Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Guia didàctica presentació multimèdia interactiva

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 11 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Similares a Guia didàctica presentació multimèdia interactiva (19)

Más reciente (20)

Anuncio

Guia didàctica presentació multimèdia interactiva

 1. 1. GUIA DIDÀCTICA PRESENTACIÓ MULTIMÈDIA INTERACTIVA 1. INFORMACIÓ GENERAL I D’IDENTIFICACIÓ DELS MATERIALS o TÍTOL DEL MATERIAL: presentació multimèdia interactiva per treballar el conte El món de n’Alan i n’Era. o NOM DELS AUTORS: Maria Cristina Mesquida Jerez i Catalina Palmer Covas. o ANY DE PRODUCCIÓ: 2013 o IDIOMA DEL MATERIAL: català o BREU DESCRIPCIÓ: aquesta presentació multimèdia interactiva aniria dirigida als alumnes del segon cicle de primària, amb els següents objectius: • • • • Entendre la moralitat del conte. Promoure experiències educatives audiovisuals i interactives. Evocar emocions. Treballar la comprensió oral i escrita de la llengua catalana. o ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES: és recomanable utilitzar una Pissarra Digital Interactiva per poder reproduir la presentació multimèdia interactiva. 2. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL/RECURS
 2. 2. o CONCEPCIÓ : La presentació multimèdia interactiva que hem creat és una eina pràctica i flexible que permetrà captar l’atenció dels nins. La presentació que hem creat relata el conte “El món de n’Alan i n’Era”, una història plena d’aventures i valors que als nins agradarà molt i que té una gran moralitat: el treball col·laboratiu. Aquesta inclou: • • • Activitats interactives per treballar la comprensió del conte. Una guia didàctica de la presentació dirigida als mestres. Un apartat d’ajuda (narració del conte). o FUNCIONALITAT: Aquesta presentació multimèdia interactiva està pensada per ser un recurs educatiu que pugui ser utilitzada a la Pissarra Digital Interactiva. D’aquesta manera, es treballaria l’aspecte audiovisual i es podrien realitzar les activitats interactives per treballar la comprensió del conte. En el cas de què no es disposi d’una Pissarra Digital Interactiva, podrien utilitzar per parelles o individualment les següents eines: • Tablets • Ordenadors • Netbooks Aquesta presentació és molt versàtil, ja que el mestre pot adaptar el material segons les seves preferències i els seus objectius. o APORTACIONS DIDÀ C TIQUES:
 3. 3. Pensem que, aquesta presentació multimèdia interactiva serà molt útil i beneficiós per als nins. És una manera distinta i original d’aprendre. Els nins estan acostumats a estar només en contacte amb els llibres de text, però amb la introducció de les TIC les classes es poden reinventar, ja que podem crear materials més flexibles, interessants i adequats per als nins. En aquest cas, presentar un conte a través d’una presentació multimèdia interactiva i proposar activitats interactives per treballar-lo estimula el seu afany per aprendre i es diverteixen al mateix temps. A més a més, aquesta presentació presenta els diàlegs dels personatges en lletra grossa perquè sigui molt més visuals pels nins, i també perquè puguin seguir millor el conte. La nostra presentació multimèdia, a part de ser un material útil per a moltes matèries, és un recurs que ens permet treballar els valors dins l’aula. Hem creat aquest conte amb la finalitat de fer reflexionar als alumnes i fer veure que treballar dins l’aula tots els companys junts, millorarà l’ambient de classe i el seu aprenentatge serà enorme. o ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ DEL MATERIAL : Aquesta presentació inclou: • • • • Una portada amb el títol del conte. Una presentació que inclou un menú inicial amb diferents apartats: conte, activitats interactives, guia didàctica, crèdits i un apartat d’ajuda (narració del conte), també una escena d’un paisatge del conte on es presenten a les dues formigues protagonistes. Una presentació dels continguts del conte, organitzats en diferents diapositives utilitzant les possibilitats multimèdia i interactives. La darrera diapositiva inclou els autors del conte i un icona amb el dibuix d’una caseta que et duu al menú inicial, donant la possibilitat tant a l’alumnat com al professorat d’anar a les diferents opcions que aquest material inclou. 3. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES o DESTINATARIS:
 4. 4. Aquesta sessió amb presentació multimèdia interactiva es recomana dur-la a terme a l’assignatura de llengua catalana i aniria dirigida als alumnes de segon cicle de primària. És aconsellable haver donat prèviament a l’assignatura de coneixement del medi el tema dels insectes. A més a més, convindria que els alumnes tinguessin habilitats per a la comprensió oral i escrita de la llengua catalana. o OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: • • • • • • • Entendre la moralitat del conte. Promoure el treball actiu i col·laboratiu. Promoure experiències educatives audiovisuals i interactives. Conèixer el nom d’alguns insectes. Evocar emocions. Treballar la comunicació i comprensió oral i escrita de la llengua catalana. Treballar en grup o per parelles. o COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLARIEN: • • • Competència en comunicació lingüística. Competència social i ciutadana. Tractament de la informació i competència digital. o DIMENSIONS DINS TREBALLARIEN: • LES COMPETÈNCIES QUE ES Dins la competència en comunicació lingüística treballarien:  Establir vincles constructius amb els altres a través de la conversa.  Gaudir escoltant i expressant-se de forma oral i escrita.  Tenir confiança en si mateix per expressar-se oralment i per escrit.  Acceptar i realitzar crítiques amb esperit constructiu.  Comprendre missatges orals en diferents situacions comunicatives. Desenvolupar estratègies bàsiques per recolzar la comprensió oral.  Analitzar de manera crítica la informació obtinguda.
 5. 5.  Distingir la informació rellevant de la no rellevant i les informacions implícites en els textos que s’escolten.  Generar idees. • Dins la competència social i ciutadana treballarien:  Valorar les diferències i reconèixer la igualtat entre els companys.  Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics.  Construir, acceptar i practicar normes de convivència d’acord amb els valors democràtics.  Actuar amb criteri propi mantenint una actitud constructiva, solidaria i responsable.  Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre els conflictes, tant en l’àmbit personal com en el social.  Saber comunicar-se en distints contextos, expressar les idees pròpies i escoltar les dels altres.  Tenir consciència dels propis pensaments, valors, sentiments, emocions i accions, controlar-los i autoregularlos.  Saber posar-se al lloc dels altres i comprendre el seu punt de vista.  Saber que els conflictes de valors i interessos formen part de la convivència.  Resoldre els conflictes amb actitud constructiva.  Prendre decisions en els distints nivells de la vida comunitària valorant conjuntament els interessos individuals i els del grup. • Dins el tractament de la informació i la competència digital:  Conèixer els elements perifèrics de l’ordinador, les seves funcions i connexions.  Conèixer les operacions bàsiques de l’ús dels ordinadors.  Manejar bàsicament aparells i programes multimèdia. o UTILITZACIÓ DEL MATERIAL : • Orientacions educatives per treballar amb la presentació
 6. 6. multimèdia interactiva a l’aula. A continuació, us presentaré una possible sessió per treballar amb aquest material. És aconsellable que aquesta sessió es faci a l’assignatura de llengua catalana, degut a què el material es troba en català i seria una bona oportunitat per treballar la comprensió oral i escrita d’aquesta llengua. Abans de la sessió: A la mateixa setmana de la sessió, és recomanable dins l’assignatura de coneixement del medi treballar el tema dels insectes, degut a què tots els personatges del conte són insectes. Durant la sessió: Principi de la sessió: El professor posaria la presentació multimèdia interactiva a la PDI de l’aula, que relataria el conte “El món de n’Alan i n’Era”. El mestre faria sortir a diferents alumnes a la pissarra perquè fossin ells mateixos els qui passessin les diapositives. A més a més, el mestre podria anar aturant la reproducció del conte en qualsevol moment i demanaria a l’alumne que ha sortit que creu que passarà a continuació, o li faria preguntes sobre els insectes que apareixen i aprofitar per parlar un poc d’ells. El mestre també intentaria que la resta de companys intervinguessin i diguessin la seva opinió. Una vegada hagi acabat el conte, el mestre i els alumnes parlarien sobre el seu final, amb l’objectiu d’arribar a la moralitat del relat. Desenvolupament de la sessió A continuació, els alumnes realitzarien les activitats interactives que també es troben dins la presentació multimèdia per treballar la comprensió del conte. En aquest cas, les realitzarien en gran grup, és a dir, anirien sortint diferents alumnes per realitzar les activitats a través de la PDI i els altres els podrien anar ajudant.
 7. 7. Final de la sessió: La classe es disposaria en forma de cercle i entre tots comentarien la moralitat del conte que és el treball col·laboratiu. La intenció de tot això és que els alumnes tinguin clar per què és important el treball col·laboratiu i quins avantatges presenta. Després de la sessió: Aquella mateixa setmana podria haver altres assignatures que treballessin també el conte: • • A l’assignatura de plàstica: podrien dibuixar i pintar un còmic del conte. • A TIC: els alumnes podrien crear un còmic del conte que han escoltat amb una eina com potser Pixton. • • A l’assignatura de música: es podrien treballar els sons dels insectes que apareixen al conte i també d’altres. A l’assignatura d’educació física: es podria treballar l’expressivitat corporal a l’hora de dir els diàlegs i la narració del conte. ROL DEL DOCENT DURANT LA SESSIÓ: - Principi de la sessió: El docent aniria aturant la reproducció de la presentació multimèdia i promouria que tots els alumnes participessin, fent-los preguntes sobre el que creuen que passarà a continuació del conte o parlant sobre els insectes que surten. També podria anar demanant si van entenent el conte o si fa falta explicar alguna cosa. Una vegada el conte hagi acabat, el mestre podria
 8. 8. demanar per exemple als seus alumnes que els hi ha semblat el final, si el canviarien, si era el que s’esperaven o no i per què, etc. Per arribar a descobrir quina és la moralitat del conte. - Desenvolupament de la sessió: En el moment en què diferents alumnes van sortint d’un en un per realitzar les activitats interactives a la PDI, la funció del mestre seria ajudar-los si tenen algun problema, mirar si ho estan fent bé i promoure que la resta de companys l’ajudin amb l’activitat. - Final de la sessió: Amb l’objectiu de reflexionar sobre la moralitat del conte: el treball col·laboratiu, la funció del mestre seria demanar als alumnes què entenen per treball col·laboratiu i a partir d’aquí demanar a quin moment del conte ho han vist, o també si quan realitzaven les activitats interactives ho estaven duent a terme. A més a més, el mestre podria demanar als seus alumnes quins avantatges presenta aquest tipus de treball i proposar fer una comparació entre treballar individualment i en grup, dient les seves diferències basant-se en els exemples del conte i de com han treballat en aquesta sessió. • AGRUPAMENT: És recomanable per aquesta sessió, veure, escoltar i comentar la presentació multimèdia en gran grup. D’aquesta manera, es crearia un ambient d’aprenentatge. Al igual que també es preferible que a l’hora de realitzar les activitats interactives a la PDI es faci en gran grup. D’aquesta manera, a tots els alumnes se’ls hi promou el treball actiu i col·laboratiu.
 9. 9. • ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI: Preferiblement tota la sessió s’hauria de fer a l’aula on hi hagués una PDI, ja estigui aquesta a una aula d’informàtica o a una aula ordinària. • ORGANITZACIÓ DEL TEMPS: - Desenvolupament de la sessió: aproximadament, uns 30 minuts. - • Principi de la sessió: aproximadament, uns 20 minuts. Final de la sessió: aproximadament, uns 10 minuts. ALTRES USOS DEL RECURS: Les activitats interactives que proposa aquesta presentació multimèdia interactiva, es podrien fer també individualment o per parelles en diferents ordinadors, tablets o netbooks. Després igualment es podrien corregir a la PDI, ja que podrien sortir diferents alumnes per veure com ho han fet i entre tots dir si està bé o no. Per últim, també seria interessant penjar la presentació al blog de l’aula perquè així els alumnes poguessin veure tantes vegades com volguessin el conte i realitzar les activitats interactives fora de l’aula. o AVALUACIÓ: Durant tota la sessió el docent estaria observant als seus alumnes amb la finalitat d’avaluar-los individualment emplenant la taula següent, en la qual hi apareixen els ítems que tindria en compte el mestre. Taula que el mestre emplenaria per avaluar a cada alumne Molt bé Bé Regular Malament
 10. 10. Participació d’una manera activa durant la sessió Treball en grup Bona actitud durant tota la sessió Comunicació i comprensió oral i escrita de la llengua catalana 4. REFERÈNCIES La nostra presentació multimèdia interactiva sobre el conte “El món de n’Alan i n’Era”: El nostre Podcast del conte publicat a PodOmatic, per si us interessa treballar només amb l’àudio: http://alaniera.podomatic.com/entry/2013-11-22T04_39_27-08_00 També us deixem les URL de les activitats interactives que hem creat amb Educaplay per poder accedir directament: 1. Activitat de completar frases. URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075673/completa. htm 2. Activitat de tipus test, on s’ha de triar la resposta correcta. URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075650/test_del_c onte.htm 3. Activitat de fer una sopa de lletres amb el títol “Sopa de Insectes”. URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075641/sopa_d_i nsectes.htm 4. Activitat d’endevinar el insecte del qual es parla.
 11. 11. URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075678/endevinall a.htm 5. Activitat d’endevinar l’insecte de què es parla II URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1079670/endevinall a_2.htm

×