fills ( Propostes del Tercer Sector d’Acció Social per a una Estratègia d’Inclusió Social. 2020 a Espanya) </li></ul>
 5. 5. La Missió La Visió Taxa de risc de pobresa Nº pobres del colectivo/ total colectivo Dades INE
 6. 6. La Missió La Visió Evolució del risc pobresa Dades INE
 7. 7. La Missió La Visió “ La Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals” <ul><li>Mostra enquestada: persones grans de 62 anys o més, beneficiàries d’algun projecte de Creu Roja d’ajut a domicili complementària de Catalunya. </li></ul><ul><li>Total enquestats: 621 </li></ul><ul><li>Desestimats per no complir els criteris d’edat: 33 </li></ul><ul><li>Total mostra analitzada: 588 (94,7% de la mostra). </li></ul>1. Mostra estudiada 2. Perfil de la mostra Segons la representació territorial Dels 588 enquestats, més de la meitat corresponen a la província de Barcelona (53%). La resta es reparteixen, en mesures similars, entre Girona (19%), Lleida (17%) i Tarragona (11%). Estudi sobre l’impacte de la crisi en la gent gran
 8. 8. La Visió “ La Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals” Segons el gènere . Segons edat Estudi sobre l’impacte de la crisi en la gent gran Mitjana d’edat: Homes 80,25 Dones: 82,20
 9. 9. La Missió La Visió Segons el tipus de convivència Estudi sobre l’impacte de la crisi en la gent gran 70,8% persones viuen soles
 10. 10. La Missió La Visió Estudi sobre l’impacte de la crisi en la gent gran 3. Resultats de l’enquesta A) Pel que fa a la pregunta “ A causa de la crisi, ha hagut d’ajudar algun familiar? ” 22,1% han ajudat a algun familiar
 11. 11. La Missió La Visió Estudi sobre l’impacte de la crisi en la gent gran 3. Resultats de l’enquesta B) Pel que fa la segona pregunta, “ A causa de la crisi, la seva economia s’ha vist afectada? Respongui: gens, poc, una mica, bastant o molt ” 68,5% afectats per la crisi en diferents graus
 12. 12. La Missió La Visió Estudi sobre l’impacte de la crisi en la gent gran 3. Resultats de l’enquesta C) Pel que fa la tercera pregunta “ A causa de la crisi, ha hagut de demanar o contractar algun servei perquè l’ajudin? ” 27,9% han demanat ajut extern Tipus de suport sol·licitat 100 TOTAL SERVEIS 14,6 Altres 18,2 Suport fora del domicili (gestions, compres, etc) 32,0 Suport dins del domicili (neteja, bugaderia) 35,2 Suport a la persona (higiene personal, activitats de la vida diària, àpats) % Àrees
 13. 13. La Missió La Visió Estudi sobre l’impacte de la crisi en la gent gran 3. Conclusions <ul><li>Podem afirmar que les persones grans també estan vivint directament les conseqüència de la crisi econòmica (68,5% dels enquestats) </li></ul><ul><li>Les persones grans esdevenen agents de suport per la família (22,1% dels enquestats) </li></ul><ul><li>La crisi ha fet canviar la xarxa de suport que rebien les persones grans i ha generat una major necessitat de suport extern </li></ul>
 14. 14. La Missió La Visió Estudi sobre l’impacte de la crisi en la gent gran 3. Conclusions (2) <ul><li>“ Resultats interpretats en clau i de: </li></ul><ul><ul><li>Envelliment actiu: “el paper de les persones grans com a ciutadans i ciutadanes que aporten valor a la nostra societat.” </li></ul></ul><ul><ul><li>P erspectiva de gènere: Els familiars, normalment filles, han reduït el seu suport com a cuidadors no professionals, degut a l’efecte “ treballador afegit” que s’origina davant la pèrdua d’ocupació del sostenidor de la llar per compensar l’impacte econòmic. Posant de manifest la manca de corresponsabilitat entre homes i dones en la cura familiar. </li></ul></ul><ul><li>Institut de l’Envelliment UAB </li></ul>
 15. 15. 2. Creu Roja al costat de les persones grans VBellesa Activa
 16. 16. <ul><li>Objectiu General </li></ul><ul><li>Ser cada cop més a prop de les persones a través de la xarxa de voluntariat per promoure un envelliment actiu, participatiu i autònom. </li></ul><ul><li>   </li></ul><ul><li>Objectius Específics </li></ul><ul><li>Se centren en tres aspectes fonamentals: </li></ul><ul><ul><li>Promoure la xarxa social entre les persones grans i la seva comunitat i entorn. </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoure l’envelliment actiu. </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoure l’autonomia i independència de les persones grans. </li></ul></ul><ul><li>Metodologia </li></ul><ul><li>Atenció integral i adaptant-nos a les necessitats canviants . </li></ul><ul><li>Des de la proximitat de les xarxa territorial de les assemblees locals/comarcals </li></ul><ul><li>Actualment en el marc de la crisi econòmica . </li></ul>
 17. 17. Els projectes... <ul><li>Teleassistència domiciliària </li></ul><ul><li>Localitzador persones amb deteriorament cognitiu </li></ul><ul><li>Promoció de l’autonomia i independència en l’àmbit domiciliari </li></ul><ul><ul><ul><li>Servei de proximitat </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Acompanyaments </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Productes de suport preventius (antic ajuts tècnics) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Banc de Productes de Suport (antic ajuts tècnics) </li></ul></ul></ul><ul><li>4. Activitats lúdiques i culturals </li></ul><ul><li>5. Promoció de l’Envelliment Actiu </li></ul><ul><li>6 . Projectes de suport a persones cuidadores no professionals. </li></ul><ul><li>7. Kits de suport social </li></ul>
 18. 18. <ul><li>Situació de les persones beneficiàries </li></ul><ul><li>La soledat per convivència o per manca de xarxa social </li></ul><ul><li>La dependència , que dificulta la realització activitats diàries i l’accés a l’exterior (comunitat, barri...) </li></ul><ul><li>Manca de recursos econòmics per cobrir necessitats bàsiques, en especial en el marc crisi actual </li></ul>
 19. 19. Persones grans ateses a Catalunya: 35.190 Dades quantitatives (provisionals a desembre 2010) A destacar: 304 Atenció persones cuidadores Usuaris/es Projecte 1.361 Envelliment saludable 1.002 Productes suport (ajuts tècnics) 1.464 Oci i temps lliure 6.526 Ajut a domicili complementària 489 Transport adaptat 341 Ajut a domicili bàsica 243 SIMAP 13.919 Teleassistència Domiciliària
 20. 20. 3 . Conclusions i Reptes de futur
 21. 21. <ul><li>CONCLUSIONS I PROPOSTES DE FUTUR </li></ul><ul><li>La nostra tasca al costat de les persones grans ens permet detectar necessitats i oportunitats per definir nous projectes per poder donar una resposta integral on la persona és l’eix central. </li></ul><ul><li>Es pot afirmar que les persones grans són un col·lectiu vulnerable a qui cal donar suport i a qui també té un impacte la crisi econòmica. </li></ul><ul><li>La Creu Roja opta i cal continuar treballant per donar una resposta des de la PROXIMITAT a través de la xarxa territorial i l’acció VOLUNTÀRIA , donant respostes personalitzades i adaptades a les necessitats canviants. </li></ul><ul><li>El treball des de la PREVENCIÓ i promoció de l’envelliment saludable elements clau </li></ul><ul><li>El treball en xarxa i la creació d’aliances un model de treball </li></ul>
 22. 22. <ul><li>REPTES DE FUTUR </li></ul><ul><li>Nou pla d’acció de Creu Roja 2011-2013 : posant la persona en el centre i incorporar un treball transversal incorporant conceptes com són la prevenció i promoció envelliment saludable, resposta a l’emergència, l’entorn, l’enfoc comunitari... </li></ul><ul><li>Estratègia 2020 del Tercer Sector en la línia d’inclusió social </li></ul><ul><ul><li>Defensa dels drets de les persones més vulnerables, acompanyament i entrenament en el exercici dels mateixos </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoció de la ciutadania cívica activa i el desenvolupament del compromís cívic amb la justícia i la solidaritat </li></ul></ul><ul><ul><li>Estructuració de les comunitats, creant espais de trobada , la participació i l’exercici de la democràcia </li></ul></ul><ul><ul><li>Defensa d’una societat més igualitària i basat en un model de solidaritat </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitat de donar respostes ràpides i flexibles a les necessitats social i convertir-se en laboratori de innovació social </li></ul></ul><ul><ul><li>Posició privilegiada per aportar coneixement de primera mà sobre les realitats d’exclusió i altres </li></ul></ul><ul><ul><li>Promoció de participació social de les persones vulnerables </li></ul></ul><ul><ul><li>Foment de l ’autonomia de les persones </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitat de mobilització de les comunitats </li></ul></ul><ul><ul><li>Canalització del compromís de les persones </li></ul></ul><ul><ul><li>El compromís de les entitats en la governança i en conseqüència en la gestió dels bens públics </li></ul></ul><ul><ul><li>Creació d’opinió social i transmissió de valors socials </li></ul></ul><ul><ul><li>Capacitat de donar respostes àgils i adaptades , especialment col·lectius vulnerables, posant serveis eficaços, transparents i orientats a les persones </li></ul></ul>
 23. 23. Titular de portada Subtítulo Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat www.creuroja.org 902 22 22 92

Notas del editor

 • Les persones grans, malgrat els anys de bonances han continuant sent el col·lectiu amb major percentatge de taxa de risc i especialment amb les dones, relacionat especialment amb les dones amb pensions de viudetat.
 • Tot aquest marc ens avala l’estudi que com a Creu Roja vem voler desenvolupar per poder veure si realment la nostra hipòtesis sobre que també havia impacte de la crisi en el col·lectiu de gent gran dels nostres programes era real.
 • Parlem de soledat no únicament referint-nos a la convivència sinó malgrat hi hagi persones que conviuen amb la parella o algun familiar, tenen una manca de xarxa social que els dificulta poder estar connectat amb la comunitat, saber com poder accedir els recursos, poder demanar ajut, rebre suport… La dependència té relació directe amb la necessitat de suport i amb la dificultat de poder accedir a la comunitat, barri...

×