Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Acord Marc Serveis Tic 2011

1.115 visualizaciones

Publicado el

Documentació acte de presentació del nou Acord marc de serveis TIC de la Generalitat de Catalunya 13 de maig del 2010, Barcelona.

 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Acord Marc Serveis Tic 2011

 1. 1. Acord marc de serveis TIC 2011 Gestió dels Logs Situació actual i Planificació 13 de maig de 2010 1 14/05/2010
 2. 2. Benvinguda Sr. Jordi Bosch Secretari de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya 2
 3. 3. Objectius Es manté el model del 2008, contractes derivats d’un acord marc de serveis, i es busca encara més la selecció d’empreses especialitzades i s’introdueixen millores en alguns aspectes Obtenir eficiència econòmica i reduir terminis de contractació Dinamitzar la contractació Potenciar l’homologació d’empreses més especialitzades Millorar la participació del proveïdor TIC català Alinear amb les polítiques de suport del TIC.cat Ajustar els mecanismes de l’anterior homologació (2008) que no han donat els resultats esperats 3
 4. 4. Presentació de l’Acord marc de Serveis TIC 2011 de la Generalitat de Catalunya Sr. Xavier Padrós Director general de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 4
 5. 5. Enfocament Acord marc Tractament d’UTE i mitjans aliens • No es permeten UTE en Acord marc, però sí en contractes derivats de l’Acord marc. • Es permet la integració de mitjans del grup empresarial i mitjans aliens en aliança en exclusiva per a l’Acord marc. Solvència i classificació empresarial • Per a l’Acord marc, i en els sublots dels lots A, C i D, només es requerirà classificació empresarial amb categoria mínima -categoria A-. S’haurà d’acreditar, a més, un mínim de personal amb referències de projectes objecte del sublot. • En el lot B (serveis de consultoria), que no requereix classificació, la solvència econòmica i financera exigida serà equivalent als paràmetres de classificació i la solvència tècnica i professional serà l’específicament requerida en funció dels sublots. • Als contractes derivats és on es requerirà la classificació empresarial (amb subgrup i categoria) corresponent a l’objecte, durada i pressupost de licitació del contracte. Vigència de l’Acord marc • 1 any, amb la possibilitat de pròrroga d’1 any més. • D’aplicació des de febrer de 2011. 5
 6. 6. Enfocament contractació derivada Règim de subcontractació • Segons la legislació de contractes del sector públic. Règim d’invitació harmonitzat/ no harmonitzat • Consulta a totes les empreses del sublot. • En processos no harmonitzats (< 193.000 €): Possibilitat de no estendre la consulta a totes les empreses del sublot sempre que, com a mínim, se sol·licitin ofertes a 3 proveïdors. Informe d’ avaluació per a contractes harmonitzats • El responsable de contracte emetrà un informe d’avaluació final que ha de fer referència a aspectes de l’execució del contracte, objectius previstos i resultat final obtingut, i també als relatius als aspectes econòmics i pressupostaris i als de caràcter tècnic (Acord de Govern de Catalunya de 9 de desembre de 2009). RELI: Simplificació del procés de contractació derivada Per facilitar el procés dels contractes derivats, les empreses adjudicatàries de l’Acord marc, prèvia autorització, seran inscrites d’ofici en el RELI utilitzant la mateixa documentació presentada per l’Acord marc. 6
 7. 7. Enfocament contractació derivada Transformació de les empreses durant la vigència de l’Acord marc • Les empreses adjudicatàries hauran de comunicar, en el termini màxim de cinc dies hàbils, les modificacions que afectin les seves facultats per contractar amb l'Administració, incloses transformació o cessió. • La modificació requerirà l’autorització prèvia expressa de la Comissió Central de Subministraments. 7
 8. 8. Calendari previst Tasca Previsió Comunicació al sector 13 de maig Publicació plecs Fi de maig / Inici de juny Fi recepció propostes Juliol Obertura sobre B Fi de juliol Obertura sobre C Inici – Mitjan de setembre Previsió adjudicació provisional Octubre 8
 9. 9. Presentació de l’Acord Marc de Serveis TIC 2011 de la Generalitat de Catalunya Sr. Josep Lluís Checa Director gerent del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat de Catalunya 9
 10. 10. Llindars Llindars • Es canvia el llindar superior d’1M€ a 3M€ anuals. • Per sota 60.000€, obert a totes les empreses. • No hi haurà llindars entre sublots. AM2008 226 licitacions (130M€) 2011 Procediment obert a totes les empreses Procediment obert a totes les empreses 3M€ 1M€ Sense llindars dins de Amb llindars dins de l’Acord marc 150K€ -200K€ l’Acord marc AM2008 149M€ 60K€ 60K€ Només empreses no Adjudicació oberta a totes homologades les empreses 10
 11. 11. Lots 14 Lots LOT SUBLOT 2011 A1 Entorn Host A2 Entorn distribuït J2EE A3 Resta Entorn distribuït Serveis de Desenvolupament i A4 Solucions paquetitzades GIS A Manteniment d’Aplicacions A5 Solucions paquetitzades BI A6 Solucions paquetitzades ECM A7 Solucions paquetitzades ERP A8 Solucions paquetitzades Gestió continguts B1 Plans directors i Estudis B Consultoria TIC B2 Seguretat i Auditoria B3 Of. Projectes C Desplegament TIC C Desplegament Infraestructures TIC Serveis d‘Atenció i Gestió D1 Gestió Serveis Continus: Helpdesk i Suport Camp D d‘Instal·lacions TIC D2 Gestió Serveis Continus: G. Sistemes 11
 12. 12. Lots Estructura de lots • Racionalització dels lots en funció del volum de negoci associat i requeriments de servei. • Nova configuració de Lots. Reducció de 25 a 14. • Incrementar el nombre d’empreses homologades per sublot (total 285) • sublots amb poc volum: 15-20 • sublots amb més volum 25-35 • Estructura de lots • Lot A (Desenvolupament): En vuit sublots. El lot A2 en dos (J2EE, la resta) • Lot B (Consultoria): En tres sublots • Plans director TIC, anàlisis i estudis TIC • Auditories, plans directors de seguretat i continuïtat • Oficines tècniques i gestió de projectes. • Lot C (Desplegament infraestructures): Un sublot C • Lot D (Gestió infraestructures): En dos sublots, un agrupant D1,D2 (SAU i onsite) i l’altre agrupant D3,D4, D5 (gestió CPD)
 13. 13. Lots Actual 2008 Proper 2011 NOMBRE EMPRESES NOMBRE EMPRESES LOT SUBLOT 2008 SUBLOT 2011 Valor estimat LOT Projectes > A1.1 10 150.000 € Entorn propietari A1 4.000.000 € 15 Projectes < (HOST) Entorn Host A1.2 10 150.000 € Serveis de Desenvolupament i Manteniment d’Aplicacions Serveis de Desenvolupament i Manteniment d’Aplicacions Projectes > A2 A2.1 Entorn distribuït (C-S) 15 150.000€ Entorn distribuït 38.000.000 € 35 J2EE A2.2 Projectes < 15 150.000€ A3 Resta Entorn 19.000.000 € 25 distribuït Solucions Projectes > paquetitzades fins a A3.1 9 200.000 € 1.000.000 i BI, GIS, ECM Projectes Solucions A4 Solucions A A3.2 10 1.000.000 € 15 A paquetitzades GIS paquetitzades GIS Solucions A5 Solucions A3.3 Projectes < 10 2.000.000 € 20 paquetitzades BI paquetitzades BI 200.000 € Solucions A6 Solucions A3.4 paquetitzades G. 10 paquetitzades 1.500.000 € 15 Documental ECM Projectes > A7 A4.1 10 200.000 € Solucions ERP 6.000.000 € 20 Projectes < paquetitzades A4.2 10 ERP 200.000 € Servei Projectes > A8 A5.1 d’implementació 10 200.000 € Solucions d’aplicacions en 5.500.000 € 15 paquetitzades portals i gestió de Gestió Continguts Projectes < continguts A5.2 10 200.000 € 13
 14. 14. Lots Actual 2008 Proper 2011 NOMBRE EMPRESES NOMBRE EMPRESES LOT SUBLOT 2008 SUBLOT 2011 Valor estimat LOT B1 Plans B1 Plans directors TIC 15 Directors i 1.000.000 € 15 Consultoria TIC Consultoria TIC Estudis Plans directors de seguretat i B2 15 continuïtat B B3 Estudis i anàlisis TIC 15 B B2 Seguretat i B4 Auditories TIC 15 4.500.000 € 20 Auditoria Oficines tècniques i gestió de B5 15 B3 Of. Projectes 5.500.000 € 20 projectes Servei d’instal·lació Desplegam Desplegam C1 10 programari/maquinari C ent TIC ent TIC Servei d’equipament de xarxa i Desplegament C C2 10 Infraestrcutures 1.000.000 € 20 C electrònica Servei de desplegament de TIC C3 10 tecnologia de seguretat D1 Gestió Serveis Serveis d‘Atenció i Gestió Serveis d‘Atenció i Gestió D1 Gestió Desktop 10 Continus: 30.000.000 € 25 d‘Instal·lacions TIC d‘Instal·lacions TIC Helpdesk i Suport Camp D2 Gestió Help Desk 10 D D D3 Gestió de sistemes 10 D2 Gestió Serveis 30.000.000 € 25 Continus: G. D4 Manteniment de sistemes 10 Sistemes D5 Servei de còpies de seguretat 4 Adjudicacions 278 149.000.000 € 285 Adjudicacions 14
 15. 15. Criteris valoració Criteris de valoració - Especialització • Valoració de la distribució en percentual de l’activitat entre els sublots presentats. • A major percentual d’un sublot, major valoració d’especialització. El total serà 100%. Criteris de valoració – A destacar • Mitjans professionals. Reduïm el pes i els requeriments en nombre de recursos. • Valoració disponibilitat en proximitat dels professionals acreditats a causa de la necessitat d’interlocució continuada amb clients i usuaris a ubicacions de la Generalitat de Catalunya (Valoració: Catalunya 100%, la resta segons localització) • Valoració dels recursos propis i aliens (propis i grup empresarial 100% i aliens 50%). Criteris de valoració - Formació i certificacions • Formació reglada. Incrementem el pes. (universitària, cicles formatius de grau superior i doctors). • Certificacions de seguretat (CISM, CISA i CISSP), gestió (PMP i ITIL), nivell C de català i ACTIC. • Racionalització de la demanda de certificacions tècniques (menys pes, respecte el total) 15
 16. 16. Exemple valoració EXEMPLE LOT A -2008 EXEMPLE LOT A -2011 SOBRE C 75 SOBRE C 70 1. Mitjans professionals o tècnics 1. Mitjans professionals o tècnics Punt. proporc. respecte al licit. màxim aportat, amb límit Punt. proporc. respecte al licit. màxim aportat, amb límit Personal disponible (en algunes de Personal disponible (en algunes de Poden ser mitjans 0 15 les tecnologies del sublot) les tecnologies del sublot) propis (o grup Coneixements tècnics 40 Coneixements tècnics 7 empresarial) o 57 42 aliens (aquests Formació reglada 10 Formació reglada 14 últims amb ponderació ) Coneixements Seguretat 7 Coneixements Seguretat 3 Coneixements Qualitat / Gestió 0 Coneixements Qualitat / Gestió 3 2. Especialització 2. Especialització punts proporcional respecte al lic. amb % màx. de punts proporcional respecte al lic amb % màx. de recursos dedicats al sublot sobre total rec. empresa recursos dedicats al sublot sobre total rec. empresa Només es considera a Especialització 0 0 Especialització 12 12 qui es presenta 3. Capacitats d'empresa 3. Capacitats d'empresa Mitjans propis o grup Aliances amb fabricants Aliances amb fabricants empresarial . Seguretat d'empresa. Certificacions ISO27001 13 . Seguretat d'empresa. Certificacions ISO27001 11 Només es considera a Certificacions de Qualitat d'empresa Certificacions de Qualitat d'empresa qui es presenta 4. R+D+I 4. R+D+I Projecte realitzat amb cooperació de recerca 5 Projecte realitzat amb cooperació de recerca 5 Mitjans propis o grup Ràtio de despesa R+D+I Ràtio de despesa R+D+I empresarial SOBRE B 25 SOBRE B 30 5. Metodologia 25 5. Metodologia 30 SOBRE B + SOBRE C 100 SOBRE B + SOBRE C 100 16
 17. 17. Ràpels Ràpels • A la fi de l’any de vigència de l’Acord marc i, si es produeix, del de pròrroga, es comunicaran als adjudicataris els descomptes comercials estàndard per volum sobre la facturació anual acumulada en tots els sublots dels departaments, i sector públic vinculat o dependent que hagi contractat amb derivats de l’Acord marc. • En el cas d’UTE en derivats les facturacions es distribuiran segons constitució de l’UTE. • La liquidació s’efectuarà sobre la facturació total, aplicant només a partir dels primers 300.000€, donant d’aquesta manera un suport a les empreses de menys facturació. 17
 18. 18. Torn de preguntes http://www20.gencat.cat/portal/site/societat-informacio Per adreçar i donar resposta a les consultes que puguin sorgir, Gestió dels Logs així com per facilitar la comprensió de l’Acord marc el CTTI posa actual i Planificació Situació a disposició la bústia següent: rap.ctti@gencat.cat 18

×