Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Posicionament Creu Roja Llei accés sistema sanitari

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (20)

Anuncio

Similares a Posicionament Creu Roja Llei accés sistema sanitari (20)

Más de Creu Roja a Catalunya (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Posicionament Creu Roja Llei accés sistema sanitari

 1. 1. Posicionament de la Creu Roja Projecte de llei que garanteix l’accés universal a l’assistència sanitària de cobertura pública a Catalunya Març de 2017
 2. 2. Principis bàsics • El dret a la salut és un dret humà fonamental amb independència de la situació administrativa de la persona reconegut en nombroses normes nacionals i internacionals. Article 25, Declaració Universal dels Drets Humans. • Els drets humans són drets inherents a totes les persones, sense fer cap mena de distinció entre nacionalitat, lloc de residència, sexe, origen nacional o ètnic, color, religió, llengua o qualsevol altra condició. • El dret a la salut té un component col·lectiu, públic i comunitari: cal vetllar, no tant sols pel perjudici que es produeix en la salut de la persona no atesa, sinó també per la salut pública de la societat no deixant una part de la població sense control mèdic ni augmentant la vulnerabilitat dels col·lectius en risc d’exclusió social. • El dret a la salut aspira a garantir de manera igualitària i equitativa a tota la ciutadania l’assistència sanitària i els béns que li permeti gaudir d’unes condicions de vida saludables amb independència de les desigualtats socials. La missió i la visió de la Creu Roja respecte de l’atenció a persones en situació d’exclusió social és: • Té un paper fonamental en la prestació d’assistència humanitària amb un compromís clar amb les persones més vulnerables. • Totes les activitats de la institució tenen un objectiu fonamental: prevenir i alleujar el patiment humà, sense cap mena de discriminació i protegir la dignitat de les persones.
 3. 3. Antecedents i situació actual • 1985 Llei General de Sanitat  Dret universal a l’assistència sanitària. • 2012: Arran de la crisi econòmica l’estat aprova mesures legislatives que suposen una fractura a l’accés universal a la salut  Canvi en l’assistència sanitària Universal: o Real Decret Llei 16/2012 de “mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i la seguretat de les seves prestacions”. o Real Decret 1192/2012 pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Espanya. • A partir de 2013: el Govern de Catalunya aplica un seguit d'instruccions a través del Servei Català de la Salut mitjançant les quals es permet prestar assistència sanitària a persones excloses per la norma estatal. • 2015: Signatura del conveni entre Servei Català de la Salut i la Creu Roja per facilitar l’accés de persones en situació de vulnerabilitat. • El 2016, el Govern aprova el Projecte de llei que garanteix l'accés universal a l’assistència sanitària a tots els residents de Catalunya. Es restableix la universalització de l’assistència sanitària de cobertura pública i s’eliminen les desigualtats entre els residents amb independència de la situació administrativa.
 4. 4. Conveni de la Creu Roja Catalunya amb el servei Català de la Salut per garantir l'accessibilitat de persones en situació de vulnerabilitat 2015 (juny-des.) 2016 2017 (gen.-feb) TOTAL Demandes de valoració 225 427 86 738 Tràmit de targetes 88 309 80 477 Baixes 6 45 - 51 Persones amb targetes 82 264 - 346
 5. 5. Situació actual de la tramitació de les targetes sanitàries •Correspon a l’Institut Nacional de la Seguretat Social o, en el seu cas, a l’Institut Social de la Marina el reconeixement del dret a l’assistència sanitària. •El dret a l’assistència sanitària es farà efectiu a Catalunya per mitjà del CatSalut, el qual facilita l’accés de la ciutadania a les prestacions d’assistència sanitària mitjançant l’expedició de la targeta sanitària individual. •Tenen dret a rebre assistència sanitària, com a assegurats o beneficiaris: o Persones acreditades per l’INSS (Institut Nacional Seguretat Social). o Persones que estableixin el corresponent conveni. o Menors i dones embarassades. •No tenen dret a rebre assistència sanitària com assegurats acreditats per l’INSS: o Persones estrangeres sense residència legal, empadronades i no empadronades. o Persones de nacionalitat espanyola i estrangeres amb residència legal, no assegurades ni beneficiàries, amb rendes superiors a 100.000 euros que no estableixin el conveni assistencial.
 6. 6. La Creu Roja dóna suport íntegrament a la necessitat d’aprovació de la llei, però cal tenir en compte: •És necessària una reglamentació adient de la llei de manera que les entitats socials puguin incidir-hi fent aportacions a les disposicions reglamentàries per garantir l’accés efectiu dels col·lectius més vulnerables que encara avui tenen problemes d’accés a l’atenció sanitària pública. Sobretot, s’ha de garantir una regulació correcta de com es podrà acreditar la residència amb altres criteris d’arrelament de les persones en circumstàncies especials que actualment només tenen accés per la via de l’empadronament (article 2.3 del projecte de Llei). •S’ha de garantir que la informació dels reglaments finals i els circuits aprovats arribin als professionals del sistema de salut que atenen en primera instància a les persones, també a entitats del tercer sector i als diferents agents comunitaris. En aquest sentit, és necessària una tasca ingent d’unificació de criteris en tots els centres sanitaris públics. Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
 7. 7. Mentre no es faci aquesta regulació però, caldria: •Vetllar pel correcte funcionament de la figura de l’empadronament sense domicili fix*, ja que actualment, a excepció de l’Ajuntament de Barcelona i d’altres pocs exemples, no es duu a terme en cap municipi, la qual cosa dificulta els requisits d’accés al sistema públic (salut, educació, serveis socials, escolarització, etc): o Cal garantir que tots els municipis tinguin un padró real de les persones que viuen al territori (persones sense sostre, que viuen en cases ocupades, amb patologies mentals, immigrants que viuen de la ferralla, etc.), de manera que es pugui demostrar efectivament un arrelament al territori, mitjançant qualsevol document vàlid en dret, tal i com es diu al preàmbul del projecte de Llei i que estableix per desplegament reglamentari. •S’ha de mantenir i fer més difusió al territori sobre les actuacions que han de portar a terme les entitats proveïdores de serveis sanitaris per tal que el Catsalut es faci càrrec de l’atenció sanitària urgent (setembre 2016 ): “Declaració responsable de no disposar de recursos econòmics per fer front a l’atenció sanitària urgent” *Punt 3 de la Resolució de 16.03.15, de la Presidència de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal, de títol casos especials d’empadronament, BOE 71 de 24.03.15. Projecte de llei d’universalització de l’assistència sanitària
 8. 8. L’acollida i la integració de persones refugiades dins el Programa estatal a Catalunya: •Fa més de 30 anys que la Creu Roja el gestiona amb ACCEM i el CCAR, entre d’altres entitats socials. •Inclou l’atenció integral de les necessitats de la població refugiada. Té una durada de 18 mesos, però prorrogables a 24 en els casos més vulnerables. •Actualment, s’atenen en el programa a més de 1.640 persones, el triple que fa 2 anys. •Entre altres gestions, es fa el tràmit d’accés al sistema públic de salut de cada membre del col·lectiu de persones refugiades. Ajuts de la Creu Roja destinat a col·lectius en risc
 9. 9. Ajuts de la Creu Roja per a altres necessitats sanitàries Posicionament Creu Roja Les entitats socials com la Creu Roja distribueixen diferents tipus d’ajuts per a necessitats en salut no cobertes totalment pel sistema, tant per a col·lectius que podrien quedar fora de l’accés al sistema, com també cada cop més per a persones d’alta vulnerabilitat socioeconòmica en situació de cronificació:  Cofinançament de la medicació  Finançament i acords per la cobertura d’ulleres, audiòfons i, sobretot, de tractaments odontològics. Segons dades de L’Observatori sobre “L’afectació de la crisi en la salut de les persones”, del col·lectiu d'usuaris atesos per la Creu Roja en diferents programes de Lluita contra la pobresa i exclusió social: De les persones que pateixen o conviuen amb algú amb malaltia crònica només un 35% té el tractament finançat completament De les persones que no tenen el tractament finançat al 100%:
 10. 10. El 92,7% va regularment al metge i d’aquests el 54,4% ho fa de manera periòdica El 96% de les persones disposa de targeta sanitària i només un 3,7% té algun tipus d’assegurança privada Ajuts de la Creu Roja per a altres necessitats sanitàries El 66,7% té despeses sanitàries fixes al mes de fins a 30 € de mitjana
 11. 11. • Entenem que la salut és un dret individual, que té un component col·lectiu, públic i comunitari reconegut per nombroses normatives nacionals i internacionals. • Per tant, a fi que no s’hagin d’utilitzar vies alternatives com l’acord entre la Creu Roja i el Servei Català de Salut per garantir l’accés al sistema sanitari públic, s’hauria de:  Aplicar la Carta Social Europea i tornar al concepte de la sanitat com a un dret universal, garantint la sostenibilitat del sistema sanitari públic, que no pot incidir en les persones més vulnerables.  Tornar als criteris d’equitat que han guiat les polítiques de salut abans de les modificacions de 2012.  Evitar que les persones que segueixen quedant fora de l’accés a l’assistència sanitària per diferents motius (perquè no es poden empadronar, per manca d’un document identificatiu, passaport o NIE, viuen en habitatges precaris, infrahabitatges o en espais ocupats, no tenen domicili fix, situació administrativa, etc.), únicament accedeixin al sistema públic de salut per la via d’urgències. • Cal comptar amb l’opinió i expertesa de les entitats socials, com la Creu Roja, que treballem directament amb les persones afectades i som coneixedors de les diferents casuístiques i situacions, a l’hora d’elaborar la reglamentació per d’assegurar l’accessibilitat de tots els col·lectius vulnerables. Conclusions
 12. 12. www.creuroja.org 902 22 22 92 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat

×