Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Oferta laboral i proces selección mongat 2014

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 6 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más de Creu Roja a Catalunya (20)

Anuncio

Oferta laboral i proces selección mongat 2014

  1. 1. RRHH-SATA ANNEX 1- PROTOCOL OFERTA LABORAL Pàg. 1/2 DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS OFERTA LABORAL DADES DE L’EMPRESA Nom: CREU ROJA MONTGAT-TIANA Oficina: Local (X ) Comarcal ( ) Provincial () Autonòmica () Àmbit/Servei: Salut i Socors Adreça: Pau Alsina, 10 Bxs. Població: Montgat Persona que gestiona l’oferta: David Jové Telèfon: 934690001 LLOC DE TREBALL A COBRIR Perfil professional: Socorrista Aquàtic/a Platges Montgat. Nombre de places a cobrir: 13 (aproximadament) Breu descripció del lloc de treball: Tasques i funcions de prevenció, vigilància i de socorrisme aquàtic a les platges. Requisits imprescindibles: (Consultar document adjunt) Presentar la titulació de la formació requerida. Superar procés de selecció en funció a les places ofertades. Aportar Certificat mèdic en vigor abans de realitzar les proves. Formació requerida: (s’haurà de presentar obligatòriament abans de les proves) Titulació de socorrista (una d’elles): o Tècnic/a esportiu en salvament i socorrisme. o Certificat de Professionalitat de Socorrisme Aquàtic. o Socorrista Aquàtic de Creu Roja. o Socorrista Aquàtic de la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme. o Equiparació Socorrisme Aquàtic Creu Roja. Estar autoritzat per l’ús del Desfibril·ladors Externs (DEA) segons Decret 251/2012, de 20 de Novembre de 2012. Graduat en ESO (formació mínima). Experiència en el lloc de treball: Es valorarà experiència en lloc de treball similar Data d’incorporació: Juny Tipus de contracte: Obra o servei. Període de prova: Segons conveni Durada del contracte: Segons temporada Jornada laboral: Variable.
  2. 2. RRHH-SATA ANNEX 1- PROTOCOL OFERTA LABORAL Pàg. 2/2 Horari setmanal: De dilluns a diumenge amb descansos rotatius. Adreça i població del lloc de treball: Pau Alsina, 10 Montgat. Retribució mensual bruta (sense prorrateig de pagues): Segons Conveni. Idiomes: Català i castellà. Es valorarà el coneixement d’altres idiomes, especialment l’anglès. Es valoraran les titulacions reglades dels diferents idiomes. Altres coneixements i/o habilitats del candidat/ta: Es valorarà: Capacitat de treball en equip, Patró de Navegació Bàsica o superior, Ser Formador/a en Socorrisme. Acció voluntària prèvia a la contractació Tenir estudis relacionats amb l’àmbit sanitari o marítim. Carnet B i BTP Procés de selecció. Important: consultar document adjunt Període del 15/05/2014 fins al 26/05/2014 Del 06/05/2014 fins al 15/05/2014: Entrega de documents 15/05/2014: Publicació provisional d’admesos i exclosos. 16/05/2014: Al·legacions. 19/05/2014: Publicació definitiva d’admesos i exclosos. 20/05/2014: Prova teòrica + RCP. 20/05/2014: Publicació provisional d’admesos i exclosos. 20/05/2014: Revisió prova teòrica prèvia sol·licitud. 20/05/2014: Publicació definitiva d’admesos i exclosos. 21/05/2014: Proves Físiques i Rescat. 21/05/2014: Publicació provisional d’admesos i exclosos. 21/05/2014: Revisió proves físiques i rescat, prèvia sol·licitud. 21/05/2014: Publicació definitiva d’admesos i exclosos. 22/05/2014: Entrevistes. 26/05/2014: Publicació definitiva de resultats finals Termini de lliurament del curriculum vitae: Per accedir com a candidat en l'oferta entra en www.creuroja.org/borsadetreball/, dóna d'alta el teu CV i inscriu-te en l'oferta per entrar en el procés de selecció. Es obligatori inscriure’s a l’ oferta laboral per accedir al procés. L'oferta estarà activa fins al proper 14 de maig de 2014. Montgat, 06 de maig de 2014
  3. 3. C/ Pau Alsina, 10 – Tel. 93.469 00 01- Fax 93.540 04 61 08390 Montgat N.I.F: Q-2866001-G montgat@creuroja.org PROCÉS DE SELECCIÓ DE CREU ROJA PER A SOCORRISTES AQUÀTICS A LES PLATGES DE MONTGAT  Requisits mínims: - Ser major d’edat - Tenir la titulació de Socorrista Aquàtic. o Tècnic/a esportiu en Salvament i Socorrisme. o Certificat de Professionalitat en Socorrisme Aquàtic. o Socorrista Aquàtic de Creu Roja. o Socorrista Aquàtic de la Federació Catalana de Salvament i Socorrisme. o Equiparació Socorrisme Aquàtic Creu Roja. - Estar autoritzat per l’ús del Desfibril·ladors Externs (DEA) segons Decret 251/2012, de 20 de Novembre de 2012. - Estar donat d’alta a la Borsa de treball i a l’oferta laboral específica. - Aportar la documentació obligatòria: original i fotocòpia de cadascú d’ells.  Documentació obligatòria a aportar: - Lloc de presentació: Creu Roja El Masnou-Alella-Teià: Crta. Nac. II, km 636. El Masnou Tel.: 93 555 21 21 - Horari de presentació: de dilluns a divendres: 10:00 a 13:00 i 16:00 a 18:00. - Aportar un certificat mèdic de data no superior als 3 mesos des de la data d’expedició, que reflecteixi que el/la candidat/a és apte per a: o la realització de proves que requereixen d’un esforç físic, i o la realització d’activitats pròpies de salvament i socorrisme. - Títol de Socorrista Aquàtic i, en cas de tenir-ne, altres titulacions complementàries (BTP, PER, Tècnic de Transport Sanitari, etc.). - Acreditar la superació d’un programa de formació base per a l’ús del DEA i, quan s’escaigui, la superació d’un programa de formació continuada, d’acord amb el que preveu l’article 7 del Decret 251/2013. - Currículum Vitae actualitzat.
  4. 4. C/ Pau Alsina, 10 – Tel. 93.469 00 01- Fax 93.540 04 61 08390 Montgat N.I.F: Q-2866001-G montgat@creuroja.org  Examen Teòric. L’ avaluació teòrica constarà de 30 preguntes tipus test + dues preguntes a desenvolupar. El manual de referència serà: Manual de Socorrisme Aquàtic (2008), Creu Roja Espanyola, ISBN: 978-84-7899-239-3. La puntuació d’aquest examen serà la següent: - En la part tipus test: 0,2 punts per cada resposta correcta -0,1 punt per cada resposta incorrecta 0 punts per cada pregunta no contestada El valor màxim de la prova tipus test serà de 6 punts. - En la prova de preguntes a desenvolupar: Puntuació màxima de 2 punts per cada pregunta contestada correctament. El valor màxim d’aquesta prova serà de 4 punts. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir 5 o més punts entre les dues proves.  Prova de Suport Vital Bàsic Instrumentalitzat Els candidats hauran de superar una avaluació pràctica de suport vital bàsic i instrumentalitzat segons la normativa de la ERC 2010 (European Resuscitation Council). Aquesta prova serà avaluada amb un Apte o No Apte.  Prova Física ( Combinada Córrer – Nedar – Córrer) Caldrà superar un circuit on es valoraran els millors temps i que consisteix en córrer 200 metres per la sorra + nedar 400 metres al mar + córrer 100 metres per la sorra. La natació es farà sense aletes. Serà obligatori l’ús de casquet de bany i vestit de neoprè. Aquesta prova es puntuarà per coeficient segons els temps invertits per cada candidat en la realització de la mateixa segons la següent fórmula: (TL - TA) x Nmàx / (TL – TG) TL= Temps Límit; TA= Temps aspirant; Nmàx= Nota màxima; TG= Temps guanyador Aquesta prova s’haurà de realitzar en un temps inferior als 20 minuts.
  5. 5. C/ Pau Alsina, 10 – Tel. 93.469 00 01- Fax 93.540 04 61 08390 Montgat N.I.F: Q-2866001-G montgat@creuroja.org  Prova de Resolució de Cas Pràctic (Rescat) L` Aspirant haurà de resoldre una situació de rescat sense aletes a una víctima en estat de consciència aleatori a 50 metres (aprox.) de la trencant. L’aspirant ha de fer tècniques d’aproximació, contacte, remolc i extracció de la víctima. Aquesta prova serà avaluada amb un Apte o No Apte.  Valoració del CV + Entrevista personal En la valoració del CV es tindran en compte els aspectes indicats en l’oferta de treball un cop superades les proves de selecció. Aquests són: Patró de navegació bàsica (PNB), P.E.R o superior, estudis complementaris en el camp sanitari o marítim, ser formador/a en socorrisme, acció voluntària prèvia a la contractació, carnet B i BTP, idiomes, experiència en el lloc de treball. La valoració dels mèrits del CV tindrà una puntuació màxima de 10 punts repartits de la següent manera: - PNB: 0,2 punts - PER o superior: 0,5 punts - BTP: 1 punt - Estudis complementaris (fins un màxim de 0,8): o Formacions majors de 100 hores en l’àmbit sanitari o socorrisme: 0,2 punts. o Formacions d’entre 20 i 99 hores en l’àmbit sanitari o socorrisme: 0,1 punts. - Ser formador/a en socorrisme: 0,5 punts - Ser voluntari actiu a la Creu Roja (antiguitat mínima 1 any) : 2,5 punts - Idiomes: Català: C1 (MECR) o C (SPL) 0,5 punts. Anglès: B2 (MECR) 0,5 punts. Altres: 0,2 punts (fins un màxim de 0,5 punts) - Experiència: 1 punt per temporada a les platges de Montgat, 0,5 per temporada a qualsevol altra platja de la Creu Roja, 0,25 per temporada en platges feta a qualsevol altra empresa (fins un màxim de 3 punts). Els candidats que no superin alguna de les proves no podran ser valorats en aquesta última fase. L’entrevista personal serà valorada amb una puntuació màxima de 10 punts. El personal que ja hagi efectuat temporades anteriors no haurà de passar l’entrevista personal.
  6. 6. C/ Pau Alsina, 10 – Tel. 93.469 00 01- Fax 93.540 04 61 08390 Montgat N.I.F: Q-2866001-G montgat@creuroja.org SISTEMA D’AVALUACIÓ DEL PROCÉS 1. Caldrà haver superat totes les proves individualment per tal de poder optar al lloc de treball. 2. L’examen teòric puntuarà 6 punts les preguntes tipus test i 4 punts les preguntes a desenvolupar. Per superar aquesta prova caldrà sumar una nota final igual o superior als 5 punts. 3. Pel que fa als temps de la prova física combinada (córrer-nedar-córrer), s’agafarà el millor dels temps de tots els classificats per realitzar la mitja ponderada respecte a la resta de candidats. 4. En els casos pràctics: Rescat i SVB i SVB instrumentalitzat, la valoració serà d’Apte o no Apte. 5. Finalment es tindran en compte els mèrits i l’entrevista. La puntuació final de cada candidat que hagi superat TOTES les proves serà el resultat de la següent fórmula: Suma de les puntuacions de totes les proves realitzades --------------------------------------------------------------------------------- Número de proves realitzades En funció de les places necessàries, i segons puntuació, es realitzen les contractacions i reserves. Així mateix, hi ha la possibilitat de participar en altres platges de la Província. MOLT IMPORTANT: Les persones suspeses no podran tornar a repetir les proves d’accés a les platges de Montgat fins la temporada 2015, si bé es permetrà que realitzin el procés complet per altres platges de la província gestionades per la Creu Roja. Maig 2014

×