SlideShare una empresa de Scribd logo
1 de 2
Descargar para leer sin conexión
Conselleria d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball
Conselleria de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo
DECRET 112/2016, de 2 de setembre, del Consell, pel
qual es determina el calendari laboral d’aplicació en
l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any
2017. [2016/6844]
DECRETO 112/2016, de 2 de septiembre, del Consell, por
el que se determina el calendario laboral de aplicación en
el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el
año 2017. [2016/6844]
L’article 37.2 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballa-
dors, aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’oc-
tubre, i l’article 45 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, en vigor
segons el que estableix el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre,
sobre jornades especials de treball, estableixen que les festes laborals,
que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran excedir de 14
a l’any, de les quals 2 seran locals.
De conformitat amb els esmentats preceptes per a la determinació
de les festes d’àmbit nacional que s’inclouran en el calendari laboral de
cada any com a dies inhàbils a efectes laborals, retribuïts i no recupe-
rables, s’atorga a les comunitats autònomes la facultat de substituir les
festes assenyalades en l’apartat d del punt 1 de l’esmentat article 45,
per altres que per tradició els siguen pròpies. Així mateix, les comu-
nitats autònomes podran també substituir el descans del dilluns de les
festes nacionals que coincidisquen amb diumenge per la incorporació
a la relació de festes de la comunitat autònoma d’altres que els siguen
tradicionals i podran fer ús, també, de la facultat de trasllat al dilluns
immediatament posterior el descans laboral corresponent a les festes
que coincidisquen amb diumenge.
En relació amb l’anterior, se substitueix el descans del diumenge
19 de març, Sant Josep, pel dilluns 9 d’octubre, dia de la Comunitat
Valenciana, i se substitueix el descans del diumenge 1 de gener, Any
Nou, pel 13 d’abril, Dijous Sant.
En virtut del que estableixen les disposicions invocades, per a la
determinació de les festes laborals de l’any 2017, el Consell ha pres
com a criteri bàsic el respecte a les festes que major tradició tenen en
el conjunt de la nostra Comunitat, afavorint, així mateix, que el gaudi
d’aquestes festes no supose un perjudici per a l’activitat econòmica de
la Comunitat Valenciana sinó, al contrari, beneficie la competitivitat del
conjunt de les empreses valencianes i repercutisca de manera positiva
en l’ocupació.
Es fa possible, amb la proposta formulada, el gaudi de les dotze fes-
tes laborals en l’àmbit de la Comunitat i, amb relació a la determinació
de les dos festes laborals de caràcter local, caldrà ajustar-se al que dis-
posa l’article 46 del Reial Decret 2001/1.983 de 28 de juliol i sol·licitar
també a les corporacions locals que en la determinació de les festes
laborals que els correspon, tinguen en consideració tant el respecte a les
tradicions com la necessitat d’afavorir l’ocupació i la competitivitat de
l’economia local.
El calendari laboral que es recull en aquest decret ha sigut informat
pel Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals
i Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana, òrgan consultiu
on es troben presents les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives a la Comunitat Valenciana.
En virtut d’això, a proposta del conseller d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball, d’acord amb allò que disposa
l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat,
del Consell, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia
2 de setembre de 2016,
DECRETE
Article únic
Es declaren, dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana,
dies inhàbils, a efectes laborals retribuïts i no recuperables, correspo-
nents a l’any 2017, les dates que a continuació s’indiquen:
6 de gener	 Epifania del Senyor
13 d’abril	 Dijous Sant
14 d’abril	 Divendres Sant
17 d’abril	 Dilluns de Pasqua
1 de maig	 Dia del Treball
El artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de
23 de octubre, y el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de
julio, en vigor según lo establecido en el Real Decreto 1561/1995, de
21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, establecen que
las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no
podrán exceder de 14 al año, de las cuales, 2 serán locales.
De conformidad con los mencionados preceptos, para la determina-
ción de las fiestas de ámbito nacional que se incluirán en el calendario
laboral de cada año como días inhábiles a efectos laborales, retribuidos
y no recuperables, se otorga a las comunidades autónomas la facultad de
sustituir las fiestas señaladas en el apartado d del punto uno del citado
artículo 45, por otras que por tradición les sean propias. Asimismo, las
comunidades autónomas podrán también sustituir el descanso del lunes
de las fiestas nacionales que coincidan con domingo por la incorpora-
ción a la relación de fiestas de la comunidad autónoma de otras que les
sean tradicionales y podrán hacer uso, también, de la facultad de trasla-
do a lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente
a las fiestas que coincidan con domingo.
En relación con lo anterior, se sustituye el descanso del domingo
19 de marzo, San José, por el lunes 9 de octubre, día de la Comunitat
Valenciana y se sustituye el descanso del domingo 1 de enero, día de
año nuevo, por el 13 de abril, Jueves Santo.
En virtud de lo establecido en las disposiciones invocadas, para
la determinación de las fiestas laborales del año 2017 el Consell ha
tomado como criterio básico el respeto a las fiestas que mayor tradición
tienen en el conjunto de nuestra Comunitat, favoreciendo, asimismo,
que el disfrute de estas fiestas no suponga un perjuicio para la actividad
económica de la Comunitat Valenciana sino, al contrario, beneficie la
competitividad del conjunto de las empresas valencianas y repercuta de
manera positiva en el empleo.
Se hace posible, con la propuesta formulada, el disfrute de las
doce fiestas laborales en el ámbito de la Comunitat. y, con relación a
la determinación de las dos fiestas laborales de carácter local, se estará
a lo dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de
julio, solicitando también de las corporaciones locales que en la deter-
minación de las fiestas laborales que a ellas les corresponde, tengan en
consideración, tanto el respeto a las tradiciones, como la necesidad de
favorecer el empleo y la competitividad de la economía local.
El calendario laboral que se recoge en el presente decreto ha sido
informado por el Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relacio-
nes Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana,
órgano consultivo donde se encuentran presentes las organizaciones sin-
dicales y empresariales más representativas en la Comunitat Valenciana.
En su virtud, a propuesta del conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto
en el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Genera-
liat, del Consell, previa deliberación del Consell, en la reunión del día
2 de septiembre de 2016,
DECRETO
Artículo único
Se declaran, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valen-
ciana, días inhábiles, a efectos laborales retribuidos y no recuperables,
correspondientes al año 2017, las fechas que a continuación se relacio-
nan:
6 de enero	 Epifanía del Señor
13 de abril	 Jueves Santo
14 de abril	 Viernes Santo
17 de abril	 Lunes de Pascua
1 de mayo	 Fiesta del Trabajo
Num. 7866 / 06.09.2016 25397
15 de agosto	 Asunción de la Virgen
9 de octubre	 Día de la Comunitat Valenciana
12 de octubre	 Fiesta Nacional de España
1 de noviembre	 Fiesta de Todos los Santos
6 de diciembre	 Día de la Constitución
8 de diciembre	 Día de la Inmaculada Concepción
25 de diciembre	 Natividad del Señor
Valencia, 2 de septiembre de 2016
El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
El conseller de Economía Sostenible,
Sectores Productivos, Comercio y Trabajo,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ
15 d’agost	 Assumpció de la Mare de Déu
9 d’octubre	 Dia de la Comunitat Valenciana
1 de novembre	 Festa de Tots Sants
12 d’octubre	 Festa Nacional d’Espanya
6 de desembre	 Dia de la Constitució
8 de desembre	 Dia de la Immaculada Concepció
25 de desembre	 Nadal
València, 2 de setembre de 2016
El president de la Generalitat,
XIMO PUIG I FERRER
El conseller d’Economia Sostenible,
Sectors Productius, Comerç i Treball,
RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ
Num. 7866 / 06.09.2016 25398

Más contenido relacionado

La actualidad más candente

Boe a-2012-13644 calendario laboral
Boe a-2012-13644 calendario laboralBoe a-2012-13644 calendario laboral
Boe a-2012-13644 calendario laboral
oscargaliza
 
Decreto 007 modificación de jornada laboral
Decreto 007 modificación de jornada laboralDecreto 007 modificación de jornada laboral
Decreto 007 modificación de jornada laboral
Jorge Delgado Berrio
 
Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013
Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013
Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013
jaromeror
 
Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013
Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013
Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013
jaromeror
 

La actualidad más candente (18)

Convenio de locales de espectáculos y deportes
Convenio de locales de espectáculos y deportesConvenio de locales de espectáculos y deportes
Convenio de locales de espectáculos y deportes
 
Decreto 004 de 2013
Decreto 004 de 2013Decreto 004 de 2013
Decreto 004 de 2013
 
Calendario laboral 2020
Calendario laboral 2020 Calendario laboral 2020
Calendario laboral 2020
 
Boe publica el Calendario laboral 2021 gm integra rrhh
Boe publica el Calendario laboral 2021 gm integra rrhhBoe publica el Calendario laboral 2021 gm integra rrhh
Boe publica el Calendario laboral 2021 gm integra rrhh
 
Dec496 2013
Dec496 2013Dec496 2013
Dec496 2013
 
Permisos y licencias 06 02-2014
Permisos y licencias 06 02-2014Permisos y licencias 06 02-2014
Permisos y licencias 06 02-2014
 
Boe a-2012-13644 calendario laboral
Boe a-2012-13644 calendario laboralBoe a-2012-13644 calendario laboral
Boe a-2012-13644 calendario laboral
 
Gaceta oficial extraordinaria nº 6.224
Gaceta oficial extraordinaria nº 6.224Gaceta oficial extraordinaria nº 6.224
Gaceta oficial extraordinaria nº 6.224
 
08 11-10
08 11-1008 11-10
08 11-10
 
Reposición
ReposiciónReposición
Reposición
 
Dec1991 13
Dec1991 13Dec1991 13
Dec1991 13
 
Obligaciones laborales y de seguridad social
Obligaciones laborales y de seguridad socialObligaciones laborales y de seguridad social
Obligaciones laborales y de seguridad social
 
Decreto 007 modificación de jornada laboral
Decreto 007 modificación de jornada laboralDecreto 007 modificación de jornada laboral
Decreto 007 modificación de jornada laboral
 
Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013
Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013
Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013
 
Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013
Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013
Bocm instrucciones-jornada-laboral-cm-2013
 
Compendio normativo jurisprudencial_al_01-02-2014
Compendio normativo jurisprudencial_al_01-02-2014Compendio normativo jurisprudencial_al_01-02-2014
Compendio normativo jurisprudencial_al_01-02-2014
 
Dec209 13
Dec209 13Dec209 13
Dec209 13
 
Informacion exogena año 2014 Resolucion 000228 31102013
Informacion exogena año 2014 Resolucion 000228 31102013Informacion exogena año 2014 Resolucion 000228 31102013
Informacion exogena año 2014 Resolucion 000228 31102013
 

Similar a Decret 112/2016 del Consell (Generalitat Valenciana)

Similar a Decret 112/2016 del Consell (Generalitat Valenciana) (20)

Calendario laboral 2020
Calendario laboral 2020 Calendario laboral 2020
Calendario laboral 2020
 
Calendario laboral 2020
Calendario laboral 2020 Calendario laboral 2020
Calendario laboral 2020
 
Calendario laboral 2020
Calendario laboral 2020 Calendario laboral 2020
Calendario laboral 2020
 
Calendario laboral 2020
Calendario laboral 2020 Calendario laboral 2020
Calendario laboral 2020
 
Fiestas laborales España 2017 por Comunidades Autónomas
Fiestas laborales España 2017 por Comunidades AutónomasFiestas laborales España 2017 por Comunidades Autónomas
Fiestas laborales España 2017 por Comunidades Autónomas
 
CALENDARIO LABORAL DE FESTIVOS 2015 CASTILLA Y LEÓN
 CALENDARIO LABORAL DE FESTIVOS 2015 CASTILLA Y LEÓN CALENDARIO LABORAL DE FESTIVOS 2015 CASTILLA Y LEÓN
CALENDARIO LABORAL DE FESTIVOS 2015 CASTILLA Y LEÓN
 
Decreto supremo nº 010 2017-tr - declaran día no laborable el 24 de junio de...
Decreto supremo nº  010 2017-tr - declaran día no laborable el 24 de junio de...Decreto supremo nº  010 2017-tr - declaran día no laborable el 24 de junio de...
Decreto supremo nº 010 2017-tr - declaran día no laborable el 24 de junio de...
 
Alegaciones presupuesto 2014
Alegaciones presupuesto 2014Alegaciones presupuesto 2014
Alegaciones presupuesto 2014
 
DECRETO ADMINISTRATIVO No. 125
DECRETO ADMINISTRATIVO No. 125DECRETO ADMINISTRATIVO No. 125
DECRETO ADMINISTRATIVO No. 125
 
Calendario de días inhábiles 2.017
Calendario de días inhábiles 2.017Calendario de días inhábiles 2.017
Calendario de días inhábiles 2.017
 
Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función ...
Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función ...Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función ...
Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaría de Estado de Función ...
 
Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre
Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembreReal Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre
Real Decreto-ley 20/2017, de 29 de diciembre
 
DECRETO ADMINISTRATIVO No. 200-04-027. Horario Semana Santa
DECRETO ADMINISTRATIVO No. 200-04-027. Horario Semana SantaDECRETO ADMINISTRATIVO No. 200-04-027. Horario Semana Santa
DECRETO ADMINISTRATIVO No. 200-04-027. Horario Semana Santa
 
Ministerio de Trabajo instruye el pago del aguinaldo hasta el 21 de diciembre
Ministerio de Trabajo instruye el pago del aguinaldo hasta el 21 de diciembreMinisterio de Trabajo instruye el pago del aguinaldo hasta el 21 de diciembre
Ministerio de Trabajo instruye el pago del aguinaldo hasta el 21 de diciembre
 
Instructivo sobre el pago del aguinaldo 2020.
Instructivo sobre el pago del aguinaldo 2020.Instructivo sobre el pago del aguinaldo 2020.
Instructivo sobre el pago del aguinaldo 2020.
 
Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario míni...
Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario míni...Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario míni...
Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario míni...
 
Dto41 17-renunciadangelo
Dto41 17-renunciadangeloDto41 17-renunciadangelo
Dto41 17-renunciadangelo
 
Aprob. def. presupuesto general 2017
Aprob. def. presupuesto general 2017Aprob. def. presupuesto general 2017
Aprob. def. presupuesto general 2017
 
Resolución ministerial 54 2013 valores licitacion
Resolución ministerial 54 2013 valores licitacionResolución ministerial 54 2013 valores licitacion
Resolución ministerial 54 2013 valores licitacion
 
Resolución Ministerial N° 254-2017-TR - Aprueban el Listado de Microempreas q...
Resolución Ministerial N° 254-2017-TR - Aprueban el Listado de Microempreas q...Resolución Ministerial N° 254-2017-TR - Aprueban el Listado de Microempreas q...
Resolución Ministerial N° 254-2017-TR - Aprueban el Listado de Microempreas q...
 

Más de Daniel Revenga

Más de Daniel Revenga (20)

Unificación Criterios Secciones Penales AP Valencia de 18/1/2024
Unificación Criterios Secciones Penales AP Valencia de 18/1/2024Unificación Criterios Secciones Penales AP Valencia de 18/1/2024
Unificación Criterios Secciones Penales AP Valencia de 18/1/2024
 
Orden 28/2021 de SG de Instituciones Penitenciarias
Orden 28/2021 de SG de Instituciones PenitenciariasOrden 28/2021 de SG de Instituciones Penitenciarias
Orden 28/2021 de SG de Instituciones Penitenciarias
 
Sentència 838/2021 de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem d'...
Sentència 838/2021 de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem d'...Sentència 838/2021 de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem d'...
Sentència 838/2021 de la Sala Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem d'...
 
Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas
Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticasGuía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas
Guía para la celebración de actuaciones judiciales telemáticas
 
STS 11/9/2019, 463/2019, ECLI:ES:TS:2019:2761
STS 11/9/2019, 463/2019, ECLI:ES:TS:2019:2761STS 11/9/2019, 463/2019, ECLI:ES:TS:2019:2761
STS 11/9/2019, 463/2019, ECLI:ES:TS:2019:2761
 
Model de sol·licitud de procediment de segona oportunitat
Model de sol·licitud de procediment de segona oportunitatModel de sol·licitud de procediment de segona oportunitat
Model de sol·licitud de procediment de segona oportunitat
 
Llei 5/2019 de 15 de març REGULADORA DELS CONTRACTES DE CRÈDIT IMMOBILIARI
Llei 5/2019 de 15 de març REGULADORA DELS CONTRACTES DE CRÈDIT IMMOBILIARILlei 5/2019 de 15 de març REGULADORA DELS CONTRACTES DE CRÈDIT IMMOBILIARI
Llei 5/2019 de 15 de març REGULADORA DELS CONTRACTES DE CRÈDIT IMMOBILIARI
 
Consulta Vinculant V0767-16 de 25/2/2016
Consulta Vinculant V0767-16 de 25/2/2016Consulta Vinculant V0767-16 de 25/2/2016
Consulta Vinculant V0767-16 de 25/2/2016
 
Esquemes de suspensió de l'execució de penes privatives de llibertat
Esquemes de suspensió de l'execució de penes privatives de llibertatEsquemes de suspensió de l'execució de penes privatives de llibertat
Esquemes de suspensió de l'execució de penes privatives de llibertat
 
El Tribunal Europeu de Drets Humans. Preguntes i respostes per als Advocats (...
El Tribunal Europeu de Drets Humans. Preguntes i respostes per als Advocats (...El Tribunal Europeu de Drets Humans. Preguntes i respostes per als Advocats (...
El Tribunal Europeu de Drets Humans. Preguntes i respostes per als Advocats (...
 
Criteris d'Honoraris Professionals de l'ICAV 2015
Criteris d'Honoraris Professionals de l'ICAV 2015Criteris d'Honoraris Professionals de l'ICAV 2015
Criteris d'Honoraris Professionals de l'ICAV 2015
 
Conclusions del Consell de la Unió Europea publicades al DOUE el 29/4/2011 (2...
Conclusions del Consell de la Unió Europea publicades al DOUE el 29/4/2011 (2...Conclusions del Consell de la Unió Europea publicades al DOUE el 29/4/2011 (2...
Conclusions del Consell de la Unió Europea publicades al DOUE el 29/4/2011 (2...
 
Sentència del 23/5/2018 del United States Distric Court, Southern District of...
Sentència del 23/5/2018 del United States Distric Court, Southern District of...Sentència del 23/5/2018 del United States Distric Court, Southern District of...
Sentència del 23/5/2018 del United States Distric Court, Southern District of...
 
Sentència de la secció 9ª de l'Audiència Provincial de València de 7/2/2018 n...
Sentència de la secció 9ª de l'Audiència Provincial de València de 7/2/2018 n...Sentència de la secció 9ª de l'Audiència Provincial de València de 7/2/2018 n...
Sentència de la secció 9ª de l'Audiència Provincial de València de 7/2/2018 n...
 
Sentència del Jutjat de Primera Instància 25-bis de València 533/2017 de 22/1...
Sentència del Jutjat de Primera Instància 25-bis de València 533/2017 de 22/1...Sentència del Jutjat de Primera Instància 25-bis de València 533/2017 de 22/1...
Sentència del Jutjat de Primera Instància 25-bis de València 533/2017 de 22/1...
 
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Case of cuenca zarzoso v. spain
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Case of cuenca zarzoso v. spainEUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Case of cuenca zarzoso v. spain
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Case of cuenca zarzoso v. spain
 
Calendari Laboral Oficial de la Província de València per a l'any 2018
Calendari Laboral Oficial de la Província de València per a l'any 2018Calendari Laboral Oficial de la Província de València per a l'any 2018
Calendari Laboral Oficial de la Província de València per a l'any 2018
 
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Canarias d'1 de juny del 2017
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Canarias d'1 de juny del 2017Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Canarias d'1 de juny del 2017
Sentència del Tribunal Superior de Justícia de Canarias d'1 de juny del 2017
 
Sol·licitud d'Autorització Judicial Prèvia per a la nacionalitat d'un menor d...
Sol·licitud d'Autorització Judicial Prèvia per a la nacionalitat d'un menor d...Sol·licitud d'Autorització Judicial Prèvia per a la nacionalitat d'un menor d...
Sol·licitud d'Autorització Judicial Prèvia per a la nacionalitat d'un menor d...
 
Anuari de l'INE del 2017 en matèria de Justícia i Seguretat.
Anuari de l'INE del 2017 en matèria de Justícia i Seguretat.Anuari de l'INE del 2017 en matèria de Justícia i Seguretat.
Anuari de l'INE del 2017 en matèria de Justícia i Seguretat.
 

Último

Último (9)

Incorpración de criterios soiales en la contratación pública..pdf
Incorpración de criterios soiales en la contratación pública..pdfIncorpración de criterios soiales en la contratación pública..pdf
Incorpración de criterios soiales en la contratación pública..pdf
 
CRIMINOLOGÍA, INVESTIGACION,TIPOS,CRIMEN ORGANIZADO
CRIMINOLOGÍA, INVESTIGACION,TIPOS,CRIMEN ORGANIZADOCRIMINOLOGÍA, INVESTIGACION,TIPOS,CRIMEN ORGANIZADO
CRIMINOLOGÍA, INVESTIGACION,TIPOS,CRIMEN ORGANIZADO
 
Ensayo sobre el tema de México Posrevolucionario
Ensayo sobre el tema de México PosrevolucionarioEnsayo sobre el tema de México Posrevolucionario
Ensayo sobre el tema de México Posrevolucionario
 
CUARTO GRADO PROGRAMACION ANUAL DPCC - 2024
CUARTO GRADO PROGRAMACION ANUAL DPCC - 2024CUARTO GRADO PROGRAMACION ANUAL DPCC - 2024
CUARTO GRADO PROGRAMACION ANUAL DPCC - 2024
 
Tríptico sobre el maximato _20240513_120721_0000.pdf
Tríptico sobre el maximato _20240513_120721_0000.pdfTríptico sobre el maximato _20240513_120721_0000.pdf
Tríptico sobre el maximato _20240513_120721_0000.pdf
 
TANATOLOGIA FORENSE - MEDICINA LEGAL - GRUPO 1.pdf
TANATOLOGIA FORENSE - MEDICINA LEGAL - GRUPO 1.pdfTANATOLOGIA FORENSE - MEDICINA LEGAL - GRUPO 1.pdf
TANATOLOGIA FORENSE - MEDICINA LEGAL - GRUPO 1.pdf
 
INFORME DE CONSTITUCIONAL II - Inteligencia artificial
INFORME DE CONSTITUCIONAL II - Inteligencia artificialINFORME DE CONSTITUCIONAL II - Inteligencia artificial
INFORME DE CONSTITUCIONAL II - Inteligencia artificial
 
EL DERECHO CIVIL, en el Derecho Guatemalteco.ppsx
EL DERECHO CIVIL, en el Derecho Guatemalteco.ppsxEL DERECHO CIVIL, en el Derecho Guatemalteco.ppsx
EL DERECHO CIVIL, en el Derecho Guatemalteco.ppsx
 
UNIDAD 2_DERECHO LABORAL [Autoguardado].pptx
UNIDAD 2_DERECHO LABORAL  [Autoguardado].pptxUNIDAD 2_DERECHO LABORAL  [Autoguardado].pptx
UNIDAD 2_DERECHO LABORAL [Autoguardado].pptx
 

Decret 112/2016 del Consell (Generalitat Valenciana)

  • 1. Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo DECRET 112/2016, de 2 de setembre, del Consell, pel qual es determina el calendari laboral d’aplicació en l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana per a l’any 2017. [2016/6844] DECRETO 112/2016, de 2 de septiembre, del Consell, por el que se determina el calendario laboral de aplicación en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana para el año 2017. [2016/6844] L’article 37.2 del Text Refós de la Llei de l’Estatut dels Treballa- dors, aprovat mitjançant el Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’oc- tubre, i l’article 45 del Reial Decret 2001/1983, de 28 de juliol, en vigor segons el que estableix el Reial Decret 1561/1995, de 21 de setembre, sobre jornades especials de treball, estableixen que les festes laborals, que tindran caràcter retribuït i no recuperable, no podran excedir de 14 a l’any, de les quals 2 seran locals. De conformitat amb els esmentats preceptes per a la determinació de les festes d’àmbit nacional que s’inclouran en el calendari laboral de cada any com a dies inhàbils a efectes laborals, retribuïts i no recupe- rables, s’atorga a les comunitats autònomes la facultat de substituir les festes assenyalades en l’apartat d del punt 1 de l’esmentat article 45, per altres que per tradició els siguen pròpies. Així mateix, les comu- nitats autònomes podran també substituir el descans del dilluns de les festes nacionals que coincidisquen amb diumenge per la incorporació a la relació de festes de la comunitat autònoma d’altres que els siguen tradicionals i podran fer ús, també, de la facultat de trasllat al dilluns immediatament posterior el descans laboral corresponent a les festes que coincidisquen amb diumenge. En relació amb l’anterior, se substitueix el descans del diumenge 19 de març, Sant Josep, pel dilluns 9 d’octubre, dia de la Comunitat Valenciana, i se substitueix el descans del diumenge 1 de gener, Any Nou, pel 13 d’abril, Dijous Sant. En virtut del que estableixen les disposicions invocades, per a la determinació de les festes laborals de l’any 2017, el Consell ha pres com a criteri bàsic el respecte a les festes que major tradició tenen en el conjunt de la nostra Comunitat, afavorint, així mateix, que el gaudi d’aquestes festes no supose un perjudici per a l’activitat econòmica de la Comunitat Valenciana sinó, al contrari, beneficie la competitivitat del conjunt de les empreses valencianes i repercutisca de manera positiva en l’ocupació. Es fa possible, amb la proposta formulada, el gaudi de les dotze fes- tes laborals en l’àmbit de la Comunitat i, amb relació a la determinació de les dos festes laborals de caràcter local, caldrà ajustar-se al que dis- posa l’article 46 del Reial Decret 2001/1.983 de 28 de juliol i sol·licitar també a les corporacions locals que en la determinació de les festes laborals que els correspon, tinguen en consideració tant el respecte a les tradicions com la necessitat d’afavorir l’ocupació i la competitivitat de l’economia local. El calendari laboral que es recull en aquest decret ha sigut informat pel Consell Tripartit per al Desenvolupament de les Relacions Laborals i Negociació Col·lectiva de la Comunitat Valenciana, òrgan consultiu on es troben presents les organitzacions sindicals i empresarials més representatives a la Comunitat Valenciana. En virtut d’això, a proposta del conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, d’acord amb allò que disposa l’article 28.c de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i amb la deliberació prèvia del Consell, en la reunió del dia 2 de setembre de 2016, DECRETE Article únic Es declaren, dins de l’àmbit territorial de la Comunitat Valenciana, dies inhàbils, a efectes laborals retribuïts i no recuperables, correspo- nents a l’any 2017, les dates que a continuació s’indiquen: 6 de gener Epifania del Senyor 13 d’abril Dijous Sant 14 d’abril Divendres Sant 17 d’abril Dilluns de Pasqua 1 de maig Dia del Treball El artículo 37.2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y el artículo 45 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, en vigor según lo establecido en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo, establecen que las fiestas laborales, que tendrán carácter retribuido y no recuperable, no podrán exceder de 14 al año, de las cuales, 2 serán locales. De conformidad con los mencionados preceptos, para la determina- ción de las fiestas de ámbito nacional que se incluirán en el calendario laboral de cada año como días inhábiles a efectos laborales, retribuidos y no recuperables, se otorga a las comunidades autónomas la facultad de sustituir las fiestas señaladas en el apartado d del punto uno del citado artículo 45, por otras que por tradición les sean propias. Asimismo, las comunidades autónomas podrán también sustituir el descanso del lunes de las fiestas nacionales que coincidan con domingo por la incorpora- ción a la relación de fiestas de la comunidad autónoma de otras que les sean tradicionales y podrán hacer uso, también, de la facultad de trasla- do a lunes inmediatamente posterior el descanso laboral correspondiente a las fiestas que coincidan con domingo. En relación con lo anterior, se sustituye el descanso del domingo 19 de marzo, San José, por el lunes 9 de octubre, día de la Comunitat Valenciana y se sustituye el descanso del domingo 1 de enero, día de año nuevo, por el 13 de abril, Jueves Santo. En virtud de lo establecido en las disposiciones invocadas, para la determinación de las fiestas laborales del año 2017 el Consell ha tomado como criterio básico el respeto a las fiestas que mayor tradición tienen en el conjunto de nuestra Comunitat, favoreciendo, asimismo, que el disfrute de estas fiestas no suponga un perjuicio para la actividad económica de la Comunitat Valenciana sino, al contrario, beneficie la competitividad del conjunto de las empresas valencianas y repercuta de manera positiva en el empleo. Se hace posible, con la propuesta formulada, el disfrute de las doce fiestas laborales en el ámbito de la Comunitat. y, con relación a la determinación de las dos fiestas laborales de carácter local, se estará a lo dispuesto en el artículo 46 del Real Decreto 2001/1983, de 28 de julio, solicitando también de las corporaciones locales que en la deter- minación de las fiestas laborales que a ellas les corresponde, tengan en consideración, tanto el respeto a las tradiciones, como la necesidad de favorecer el empleo y la competitividad de la economía local. El calendario laboral que se recoge en el presente decreto ha sido informado por el Consejo Tripartito para el Desarrollo de las Relacio- nes Laborales y la Negociación Colectiva de la Comunitat Valenciana, órgano consultivo donde se encuentran presentes las organizaciones sin- dicales y empresariales más representativas en la Comunitat Valenciana. En su virtud, a propuesta del conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Genera- liat, del Consell, previa deliberación del Consell, en la reunión del día 2 de septiembre de 2016, DECRETO Artículo único Se declaran, dentro del ámbito territorial de la Comunitat Valen- ciana, días inhábiles, a efectos laborales retribuidos y no recuperables, correspondientes al año 2017, las fechas que a continuación se relacio- nan: 6 de enero Epifanía del Señor 13 de abril Jueves Santo 14 de abril Viernes Santo 17 de abril Lunes de Pascua 1 de mayo Fiesta del Trabajo Num. 7866 / 06.09.2016 25397
  • 2. 15 de agosto Asunción de la Virgen 9 de octubre Día de la Comunitat Valenciana 12 de octubre Fiesta Nacional de España 1 de noviembre Fiesta de Todos los Santos 6 de diciembre Día de la Constitución 8 de diciembre Día de la Inmaculada Concepción 25 de diciembre Natividad del Señor Valencia, 2 de septiembre de 2016 El president de la Generalitat, XIMO PUIG I FERRER El conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ 15 d’agost Assumpció de la Mare de Déu 9 d’octubre Dia de la Comunitat Valenciana 1 de novembre Festa de Tots Sants 12 d’octubre Festa Nacional d’Espanya 6 de desembre Dia de la Constitució 8 de desembre Dia de la Immaculada Concepció 25 de desembre Nadal València, 2 de setembre de 2016 El president de la Generalitat, XIMO PUIG I FERRER El conseller d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, RAFAEL CLIMENT GONZÁLEZ Num. 7866 / 06.09.2016 25398