Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Oferta laboral i procés de selecció socorristes aquàtics barcelona provincia 3

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 6 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Oferta laboral i procés de selecció socorristes aquàtics barcelona provincia 3 (13)

Anuncio

Más de Creu Roja a Catalunya (20)

Oferta laboral i procés de selecció socorristes aquàtics barcelona provincia 3

  1. 1. DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS OFERTA LABORAL DADES DE L’EMPRESA Nom: CREU ROJA BARCELONA PROVINCIA Oficina: Local Comarcal Provincial Autonòmica Àmbit/Servei: Salut i Socors Adreça: C. Joan d’Àustria, 120-124 Població: 08018 Barcelona Responsable de la selecció: David Osorio LLOC DE TREBALL A COBRIR Perfil professional: SOCORRISTES AQUÀTICS/QUES Nombre de places a cobrir: 11 Mataró 3 Montgat 3 El Masnou 3 St. Andreu de Llavaneres 2 Caldes d’Estrac Breu descripció del lloc de treball: Tasques i funcions de prevenció, vigilància i de socorrisme aquàtic a les platges. Requisits imprescindibles: (consultar document adjunt) • Presentar la titulació de la formació requerida. • Superar el procés de selecció en funció de les places ofertades. • Aportar Certificat Mèdic en vigor abans de realitzar les proves. Formació mínima requerida: (s’haurà de presentar obligatòriament abans de les proves) • Titulació de socorrista Aquàtic • Estar autoritzat per l’ús del Desfibril·lador Externs (DEA) segons Decret 251/2012, de 20 de novembre de 2012. (a presentar abans de la contractació, no necessària per a la realització del procés de selecció) • Graduat en ESO (formació mínima). Experiència en el lloc de treball: Es valorarà experiència en lloc de treball similar. Data d’incorporació: Juny 2015 Tipus de contracte: Obra o servei Període de prova: Segons Conveni Durada del contracte: Segons temporada Jornada laboral: Variable Horari setmanal: De dilluns a diumenges amb descansos rotatius. Adreça i població del lloc de treball: C. Joan d’Àustria, 120-124 08018 Barcelona ANNEX 1- PROTOCOL OFERTA LABORAL Pàg. 1/2
  2. 2. Retribució mensual bruta (sense prorrateig de pagues): Segons conveni / Grup D – Administració i Serveis Conveni d’aplicació: Acció Social Idiomes: Català i Castellà entès, parlat i escrit. Es valorarà el coneixement d’altres idiomes, especialment l’anglès, àrab i francès. Es valorarà les titulacions reglades dels diferents idiomes. Altres coneixements i/o habilitats del candidat/ta: Es valorarà: • Capacitat de treball en equip. • Patró de Navegació Bàsica o superior. • Ser Formador/a de Socorrisme. • Acció voluntària prèvia a la contractació. • Tenir estudis relacionats amb l’àmbit sanitari o marítim. • Carnet B i BTP. Procés de selecció Important: consultar document adjunt. Atenció: NO TRUCAREM PER TELÈFON DIENT QUE ESTEU DINS DEL PROCÉS. Les persones que compleixin tots els requisits, han d'enviar un correu electrònic a rrhh@creuroja.org indicant el seu nom i cognoms i la seva intenció de presentar-se al taller opcional i/o al procés de selecció, i venir directament en les dates indicades:  Dia 15/06/2015: • De 17:00h a 19:00h: realització de tallers de RCP. C. Joan d’Àustria, 126, 4a planta, Barcelona  Dia 16/06/2015: C. Joan d’Àustria, 126, 4a planta, Barcelona • 15:30: Prova teòrica. • 16:15: Prova RCP.  Dia 16/06/2015: data límit per entregar la documentació requerida (Certificat mèdic, Títol socorrista aquàtic, titulacions a valorar com a altres coneixements i/o habilitats del candidat). Recursos Humans, carrer Joan d’Àustria, 120-124 Barcelona.  Dia 17/06/2015: Espai de Mar, Passeig Marítim de la Barceloneta, 15 • 10:00: Prova física (nedar-córrer). • 11:00: Prova de Rescat  Dia 19/06/2015: publicació de la llista d’aptes. Termini de lliurament del curriculum vitae: Per accedir com a candidat en l'oferta entra a www.creuroja.org/borsadetreball/, dóna d'alta el teu CV i inscriu-te en l'oferta per entrar en el procés de selecció. No s'admetran currículums enviats per una altra via diferent a la web. Es obligatori inscriure’s a l’ oferta laboral per accedir al procés. L'oferta estarà activa fins al proper 15 de juny de 2015. Procés de selecció: - Valoració del curriculum vitae: a partir del termini de presentació del CV, si passats 7 dies no ens hem posat en contacte amb el candidat/a, s’estimarà que la candidatura no ha estat seleccionada. - Entrevista personal (possible). Barcelona, 09 de juny de 2015 ANNEX 1- PROTOCOL OFERTA LABORAL Pàg. 2/2
  3. 3. HumanitatImparcialitatNeutralitatIndependènciaCaràcterVoluntariUnitatUniversalitat PROCES DE SELECCIÓ DE CREU ROJA PER A SOCORRISTES AQUÀTICS A LES PLATGES DE CATALUNYA  Requisits mínims: - Ser major d’edat - Tenir la titulació de Socorrista aquàtic. - Disposar del Certificat per a l’ús del desfibril·lador Extern Semiautomàtic en vigència segons Decret 151/2012, de 20 de novembre. DOGC nº6259, de 22 de novembre. - Estar donat d’alta a la Borsa de treball i a l’oferta laboral específica. - Aportar la documentació obligatòria.  Documentació obligatòria a aportar el primer dia de proves: - Aportar un certificat mèdic de data no superior als 3 mesos que reflecteixi que el candidat és apte per la realització de proves que requereixen d’un esforç físic. - Títol de Socorrista Aquàtic i, en cas de tenir-ne, altres titulacions complementàries (BTP, PER, Tècnic de Transport Sanitari, etc.). - Certificat del DEA en vigència (en cas de no tenir aquesta titulació pel dia de les proves, s’haurà d’aportar en qualsevol cas abans de la possible contractació)  Taller de socorrisme aquàtic (3 hores) Els candidats que ho desitgin tindran l’opció de realitzar un taller de reciclatge de socorrisme aquàtic consistent en un taller de suport vital bàsic i suport vital instrumentalitzat i en un briefing de tècniques de rescat en medi aquàtic.  Examen Teòric L’ avaluació teòrica constarà de 30 preguntes tipus test + dues preguntes a desenvolupar. El manual de referència serà: Manual de Socorrisme Aquàtic (2008), Creu Roja Espanyola, ISBN: 978-84-7899-239-3. La puntuació d’aquest examen serà la següent: - En la part tipus test: 0,2 punts per cada resposta correcta -0,1 punt per cada resposta incorrecta 0 punts per cada pregunta no contestada 1 Procés de Selecció Platges CRC - 2015
  4. 4. HumanitatImparcialitatNeutralitatIndependènciaCaràcterVoluntariUnitatUniversalitat El valor màxim de la prova tipus test serà de 6 punts. - En la prova de preguntes a desenvolupar: Puntuació màxima de 2 punts per cada pregunta contestada correctament. El valor màxim d’aquesta prova serà de 4 punts. Per superar aquesta prova serà necessari obtenir 5 o més punts entre les dues proves.  Prova de Suport Vital Bàsic Instrumentalitzat Els candidats hauran de superar una avaluació pràctica de suport vital bàsic i instrumentalitzat segons la normativa de la ERC 2010 (European Resusitation Council). Aquesta prova serà avaluada amb un Apte o No Apte.  Prova Física ( Combinada Córrer – Nedar – Córrer) Caldrà superar un circuit on es valoraran els millors temps i que consisteix en córrer 200 metres per la sorra + nedar 400 metres al mar + córrer 100 metres per la sorra. La natació es farà sense aletes. Serà obligatori l’ús de casquet de bany i vestit de neoprè. Aquesta prova es puntuarà per coeficient segons els temps invertit per cada candidat en la realització de la mateixa segons la següent fórmula: (TL - TA) x Nmàx / (TL – TG) TL= Temps Límit; TA= Temps aspirant; Nmàx= Nota màxima; TG= Temps guanyador Aquesta prova s’haurà de realitzar en un temps inferior als 20 minuts. En cas de condicions meteorològiques adverses, els examinadors determinaran el temps màxim de la prova i el comunicaran oportunament a tots els candidats, o si s’escau el canvi de dia de la prova (Font: Meteocat).  Prova de Resolució de Cas Pràctic (Rescat) L` Aspirant haurà de resoldre una situació de rescat sense aletes a una víctima en estat de consciència aleatori a 50 metres (aprox.) de la trencant. L’aspirant ha de fer tècniques d’aproximació, contacte, remolc i extracció de la víctima. Aquesta prova serà avaluada amb un Apte o No Apte. 2 Procés de Selecció Platges CRC - 2015
  5. 5. HumanitatImparcialitatNeutralitatIndependènciaCaràcterVoluntariUnitatUniversalitat  Valoració del CV + Entrevista personal En la valoració del CV es tindran en compte els aspectes indicats a l’oferta de treball un cop superades les proves de selecció; aquests són: Patró de navegació bàsica (PNB), P.E.R o superior, estudis complementaris en el camp sanitari o marítim, ser formador/a en socorrisme, acció voluntària prèvia a la contractació, carnet B i BTP, idiomes, experiència en el lloc de treball. La valoració dels mèrits del CV tindrà una puntuació màxima de 10 punts repartits de la següent manera: - PER o superior: 0,5 punts - BTP: 0,5 punts - Estudis complementaris: 0,2 punts per titulació acreditada (fins un total de 1 punt) - Ser voluntari actiu a la Creu Roja amb activitat demostrable els darrers 6 mesos abans del procés: 2 punts (1 punts per activitat en preventius aquàtics i 1 punt per activitat en preventius terrestres) - Idiomes (no castellà i català): 0,2 punts per idioma (fins un màxim de 1 punt) - Experiència: 1 punt per temporada a les platges de Barcelona, 0,5 per temporada a qualsevol altra platja de la Creu Roja, 0,25 per temporada feta a qualsevol altra empresa (fins un màxim de 5 punts). Els candidats que no superin alguna de les proves no podran ser valorats en aquesta última fase. L’entrevista personal serà valorada amb una puntuació màxima de 10 punts. El personal que ja hagi efectuat temporades anteriors no haurà de passar l’entrevista personal. 3 Procés de Selecció Platges CRC - 2015
  6. 6. HumanitatImparcialitatNeutralitatIndependènciaCaràcterVoluntariUnitatUniversalitat SISTEMA AVALUACIÓ DEL PROCÉS 1. Caldrà haver superat totes les proves individualment per tal de poder optar al lloc de treball. 2. L’examen teòric puntuarà 6 punts les preguntes tipus test i 4 punts les preguntes a desenvolupar. Per superar aquesta prova caldrà sumar una nota final igual o superior als 5 punts. 3. Pel que fa al temps de la prova física combinada (córrer-nedar- córrer), s’agafarà el millor del temps de tots els classificats per realitzar la mitja ponderada respecte a la resta de candidats. 4. En els casos pràctics: Rescat i SVB i SVB instrumentalitzat, la valoració serà d’Apte o no Apte. 5. Finalment es tindrà en compte els mèrits i l’entrevista. La puntuació final de cada candidat que hagi superat TOTES les proves serà el resultat de la següent fórmula: Suma de les puntuacions de totes les proves realitzades --------------------------------------------------------------------------------- Número de proves realitzades En funció de les places necessàries, i segons puntuació, es realitzen les contractacions i reserves. Així mateix, cap la possibilitat de participar en altres platges de la Província. 4 Procés de Selecció Platges CRC - 2015

×