Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio

Eche un vistazo a continuación

1 de 28 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Anuncio

Poverty.ppt

 1. 1. ‫מוחלטת‬ ‫עוני‬ ‫מדידת‬ ‫בישראל‬ ‫מציגה‬ : ‫אלפנדרי‬ ‫יפית‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫הלשכה‬
 2. 2. ‫במצגת‬ ‫מה‬ ‫לנושא‬ ‫שלי‬ ‫והקשר‬ ‫הנושא‬ ‫לחקירת‬ ‫הרקע‬ ‫עניים‬ ‫מודדים‬ ‫מדוע‬ ‫בישראל‬ ‫הקיימת‬ ‫המדידה‬ ‫המוחלטת‬ ‫המדידה‬ ‫מהי‬ ‫המוחלטת‬ ‫למדידה‬ ‫וכלים‬ ‫עקרונות‬ ‫המדידה‬ ‫שיטת‬ ‫ממצאים‬
 3. 3. ‫עני‬ ‫מיהו‬ ? ‫בסיסית‬ ‫הגדרה‬ : ‫לאכול‬ ‫מה‬ ‫לו‬ ‫שאין‬ ‫אדם‬ ‫היומיומית‬ ‫בהשרדותו‬ ‫טרוד‬ ‫יהיה‬ ‫ותמיד‬ ‫יותר‬ ‫רלוונטית‬ ‫הגדרה‬ : ‫אדם‬ ‫הוא‬ ‫עני‬ ‫אדם‬ ‫ממחסור‬ ‫הסובל‬ ‫אשר‬ ( ‫מחוסר‬ ‫כלל‬ ‫בדרך‬ ‫ברירה‬ ) ‫למחייתו‬ ‫וחיוניים‬ ‫הכרחיים‬ ‫בצרכים‬ ‫חי‬ ‫הוא‬ ‫בה‬ ‫בחברה‬ ‫הסביר‬ ‫ולקיומו‬
 4. 4. ‫עניים‬ ‫למדוד‬ ‫מדוע‬ ? ‫והסטורית‬ ‫בינלאומית‬ ‫תופעה‬ ‫עוני‬ ‫של‬ ‫יכולת‬ ‫ולאי‬ ‫בחברה‬ ‫לחולי‬ ‫מתקשר‬ ‫עוני‬ ‫לאזרחיה‬ ‫וחברתי‬ ‫כלכלי‬ ‫ביטחון‬ ‫לספק‬ ‫מדינה‬ ‫לאבחן‬ ‫היכולות‬ , ‫להכיר‬ , ‫את‬ ‫ולמדוד‬ ‫לאפיין‬ ‫מדיניות‬ ‫וכלי‬ ‫אמצעי‬ ‫מהווה‬ ‫בחברה‬ ‫העניים‬ ‫העוני‬ ‫בבעיית‬ ‫לטיפול‬
 5. 5. ‫מימדית‬ ‫רב‬ ‫כתופעה‬ ‫עוני‬ ‫העוני‬ ‫מדידת‬ : ‫הכנסות‬ ‫הוצאות‬ ‫בסיסיים‬ ‫צרכים‬ ‫חיים‬ ‫רמת‬ ‫שיוויון‬ ‫אי‬ ‫יחסי‬ ‫עוני‬ / ‫מוחלט‬ ‫עוני‬ ‫עוני‬ ‫מוסכמתי‬ ‫ישיר‬ ‫עוני‬ / ‫עקיף‬ ‫עוני‬ ‫ראשי‬ ‫עוני‬ / ‫משני‬ ‫עוני‬ ‫אובייקטיבי‬ ‫עוני‬ / ‫סובייקטיבי‬ ‫עוני‬ ‫זמני‬ ‫עוני‬ / ‫כרוני‬ ‫עוני‬
 6. 6. ‫בישראל‬ ‫העוני‬ ‫מדידת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫מתבצעת‬ ‫העוני‬ ‫של‬ ‫הרשמית‬ ‫המדידה‬ ‫לאומי‬ ‫לביטוח‬ ‫המוסד‬ ‫יחסית‬ ‫היא‬ ‫המדידה‬ - ‫שהכנסתו‬ ‫אדם‬ ‫לפיה‬ ‫הוא‬ ‫החציונית‬ ‫מההכנסה‬ ‫רבה‬ ‫במידה‬ ‫נמוכה‬ ‫עני‬ ‫ג‬ ‫מדד‬ ' ‫יני‬ – ‫אי‬ ‫שיוויון‬
 7. 7. ‫עוני‬ ‫למדידת‬ ‫הרעיון‬ ‫מוחלטת‬ ‫לסטטיסטיקה‬ ‫המרכזית‬ ‫בלשכה‬ ‫פיתוח‬ ‫צוות‬ ‫קפלן‬ ‫טום‬ ‫של‬ ‫בהנחייתו‬ ‫בלמ‬ ‫נמצאים‬ ‫למדידה‬ ‫הכלים‬ " ‫ס‬ ‫העוני‬ ‫על‬ ‫הסטטיסטיקה‬ ‫פיתוח‬ ‫בינלאומיות‬ ‫השוואות‬
 8. 8. ‫מוחלטת‬ ‫עוני‬ ‫מדידת‬ ‫מהי‬ ‫וההכנסות‬ ‫ההוצאות‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫של‬ ‫המוחלטת‬ ‫המדידה‬ ‫בשיטות‬ ‫נעזרת‬ ‫בקנדה‬ ‫האחרונות‬ ‫בשנתיים‬ ‫שפותחו‬ ‫הברית‬ ‫ובארצות‬
 9. 9. ‫המוחלטת‬ ‫המדידה‬ - ‫עקרונות‬ ‫בסיסי‬ ‫צריכה‬ ‫סל‬ ‫הגדרת‬ ‫העוני‬ ‫קו‬ ‫את‬ ‫מהווה‬ ‫הסל‬ ‫עלות‬ ‫להכנסה‬ ‫הסל‬ ‫עלות‬ ‫בין‬ ‫השוואה‬ ‫כעני‬ ‫יוגדר‬ ‫לסל‬ ‫מתחת‬ ‫שנמצא‬ ‫מי‬ ‫כל‬
 10. 10. ‫המוחלטת‬ ‫המדידה‬ ‫הנחות‬ ‫בדאגה‬ ‫השרויים‬ ‫אנשים‬ ‫הם‬ ‫עניים‬ ‫מספק‬ ‫באופן‬ ‫הפיזי‬ ‫לקיומם‬ ‫מתמדת‬ ‫חיים‬ ‫הם‬ ‫בה‬ ‫לחברה‬ ‫ביחס‬ ‫על‬ ‫ההוצאה‬ ‫אחוז‬ ‫עניים‬ ‫בית‬ ‫במשקי‬ ‫גבוה‬ ‫הוא‬ ‫בסיסיים‬ ‫וצרכים‬ ‫מוצרים‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫כלל‬ ‫מאשר‬
 11. 11. ‫המוחלטת‬ ‫המדידה‬ ‫עקרונות‬ ‫בסיסיים‬ ‫וצרכים‬ ‫מוצרים‬ :  ‫מזון‬ : ‫ע‬ ‫מומלצת‬ ‫בסיסית‬ ‫צריכה‬ ‫נקבעה‬ " ‫י‬ ‫וגיל‬ ‫מין‬ ‫הבדלי‬ ‫לפי‬ ‫הבריאות‬ ‫משרד‬  ‫דירה‬ ‫ואחזקת‬ ‫דיור‬ : ‫הממוצע‬ ‫לפי‬ ‫נקבעו‬ ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ ‫בסקר‬ ‫שהתקבל‬  ‫ענייה‬ ‫משפחה‬ == > ‫תוציא‬ 65% ‫מוצרים‬ ‫על‬ ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫של‬ ‫ההוצאות‬ ‫מסך‬ ‫אלו‬
 12. 12. ‫המוחלטת‬ ‫המדידה‬ ‫עקרונות‬ ‫בית‬ ‫משקי‬ ‫טיפוסי‬ :  ‫בסיס‬ ‫משפחת‬ ‫נפשות‬ ‫משלוש‬ ‫מורכבת‬ : ‫זוג‬ + ‫ילד‬  ‫קביעת‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫טיפוסי‬ ‫מספר‬ ‫לפי‬ ‫הילדים‬ ( ‫גיל‬ ‫עד‬ 17 ) ‫במשק‬ ‫והמבוגרים‬ ‫הבית‬
 13. 13. ‫כלים‬ ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ ‫סקר‬  ‫ואחזקת‬ ‫לדיור‬ ‫ממוצעת‬ ‫הוצאה‬ ‫חישוב‬ ‫הדירה‬  ‫ואחזקת‬ ‫לדיור‬ ‫השקילה‬ ‫סולמות‬ ‫חישוב‬ ‫הדירה‬  ‫נתוני‬ ‫על‬ ‫מתבססת‬ ‫המוחלטת‬ ‫המדידה‬ ‫בלבד‬ ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ ‫סקר‬
 14. 14. ‫כלים‬ ‫שקילה‬ ‫סולמות‬  ‫ואחזקת‬ ‫לדיור‬ ‫ההוצאה‬ ‫למרכיבי‬ ‫פותחו‬ ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫הוצאות‬ ‫סקר‬ ‫סמך‬ ‫על‬ ‫הדירה‬ ‫בשנים‬ 1997-2001  ‫אלו‬ ‫סולמות‬ ‫פי‬ ‫על‬ - ‫ואחזקת‬ ‫לדיור‬ ‫הוצאה‬ ‫שישית‬ ‫נפש‬ ‫הוספת‬ ‫עם‬ ‫תשתנה‬ ‫לא‬ ‫הדירה‬ ‫הבית‬ ‫למשק‬ ‫יותר‬ ‫או‬
 15. 15. ‫חישוב‬ ‫הליך‬ ‫סכימת‬ ‫המדידה‬ ‫למזון‬ ‫ההוצאה‬ ‫חישוב‬ ‫טיפוס‬ ‫לכל‬ : ‫ילד‬ 377 ₪ ‫מבוגר‬ ‫לחודש‬ : 493 ₪ ‫לחודש‬ ‫ממוצעים‬ ‫הצמדת‬ ‫דיור‬ ‫על‬ ( 1,572 ‫ש‬ " ‫ח‬ ) ‫הדירה‬ ‫ואחזקת‬ ( 936 ₪ ) ‫למשפחת‬ ‫הבסיס‬ ‫דיור‬ ‫על‬ ‫ההוצאה‬ ‫חישוב‬ ‫לשאר‬ ‫הדירה‬ ‫ואחזקת‬ ‫לפי‬ ‫הבית‬ ‫משקי‬ ‫טיפוסי‬ ‫במשק‬ ‫הנפשות‬ ‫מספר‬ ‫הבית‬ – ‫סולמות‬ ‫בעזרת‬ ‫משק‬ ‫טיפוסי‬ ‫הצגת‬ ‫הבית‬ ‫על‬ ‫ההוצאות‬ ‫חיבור‬ ‫מזון‬ + ‫דיור‬ + ‫לכל‬ ‫הדירה‬ ‫אחזקת‬ ‫מ‬ ‫טיפוס‬ " ‫ב‬ ‫ב‬ ‫המתקבל‬ ‫הסכום‬ ‫חילוק‬ - 0.65 ‫המתקבלת‬ ‫התוצאה‬ : ‫לקיום‬ ‫הוצאות‬ ‫סל‬ ‫משפחה‬ ‫סוג‬ ‫לפי‬ ‫מינימלי‬ ‫משווה‬ ‫הסל‬ ‫בית‬ ‫למשק‬ ‫נטו‬ ‫להכנסה‬ ‫את‬ ‫וגם‬ ‫הכספיות‬ ‫ההכנסות‬ ‫את‬ ‫גם‬ ‫הכוללת‬ ‫ההכנסות‬ " ‫בעין‬ " ‫ורכב‬ ‫דירה‬ ‫על‬ ‫מבעלות‬ ‫הבית‬ ‫משק‬ ‫של‬
 16. 16. ‫טיפוסי‬ ‫טבלת‬ ‫של‬ ‫דוגמא‬ ‫מ‬ " ‫ב‬ ‫סל‬ ‫בסיסי‬ = ‫הכנסה‬ ‫למשק‬ ‫נטו‬ ‫בית‬ ‫הוצאה‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫אחזקת‬ ‫דירה‬ ‫הוצאה‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫דיור‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫ההוצאה‬ ‫מזון‬ ( ‫כולל‬ ‫יר‬ " ‫פ‬ ) ‫מספר‬ ‫נפשות‬ ‫ממוצע‬ ‫למזון‬ ‫ילד‬ ‫ילד‬ ‫ממוצע‬ ‫למזון‬ ‫מבוגר‬ ‫מבוגר‬ 3,473 512 1,252 493 1 377 0 493 1 4,790 771 1,472 870 2 377 1 493 1 6,765 1,117 1,656 1,624 4 377 3 493 1 4,969 771 1,472 987 2 377 0 493 2 5,956 936 1,572 1,364 3 377 1 493 2 6,944 1,117 1,656 1,741 4 377 2 493 2 7,776 1,192 1,745 2,118 5 377 3 493 2 12,262 1,432 1,782 4,757 12 377 10 493 2 13,544 1,501 1,792 5,511 14 377 12 493 2 6,135 936 1,572 1,480 3 377 0 493 3 7,302 1,117 1,656 1,973 4 377 0 493 4 8,313 1,192 1,745 2,467 5 377 0 493 5 9,132 1,226 1,750 2,960 6 377 0 493 6 10,772 1,295 1,761 3,946 8 377 0 493 8 7,123 1,117 1,656 1,857 4 377 1 493 3 9,773 1,260 1,755 3,337 7 377 1 493 6 ‫הבסיס‬ ‫משפחת‬ ‫סל‬ ‫בסיסי‬ = ‫הכנסה‬ ‫למשק‬ ‫נטו‬ ‫בית‬ ‫הוצאה‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫אחזקת‬ ‫דירה‬ ‫הוצאה‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫דיור‬ ‫סך‬ ‫על‬ ‫ההוצאה‬ ‫מזון‬ ( ‫כולל‬ ‫יר‬ " ‫פ‬ ) ‫מספר‬ ‫נפשות‬ ‫ממוצע‬ ‫למזון‬ ‫ילד‬ ‫ילד‬ ‫ממוצע‬ ‫למזון‬ ‫מבוגר‬ ‫מבוגר‬ 3,473 512 1,252 493 1 377 0 493 1 4,790 771 1,472 870 2 377 1 493 1 6,765 1,117 1,656 1,624 4 377 3 493 1 4,969 771 1,472 987 2 377 0 493 2 5,956 936 1,572 1,364 3 377 1 493 2 6,944 1,117 1,656 1,741 4 377 2 493 2 7,776 1,192 1,745 2,118 5 377 3 493 2 12,262 1,432 1,782 4,757 12 377 10 493 2 13,544 1,501 1,792 5,511 14 377 12 493 2 6,135 936 1,572 1,480 3 377 0 493 3 7,302 1,117 1,656 1,973 4 377 0 493 4 8,313 1,192 1,745 2,467 5 377 0 493 5 9,132 1,226 1,750 2,960 6 377 0 493 6 10,772 1,295 1,761 3,946 8 377 0 493 8 7,123 1,117 1,656 1,857 4 377 1 493 3 9,773 1,260 1,755 3,337 7 377 1 493 6
 17. 17. ‫ממצאים‬ ( ‫שנת‬ 2001 ) ‫פרמטר‬ ‫מוחלטת‬ ‫מדידה‬ ‫יחסית‬ ‫מדידה‬ ( ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ) ‫עניים‬ ‫בית‬ ‫משקי‬ ‫אחוז‬ 23% 18% ‫עניים‬ ‫בית‬ ‫משקי‬ ‫מספר‬ 418,709 318,560 ‫עניות‬ ‫נפשות‬ ‫מספר‬ 1,456,919 1,164,518 ‫ילדים‬ ‫על‬ ‫העוני‬ ‫תחולת‬ 30% 26% ‫קשישים‬ ‫על‬ ‫העוני‬ ‫תחולת‬ 26.3% 22.5%
 18. 18. ‫ממצאים‬ : ‫לפי‬ ‫העוני‬ ‫תחולת‬ ‫מחוזות‬ 2001 ‫מחוז‬ ‫מוחלטת‬ ‫מדידה‬ ‫יחסית‬ ‫מדידה‬ ( ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ) ‫צפון‬ 41.6 25.6 ‫דרום‬ 31.6 21.9 ‫חיפה‬ 27.5 16.3 ‫ירושלים‬ 22.1 24.0 ‫מרכז‬ 15.4 12.6 ‫אביב‬ ‫תל‬ 13.1 12.7
 19. 19. ‫ממצאים‬ : ‫צורות‬ ‫לפי‬ ‫העניים‬ ‫שיעור‬ ‫ישוב‬ - 2001 0 10 20 30 40 50 60 70 ‫יב‬‫אב‬ ‫תל‬ ‫לא‬ ‫ים‬‫ישוב‬ - ‫ים‬‫ירונ‬‫ע‬ ‫ים‬‫יהוד‬ ‫יון‬‫לצ‬ ‫ראשון‬ 2.000-‫מ‬ 10.000-‫עד‬ ‫ים‬‫תושב‬ 50.000-‫מ‬ 100.000-‫ער‬ ‫ים‬‫תושב‬ 20.000-‫מ‬ 50.000-‫עד‬ ‫ים‬‫תושב‬ ‫ים‬‫ירושל‬ 100.000-‫מ‬ 200.000-‫עד‬ ‫ים‬‫תושב‬ ‫יפה‬‫ח‬ 10.000-‫מ‬ 20.000-‫עד‬ ‫ים‬‫תושב‬ ‫ים‬‫ישוב‬ - ‫ים‬‫י‬‫ירונ‬‫ע‬ ‫ים‬‫יהוד‬ ‫לא‬
 20. 20. ‫ממצאים‬ : ‫נפות‬ ‫לפי‬ ‫העניים‬ ‫שיעור‬ - 2001 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ‫אביב‬ ‫תל‬ ‫פתח‬ ‫תקוה‬ ‫רחובות‬ ‫רמלה‬ ‫גן‬ ‫רמת‬ ‫חולון‬ ‫ירושלים‬ ‫השרון‬ ‫חיפה‬ ‫יזרעאל‬ ‫באר‬ ‫שבע‬ ‫אשקלון‬ ‫חדרה‬ ‫צפת‬ ‫כנרת‬ ‫וגולן‬ ‫עכו‬
 21. 21. ‫ממצאים‬ : ‫לתצרוכת‬ ‫הוצאות‬ - 2001 ‫פער‬ ‫כלל‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫משקי‬ ‫עניים‬ ‫בית‬ ‫קבוצת‬ ‫תצרוכת‬ ‫אחוז‬ ‫ש‬ " ‫ח‬ ‫לחודש‬ ‫אחוז‬ ‫ש‬ " ‫ח‬ ‫לחודש‬ 1.7 100.0 10,053 100.0 5,814 ‫הוצאות‬ ‫לתצרוכת‬ - ‫הכל‬ ‫סך‬ 1.3 13.4 1,352 18.4 1,071 ‫מזון‬ ( ‫ירקות‬ ‫ללא‬ ‫ופירות‬ ) 1.2 3.5 350 5.2 301 ‫ירקות‬ ‫ופירות‬ 1.6 22.6 2,267 24.5 1,423 ‫דיור‬ 1.7 9.3 936 9.7 562 ‫אחזקת‬ ‫הדירה‬ ‫הבית‬ ‫ומשק‬ 1.8 4.9 489 4.8 278 ‫ריהוט‬ ‫לבית‬ ‫וציוד‬ 1.4 3.2 321 4.0 233 ‫הלבשה‬ ‫והנעלה‬ 1.9 4.9 495 4.5 259 ‫בריאות‬ 2.1 13.4 1,348 11.0 640 ‫חינוך‬ , ‫ובידור‬ ‫תרבות‬ 2.6 20.1 2,024 13.3 772 ‫תחבורה‬ ‫ותקשורת‬ 1.7 4.7 471 4.7 275 ‫מוצרים‬ ‫אחרים‬ ‫ושירותים‬
 22. 22. ‫ממצאים‬ : ‫מוצרים‬ ‫על‬ ‫בעלות‬ 2001 0 20 40 60 80 ‫מיקרוגל‬ ‫כלים‬ ‫מדיח‬ ‫כביסה‬ ‫מייבש‬ ‫אבק‬ ‫שואב‬ ‫אויר‬ ‫מזגן‬ ‫ללווין‬ ‫או‬ ‫בכבלים‬‫לטלויזיה‬ ‫מנוי‬ ‫ביתי‬‫מחשב‬ ‫לאנטרנט‬ ‫מנוי‬ ‫לפחות‬ ‫אחד‬ ‫סלולרי‬ ‫לפחות‬ ‫אחד‬ ‫רכב‬ ‫בעלות‬ ‫אחוזי‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫כלל‬ ‫עניים‬
 23. 23. ‫שיוויון‬ ‫אי‬ - 2001 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 ‫עשירונים‬ ‫הכנסות‬ ‫האוכלוסייה‬ ‫כלל‬ ‫עניים‬ ‫לא‬ ‫עניים‬ ‫מלא‬ ‫שיוייון‬
 24. 24. ‫ומתודולוגית‬ ‫המדידה‬ ‫שיפור‬ ‫הסל‬ ‫מוצרים‬ ‫הורדת‬ : ‫וסעיפים‬ ‫בבית‬ ‫עזרה‬ ‫בדיור‬ ‫אחרים‬ ‫שנים‬ ‫לאורך‬ ‫הסל‬ ‫מדידת‬
 25. 25. ‫שנים‬ ‫לפי‬ ‫העוני‬ ‫תחולת‬
 26. 26. ‫הוצאה‬ ‫מוחלטת‬ ‫מדידה‬ ‫לאומי‬ ‫ביטוח‬ ‫ג‬ ' ‫יני‬ ‫הכנסה‬ ‫נבחרים‬ ‫במדדים‬ ‫שינוי‬ ‫אחוז‬ 1997-2002 - - - -
 27. 27. ‫הלאה‬ ‫מה‬ ? ‫שנים‬ ‫לפי‬ ‫התוצאות‬ ‫של‬ ‫נוספת‬ ‫בדיקה‬ ‫על‬ ‫המחירים‬ ‫לרמת‬ ‫בהתאם‬ ‫שנה‬ ‫כל‬ ‫ניתוח‬ ‫הסל‬ ‫והרכב‬ ‫מזון‬ ‫והנעלה‬ ‫הלבשה‬ ‫כמו‬ ‫סעיפים‬ ‫הוספת‬ ‫המכפיל‬ ‫בדיקת‬ 0.65

×