Manual Per A Dinamitzar, Organitzar I Administrar Al

D
Manual Per A Dinamitzar, Organitzar I Administrar Al
Secretaria d’Organització, Secretaria
Comissió Executiva dels Joves
Socialistes de Mallorca 2009  de Comunicació i Formació i
                Secretaria de Política Institucional

                                    2
Índex:

 1. La nostra organització i el seu paper

 2. Bona organització. La clau

 3. L'etern problema. El finançament

 4. Com dinamitzar una agrupació? Accions

 5. Arribar a la gent. El Pla de Comunicació                        3
Què és?
La primera pregunta que es planteja és


“JS és l’organització política del PSOE. És a
 dir, és una organització; està formada per
  joves de 14 a 30 anys; analitza, debat i
   desenvolupa propostes polítiques; i
 s’emmarca legal i a mode de registre dins
 del Partido Socialista Obrero Español, sent
la seva única organització juvenil, dotada de
     autonomia plena per a la seva

                 ”
        autoorganització
       Reglaments Federals de
       Juventudes Socialistas de España

                          4
Per a
La següent pregunta lògica podria ser

què serveix? O Què paper
juga de cara als i les joves?
 A) Fer del PSOE el referent especialment a l’àmbit local, dels i
  les joves de la nostra localitat.

 B) Promoció de la participació juvenil afavorint el creixement
  de moviments juvenils actius i la seva coordinació a través de
  Consells Locals de la Joventut. Si no hi ha teixit associatiu,
  s’haurà d’impulsar-lo i si no hi ha Consell de la Joventut, es
  tindrà que crear.

 C) Generar un discurs polític actual i responsable. Després de
  realitzar un anàlisi de la realitat i problemes dels i les joves de
  la teva localitat, s’han de generar iniciatives encaminades a
  millorar els serveis i la qualitat de vida d’aquest joves.

                                     5
D) Assistir al Grup Municipal i/o equip de Govern.
  L’Agrupació Local ha d’assumir el repte de
  dissenyar una política de joventut integral i
  traslladar les demandes i inquietuds dels i les
  joves al Grup Municipal i al Regidor que actuï com
  el nostre referent
E) Promoure el moviment estudiantil. És important comptar amb un
  referent a l'institut o al Campus més proper de la teva localitat.

F) Informar sobre l’acció del Govern Socialista o al seu cas
  denunciar des de l’oposició les accions negatives dels Governs
  Locals. Al cas d’estar a l’oposició, JS pot adoptar una actitud menys
  institucional que el Partit, amb accions que cridin l’atenció i es
  posicionin amb l’esperit rebel dels i les joves del nostre partit.

G) Dinamisme intern i extern. És preferible ser un més d’un grup
  actiu, que el líder d’una Agrupació morta. Posteriorment, a la vegada
  hi ha que generar accions externes que facin sentir-se útils als
  militants i a la pròpia organització.
                                      6
Els i les militants. Els
vertaders protagonistes
La força de JS no recau al
seu pressupost o als seus
mitjans, sinó que el més
important és el seu capital
humà

Hem de ser capaços d’aglutinar als i les joves que tinguin les
mateixes inquietuds que defensa JS, i si aquestes són
variades, també ho són els militants.

Hem d’aprofitar aquest aspecte diferenciador entre els diferents
militants, propiciant que tot tingui un espai, i trobant la forma de
donar resposta a aquestes inquietuds.

                                    7
Els i les militants deuen ser els protagonistes i,
per tant, quan s’hagi de definir una idea, activitat o
projecte, haurem de tenir en compte el següent:
1- TENIR CLAR EL QUE EL GRUP VOL FER
Aquestes tres “regles” poden ajudar a evitar dificultats:

• Al començar no hi ha que tenir un pla detallat sinó una idea clara del
problema.
  Si intenteu atreure a un grup o convèncer a una comissió per a que atengui un
  problema en particular, tindreu més èxit si entenen el motiu del vostre interès.
• Heu de conèixer les possibilitat que té el grup.
  Quan insteu a algú a formar part d’un grup, teniu que explicar-li el “status” que té
  el grup: independent (pot prendre decisions sense consultar a altre gent o a altres
  associacions), consultiu (ha d’informar a altre persona o entitat que pot admetre o
  desestimar les seves opinions i aparença (que no té cap poder o influència).
• Feu un pensament en referència al compromís dels i de les
membres.
  Els i les membres volen saber quant de temps tindran que dedicar. Intentar ser
  realistes, no oblideu el temps que es necessita per a fer coses fora de les
  reunions.

                                              8
2- ACONSEGUIR LA GENT ADEQUADA
Aconseguir les persones adequades i el número
adequat, és vital per l’èxit del grup.

Quan es decideix la mida del grup, es té que ser flexible.

Per a un grup que té a tots els membres molt implicats, el
millor número pot ser de 5 a 7 persones. En canvi, si
necessiteu punts de vista diferents, o una plena representació
dels vostres membres, haureu de disposar d’un nombre major.

Recordeu que els grans grups necessiten posseir grans dots de
diplomàcia per a que tots i totes aportin.

Per a treballs molt especialitzats, com la redacció d’un informe o
l’organització d’un servei de “càtering”, la mida del grup pot ser de dos
a tres persones.


                                      9
Però, a  qui cercar?
Les persones han de reunir les següents
característiques:

• Els seus objectius deuen concordar amb els vostres.

• Tenir bona disposició per a treballar.

• Posseir els coneixements i les habilitats que necessites.

• Saber treballar en grup.
 I teniu cura amb:

 - Els “experts”.
 - Els obsessos per les comissions i les
 reunions.
 - Els egoistes.
 - La gent que no sap dir “no”.
                               10
3- POC A POC I AMB BONA LLETRA
La majoria de les persones han de passar per unes
quantes fases abans de que el seu treball sigui bo i
efectiu:
                FASE 3
         FASE 2           FASE 4    FASE 5
  FASE 1            Marcar
         Obtenir           Començar     Els
  Inici           directrius
        algun èxit          a treballar  obstacles
                de treball
                                    11
FASE 1. Inici
El primordial és intentar formar un grup. Una primera
trobada ha de contenir aquests elements:
I.  Benvinguda. La gent que ha realitzat la convocatòria es
   presenta i explica la finalitat de la reunió (15 minuts).

II.  Presentació. Cada membre xerra un poc de si mateix; com es
   diu, com veu el problema, etc. (20 minuts).

III. Establir la finalitat del grup. Per això és necessari arribar a un
   acord sobre quin és el problema, proposar alguns objectius o
   conclusions que tothom aprovi i, sempre, heu d’intentar que tots
   participin.

IV. Planificar futures reunions. Fixar dates, elaborar un programa
  dels temes que es tractaran, els treball que deurien realitzar i la
  classe de compromisos que espereu dels membres del grup (20
  minuts).
                                     12
FASE 2. Obtenir algun èxit
Tracteu de fer alguna cosa pràctica prest, encara que
sigui poc important.

Un triomf al principi és important per altres raons.

Després d’un període de placidesa inicial, molts grups passen per un
moment turmentós al que es qüestiona algun dels acords inicials.
Comunament, s’està d’acord amb quin és el problema, però es
discrepa respecte al que es té que fer.

Si el grup està implicat en alguna cosa pràctica, és més fàcil
posar-se d’acord.

No us desanimeu si hi ha que discutir un poc, ja que, al final, el
resultat serà un conjunt d’objectius i de relacions més estables.


                                    13
FASE 3. Marcar directrius
de treball
Un vegada que els membres del grup han aconseguit
conèixer-se i establir un clima de confiança, així com un bon
enteniment en les seves línies bàsiques, el grup pot escollir
de comú acord, la manera de fer les coses.
Heu de posar en clar:

• Com s’han de prendre les decisions.

• Com s’han d’arreglar els problemes.

• Com estar segurs de què el treball es farà

Molts de grups cauen a l’error d’intentar començar per aquest fase i
acaben amb mots problemes
                                    14
FASE 4. Començar a treballar
Un pic finalitzades les tres fases anteriors, el grup hauria
de treballar bé.

Sabreu que és així perquè els membres del grup:

• es coneixen i s’accepten els uns als altres.

• senten que poden aconseguir alguna cosa.

• accepten els objectius principals.

• segueixen unes normes per a fer el treball.
                                15
FASE 5. Els obstacles
Molts de grups continuen el seu treball més enllà del
que en realitat necessiten i acaben per no tenir cap tipus
d’utilitat. Això passa perquè a la gent li repugna trencar
amb un grup al qual ha gaudit o amb el aconseguit
alguna cosa. El procés es pot fer molt més fàcil si el
grup:

•repassa els seus problemes regularment.

• té uns objectius clars.

• s’assegura de que els seus membres
s’impliquen a altre temes.                               16
4- PLANIFICAR LES REUNIONS

Tota reunió deuria tenir algun tipus d’ordre del dia. A
algunes ocasions, l’ordre del dia deurà pensar-se i fer-se,
cuidadosament, amb antelació; en altres, no fa falta tenir-lo
fins el començament de la reunió. En qualsevol cas, si no
es disposa d’un ordre del dia, és fàcil que la reunió,
després de llargues discussions, acabi amb molts temes
sense resoldre.


              Decidir
              que és
             important

                   Elaborar l’odre
                     del dia
                                17
DECIDIR QUE ÉS IMPORTANT
És convenient elaborar una llista amb les principals idees
a una fulla de paper gran, de forma que la gent pugui
veure el que està passant.
A continuació intenteu escriure cada idea a un d’aquests cinc
apartats:
             Aquí apuntarem els assumptes que són clars, sobre els
     FÀCIL
             que es poden prendre decisions ràpides.
             Precisen ser debatuts durant una llarga estona abans de
    DELICAT
             que el grup es formi una opinió.

 NECESSITAT DE MÉS   Temes dels que no es disposa de suficient informació.
   INFORMACIÓ     Assegureu-vos de que després es cerca la informació.

             On el grup no pot fer res. Assigneu l’assumpte a alguna
  NO ÉS EL NOSTRE
   PROBLEMA      persona que tingui que fer aquest treball.

             No s’ha de decidir res, però la gent ha d’estar informada.
  PER A INFORMACIÓ

                                           18
ELABORAR L’ORDRE DEL DIA
A l’elaborar l’ordre del dia, heu d’atendre les següents
pautes:
• Pensar detingudament l’ordre en què es tractaran els punts. Els curts
primers, després els senzills i finalment els més llargs i delicats.

• Cada tema ha de tenir fixat un temps per a la discussió, segons la seva
importància.

• A alguns punts es pot recordar la situació anterior. Informació, per a
prendre una decisió al respecte, etc.

• Deixar un marge a la dreta per a escriure les decisions que es prenen.
Així amb una simple mirada es pot saber qui fa cada cosa.

• Els punts sobre els que es necessiten més informació han d’estar
senyalats amb les inicials de les persones encarregades. Així, com que
l’ordre del dia s’envia abans de la reunió, cada afiliat recordarà el que ha de
fer.

                                         19
Exemple de l’ordre del dia

 Ordre del dia
 1.  Disculpes dels absents (2 min.)
   Repàs de l’ordre del dia (5 min.)
 2.
   Aprovació de l’acta de la última reunió (5 min.)
 3.
   Qüestions pendents de l’acta anterior (10 min.) Es
 4.
   xerrarà dels temes pendents de l’acta anterior.
 5.  Concurs de cartells (5 min.) Punt fàcil que serà
   tractat ràpidament.
   Retalls pressupostaris a l’Ajuntament (30 min.) El punt principal de
 6.
   l’ordre del dia. Per a que el debat sigui més àgil, una persona s’ha
   compromès a recollir la informació i presentar-la al principi, mitjançant un
   breu informe.
 7.  Precs i preguntes (10 min.)
 8.  Data de la pròxima reunió (2 min.)
 9.  Avaluació de la reunió (10 min.) Alguns grups deixen el final de les
   reunions per avaluar-les. Això ajuda al grup a treballar millor la pròxima
   ocasió.

                                           20
ABANS D’UNA REUNIÓ NO T’OBLIDIS
DE:


   • Reservar la sala de reunions.
 1

   • Preguntar als membres del grup què volem
    discutir i llavors preparar l’ordre del dia.
 2

   • Enviar l’ordre del dia i qualsevol document
    necessari amb antelació i temps suficient.
 3

   • Comprovar que els membres hagin fet el que es
    comprometeren a fer.
 4                            21
La Secretaria d’Organització juga un paper prioritari a la
gestió dels recursos humans.

Al moment de realitzar les seves funcions relacionades amb
els recursos humans, el/la secretari/a local d’organització
haurà de tenir en compte els següents aspectes:
                               22
La divisió del treball
Cada Agrupació Local deurà impulsar un model propi de
divisió del treball. Evidentment, hi ha un esquema mínim a
seguir i és una Assemblea Local, com màxim òrgan decisori, i
una Comissió Executiva o Comitè Local composat, com
mínim, per un/a Secretari/a General, un/a Secretari/a
d’Organització i un/a Secretari/a de Política Municipal.

Un cop complits els mínims, l’Agrupació Local ha de marcar-se els
seus propis màxims.


Una de les fórmules possibles és la creació de Grups de Treball
que, o bé són permanents, o bé es constitueixen a l’efecte per a la
realització d’una activitat.                                   23
L’Assemblea
És el màxim òrgan de l’agrupació, estan presents tots i
totes els militants de l’Agrupació Local, les seves principals
competències:
      Aprovar el programa d’actuació política.
       Elegir a la Comissió Executiva Local.
    Examinar la gestió de la Comissió Executiva Local.
            Elegir als delegats.
        Estudiar les propostes de resolució.
          Aprovar els pressuposts.

Pot haver assemblees ordinàries (cada 6 mesos) i extraordinàries

La convocatòria de l’assemblea indicarà el lloc, el dia i l’hora, 10
dies abans de que es celebri. A continuació es mostra un exemple
d’un Ordre del Dia:

                                    24
S’elegirà una mesa per a presidir i dirigir els debats a
l’assemblea, composada per un president, un vicepresident i un
secretari d’actes.
L’acta degudament diligenciada, deurà ser entregada al Comitè
respectiu en un termini no superior als 5 dies posteriors.
                                 25
Comissió Executiva Local
Són molts els aspectes que podem comentar sobre aquest
òrgan de direcció política de l’Agrupació Local i, encara que
els reglaments ens serveixen de marc, aquests atorguen un
ampli ventall de formes segons la composició quantitativa i
qualitativa de l’Agrupació Local.


Quan s’ha de configurar una Comissió Executiva Local és
important tenir en compte les inquietuds de cada un per assignar
funcions i ajustar la mida a les necessitats i disponibilitat dels
membres de l’Agrupació Local. En cap cas es deu copiar per
copiar esquemes i tampoc omplir secretaries per a que tothom
estigui. En ocasions, resulten més operatives Comissions
Executives reduïdes que compten amb un ampli ventall de
participació com poden ser els grup de treball.


                                   26
Grups de treball

Els grups de treball no tenen perquè ser rígids, ni continus
en el temps, ni tancats. Tot depèn dels objectius del grup de
treball que, en qualsevol cas, l’Assemblea deurà definir
prèviament a la seva constitució.Si no s’impulsen fòrums de debat, aquests Grups de Treball
poden ser útils, no només per a canalitzar la participació de tots i
totes els militants a àrees de la Comissió Executiva Local o no
assignades, sinó també per a debatre aspectes d’interès i que,
per la seva naturalesa, convé separar-lo del debat de l’Assemblea
Local.
                                    27
Formació
Per a la coordinació dels recursos humans, no només és
necessari saber les seves inquietuds i preferències, sinó
també que aquells que assumeixen responsabilitats reben
formació sobre la mateixa.

Les prioritats formatives són, les que segueixen:

              Conèixer Joventuts Socialistes

          Conèixer les institucions i el seu funcionament

              Coneixement del món associatiu

            Anàlisi i desenvolupament del moviment
                   estudiantil                                   28
L’Administració d’una
Agrupació Local
Joventuts Socialistes, com qualsevol organització, ha d’acollir-se
a la normativa actual vigent amb respecte al finançament
d’associacions prestadores de serveis a la joventut i,
endemés, a la llei de finançament dels partits polítics.


Un Secretari/a d’Administració ha, entre d’altres funcions:
                                   29
A) Establir una planificació de les despeses a
curt i llarg termini
Ha d’existir planificació, és a dir, s’ha d’elaborar un pla
d’activitats Ordinàries i Extraordinàries, ja sigui a 6
mesos vista, o anual.
B) Obertura d’un compte bancari
Per evitar problemes i dubtes, és convenient obrir un compte bancari.
Més, si tenim en compte que l’Administració Pública fa efectives les
subvencions a través d’un compte de banc.
C) Cobrament de les Quotes

La quota solidària és abonada per cada militant anualment a través
del compte bancari que va incloure a la fitxa d’afiliació, una part es
destina a activitats a les que participin militants de JSE i al Fons de
Solidaritat Territorial, l’altre fixada per la Comissió Executiva Nacional,
Regional o Autonòmica, es destina a activitats a l’àmbit territorial.


                                       30
D) Sol·licitud d’Ajudes

Les ajudes es poden sol·licitar a l’Administració Local
del PSOE; als àmbits superiors de Joventuts; a
l’Administració Pública; a entitats privades; o al Consell
de la Joventut Local.
El treball previ de configuració d’un Pressupost General i el de
cada activitat ens serà molt útil ara, ja que en tots els casos ens
ho requeriran, total o parcialment.

E) Balanç

Al finalitzar l’any o el període que abordava el Pla de Treball i el
Pressupost es convenient presentar un balanç a l’Assemblea, on
s’informarà de la situació econòmica, i es detalla que ingressa i
despeses s’han realitzat, fent una relació dels mateixos en termes
absoluts i percentuals, amb respecte al previst inicialment.


                                    31
Vies de finançament

          Endemés de tot això, que no és
          poc, el Secretari/a
          d’Administració deurà innovar
          en la recerca de recursos.
No ens podem resignar a la petita ajuda que pugui
donar el PSOE; hi ha que prendre iniciatives com la
venta de loteria, material de Joventuts, participació a
berbenes, venta de publicacions, etc.

                             32
El primer consell per a dinamitzar una agrupació local és que
es fer un estudi i anàlisi del fet fins ara a la pròpia
agrupació, en primera instància, i a la resta d’agrupacions
veïnes o d’altres àmbits territorials, en segona.


                    Però anem per
                   parts, en primer lloc
                     veurem què
                   necessitem per a
                   poder dinamitzar
                    una agrupació

                                33
a) Militants

b) Fer partícip al militant al disseny de les accions.
   Sempre serà millor ajudar-li a desenvolupar la seva pròpia idea
   que obligar-li a fer alguna cosa que no li agrada.

c) Planificar reunions. Fer reunions, però tampoc limitar a
   això les nostres tasques i, molt menys, convertir al militant en
   un simple votant.

d) Les conclusions han de ser fruit d’un debat
  compartit.

e) Realitzar un estudi de les demandes dels joves i de les
   ofertes dels afiliats.

   Realitzar un estudi d’accions iniciades.
f)

g) Dissenyar un Pla de Dinamització anual o bianual.
                                    34
En relació al Pla de Dinamització, ha d’agrupar a
totes les secretaries que conformen la Comissió
Executiva i on es reculli:

  Anàlisi realitzat per a la seva configuració.

  Objectius generals i per cada activitat.

  Metodologia a seguir per arribar als objectius.

  Calendari d’aplicació.

  Pressupost on es reflexa una previsió de despeses i ingressos.

  Persones o persones encarregades de coordinar execució.

  Capital humà necessari pel seu desenvolupament.

 Mètodes de control d’acompliment d’objectius.


                                  35
Exemples d’accions concretes:

Orgàniques
                            Socials
- Participació als òrgans  Internes          - Creació del Consell
superiors de Joventuts i
              - Cursos de formació.   Local de Joventut.
PSIB.
              - Edició d’un butlletí.  - Reunions amb
- Campanya
              - Activitats d’oci per   associacions.
d’informació sobre
              assentar vincles entre   - Realització de fòrums
Joventuts.
              militants.         oberts i debats.
- Campanya d’afiliació.
- Actualització del Cens.
- Obtenció de medis
                 Institucional
econòmics.
                 - Elaboració d’un Pla de    Comunicació
                 Joventut.
  Campanyes sectorials                     - Elaboració de notes de
                 - Participació a les
  - Campanyes relacionades                   premsa pròpia.
                 reunions del Grup
  amb els dies internacionals.                 - Elaborar un dossier de
                 Socialista i assistència als
  - Campanyes d’informació                   premsa.
                 plens.
  sobre accions en matèria de                  - Tenir un telèfon, fax, PC
                 - Reunions periòdiques
  joventut del govern.                     amb accés a Internet.
                 amb els portaveus o batle.
  - Potenciació de la
  participació en la política.

                                              36
Per a organitzar els processos de Comunicació d’una
organització juvenil com Joventuts Socialistes, necessitarem
la creació d’un Pla Local de Comunicació Integral
que agrupi la cultura associativa de l’organització, la seva
identitat corporativa i les seves relacions internes i externes.


   Per això abans fa falta:

   • Anàlisi de la situació de partida.
   • Definició d’objectius.
   • Definició d'estratègies.
   • Elecció dels missatges.
   • Desenvolupament del Pla mitjançant els canals corresponents.


                                   37
Identitat corporativa i
imatge corporativa

 La Comissió Executiva Federal i Juventudes Socialistas de
 España han elaborat una Manual Bàsic d’Identitat
 Corporativa, que descriu i explica gràficament els signes bàsics
 que composen la nova identitat Corporativa, així com el seu ús i
 aplicació als diferents suports de comunicació.
               Manual Bàsic d’Identitat
               Corporativa
                                  38
Comunicació externa
 Té com objectiu mantenir i millorar les relacions de
 l’Organització amb els públics, projecta una imatge favorable i
 promoure activitats, projectes i serveis.
   PER A QUE LA COMUNICACIÓ       PRINCIPIS A LES RELACIONS AMB ELS
    EXTERNA SIGUI EFICAÇ           MITJANS DE COMUNICACIÓ
1. Informar sempre per a que els      1. Tots els missatges han de sortir
                       d’un/a portaveu i un departament de
  missatges no semblin interessats i
  arribin regularment a l’opinió       comunicació que cohesioni la
                       sortida d’informació.
  pública.
2. No acudir als mitjans si no tens res  2. Conèixer el funcionament dels
  a dir interessant.             mitjans de comunicació (horari de
3. Oferir missatges i continguts       tancament, estructura.
  vertaders i reals.           3. Prendre la iniciativa de ser generar
4. Dir sempre la veritat o, si no, estar   informació.
  callats.                4. Sempre respondre i atendre les
                       demandes dels periodistes.
                      5. Planificar l’estratègia i el
                       desenvolupament de la identitat
                       corporativa.
                                           39
Com fer una nota de
premsa i/o comunicació
 El titular de la notícia ha de ser curt, precís i amb atractiu.

 Hi ha que plantejar un únic missatge que pugui ser captat a un cop de vista. Es
convenient ressaltar amb negreta.

 Posar a les deu primeres línies l’essencial.

 Numerar els fulls (no ha de passar de dos).

 Posar la data.

 Imprimir la nota de premsa amb la capçalera i el logotip de l’organització.

 Posar, al final, els telèfons de contacte, per si els periodistes volem més
informació.

 Mantenir sempre la mateixa estructura, és important que ens identifiquin.

Assegurar-se de que arriba al seu destí.
                                          40
Rodes de premsa
Abans de convocar-la hi ha que preguntar-se:

• és necessari?
• tenim alguna cosa nova a dir?
• sabem qui la donarà?

Si la resposta és afirmativa, tenim que preparar-la de forma
acurada:
 El local. Si es possible habilitar un espai a l’agrupació.
 La convocatòria. Té forma de carta i va signada pel responsable de
comunicació. Dirigida al cap de secció corresponent. A la carta, ha de quedar
clar l’objectiu de la roda o comunicat, quins l’oferiran i el càrrec que ocupen
dins l’organització, el dia, el lloc i l’hora.
 Definir l’exposició que es farà. Elaborar un guió, per mantenir la
coherència en tot moment.
 Preparar la documentació a aportar i oferir una bona carpeta de premsa.

                                         41
La Xarxa
Hem d’estar presents als diferents espais que ens ofereix:
 WEB. Contar amb una pàgina senzilla i pràctica, on es pujaran les
diferents activitats, informacions, campanyes, fotos, etc. Per això hem
d’especificar un grup de persones que s’encarreguin de la gestió dels
continguts.

 BLOGESFERA PROGRESSISTA. És un espai dinàmic i bàsic al seu
funcionament, més fresc i desenfadat.

 FACEBOOK, TUENTI, MYSPACE, YOUTUBE, són espais molts usats
pels joves, hem d’estar presents a través d’actes, fotos, vídeos,
comentaris...

 ESTRATÈGIES VIRALS, utilitzar la xarxa i estructures per a difondre
campanyes, vídeos.

 MAILS MASSIUS, és important tenir llistats de mails, quan més complets
millor.
                                      42
1 de 42

Recomendados

Seminari Creativitat als processos de participacio por
Seminari Creativitat als processos de participacioSeminari Creativitat als processos de participacio
Seminari Creativitat als processos de participacioManelruizpla
272 vistas34 diapositivas
Manus Scom Ljs por
Manus Scom LjsManus Scom Ljs
Manus Scom LjsLars Silihagen
363 vistas20 diapositivas
Aviones Muy Buenos por
Aviones Muy BuenosAviones Muy Buenos
Aviones Muy Buenosguest02efbd
161 vistas43 diapositivas
Power 1 por
Power 1Power 1
Power 1RLDKTE
118 vistas9 diapositivas
La Natura por
La NaturaLa Natura
La NaturaMaria Izaguirre
183 vistas3 diapositivas
Administrasjon og overvåking av virtuelle miljøer por
Administrasjon og overvåking av virtuelle miljøerAdministrasjon og overvåking av virtuelle miljøer
Administrasjon og overvåking av virtuelle miljøerLars Silihagen
431 vistas28 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Manual Per A Dinamitzar, Organitzar I Administrar Al

Dossier sobre Assamblearisme Infantil por
 Dossier sobre Assamblearisme Infantil Dossier sobre Assamblearisme Infantil
Dossier sobre Assamblearisme InfantilEl Senyor Croqueta
545 vistas12 diapositivas
Mercè Jariot: Desarrollar competencias en clave de empleabilidad por
Mercè Jariot: Desarrollar competencias en clave de empleabilidadMercè Jariot: Desarrollar competencias en clave de empleabilidad
Mercè Jariot: Desarrollar competencias en clave de empleabilidadCoordinadora Mentoria per a la Inclusió
751 vistas12 diapositivas
Direccio Equips De Treball por
Direccio Equips De TreballDireccio Equips De Treball
Direccio Equips De TreballCarles Lombarte i Llado
1.1K vistas45 diapositivas
Saber escollir por
Saber escollirSaber escollir
Saber escollirJORDIMELE
415 vistas16 diapositivas
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari por
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariMetodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariRoser Batlle Suñer
1.5K vistas84 diapositivas
Parlar En Públic por
Parlar En PúblicParlar En Públic
Parlar En PúblicDavide Menini
271 vistas36 diapositivas

Similar a Manual Per A Dinamitzar, Organitzar I Administrar Al(20)

Saber escollir por JORDIMELE
Saber escollirSaber escollir
Saber escollir
JORDIMELE415 vistas
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari por Roser Batlle Suñer
Metodologia ApS en el marc del Servei ComunitariMetodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Metodologia ApS en el marc del Servei Comunitari
Roser Batlle Suñer1.5K vistas
El rol del formador 2 por ICE_URV_NU
El rol del formador 2El rol del formador 2
El rol del formador 2
ICE_URV_NU343 vistas
El treball en equip por superoleguer
El treball en equipEl treball en equip
El treball en equip
superoleguer539 vistas
Taller Comandament i lideratge (Mando y liderazgo) por ricard de la vega
Taller Comandament i lideratge (Mando y liderazgo)Taller Comandament i lideratge (Mando y liderazgo)
Taller Comandament i lideratge (Mando y liderazgo)
ricard de la vega814 vistas
T5 treball equip por sonlp
T5 treball equipT5 treball equip
T5 treball equip
sonlp362 vistas
Formació inicial 2013 2014 por AEIGDDV
Formació inicial 2013 2014Formació inicial 2013 2014
Formació inicial 2013 2014
AEIGDDV1.6K vistas
Dinamització de Comunitats Virtuals. Sessió 2 por Bernadette Farriol
Dinamització de Comunitats Virtuals. Sessió 2Dinamització de Comunitats Virtuals. Sessió 2
Dinamització de Comunitats Virtuals. Sessió 2
Bernadette Farriol417 vistas
Mòdul 0. 1er AIP Imatge i Comunicació por Jaume Josa
Mòdul 0. 1er AIP Imatge i ComunicacióMòdul 0. 1er AIP Imatge i Comunicació
Mòdul 0. 1er AIP Imatge i Comunicació
Jaume Josa261 vistas
Com fer un Social Media Plan por Sem Pons Puig
Com fer un Social Media PlanCom fer un Social Media Plan
Com fer un Social Media Plan
Sem Pons Puig1.3K vistas

Manual Per A Dinamitzar, Organitzar I Administrar Al

 • 2. Secretaria d’Organització, Secretaria Comissió Executiva dels Joves Socialistes de Mallorca 2009 de Comunicació i Formació i Secretaria de Política Institucional 2
 • 3. Índex: 1. La nostra organització i el seu paper 2. Bona organització. La clau 3. L'etern problema. El finançament 4. Com dinamitzar una agrupació? Accions 5. Arribar a la gent. El Pla de Comunicació 3
 • 4. Què és? La primera pregunta que es planteja és “JS és l’organització política del PSOE. És a dir, és una organització; està formada per joves de 14 a 30 anys; analitza, debat i desenvolupa propostes polítiques; i s’emmarca legal i a mode de registre dins del Partido Socialista Obrero Español, sent la seva única organització juvenil, dotada de autonomia plena per a la seva ” autoorganització Reglaments Federals de Juventudes Socialistas de España 4
 • 5. Per a La següent pregunta lògica podria ser què serveix? O Què paper juga de cara als i les joves? A) Fer del PSOE el referent especialment a l’àmbit local, dels i les joves de la nostra localitat. B) Promoció de la participació juvenil afavorint el creixement de moviments juvenils actius i la seva coordinació a través de Consells Locals de la Joventut. Si no hi ha teixit associatiu, s’haurà d’impulsar-lo i si no hi ha Consell de la Joventut, es tindrà que crear. C) Generar un discurs polític actual i responsable. Després de realitzar un anàlisi de la realitat i problemes dels i les joves de la teva localitat, s’han de generar iniciatives encaminades a millorar els serveis i la qualitat de vida d’aquest joves. 5
 • 6. D) Assistir al Grup Municipal i/o equip de Govern. L’Agrupació Local ha d’assumir el repte de dissenyar una política de joventut integral i traslladar les demandes i inquietuds dels i les joves al Grup Municipal i al Regidor que actuï com el nostre referent E) Promoure el moviment estudiantil. És important comptar amb un referent a l'institut o al Campus més proper de la teva localitat. F) Informar sobre l’acció del Govern Socialista o al seu cas denunciar des de l’oposició les accions negatives dels Governs Locals. Al cas d’estar a l’oposició, JS pot adoptar una actitud menys institucional que el Partit, amb accions que cridin l’atenció i es posicionin amb l’esperit rebel dels i les joves del nostre partit. G) Dinamisme intern i extern. És preferible ser un més d’un grup actiu, que el líder d’una Agrupació morta. Posteriorment, a la vegada hi ha que generar accions externes que facin sentir-se útils als militants i a la pròpia organització. 6
 • 7. Els i les militants. Els vertaders protagonistes La força de JS no recau al seu pressupost o als seus mitjans, sinó que el més important és el seu capital humà Hem de ser capaços d’aglutinar als i les joves que tinguin les mateixes inquietuds que defensa JS, i si aquestes són variades, també ho són els militants. Hem d’aprofitar aquest aspecte diferenciador entre els diferents militants, propiciant que tot tingui un espai, i trobant la forma de donar resposta a aquestes inquietuds. 7
 • 8. Els i les militants deuen ser els protagonistes i, per tant, quan s’hagi de definir una idea, activitat o projecte, haurem de tenir en compte el següent: 1- TENIR CLAR EL QUE EL GRUP VOL FER Aquestes tres “regles” poden ajudar a evitar dificultats: • Al començar no hi ha que tenir un pla detallat sinó una idea clara del problema. Si intenteu atreure a un grup o convèncer a una comissió per a que atengui un problema en particular, tindreu més èxit si entenen el motiu del vostre interès. • Heu de conèixer les possibilitat que té el grup. Quan insteu a algú a formar part d’un grup, teniu que explicar-li el “status” que té el grup: independent (pot prendre decisions sense consultar a altre gent o a altres associacions), consultiu (ha d’informar a altre persona o entitat que pot admetre o desestimar les seves opinions i aparença (que no té cap poder o influència). • Feu un pensament en referència al compromís dels i de les membres. Els i les membres volen saber quant de temps tindran que dedicar. Intentar ser realistes, no oblideu el temps que es necessita per a fer coses fora de les reunions. 8
 • 9. 2- ACONSEGUIR LA GENT ADEQUADA Aconseguir les persones adequades i el número adequat, és vital per l’èxit del grup. Quan es decideix la mida del grup, es té que ser flexible. Per a un grup que té a tots els membres molt implicats, el millor número pot ser de 5 a 7 persones. En canvi, si necessiteu punts de vista diferents, o una plena representació dels vostres membres, haureu de disposar d’un nombre major. Recordeu que els grans grups necessiten posseir grans dots de diplomàcia per a que tots i totes aportin. Per a treballs molt especialitzats, com la redacció d’un informe o l’organització d’un servei de “càtering”, la mida del grup pot ser de dos a tres persones. 9
 • 10. Però, a qui cercar? Les persones han de reunir les següents característiques: • Els seus objectius deuen concordar amb els vostres. • Tenir bona disposició per a treballar. • Posseir els coneixements i les habilitats que necessites. • Saber treballar en grup. I teniu cura amb: - Els “experts”. - Els obsessos per les comissions i les reunions. - Els egoistes. - La gent que no sap dir “no”. 10
 • 11. 3- POC A POC I AMB BONA LLETRA La majoria de les persones han de passar per unes quantes fases abans de que el seu treball sigui bo i efectiu: FASE 3 FASE 2 FASE 4 FASE 5 FASE 1 Marcar Obtenir Començar Els Inici directrius algun èxit a treballar obstacles de treball 11
 • 12. FASE 1. Inici El primordial és intentar formar un grup. Una primera trobada ha de contenir aquests elements: I. Benvinguda. La gent que ha realitzat la convocatòria es presenta i explica la finalitat de la reunió (15 minuts). II. Presentació. Cada membre xerra un poc de si mateix; com es diu, com veu el problema, etc. (20 minuts). III. Establir la finalitat del grup. Per això és necessari arribar a un acord sobre quin és el problema, proposar alguns objectius o conclusions que tothom aprovi i, sempre, heu d’intentar que tots participin. IV. Planificar futures reunions. Fixar dates, elaborar un programa dels temes que es tractaran, els treball que deurien realitzar i la classe de compromisos que espereu dels membres del grup (20 minuts). 12
 • 13. FASE 2. Obtenir algun èxit Tracteu de fer alguna cosa pràctica prest, encara que sigui poc important. Un triomf al principi és important per altres raons. Després d’un període de placidesa inicial, molts grups passen per un moment turmentós al que es qüestiona algun dels acords inicials. Comunament, s’està d’acord amb quin és el problema, però es discrepa respecte al que es té que fer. Si el grup està implicat en alguna cosa pràctica, és més fàcil posar-se d’acord. No us desanimeu si hi ha que discutir un poc, ja que, al final, el resultat serà un conjunt d’objectius i de relacions més estables. 13
 • 14. FASE 3. Marcar directrius de treball Un vegada que els membres del grup han aconseguit conèixer-se i establir un clima de confiança, així com un bon enteniment en les seves línies bàsiques, el grup pot escollir de comú acord, la manera de fer les coses. Heu de posar en clar: • Com s’han de prendre les decisions. • Com s’han d’arreglar els problemes. • Com estar segurs de què el treball es farà Molts de grups cauen a l’error d’intentar començar per aquest fase i acaben amb mots problemes 14
 • 15. FASE 4. Començar a treballar Un pic finalitzades les tres fases anteriors, el grup hauria de treballar bé. Sabreu que és així perquè els membres del grup: • es coneixen i s’accepten els uns als altres. • senten que poden aconseguir alguna cosa. • accepten els objectius principals. • segueixen unes normes per a fer el treball. 15
 • 16. FASE 5. Els obstacles Molts de grups continuen el seu treball més enllà del que en realitat necessiten i acaben per no tenir cap tipus d’utilitat. Això passa perquè a la gent li repugna trencar amb un grup al qual ha gaudit o amb el aconseguit alguna cosa. El procés es pot fer molt més fàcil si el grup: •repassa els seus problemes regularment. • té uns objectius clars. • s’assegura de que els seus membres s’impliquen a altre temes. 16
 • 17. 4- PLANIFICAR LES REUNIONS Tota reunió deuria tenir algun tipus d’ordre del dia. A algunes ocasions, l’ordre del dia deurà pensar-se i fer-se, cuidadosament, amb antelació; en altres, no fa falta tenir-lo fins el començament de la reunió. En qualsevol cas, si no es disposa d’un ordre del dia, és fàcil que la reunió, després de llargues discussions, acabi amb molts temes sense resoldre. Decidir que és important Elaborar l’odre del dia 17
 • 18. DECIDIR QUE ÉS IMPORTANT És convenient elaborar una llista amb les principals idees a una fulla de paper gran, de forma que la gent pugui veure el que està passant. A continuació intenteu escriure cada idea a un d’aquests cinc apartats: Aquí apuntarem els assumptes que són clars, sobre els FÀCIL que es poden prendre decisions ràpides. Precisen ser debatuts durant una llarga estona abans de DELICAT que el grup es formi una opinió. NECESSITAT DE MÉS Temes dels que no es disposa de suficient informació. INFORMACIÓ Assegureu-vos de que després es cerca la informació. On el grup no pot fer res. Assigneu l’assumpte a alguna NO ÉS EL NOSTRE PROBLEMA persona que tingui que fer aquest treball. No s’ha de decidir res, però la gent ha d’estar informada. PER A INFORMACIÓ 18
 • 19. ELABORAR L’ORDRE DEL DIA A l’elaborar l’ordre del dia, heu d’atendre les següents pautes: • Pensar detingudament l’ordre en què es tractaran els punts. Els curts primers, després els senzills i finalment els més llargs i delicats. • Cada tema ha de tenir fixat un temps per a la discussió, segons la seva importància. • A alguns punts es pot recordar la situació anterior. Informació, per a prendre una decisió al respecte, etc. • Deixar un marge a la dreta per a escriure les decisions que es prenen. Així amb una simple mirada es pot saber qui fa cada cosa. • Els punts sobre els que es necessiten més informació han d’estar senyalats amb les inicials de les persones encarregades. Així, com que l’ordre del dia s’envia abans de la reunió, cada afiliat recordarà el que ha de fer. 19
 • 20. Exemple de l’ordre del dia Ordre del dia 1. Disculpes dels absents (2 min.) Repàs de l’ordre del dia (5 min.) 2. Aprovació de l’acta de la última reunió (5 min.) 3. Qüestions pendents de l’acta anterior (10 min.) Es 4. xerrarà dels temes pendents de l’acta anterior. 5. Concurs de cartells (5 min.) Punt fàcil que serà tractat ràpidament. Retalls pressupostaris a l’Ajuntament (30 min.) El punt principal de 6. l’ordre del dia. Per a que el debat sigui més àgil, una persona s’ha compromès a recollir la informació i presentar-la al principi, mitjançant un breu informe. 7. Precs i preguntes (10 min.) 8. Data de la pròxima reunió (2 min.) 9. Avaluació de la reunió (10 min.) Alguns grups deixen el final de les reunions per avaluar-les. Això ajuda al grup a treballar millor la pròxima ocasió. 20
 • 21. ABANS D’UNA REUNIÓ NO T’OBLIDIS DE: • Reservar la sala de reunions. 1 • Preguntar als membres del grup què volem discutir i llavors preparar l’ordre del dia. 2 • Enviar l’ordre del dia i qualsevol document necessari amb antelació i temps suficient. 3 • Comprovar que els membres hagin fet el que es comprometeren a fer. 4 21
 • 22. La Secretaria d’Organització juga un paper prioritari a la gestió dels recursos humans. Al moment de realitzar les seves funcions relacionades amb els recursos humans, el/la secretari/a local d’organització haurà de tenir en compte els següents aspectes: 22
 • 23. La divisió del treball Cada Agrupació Local deurà impulsar un model propi de divisió del treball. Evidentment, hi ha un esquema mínim a seguir i és una Assemblea Local, com màxim òrgan decisori, i una Comissió Executiva o Comitè Local composat, com mínim, per un/a Secretari/a General, un/a Secretari/a d’Organització i un/a Secretari/a de Política Municipal. Un cop complits els mínims, l’Agrupació Local ha de marcar-se els seus propis màxims. Una de les fórmules possibles és la creació de Grups de Treball que, o bé són permanents, o bé es constitueixen a l’efecte per a la realització d’una activitat. 23
 • 24. L’Assemblea És el màxim òrgan de l’agrupació, estan presents tots i totes els militants de l’Agrupació Local, les seves principals competències:  Aprovar el programa d’actuació política.  Elegir a la Comissió Executiva Local.  Examinar la gestió de la Comissió Executiva Local.  Elegir als delegats.  Estudiar les propostes de resolució.  Aprovar els pressuposts. Pot haver assemblees ordinàries (cada 6 mesos) i extraordinàries La convocatòria de l’assemblea indicarà el lloc, el dia i l’hora, 10 dies abans de que es celebri. A continuació es mostra un exemple d’un Ordre del Dia: 24
 • 25. S’elegirà una mesa per a presidir i dirigir els debats a l’assemblea, composada per un president, un vicepresident i un secretari d’actes. L’acta degudament diligenciada, deurà ser entregada al Comitè respectiu en un termini no superior als 5 dies posteriors. 25
 • 26. Comissió Executiva Local Són molts els aspectes que podem comentar sobre aquest òrgan de direcció política de l’Agrupació Local i, encara que els reglaments ens serveixen de marc, aquests atorguen un ampli ventall de formes segons la composició quantitativa i qualitativa de l’Agrupació Local. Quan s’ha de configurar una Comissió Executiva Local és important tenir en compte les inquietuds de cada un per assignar funcions i ajustar la mida a les necessitats i disponibilitat dels membres de l’Agrupació Local. En cap cas es deu copiar per copiar esquemes i tampoc omplir secretaries per a que tothom estigui. En ocasions, resulten més operatives Comissions Executives reduïdes que compten amb un ampli ventall de participació com poden ser els grup de treball. 26
 • 27. Grups de treball Els grups de treball no tenen perquè ser rígids, ni continus en el temps, ni tancats. Tot depèn dels objectius del grup de treball que, en qualsevol cas, l’Assemblea deurà definir prèviament a la seva constitució. Si no s’impulsen fòrums de debat, aquests Grups de Treball poden ser útils, no només per a canalitzar la participació de tots i totes els militants a àrees de la Comissió Executiva Local o no assignades, sinó també per a debatre aspectes d’interès i que, per la seva naturalesa, convé separar-lo del debat de l’Assemblea Local. 27
 • 28. Formació Per a la coordinació dels recursos humans, no només és necessari saber les seves inquietuds i preferències, sinó també que aquells que assumeixen responsabilitats reben formació sobre la mateixa. Les prioritats formatives són, les que segueixen: Conèixer Joventuts Socialistes Conèixer les institucions i el seu funcionament Coneixement del món associatiu Anàlisi i desenvolupament del moviment estudiantil 28
 • 29. L’Administració d’una Agrupació Local Joventuts Socialistes, com qualsevol organització, ha d’acollir-se a la normativa actual vigent amb respecte al finançament d’associacions prestadores de serveis a la joventut i, endemés, a la llei de finançament dels partits polítics. Un Secretari/a d’Administració ha, entre d’altres funcions: 29
 • 30. A) Establir una planificació de les despeses a curt i llarg termini Ha d’existir planificació, és a dir, s’ha d’elaborar un pla d’activitats Ordinàries i Extraordinàries, ja sigui a 6 mesos vista, o anual. B) Obertura d’un compte bancari Per evitar problemes i dubtes, és convenient obrir un compte bancari. Més, si tenim en compte que l’Administració Pública fa efectives les subvencions a través d’un compte de banc. C) Cobrament de les Quotes La quota solidària és abonada per cada militant anualment a través del compte bancari que va incloure a la fitxa d’afiliació, una part es destina a activitats a les que participin militants de JSE i al Fons de Solidaritat Territorial, l’altre fixada per la Comissió Executiva Nacional, Regional o Autonòmica, es destina a activitats a l’àmbit territorial. 30
 • 31. D) Sol·licitud d’Ajudes Les ajudes es poden sol·licitar a l’Administració Local del PSOE; als àmbits superiors de Joventuts; a l’Administració Pública; a entitats privades; o al Consell de la Joventut Local. El treball previ de configuració d’un Pressupost General i el de cada activitat ens serà molt útil ara, ja que en tots els casos ens ho requeriran, total o parcialment. E) Balanç Al finalitzar l’any o el període que abordava el Pla de Treball i el Pressupost es convenient presentar un balanç a l’Assemblea, on s’informarà de la situació econòmica, i es detalla que ingressa i despeses s’han realitzat, fent una relació dels mateixos en termes absoluts i percentuals, amb respecte al previst inicialment. 31
 • 32. Vies de finançament Endemés de tot això, que no és poc, el Secretari/a d’Administració deurà innovar en la recerca de recursos. No ens podem resignar a la petita ajuda que pugui donar el PSOE; hi ha que prendre iniciatives com la venta de loteria, material de Joventuts, participació a berbenes, venta de publicacions, etc. 32
 • 33. El primer consell per a dinamitzar una agrupació local és que es fer un estudi i anàlisi del fet fins ara a la pròpia agrupació, en primera instància, i a la resta d’agrupacions veïnes o d’altres àmbits territorials, en segona. Però anem per parts, en primer lloc veurem què necessitem per a poder dinamitzar una agrupació 33
 • 34. a) Militants b) Fer partícip al militant al disseny de les accions. Sempre serà millor ajudar-li a desenvolupar la seva pròpia idea que obligar-li a fer alguna cosa que no li agrada. c) Planificar reunions. Fer reunions, però tampoc limitar a això les nostres tasques i, molt menys, convertir al militant en un simple votant. d) Les conclusions han de ser fruit d’un debat compartit. e) Realitzar un estudi de les demandes dels joves i de les ofertes dels afiliats. Realitzar un estudi d’accions iniciades. f) g) Dissenyar un Pla de Dinamització anual o bianual. 34
 • 35. En relació al Pla de Dinamització, ha d’agrupar a totes les secretaries que conformen la Comissió Executiva i on es reculli:  Anàlisi realitzat per a la seva configuració.  Objectius generals i per cada activitat.  Metodologia a seguir per arribar als objectius.  Calendari d’aplicació.  Pressupost on es reflexa una previsió de despeses i ingressos.  Persones o persones encarregades de coordinar execució.  Capital humà necessari pel seu desenvolupament. Mètodes de control d’acompliment d’objectius. 35
 • 36. Exemples d’accions concretes: Orgàniques Socials - Participació als òrgans Internes - Creació del Consell superiors de Joventuts i - Cursos de formació. Local de Joventut. PSIB. - Edició d’un butlletí. - Reunions amb - Campanya - Activitats d’oci per associacions. d’informació sobre assentar vincles entre - Realització de fòrums Joventuts. militants. oberts i debats. - Campanya d’afiliació. - Actualització del Cens. - Obtenció de medis Institucional econòmics. - Elaboració d’un Pla de Comunicació Joventut. Campanyes sectorials - Elaboració de notes de - Participació a les - Campanyes relacionades premsa pròpia. reunions del Grup amb els dies internacionals. - Elaborar un dossier de Socialista i assistència als - Campanyes d’informació premsa. plens. sobre accions en matèria de - Tenir un telèfon, fax, PC - Reunions periòdiques joventut del govern. amb accés a Internet. amb els portaveus o batle. - Potenciació de la participació en la política. 36
 • 37. Per a organitzar els processos de Comunicació d’una organització juvenil com Joventuts Socialistes, necessitarem la creació d’un Pla Local de Comunicació Integral que agrupi la cultura associativa de l’organització, la seva identitat corporativa i les seves relacions internes i externes. Per això abans fa falta: • Anàlisi de la situació de partida. • Definició d’objectius. • Definició d'estratègies. • Elecció dels missatges. • Desenvolupament del Pla mitjançant els canals corresponents. 37
 • 38. Identitat corporativa i imatge corporativa La Comissió Executiva Federal i Juventudes Socialistas de España han elaborat una Manual Bàsic d’Identitat Corporativa, que descriu i explica gràficament els signes bàsics que composen la nova identitat Corporativa, així com el seu ús i aplicació als diferents suports de comunicació. Manual Bàsic d’Identitat Corporativa 38
 • 39. Comunicació externa Té com objectiu mantenir i millorar les relacions de l’Organització amb els públics, projecta una imatge favorable i promoure activitats, projectes i serveis. PER A QUE LA COMUNICACIÓ PRINCIPIS A LES RELACIONS AMB ELS EXTERNA SIGUI EFICAÇ MITJANS DE COMUNICACIÓ 1. Informar sempre per a que els 1. Tots els missatges han de sortir d’un/a portaveu i un departament de missatges no semblin interessats i arribin regularment a l’opinió comunicació que cohesioni la sortida d’informació. pública. 2. No acudir als mitjans si no tens res 2. Conèixer el funcionament dels a dir interessant. mitjans de comunicació (horari de 3. Oferir missatges i continguts tancament, estructura. vertaders i reals. 3. Prendre la iniciativa de ser generar 4. Dir sempre la veritat o, si no, estar informació. callats. 4. Sempre respondre i atendre les demandes dels periodistes. 5. Planificar l’estratègia i el desenvolupament de la identitat corporativa. 39
 • 40. Com fer una nota de premsa i/o comunicació  El titular de la notícia ha de ser curt, precís i amb atractiu.  Hi ha que plantejar un únic missatge que pugui ser captat a un cop de vista. Es convenient ressaltar amb negreta.  Posar a les deu primeres línies l’essencial.  Numerar els fulls (no ha de passar de dos).  Posar la data.  Imprimir la nota de premsa amb la capçalera i el logotip de l’organització.  Posar, al final, els telèfons de contacte, per si els periodistes volem més informació.  Mantenir sempre la mateixa estructura, és important que ens identifiquin. Assegurar-se de que arriba al seu destí. 40
 • 41. Rodes de premsa Abans de convocar-la hi ha que preguntar-se: • és necessari? • tenim alguna cosa nova a dir? • sabem qui la donarà? Si la resposta és afirmativa, tenim que preparar-la de forma acurada:  El local. Si es possible habilitar un espai a l’agrupació.  La convocatòria. Té forma de carta i va signada pel responsable de comunicació. Dirigida al cap de secció corresponent. A la carta, ha de quedar clar l’objectiu de la roda o comunicat, quins l’oferiran i el càrrec que ocupen dins l’organització, el dia, el lloc i l’hora.  Definir l’exposició que es farà. Elaborar un guió, per mantenir la coherència en tot moment.  Preparar la documentació a aportar i oferir una bona carpeta de premsa. 41
 • 42. La Xarxa Hem d’estar presents als diferents espais que ens ofereix:  WEB. Contar amb una pàgina senzilla i pràctica, on es pujaran les diferents activitats, informacions, campanyes, fotos, etc. Per això hem d’especificar un grup de persones que s’encarreguin de la gestió dels continguts.  BLOGESFERA PROGRESSISTA. És un espai dinàmic i bàsic al seu funcionament, més fresc i desenfadat.  FACEBOOK, TUENTI, MYSPACE, YOUTUBE, són espais molts usats pels joves, hem d’estar presents a través d’actes, fotos, vídeos, comentaris...  ESTRATÈGIES VIRALS, utilitzar la xarxa i estructures per a difondre campanyes, vídeos.  MAILS MASSIUS, és important tenir llistats de mails, quan més complets millor. 42