Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Guia didàctica àudio digital

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 7 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

A los espectadores también les gustó (19)

Anuncio

Similares a Guia didàctica àudio digital (20)

Anuncio

Guia didàctica àudio digital

  1. 1. GUIA DIDÀCTICA ÀUDIO DIGITAL 1. INFORMACIÓ GENERAL I D’IDENTIFICACIÓ DELS MATERIALS o TÍTOL DEL MATERIAL: àudio digital per treballar el conte El món de n’Alan i n’Era. o NOM DELS AUTORS: Maria Cristina Mesquida Jerez i Catalina Palmer Covas. o ANY DE PRODUCCIÓ: 2013 o IDIOMA DEL MATERIAL: català o BREU DESCRIPCIÓ: aquest àudio digital va dirigit als alumnes del segon cicle de primària, amb els següents objectius: Entendre la moralitat del conte. Promoure experiències educatives sonores. Evocar emocions. Treballar la comprensió oral de la llengua catalana. o ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES: l’accés a l’àudio es fa a través del servei gratuït PodOmatic amb la PDI de l’aula. RIAL/RECURS O : L’àudio digital que hem creat és una eina pràctica i flexible que permetrà captar l’atenció dels nins. L’àudio que hem creat relata el conte “El món de n’Alan i n’Era” una història plena d’aventures i valors que als nins agradarà molt i que té una gran moralitat: el treball col·laboratiu. O FUNCIONALITAT: Aquest àudio està pensat per ser un recurs que pugui ser utilitzat de moltes maneres i de què doni molt de joc a l’hora d’enfocar-lo a l’ensenyament.
  2. 2. Amb l’àudio que hem creat poden treballar una gran quantitat de matèries, com ara veureu. Aquí us deixem un ampli repertori d’activitats que es podrien realitzar:      A la classe de Coneixement del Medi: treballar els tipus d’insectes i exemples. A l’assignatura de Llengua Catalana: - Anar escoltant l’àudio mentre es va aturant i que diguin el que passarà. - Que dibuixin el personatges que van sortint a l’àudio i els descriguin (en grup). A Música: treballar els sons del insectes (abella, mosca, mosquit, libèl·lula, etc.). A TIC: crear còmic de l’àudio escoltat A Educació Física: treballar expressivitat corporal. Com que l’àudio de “El món de n’Alan i n’Era” és un material molt flexible, altres idees que podríem fer a classe serien:  o Incorporar l’àudio a un PowerPoint i, així, treballarien l’aspecte visual i després realitzar les activitats interactives per treballar la comprensió de l’àudio. QUES: Pensem que, aquest àudio digital, serà molt útil i beneficiós per als nins. És una manera distinta i original d’aprendre. Els nins estan acostumats a estar només en contacte amb els llibres de text amb la introducció de les TIC, les classes es poden reinventar, podem crear materials més flexibles, interessants i adequats per als nins. En aquest cas, proposar activitats que siguin auditives estimula el seu afany per aprendre i es diverteixen, al mateix temps. El nostre àudio, a part de ser un material útil per a moltes matèries, és un recurs que ens permet treballar els valors dins l’aula. Hem creat aquest conte amb la finalitat de fer reflexionar als alumnes i fer veure que treballar dins l’aula tots els companys junts, millorarà l’ambient de classe i el seu aprenentatge serà enorme. Intentarem que facin les activitats en grups per fomentar el treball en equip i la tolerància entre companys. o ESTRUCTURA I ORGANIT : Una vegada el mestre té creat l’àudio, el publicarà a un podcast i després ja podrà treballar-ho a classe amb la PDI.
  3. 3. 3. ORIENTACIONS DIDÀCTIQUES o DESTINATARIS: Aquesta sessió amb material auditiu es duria a terme a l’assignatura de llengua catalana i aniria dirigida als alumnes de segon cicle de primària, els quals haurien d’haver donat prèviament a l’assignatura de coneixement del medi el tema dels insectes. A més a més, els alumnes haurien de tenir habilitats per a la comprensió oral i escrita de la llengua catalana. O COMPETÈNCIES QUE ES TREBALLEN: Competència en comunicació lingüística. Competència artística. Competència social i ciutadana. O OBJECTIUS DE LA SESSIÓ: Entendre la moralitat del conte. Promoure el treball actiu i col·laboratiu. Promoure experiències educatives sonores. Evocar emocions. Treballar la comprensió oral i escrita de la llengua catalana. Fomentar la creativitat de l’alumnat. O CONTINGUTS: Dins la competència en comunicació lingüística treballarien:  Establir vincles constructius amb els altres a través de la conversa.  Gaudir escoltant i expressant-se de forma oral i escrita.  Tenir confiança en si mateix per expressar-se oralment i per escrit.  Acceptar i realitzar crítiques amb esperit constructiu.  Comprendre missatges orals en diferents situacions comunicatives. Desenvolupar estratègies bàsiques per recolzar la comprensió oral.  Analitzar de manera crítica la informació obtinguda.  Distingir la informació rellevant de la no rellevant i les informacions implícites en els textos que s’escolten.  Generar idees.  Respectar les normes ortogràfiques en la producció de textos escrits i valorar la seva necessitat.
  4. 4. Dins la competència artística treballarien:  Tenir iniciativa, imaginació i creativitat per expressar-se a través de codis artístics.  Tenir consciència de la importància de donar suport i d’apreciar les iniciatives i les contribucions dels altres.  Disposar d’habilitats de cooperació per contribuir a la consecució d’un resultat final en treballs col·lectius.  Valorar la realització d’experiències artístiques compartides. Dins la competència social i ciutadana treballarien:  Valorar les diferències i reconèixer la igualtat entre els companys.  Mostrar un comportament coherent amb els valors democràtics.  Construir, acceptar i practicar normes de convivència d’acord amb els valors democràtics.  Actuar amb criteri propi mantenint una actitud constructiva, solidaria i responsable.  Practicar el diàleg i la negociació per arribar a acords com a forma de resoldre els conflictes, tant en l’àmbit personal com en el social.  Saber comunicar-se en distints contextos, expressar les idees pròpies i escoltar les dels altres.  Tenir consciència dels propis pensaments, valors, sentiments, emocions i accions, controlar-los i autorregularlos.  Saber posar-se al lloc dels altres i comprendre el seu punt de vista.  Saber que els conflictes de valors i interessos formen part de la convivència  Resoldre els conflictes amb actitud constructiva.  Prendre decisions en els distints nivells de la vida comunitària valorant conjuntament els interessos individuals i els del grup. o UTILITZACIÓ DEL MATERIAL: Orientacions educatives per treballar amb l’àudio: aquesta sessió es faria a l’assignatura de llengua catalana.  Abans de la sessió: a la mateixa setmana de la sessió, dins l’assignatura de coneixement del medi haurien donat el tema dels insectes.  Durant la sessió: - Principi de la sessió: El professor posaria el podcast de l’àudio que relata el conte “El món de n’Alan i n’Era” a la PDI. Durant
  5. 5. la reproducció d’aquest àudio, el professor l’aniria aturant en determinats moments del conte demanant als alumnes que creuen que passarà a continuació. - Desenvolupament de la sessió: Després d’escoltar l’àudio, agruparíem els nostres alumnes en grups per treballar la moralitat del conte: el treball col·laboratiu. Cada grup hauria de dibuixar tots els personatges que han sortit al conte a una cartolina, imaginant com devien ésser. A més a més, posarien una petita descripció de cada un d’ells, segons el paper que ha tingut al conte. - Final de la sessió: Després d’això, cada grup penjaria la seva cartolina a la classe i d’aquesta manera veurien com ha dibuixat cada grup els diferents personatges, a més del gran ventall de descripcions que hi ha hagut tenint en compte que cada alumne s’expressa d’una manera diferent. A continuació, el professor demanaria a tot el grup que han aprés d’aquesta sessió, per arribar entre tots a una bona reflexió d’aquesta.  Després de la sessió: Aquella mateixa setmana hi hauria altres assignatures que treballarien també el conte: - A l’assignatura de música: treballarien els sons dels insectes que apareixen al conte i també d’altres. - A una altra hora de l’assignatura de llengua catalana: crearien un còmic del conte que han escoltat amb l’eina Storyjumper. - A l’assignatura d’educació física: treballarien l’expressivitat corporal a l’hora de dir els diàlegs i la narració del conte. Agrupament: Per escoltar l’àudio i comentar-lo es faria amb tots els alumnes junts. A l’hora de realitzar l’activitat sobre l’àudio, els alumnes s’agruparien en petits grups 3 o 4 alumnes per grup. Organització de l’espai: Preferiblement, tota la sessió s’hauria de fer en una mateixa aula per no perdre temps.
  6. 6. Organització del temps: - Principi de la sessió: aproximadament, uns 20 minuts. - Desenvolupament de la sessió: aproximadament, uns 30 minuts. - Final de la sessió: aproximadament, uns 10 minuts. Rol del docent: - Principi de la sessió: el docent aniria aturant la reproducció de l’àudio i demanant als alumnes què creuen que passarà a continuació. - Desenvolupament de la sessió: el docent explicaria l’activitat a realitzar i dividiria la classe en petits grups de 3 o 4 persones. Quan els alumnes estiguessin fent l’activitat, el docent es passejaria pels diferents grups per si els hi surt alguna dificultat, tenen dubtes, etc. - Final de la sessió: el docent ajudaria als seus alumnes a penjar les cartolines a l’aula. A continuació, seria el docent qui demanaria als alumnes que han aprés en aquesta sessió, per arribar entre tots a una bona reflexió d’aquesta. Altres usos del recurs: A l’activitat de dibuixar els personatges del conte i fer una breu descripció de cada un d’ells, també es podria fer individualment però si es fes així segurament ja no bastaria una sola sessió, sinó al manco dues. Un altre ús del material seria incorporar l’àudio del conte a un PowerPoint, d’aquesta manera no només es treballaria l’aspecte auditiu sinó també el visual. A continuació d’aquest PowerPoint, trobem que seria el moment adequat per presentar als alumnes les activitats interactives que vàrem crear amb Educaplay i que les realitzessin a l’aula. A més a més, si l’àudio digital està penjat com a podcasta l’espai PodOmatic, fa que els alumnes puguin escoltar aquest àudio quan ells vulguin i, per exemple, a casa ells puguin tornar a fer les activitats interactives, ja que aquestes també es troben penjades a la web d’Educaplay.
  7. 7. O AVALUACIÓ: Durant tota la sessió el docent estaria avaluant als seus alumnes. Els ítems que tindria en compte serien els següents:     Participar d’una manera activa durant la sessió. Saber treballar en grup. Tenir una bona actitud davant de les activitats. Comprensió oral i escrita de la llengua catalana. 4. REFERÈNCIES Aquí us deixem la URL on podreu trobar el nostre Podcast del conte que hem inventat nosaltres amb el títol “El món de n’Alan i n’Era”: http://alaniera.podomatic.com/entry/2013-11-22T04_39_27-08_00 També les URLs de les activitats interactives que hem creat amb Educaplay perquè pugueu fer ús d’elles: 1. Activitat de completar frases. URL:http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075673/com pleta.htm 2. Activitat de tipus test, on s’ha de triar la resposta correcta. URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075650/test_del_c onte.htm 3. Activitat de fer una sopa de lletres amb el títol “Sopa de Insectes”. URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075641/sopa_d_i nsectes.htm 4. Activitat d’endevinar el insecte del qual es parla. URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1075678/endevinall a.htm 5. Activitat d’endevinar l’insecte de què es parla II URL: http://www.educaplay.com/es/recursoseducativos/1079670/endevinall a_2.htm Si voleu fer el còmic de l’àudio, podeu accedir a Storyjumper: http://www.storyjumper.com

×