Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA 
ESCUELA DE MEDICINA 
BIOLOGÍA DEL DESARROLLO 
ÓÓrrggaannooss ddee llooss sseennttiiddooss 
DDEES...
ÓÓrrggaannooss ddee llooss sseennttiiddooss 
 DDeerriivvaann eenn ssuu mmaayyoorr ppaarrttee ddee ppllaaccooddaass eecctt...
66.. PPllaaccooddaass eeppiibbrraannqquuiiaalleess,, llooccaalliizzaaddaass ddeessddee llaa 11ª aa llaa 
3ª bboollssaa ffa...
Eye Development 
4 Weeks
3 Primary Brain Vesicles Form 5 Vesicles and Each of These 
Differentiates into Specific Parts of the Brain 
Anterior (vis...
DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEE OOJJOO 
 LLooss oojjooss iinniicciiaann 
ssuu ddeessaarrrroolllloo aall 
ddííaa 22 eenn eell 
c...
Formation of the Optic Vesicle and Lens Placode
Optic stalk
 LLaa vveessííccuullaa 
óóppttiiccaa yy eell ttaalllloo 
óóppttiiccoo ssee 
iinnvvaaggiinnaann ppaarraa 
ffoorrmmaarr lla...
 El Pax 66 eexxpprreessaaddoo ppoorr llaa 
ppllaaccooddaa óóppttiiccaa ddeell 
ddiieennccééffaalloo yy eell SShhhh ddee l...
PPrroocceessooss iinndduuccttiivvooss 
 PPaaxx 66,, ssee eexxpprreessaa eenn eell ddiieennccééffaalloo ppaarraa llaa 
ffo...
 LLooss ssuurrccooss 
óóppttiiccooss ssee 
oobbsseerrvvaann eenn eell 
cceerreebbrroo aanntteerriioorr 
aall ddííaa 22 
...
 EEnnttrree eell ddííaa 244 yy 266 
ssee oobbsseerrvvaa llaa 
vveessííccuullaa óóppttiiccaa 
 PPaarraa eell ddííaa 288 e...
Formation of the Optic Cup 
6 Weeks
AAll ddííaa 255 ssee ffoorrmmaann llaass 
vveessííccuullaass óóppttiiccaass,, qquuee aall 
iinntteerraacccciioonnaarr ccoo...
UUnn ccoorrttee mmuueessttrraa llaa 
rreellaacciióónn eennttrree llaa 
vveessííccuullaa óóppttiiccaa yy eell 
eeccttooddee...
 AAll ddííaa 288 eell ccoonnttaaccttoo 
eennttrree llaa vveessííccuullaa 
óóppttiiccaa yy eell eeccttooddeerrmmoo 
ssuupp...
 AAll ddííaa 366 llaa ppllaaccooddaa 
ddeell ccrriissttaalliinnoo ssee 
iinnvvaaggiinnaa ffoorrmmaannddoo 
uunnaa vveessí...
 LLaa vveessííccuullaa 
óóppttiiccaa yy eell ttaalllloo 
óóppttiiccoo ssee 
iinnvvaaggiinnaann ppaarraa 
ffoorrmmaarr lla...
 AA llaass 66 sseemmaannaass,, eenn 
eessttee ccoorrttee ssee oobbsseerrvvaa 
eenn gguuiinnddaa llaa vveessííccuullaa 
dd...
 AA llaass 77 sseemmaannaass llooss vvaassooss 
hhiiaallooiiddeeooss iirrrriiggaann llaa ppoorrcciióónn 
ppoosstteerriioo...
 Pegada aall ccrriissttaalliinnoo ssee 
ffoorrmmaa llaa mmeemmbbrraannaa 
iirriiddoo ppuuppiillaarr ((vveerrddee)).. 
 E...
Differentiation of the Lens and Retina 
7 Weeks
Differentiation of the Iris and Cornea 
15 Weeks
 PPaaxx 66 iinndduuccee llaa 
eexxpprreessiióónn ddee SSooxx 22 
ppaarraa llaa ffoorrmmaacciióónn ddee 
llaa ppllaaccoodd...
 Al final de la 6ª semana las células del ppoolloo iinnffeerriioorr ddee llaa 
vveessííccuullaa ddeell ccrriissttaalliinn...
 El núcleo cristalino se forman por llaass ffiibbrraass ddeell ppoolloo 
iinnffeerriioorr 
 EEll rreessttoo ssee ffoorrm...
CCoorrnneeaa 
 LLaa ccoorrnneeaa eessttaa 
ffoorrmmaaddaa ppoorr uunnaa 
ccaappaa eexxtteerrnnaa 
ddeerriivvaaddaa ddeell...
 El cristalino induce la diferenciación de uunnaa ccaappaa bbaassaall ddee 
ccéélluullaass ccuubbooiiddeeaass yy ddee uun...
 LLooss ffiibbrroobbllaassttooss sseeccrreettaann ffiibbrraass ggrruueessaass ddee 
ccoolláággeennoo 
 LLaass ccéélluull...
IInnccrreemmeennttoo ddee llaa ttrraannssppaarreenncciiaa ddeell 4400 aall 
110000%% 
 PPoorr llaa hhiiaalluurroonniiddaa...
 CCoorrttee vveerrttiiccaall ddee ccoorrnneeaa hhuummaannaa 
cceerrccaa ddeell mmaarrggeenn.. ((WWaallddeeyyeerr..)) 
MMa...
Retina 
 AA llaass 77 sseemmaannaass ssee 
oobbsseerrvvaa aa llaa rreettiinnaa 
ppiiggmmeennttaarriiaa ((gguuiinnddaa)),,...
PPaattrróónn ddoorrssoo vveennttrraall 
 EEnn llaa ppoorrcciióónn ddoorrssaall ddee llaa rreettiinnaa ssee 
eexxpprreessa...
NNeeuurrooggéénneessiiss rreettiinniiaannaa 
 OOccuurrrreenn eenn ddooss ggrraaddiieenntteess 
 VVeerrttiiccaall,, ddee ...
DDiiffeerreenncciiaacciióónn rreettiinniiaannaannaa 
11.. llaa pprrooggeenniiee ddee uunnaa ssoollaa ccéélluullaa ssee ddi...
Gradiente vertical 
Gradiente 
horizontal
 EEll eessttíímmuulloo lluummiinnoossoo eess 
ccaappttaaddoo ppoorr eell ccoonnoo oo bbaassttóónn,, 
qquuee hhaaccee ssii...
 El iirriiss ssee ffoorrmmaa ddee llaa ppuunnttaa 
eexxtteerrnnaa oo llaabbiioo ddee llaa ccooppaa 
óóppttiiccaa,, eenn d...
Differentiation of the Pupillary and Ciliary Muscles
 LLooss ppaarrppaaddooss ssee 
ffoorrmmaann aa 77ª sseemmaannaa,, 
ccoommoo pplliieegguueess 
ccuuttáánneeooss qquuee ccr...
 Los parpados ssee aabbrreenn aall 77º 
mmeess.. 
 EEnn llaa oorriillllaa ddeell ppaarrppaaddoo 
ccrreecceenn yyeemmaass...
VVííaa vviissuuaall
Coloboma
Aniridia: Absence of the Iris
UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA 
ESCUELA DE MEDICINA 
BIOLOGÍA DEL DESARROLLO 
DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEE OOIIDDOO 
Dra. María Dol...
PPaarrtteess ddeell ooííddoo 
 OOííddoo iinntteerrnnoo:: óórrggaannoo sseennssoorriiaall pprriimmaarriioo qquuee 
ccoonns...
IInniicciioo ddee 
ddeessaarrrroolllloo ddeell ooííddoo 
 DDííaa 2222 
 DDeell eeccttooddeerrmmoo ssee 
ffoorrmmaa llaa ...
 LLaa ppllaaccooddaa óóttiiccaa 
ssee iinnvvaaggiinnaa yy 
ffoorrmmaa llaa ffoossiittaa 
óóttiiccaa 
 SSee llooccaalliiz...
 SSee oobbsseerrvvaa ssuu 
pprrooxxiimmiiddaadd aall 
rroommbbeennccééffaalloo 
Rombencefalo 
Fosita 
ótica 
28 días
 LLaa vveessííccuullaa 
óóttiiccaa ssee sseeppaarraa 
ddeell eeccttooddeerrmmoo 
yy qquueeddaa ppoorr 
ddeebbaajjoo ddee ...
 FFaaccttoorreess iinnvvoolluuccrraaddooss eenn eell 
ddeessaarrrroolllloo ddeell ooííddoo iinntteerrnnoo 
1. Notocorda 
...
OOííddoo iinntteerrnnoo 
Vesícula ótica u otocisto 
Utriculo 
Saculo 
Rombomero 5 y 6 
Conducto 
endolinfatico 
(dorsomedi...
Interacciones iinndduuccttiivvaass qquuee rreegguullaann llaa iinndduucccciióónn 
ddeell oottoocciissttoo yy eell ppaattrr...
 ((BB)) AAll mmiissmmoo ttiieemmppoo eell mmeesséénnqquuiimmaa 
pprreeóóttiiccoo ((PPOOMM)) llooccaalliizzaaddoo eennttrr...
(C) La expresión simultanea de Fgf3 (verde) y 
Fgf10 o Fgf19/15 (rojo) genera un codigo 
combinado (amarillo) que induce e...
(D) Después del cierre del otocisto, la porción ventral se 
induce a través de la combinación de el factor de 
transcripc...
36 días 
 SSuubbddiivviissiioonneess ddee llaa vveessííccuullaa óóttiiccaa:: 
ccoonndduuccttoo eennddoolliinnffáállttiicc...
UUttrriiccuulloo-- vveessttííbbuulloo 
 55ª sseemmaannaa 
 EEss llaa ppoorrcciióónn ddoorrssaall ddeell oottoocciissttoo...
 A la 6ª semana el crecimiento inferior ddeell ssááccuulloo ffoorrmmaa eell 
ccoonndduuccttoo ccoocclleeaarr,, qquuee sse...
SSaaccuulloo-- ccoocclleeaa 
Ventral al otocisto 
Se expresa Pax 2 
8ª semana- 1 vuelta 
10ª semana- 1 vuelta = 
2 
25ª se...
SSaaccuulloo-- ccoocclleeaa 
 EEll ooííddoo iinntteerrnnoo eessttaa ffoorrmmaaddoo ppoorr:: 
 AA)) uunnaa rraammppaa vve...
Oído interno oo llaabbeerriinnttoo mmeemmbbrraannoossoo 
 EEll óórrggaannoo ddee CCoorrttíí eenn llaa rraammppaa mmeeddii...
 El mesénquima que rodea al conducto coclear ssee ddiiffeerreenncciiaa 
eenn ccaarrttííllaaggoo 
 AA llaa 1100ª sseemmaa...
d Desarrollo deell ccoonndduuccttoo ccoocclleeaarr yy ddeell 
óórrggaannoo ddee CCoorrttii 
CCoorrtteess ddeell ccoonndduu...
 (B) En E16.5, las células ciliadas individuales ((aammaarriilllloo)) 
iinniicciiaann ssuu ddiiffeerreenncciiaacciióónn d...
 (C) By E18.5, el patrón celular básico de el OC ssee hhaa ccoommpplleettaaddoo.. 
UUnnaa ssoollaa ccéélluullaa cciilliia...
LLaabbeerriinnttoo ÓÓsseeoo 
 66ª sseemmaannaa 
EEll oottoocciissttoo iinndduuccee llaa ccoonnddeennssaacciióónn ddeell 
...
VVIIIIII ppaarr ccrraanneeaall,, ggaanngglliioo 
eessttaattooaaccuussttiiccoo 
 LLaass pprriimmeerraass ccéélluullaass qq...
 CCoorrttee aa nniivveell ddeell 22º 
aarrccoo ffaarríínnggeeoo.. 
 EEll ggaanngglliioo 
eessttaattooaaccúússttiiccoo 
(...
 LLaass ccéélluullaass mmiiggrraann 
ddeell eeppiitteelliioo óóttiiccoo 
((ppoorrcciióónn mmeeddiiaall)) 
mmiiggrraann hh...
 El mesénquima que rodea al conducto coclear ssee ddiiffeerreenncciiaa 
eenn ccaarrttííllaaggoo 
 AA llaa 1100ª sseemmaa...
 En el conducto coclear se forma eell óórrggaannoo ddee CCoorrttii 
(( ccéélluullaass sseennssiittiivvaass yy mmeemmbbrra...
OOIIDD 
OO 
MMEEDDII 
OO 
 EEll eennddooddeerrmmoo ddee llaa 11eerr bboollssaa 
ffaarríínnggeeaa ffoorrmmaa:: 
11.. LLaa ...
 66ª sseemmaannaa 
 LLooss hhuueessooss ddeell ooííddoo mmeeddiioo ssee ffoorrmmaann ddeell mmeesséénnqquuiimmaa 
ddeell...
 8º a 99º mmeess,, eell mmeesseennqquuiimmaa llaaxxoo qquuee rrooddeeaa aa 
llooss hhuueecceessiillllooss ssuuffrree aapp...
OOIIDDOO EEXXTTEERRNNOO 
 EEll ooííddoo eexxtteerrnnoo ssee ffoorrmmaa ddeell 11º yy 22º aarrccoo 
ffaarríínnggeeoo
 A llaa 66ª--88ª sseemmaannaa ssee oobbsseerrvvaann 33 
mmaammeelloonneess ddeell 11eerr yy oottrrooss 33 ddeell 22º aarr...
6ª 
semana 
9ª semana 1.- trago 
6.- antitrago 
 La ssiittuuaacciióónn ddee llaa oorreejjaa eess mmuuyy bbaajjaa yy 
hhoo...
 d Al final deell 22º mmeess ssee ffoorrmmaa eell ccoonndduuccttoo 
aauuddiittiivvoo eexxtteerrnnoo ddee llaa 11ª hheennd...
 LLaa eessttrreeppttoommiicciinnaa,, llaa ttaalliiddoommiiddaa yy llooss 
ssaalliicciillaattooss eenn eell 11eerr ttrriim...
Desarrollo embriologico de ojo y oido
Desarrollo embriologico de ojo y oido
Desarrollo embriologico de ojo y oido
Desarrollo embriologico de ojo y oido
Desarrollo embriologico de ojo y oido
Desarrollo embriologico de ojo y oido
Desarrollo embriologico de ojo y oido
Desarrollo embriologico de ojo y oido
Desarrollo embriologico de ojo y oido
Desarrollo embriologico de ojo y oido
Desarrollo embriologico de ojo y oido
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Desarrollo embriologico de ojo y oido

399 visualizaciones

Publicado el

Desarrollo embriologico de ojo y oido, embriología humana, por semana y esquematizado

Publicado en: Salud y medicina
 • Sé el primero en comentar

Desarrollo embriologico de ojo y oido

 1. 1. UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA ESCUELA DE MEDICINA BIOLOGÍA DEL DESARROLLO ÓÓrrggaannooss ddee llooss sseennttiiddooss DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEELL OOJJOO DDrraa.. MMaarrííaa DDoolloorreess GGoonnzzáálleezz VViiddaall
 2. 2. ÓÓrrggaannooss ddee llooss sseennttiiddooss  DDeerriivvaann eenn ssuu mmaayyoorr ppaarrttee ddee ppllaaccooddaass eeccttooddéérrmmiiccaass 11.. PPllaaccooddaa hhiippooffiissaarriiaa mmeeddiiaall,, oorriiggiinnaa llaa bboollssaa ddee RRaatthhkkee 2.. PPllaaccooddaass oollffaattoorriiaass,, pprreeccuurrssoorraass ddeell eeppiitteelliioo oollffaattoorriioo,, nneeuurroonnaass oollffaattoorriiaass,, ccéélluullaass ddee ssoossttéénn,, gglliiaalleess yy nneeuurrooeennddooccrriinnaass 3.. PPllaaccooddaass ddeell ccrriissttaalliinnoo aassoocciiaaddaass aa llaass vveessííccuullaass óóppttiiccaass 44.. PPllaaccooddaass ddeell ttrriiggéémmiinnoo,, pprreeccuurrssoorreess ddee ooffttáállmmiiccoo yy mmaaxxiilloommaannddiibbuullaarr 55.. PPllaaccooddaass óóttiiccaass,, pprreeccuurrssoorraass ddeell ooííddoo mmeeddiioo yy ddeetteeccttoorreess ddee llaa vviibbrraacciióónn
 3. 3. 66.. PPllaaccooddaass eeppiibbrraannqquuiiaalleess,, llooccaalliizzaaddaass ddeessddee llaa 11ª aa llaa 3ª bboollssaa ffaarríínnggeeaa aa)) LLaa 11ª ddaa lluuggaarr aa llaass nneeuurroonnaass ddeell ggaanngglliioo ggeenniiccuullaaddoo ddeell VVIIII ppaarr ccrraanneeaall,, iinneerrvvaa llaass ppaappiillaass gguussttaattiivvaass bb)) LLaa 2ª oorriiggiinnaa eell GGaanngglliioo iinnffeerriioorr ppeettrroossoo ddeell IIXX ppaarr ccrraanneeaall,, iinneerrvvaa ppaappiillaass gguussttaattiivvaass,, ccoorraazzóónn yy oottrraass vvíísscceerraass cc)) LLaa 3ª oorriiggiinnaa eell ggaanngglliioo iinnffeerriioorr nnooddoossoo ddeell XX ppaarr ccrraanneeaall,, iinneerrvvaa eell ccoorraazzóónn,, eell eessttoommaaggoo yy oottrraass vvíísscceerraass 77.. LLooss ggaanngglliiooss sseennssoorriiaalleess pprrooxxiimmaalleess ddee llooss ppaarreess ccrraanneeaalleess VV,, VVIIII,, IIXX,, XX ddeerriivvaann eenn ssuu mmaayyoorr ppaarrttee ddee llaass ccéélluullaass ddee llaa ccrreettaa nneeuurraall.. LLooss ggaanngglliiooss ddííssttaalleess pprroocceeddeenn ddee llaass ppllaaccooddaass
 4. 4. Eye Development 4 Weeks
 5. 5. 3 Primary Brain Vesicles Form 5 Vesicles and Each of These Differentiates into Specific Parts of the Brain Anterior (visual) & posterior (auditory) colliculi Thalamus, hypothalamus, pituitary (3rd Cerebral aqueduct ventricle) (of Sylvius) Cerebral hemispheres (lateral ventricles) Medulla oblongata Cerebellum, pons 7 Weeks
 6. 6. DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEE OOJJOO  LLooss oojjooss iinniicciiaann ssuu ddeessaarrrroolllloo aall ddííaa 22 eenn eell cceerreebbrroo aanntteerriioorr..  DDeerriivvaann ddee llaa ppaarreedd ddeell ddiieennccééffaalloo,, eell eeccttooddeerrmmoo ssuuppeerrffiicciiaall yy eell mmeesséénnqquuiimmaa ddee llaass ccrreessttaass nneeuurraalleess
 7. 7. Formation of the Optic Vesicle and Lens Placode
 8. 8. Optic stalk
 9. 9.  LLaa vveessííccuullaa óóppttiiccaa yy eell ttaalllloo óóppttiiccoo ssee iinnvvaaggiinnaann ppaarraa ffoorrmmaarr llaa ffiissuurraa ccoorrooiiddeeaa ((fflleecchhaass)) yy aa ttrraavvééss ddee eellllaa ppaassaa llaa aarrtteerriiaa hhiiaallooiiddeeaa
 10. 10.  El Pax 66 eexxpprreessaaddoo ppoorr llaa ppllaaccooddaa óóppttiiccaa ddeell ddiieennccééffaalloo yy eell SShhhh ddee llaa ppllaaccaa pprreeccoorrddaall iinndduucceenn llaa ddiiffeerreenncciiaacciióónn ddee llooss oojjooss..  LLaa aauusseenncciiaa ddee PPAAXX66 eenn llaa llíínneeaa mmeeddiiaa eevviittaa qquuee llooss oojjooss ssee uunnaann  LLaa ffaallttaa ddee iinnfflluueenncciiaa ddee llaa ppllaaccaa pprreeccoorrddaall oorriiggiinnaa llaa cciiccllooppííaa PAX 6 Shh PAX 6 Shh
 11. 11. PPrroocceessooss iinndduuccttiivvooss  PPaaxx 66,, ssee eexxpprreessaa eenn eell ddiieennccééffaalloo ppaarraa llaa ffoorrmmaacciióónn ddeell oojjoo  SShhhh iinnhhiibbee llaa eexxpprreessiióónn ddee PPaaxx 66 eenn llaa llíínneeaa mmeeddiiaa,, ppoorr lloo qquuee llooss oojjooss nnoo ssee uunneenn,, oo ssee pprreesseennttaa cciiccllooppííaa  PPaaxx 66 iinndduuccee llaa eexxpprreessiióónn ddee EEyyaa 11 yy EEyyaa 2,, qquuee ssoonn nneecceessaarriiooss eenn llaa iinndduucccciióónn ddee llaa ppllaaccooddaa ddeell ccrriissttaalliinnoo yy ssuu ddiiffeerreenncciiaacciióónn  SShhhh iinnhhiibbee llaa eexxpprreessiióónn ddee PPaaxx 66 ee iinndduuccee aa PPaaxx 2 eenn eell ttaalllloo óóppttiiccoo ppaarraa iinndduucciirr llaa ffoorrmmaacciióónn ddeell nneerrvviioo óóppttiiccoo
 12. 12.  LLooss ssuurrccooss óóppttiiccooss ssee oobbsseerrvvaann eenn eell cceerreebbrroo aanntteerriioorr aall ddííaa 22  AAll ddííaa 244 ssee cciieerrrraa eell nneeuurrooppoorroo aanntteerriioorr
 13. 13.  EEnnttrree eell ddííaa 244 yy 266 ssee oobbsseerrvvaa llaa vveessííccuullaa óóppttiiccaa  PPaarraa eell ddííaa 288 eessttaa ssee iinnvvaaggiinnaa ffoorrmmaannddoo llaa ccooppaa óóppttiiccaa  AA ppaarrttiirr ddeell ddííaa 32 ssee ddiiffeerreenncciiaa eessttaa ccooppaa ((vveerrddee)) eenn llaa rreettiinnaa ccoonn uunnaa ccaappaa iinntteerrnnaa ppiiggmmeennttaarriiaa yy uunnaa eexxtteerrnnaa nneeuurraall externa interna
 14. 14. Formation of the Optic Cup 6 Weeks
 15. 15. AAll ddííaa 255 ssee ffoorrmmaann llaass vveessííccuullaass óóppttiiccaass,, qquuee aall iinntteerraacccciioonnaarr ccoonn eell eeccttooddeerrmmoo ssuuppeerrffiicciiaall hhaacceenn qquuee eessttee ssee ddiiffeerreenncciiee eenn eell ccrriissttaalliinnoo.. EEss iimmppoorrttaannttee llaa iinntteerraacccciióónn vveessííccuullaa óóppttiiccaa yy eeccttooddeerrmmoo ssuuppeerrffiicciiaall ppaarraa llaa ddiiffeerreenncciiaacciióónn ddee llaa rreettiinnaa yy eell ccrriissttaalliinnoo
 16. 16. UUnn ccoorrttee mmuueessttrraa llaa rreellaacciióónn eennttrree llaa vveessííccuullaa óóppttiiccaa yy eell eeccttooddeerrmmoo ssuuppeerrffiicciiaall.. DDííaa 255 Vesícula óptica Ectodermo superficial A B A B
 17. 17.  AAll ddííaa 288 eell ccoonnttaaccttoo eennttrree llaa vveessííccuullaa óóppttiiccaa yy eell eeccttooddeerrmmoo ssuuppeerrffiicciiaall iinndduuccee eenn eessttee llaa ffoorrmmaacciióónn ddee llaa ppllaaccooddaa ddeell ccrriissttaalliinnoo  AAll ddííaa 299,, eessttee ccoonnttaaccttoo pprroovvooccaa llaa iinnvvaaggiinnaacciióónn ddee llaa vveessííccuullaa óóppttiiccaa ppaarraa ffoorrmmaarr llaa ccooppaa óóppttiiccaa
 18. 18.  AAll ddííaa 366 llaa ppllaaccooddaa ddeell ccrriissttaalliinnoo ssee iinnvvaaggiinnaa ffoorrmmaannddoo uunnaa vveessííccuullaa,, qquuee ssee sseeppaarraa ddeell eeccttooddeerrmmoo ssuuppeerrffiicciiaall  LLaa ccooppaa óóppttiiccaa ffoorrmmaa uunnaa bbiiccaappaa qquuee ddaa oorriiggeenn aa llaa rreettiinnaa,, llaa ccuuaall ssiigguuee uunniiddaa aall ddiieennccééffaalloo ppoorr eell ttaalllloo óóppttiiccoo
 19. 19.  LLaa vveessííccuullaa óóppttiiccaa yy eell ttaalllloo óóppttiiccoo ssee iinnvvaaggiinnaann ppaarraa ffoorrmmaarr llaa ffiissuurraa ccoorrooiiddeeaa ((fflleecchhaass)) yy aa ttrraavvééss ddee eellllaa ppaassaa llaa aarrtteerriiaa hhiiaallooiiddeeaa
 20. 20.  AA llaass 66 sseemmaannaass,, eenn eessttee ccoorrttee ssee oobbsseerrvvaa eenn gguuiinnddaa llaa vveessííccuullaa ddeell ccrriissttaalliinnoo,,  LLaa aarrtteerriiaa hhiiaallooiiddeeaa eenn rroojjoo..  LLaa rreettiinnaa ccoonn ssuu ccaappaa ppiiggmmeennttaarriiaa eexxtteerrnnaa,, ssuu ccaappaa nneeuurraall iinntteerrnnaa yy eenn aammaarriilllloo eell eessppaacciioo iinntteerrrreettiinniiaannoo
 21. 21.  AA llaass 77 sseemmaannaass llooss vvaassooss hhiiaallooiiddeeooss iirrrriiggaann llaa ppoorrcciióónn ppoosstteerriioorr ddee llaa vveessííccuullaa ddeell ccrriissttaalliinnoo  EEnn llaa ssiigguuiieennttee ffiigguurraa ssee oobbsseerrvvaa ccoommoo ssee sseeppaarraa eell ccrriissttaalliinnoo ddeell eeccttooddeerrmmoo,, eell ccuuaall ssee ddiiffeerreenncciiaa eenn llaa ccoorrnneeaa  EEnn vveerrddee ssee vvee llaa eelloonnggaacciióónn ddee llaass ffiibbrraass ddeell ccrriissttaalliinnoo qquuee oobblliitteerraann llaa ccaavviiddaadd ddee eessttee..
 22. 22.  Pegada aall ccrriissttaalliinnoo ssee ffoorrmmaa llaa mmeemmbbrraannaa iirriiddoo ppuuppiillaarr ((vveerrddee))..  EEnnttrree eessttaa yy llaa ccoorrnneeaa ((gguuiinnddaa)) ssee ffoorrmmaa llaa ccáámmaarraa aanntteerriioorr  LLaa mmeemmbbrraannaa iirriiddooppuuppiillaarr ddeessaappaarreeccee,, ppeerroo eenn ooccaassiioonneess ppuueeddee ppeerrssiissttiirr ((88 sseemmaannaa)).. Cámara anterior
 23. 23. Differentiation of the Lens and Retina 7 Weeks
 24. 24. Differentiation of the Iris and Cornea 15 Weeks
 25. 25.  PPaaxx 66 iinndduuccee llaa eexxpprreessiióónn ddee SSooxx 22 ppaarraa llaa ffoorrmmaacciióónn ddee llaa ppllaaccooddaa ddeell ccrriissttaalliinnoo  PPaaxx 66 iinndduuccee llaa ffoorrmmaacciióónn ddee llaa vveessííccuullaa ddeell ccrriissttaalliinnoo  CCuuaannddoo ssee sseeppaarraa llaa vveessííccuullaa ddeell ccrriissttaalliinnoo ddeell eeccttooddeerrmmoo ssuuppeerrffiicciiaall,, eell PPaaxx iinndduuccee llaa ffoorrmmaacciióónn ddee llaass pprrootteeíínnaass ccrriissttaalliinnaass 8 semana FFoorrmmaacciióónn ddeell ccrriissttaalliinnoo
 26. 26.  Al final de la 6ª semana las células del ppoolloo iinnffeerriioorr ddee llaa vveessííccuullaa ddeell ccrriissttaalliinnoo ssee aallaarrggaann yy ffoorrmmaann llaass ffiibbrraass ddeell ccrriissttaalliinnoo  SSooxx yy MMaaff iinndduucceenn llaa ddiiffeerreenncciiaacciióónn ddee llaass ccéélluullaass eeppiitteelliiaalleess ddeell ccrriissttaalliinnoo eenn ccéélluullaass aallaarrggaaddaass yy ttrraannssppaarreenntteess ccoonn pprrootteeíínnaass ccrriissttaalliinnaass  LLaass pprrootteeíínnaass ccrriissttaalliinnaass ssoonn:: a, b, g  LLaass a ssee eexxpprreessaann eenn llaass ccéélluullaass eeppiitteelliiaalleess  LLaass b ssee eexxpprreessaann ccuuaannddoo llaass ffiibbrraass eemmppiieezzaann aa aallaarrggaarrssee  LLaass g ssee oobbsseerrvvaann eenn llaass ffiibbrraass ccrriissttaalliinnaass ttoottaallmmeennttee ddiiffeerreenncciiaaddaass
 27. 27.  El núcleo cristalino se forman por llaass ffiibbrraass ddeell ppoolloo iinnffeerriioorr  EEll rreessttoo ssee ffoorrmmaa ddee llaass ccéélluullaass ccúúbbiiccaass ddeell eeppiitteelliioo aanntteerriioorr  EEnn eell eemmbbrriióónn llaa mmiittoossiiss ssee ddaa eenn llaass ccéélluullaass eexxtteerrnnaass  AAll ffiinnaall ddee llaa ggeessttaacciióónn,, llaa mmiittoossiiss cceessaa eenn eell cceennttrroo yy aallrreeddeeddoorr ccoonnttiinnuuaa  LLaass ccéélluullaass mmiiggrraann ddee llaa rreeggiióónn ggeerrmmiinnaall aa llaa eeccuuaattoorriiaall eenn ddoonnddee ssee aallaarrggaann yy ffoorrmmaann llaass ffiibbrraass rreettiinniiaannaass sseeccuunnddaarriiaass,, qquuee ssee ccoollooccaann aallrreeddeeddoorr ddee llaass pprriimmaarriiaass eenn eell nnúúcclleeoo ddeell ccrriissttaalliinnoo  LLaa ssuuttuurraa aanntteerriioorr yy ppoosstteerriioorr eess llaa uunniióónn ddee llaass ffiibbrraass sseeccuunnddaarriiaass  LLaa rreettiinnaa iinnfflluuyyee eenn eell ccrriissttaalliinnoo  EEll ccrriissttaalliinnoo ffoorrmmaa FFGGFF,, qquuee ssee aaccuummuullaa eenn eell hhuummoorr vvííttrreeoo yy eessttiimmuullaa llaa ffoorrmmaacciióónn ddee llaass ffiibbrraass ccrriissttaalliinnaass
 28. 28. CCoorrnneeaa  LLaa ccoorrnneeaa eessttaa ffoorrmmaaddaa ppoorr uunnaa ccaappaa eexxtteerrnnaa ddeerriivvaaddaa ddeell eeccttooddeerrmmoo ssuuppeerrffiicciiaall ((gguuiinnddaa)) yy uunnaa ccaappaa iinntteerrnnaa ddeerriivvaaddaa ddee ccéélluullaass ddee llaa ccrreessttaa nneeuurraall ((aazzuull))  1133 sseemmaannaa
 29. 29.  El cristalino induce la diferenciación de uunnaa ccaappaa bbaassaall ddee ccéélluullaass ccuubbooiiddeeaass yy ddee uunn ppeerriiddeerrmmoo ssuuppeerrffiicciiaall eenn uunnaa ccoorrnneeaa mmuullttiieessttrraattiiffiiccaaddaa.. 11.. LLaass ccéélluullaass aauummeennttaann ddee aallttuurraa 22.. SSeeccrreettaann ccoolláággeennoo ttiippoo II,, IIII yy IIXX ppaarraa ffoorrmmaarr eell eessttrroommaa pprriimmaarriioo.. 33.. EEll eennddootteelliioo ccoorrnneeaall ssee ffoorrmmaa ddeebbaajjoo ddeell eessttrroommaa pprriimmaarriioo aall lllleeggaarr llaass CCCCNN.. EEnn eessttee mmoommeennttoo llaa ccoorrnneeaa eessttaa ffoorrmmaaddoo ddee uunn eeppiitteelliioo eexxtteerrnnoo,, uunn eessttrroommaa pprriimmaarriioo aacceelluullaarr yy uunn eennddootteelliioo iinntteerrnnoo.. 44.. EEll eessttrroommaa pprriimmaarriioo ffoorrmmaa ggrraannddeess ccaannttiiddaaddeess ddee áácciiddoo hhiiaalluurróónniiccoo qquuee ddeeppoossiittaa eenn eell eennddootteelliioo ccoorrnneeaall yy ccaappttaa aagguuaa.. 55.. EEssttoo pprroovvooccaa uunnaa sseegguunnddaa mmiiggrraacciióónn ddee CCCCNN ddee nnaattuurraalleezzaa ffiibbrroobblláássttiiccaa,, qquuee pprroolliiffeerraann eennttrree eell áácciiddoo hhiiaalluurróónniiccoo yy eell ccoolláággeennoo ddeell eessttrroommaa ccoorrnneeaall pprriimmaarriioo.. 66.. AAll ddeeggrraaddaarrssee eell áácciiddoo hhiiaalluurróónniiccoo cceessaa llaa mmiiggrraacciióónn ddee CCCCNN.. EEnn eessttee mmoommeennttoo eell eessttrroommaa ppaassaa ddee sseerr pprriimmaarriioo aa sseeccuunnddaarriioo
 30. 30.  LLooss ffiibbrroobbllaassttooss sseeccrreettaann ffiibbrraass ggrruueessaass ddee ccoolláággeennoo  LLaass ccéélluullaass eennddootteelliiaalleess sseeccrreettaann mmaattrriizz cceelluullaarr.. EEssttaass sseeccrreecciioonneess oorriiggiinnaann eell rreessttoo ddee llaass ccaappaass ddee uunnaa ccoorrnneeaa mmaadduurraa ffoorrmmaaddaa ppoorr:: 11.. EEppiitteelliioo eexxtteerrnnoo 22.. MMeemmbbrraannaa ddee BBoowwmmaann 33.. EEssttrroommaa sseeccuunnddaarriioo 44.. MMeemmbbrraannaa ddee DDeesscceemmeenntt 55.. EEnnddootteelliioo ccoorrnneeaall
 31. 31. IInnccrreemmeennttoo ddee llaa ttrraannssppaarreenncciiaa ddeell 4400 aall 110000%%  PPoorr llaa hhiiaalluurroonniiddaassaa qquuee ddeeggrraaddaa aall áácciiddoo hhiiaalluurróónniiccoo  PPoorr llaa ttiirrooxxiinnaa pprroodduucciiddaa ppoorr llaa ttiirrooiiddeess ddeell pprroodduuccttoo:: eell eennddootteelliioo ccoorrnneeaall bboommbbeeaa ssooddiioo ddeessddee eell eessttrroommaa sseeccuunnddaarriioo aa llaa ccáámmaarraa aanntteerriioorr ddeell oojjoo yy eell ssooddiioo eess sseegguuiiddoo ppoorr eell aagguuaa,, ppeerrmmiittiieennddoo uunnaa ddeesshhiiddrraattaacciióónn ccoommpplleettaa ddee llaa ccoorrnneeaa  EEll ccaammbbiioo eenn llaa ccuurrvvaattuurraa ddee llaa ccoorrnneeaa ssee ddaa ppoorr ffaaccttoorreess mmeeccáánniiccooss ccoommoo eell iinnccrreemmeennttoo eenn llaa pprreessiióónn iinnttrraaooccuullaarr..  EEll aassttiiggmmaattiissmmoo ssee ddeebbee aa iirrrreegguullaarriiddaaddeess eenn llaa ccoorrnneeaa ccuuaannddoo nnoo ssee ffoorrmmaa llaa ccuurrvvaattuurraa nnoorrmmaall..
 32. 32.  CCoorrttee vveerrttiiccaall ddee ccoorrnneeaa hhuummaannaa cceerrccaa ddeell mmaarrggeenn.. ((WWaallddeeyyeerr..)) MMaaggnniiffiieedd.. 11.. EEppiitteelliioo ccoorrnneeaall.. 22.. MMeemmbbrraannaa ddee BBoowwmmaann,, oo LLáámmiinnaa eelláássttiiccaa aanntteerriioorr.. 33.. EEssttrroommaa ccoorrnneeaall oo SSuussttaanncciiaa pprrooppiiaa.. 44.. MMeemmbbrraannaa ddee DDeesscceemmeett oo LLáámmiinnaa eelláássttiiccaa ppoosstteerriioorr.. 55.. EEnnddootteelliioo ccoorrnneeaall oo eennddootteelliioo ddee llaa ccáámmaarraa aanntteerriioorr.. aa.. FFiibbrraass oobblliiccuuaass eenn llaa ccaappaa iinntteerrnnaa ddee llaa ssuussttaanncciiaa pprrooppiiaa.. bb.. CCaappaa ddee ffiibbrraass ccoorrttaaddaass,, qquuee ddaann llaa aappaarriieenncciiaa ddee ppuunnttooss.. cc.. CCoorrppúússccuullooss ccoorrnneeaalleess ddee aappaarriieenncciiaa ffuussiiffoorrmmee ee eell ccoorrttee.. dd.. CCaappaa ddee ffiibbrraass ccoorrttaaddooss lloonnggiittuuddiinnaallmmeennttee.. ee.. TTrraannssiicciióónn ddee llaa eesscclleerróóttiiccaa rrooddeeaaddaa ppoorr uunn eeppiitteelliioo eennggrroossaaddoo.. ff.. PPeeqquueeññooss vvaassooss ssaanngguuíínneeooss ccoorrttaaddooss cceerrccaa ddeell mmaarrggeenn ddee llaa ccoorrnneeaa..
 33. 33. Retina  AA llaass 77 sseemmaannaass ssee oobbsseerrvvaa aa llaa rreettiinnaa ppiiggmmeennttaarriiaa ((gguuiinnddaa)),, llaa rreettiinnaa nneeuurraall ((rroossaa)) yy eell eessppaacciioo iinntteerr--rreettiinniiaannoo eenn nneeggrroo..  PPoollaarriiddaadd:: pprriimmeerroo ssee ffiijjaa eell eejjee nnaassoo--tteemmppoorraall oo aanntteerroo--ppoosstteerriioorr,, ddeessppuuééss eell eejjee ddoorrssoovveennttrraall yy aall ffiinnaall llaa ppoollaarriiddaadd rraaddiiaall..
 34. 34. PPaattrróónn ddoorrssoo vveennttrraall  EEnn llaa ppoorrcciióónn ddoorrssaall ddee llaa rreettiinnaa ssee eexxpprreessaa BBMMPP44 qquuee iinndduuccee aall TTbbxx55  VVeennttrraallmmeennttee ssee eexxpprreessaa SShhhh,, qquuee jjuunnttoo ccoonn llaa vveennttrrooppttiinnaa iinndduuccee llaa eexxpprreessiióónn ddee PPaaxx22 yy VVaaxx 22  SShhhh iinndduuccee llaa eexxpprreessiióónn ddee OOttxx,, ppaarraa llaa ddiiffeerreenncciiaacciióónn ddee llaa ccaappaa ppiiggmmeennttaarriiaa ddee llaa rreettiinnaa
 35. 35. NNeeuurrooggéénneessiiss rreettiinniiaannaa  OOccuurrrreenn eenn ddooss ggrraaddiieenntteess  VVeerrttiiccaall,, ddee llaa ppaarrttee iinntteerrnnaa ddee llaa rreettiinnaa hhaacciiaa llaa eexxtteerrnnaa,, ssee ddaa pprriimmeerroo ppaarraa qquuee ssee ppuueeddaa ddaarr eell hhoorriizzoonnttaall..  HHoorriizzoonnttaall,, vvaa ddeell cceennttrroo aa llaa ppeerriiffeerriiaa ddee llaa rreettiinnaa,, iinndduucciiddoo ppoorr eell SShhhh,, iinndduuccee llaa ddiiffeerreenncciiaacciióónn ddee llaass ccéélluullaass ggaanngglliioonnaarreess  EEll NNoocchh,, mmaannttiieennee aa llaass ccéélluullaass iinnddiiffeerreenncciiaaddaass,, hhaassttaa qquuee ssee iinniicciiee llaa ffoorrmmaacciióónn ddee llaass ccaappaass ddee llaa rreettiinnaa.. 11.. CCéélluullaass hhoorriizzoonnttaalleess yy aammaaccrriinnaass ((11)) 22.. CCaappaass nnuucclleeaarreess iinntteerrnnaass yy eexxtteerrnnaass ((22,,33)) 33.. CCaappaa pplleexxiiffoorrmmee iinntteerrnnaa yy eexxtteerrnnaa ssee ffoorrmmaann ddee llooss aaxxoonneess ddee llaass ccaappaass aanntteerriioorreess ((44,,55)) 44.. NNeeuurroonnaass bbiippoollaarreess yy ccoonnooss ((66,,77))
 36. 36. DDiiffeerreenncciiaacciióónn rreettiinniiaannaannaa 11.. llaa pprrooggeenniiee ddee uunnaa ssoollaa ccéélluullaa ssee ddiissttrriibbuuyyee mmeeddiiaannttee uunn ppaattrróónn rraaddiiaall,, rreeccttoo,, eenn eell eejjee vveerrttiiccaall 22.. UUnnaa ssoollaa ccéélluullaa pprreeccuurrssoorraa ppuueeddee ddaarr lluuggaarr aa mmááss ddee uunn ttiippoo ddee ccéélluullaa rreettiinniiaannaa ddiiffeerreenncciiaaddaa  EEll ccrreecciimmiieennttoo ddee llooss aaxxoonneess ddee llaass ccéélluullaass ggaanngglliioonnaarreess,, vviiaajjaann ppoorr llaa ccaappaa mmááss iinntteerrnnaa ddee llaa rreettiinnaa ppaarraa ffoorrmmaarr eell ppeeddííccuulloo óóppttiiccoo,, ssuu ccrreecciimmiieennttoo eenn eell ttaalllloo eessttaa ddiirriiggiiddoo ppoorr eell PPaaxx 22..  EEnn eell qquuiiaassmmaa óóppttiiccoo llooss aaxxoonneess nnaassaalleess ssee ddeeccuussaann yy llooss tteemmppoorraalleess mmaannttiieenneenn ssuu ppoossiicciióónn,, eess eessttaa eelleecccciióónn llaa nneettrriinnaa11 qquuee pprroommuueevvee eell ccrreecciimmiieennttoo ddeell ccoonnoo yy eell SShhhh qquuee lloo iinnhhiibbeenn ssoonn iimmppoorrttaanntteess..  EEll nn.. óóppttiiccoo hhaaccee ssiinnaappssiiss eenn llooss ccoollííccuullooss ssuuppeerriioorreess yy ddee aahhíí lllleeggaa aa llaa ccoorrtteezzaa vviissuuaall oocccciippiittaall..
 37. 37. Gradiente vertical Gradiente horizontal
 38. 38.  EEll eessttíímmuulloo lluummiinnoossoo eess ccaappttaaddoo ppoorr eell ccoonnoo oo bbaassttóónn,, qquuee hhaaccee ssiinnaappttiiss ccoonn uunnaa cceelluullaa bbiippoollaarr yy eessttaa ccoonn llaa ccéélluullaa ggaanngglliioonnaarr qquuee ffoorrmmaa eell nneerrvviioo óóppttiiccoo  LLaa rreettiinnaa nneeuurraall ssee ddiivviiddee eenn ccaappaass:: 11.. DDee ccoonnooss yy bbaassttoonneess ((pprriimmeerraa nneeuurroonnaa)) 22.. NNuucclleeaarr eexxtteerrnnaa 33.. PPlleexxiiffoorrmmee eexxtteerrnnaa 44.. NNuucclleeaarr iinntteerrnnaa ((sseegguunnddaa nneeuurroonnaa,, ccéélluullaa bbiippoollaarr)) 55.. PPlleexxiiffoorrmmee iinntteerrnnaa 66.. DDee ccéélluullaass ggaanngglliioonnaarreess(( tteerrcceerraa nneeuurroonnaa,, ccéélluullaa ggaanngglliioonnaarr)) 77.. DDee ffiibbrraass nneerrvviioossaass
 39. 39.  El iirriiss ssee ffoorrmmaa ddee llaa ppuunnttaa eexxtteerrnnaa oo llaabbiioo ddee llaa ccooppaa óóppttiiccaa,, eenn ddoonnddee qquueeddaann uunniiddaass llaa rreettiinnaa nneeuurraall yy ppiiggmmeennttaarriiaa ppoorr ffuueerraa ((ccoolloorr ddeell oojjoo))..  AAqquuíí ttaammbbiiéénn ssee ffoorrmmaa eell ccuueerrppoo cciilliiaarr eenn ddoonnddee llaa rreettiinnaa ssee ddoobbllaa yy ssee ccoonneeccttaa aall ccrriissttlliinnoo ppoorr eell lliiggaammeennttoo ssuussppeennssoorriioo ddeell ccrriissttaalliinnoo ((ffoorrmmaa ddeell ccrriissttaalliinnoo))  EEll eessttrroommaa ddeell iirriiss eess eexxtteerrnnoo aa llaa ccaappaa ppiiggmmeennttaarriiaa yy ffoorrmmaa llooss pprriimmoorrddiiooss ddee llooss mmúússccuullooss ddeell eessffíínntteerr yy ddiillaattaaddoorr ddee llaa ppuuppiillaa ((mmiioossiiss yy mmiiddrriiaassiiss))  LLooss mmúússccuullooss ssoonn ddee oorriiggeenn nneeuurrooeeccttooddeerrmmiiccoo 15 semana 8 y 9 semana
 40. 40. Differentiation of the Pupillary and Ciliary Muscles
 41. 41.  LLooss ppaarrppaaddooss ssee ffoorrmmaann aa 77ª sseemmaannaa,, ccoommoo pplliieegguueess ccuuttáánneeooss qquuee ccrreecceenn ssoobbrree llaa ccóórrnneeaa  SSee ffuussiioonnaann aall ffiinnaall ddee llaa 99ª sseemmaannaa  EEll ssaaccoo ccoonnjjuunnttiivvaall qquueeddaa eennttrree eell ppaarrppaaddoo yy llaa ccoorrnneeaa 
 42. 42.  Los parpados ssee aabbrreenn aall 77º mmeess..  EEnn llaa oorriillllaa ddeell ppaarrppaaddoo ccrreecceenn yyeemmaass eeppiitteelliiaalleess pprroovveenniieenntteess ddeell eeccttooddeerrmmoo qquuee ffoorrmmaarraann llaass gglláánndduullaass llaaggrriimmaalleess qquuee ssee ccoonneeccttaann ccoonn llaa nnaarriizz ppoorr llooss ccoonndduuccttooss nnaassoo--llaaggrriimmaalleess..  LLaass lláággrriimmaass ssee pprroodduuccee aa llaass 66 sseemmaannaass eenn eell rreecciiéénn nnaacciiddoo
 43. 43. VVííaa vviissuuaall
 44. 44. Coloboma
 45. 45. Aniridia: Absence of the Iris
 46. 46. UNIVERSIDAD JUSTO SIERRA ESCUELA DE MEDICINA BIOLOGÍA DEL DESARROLLO DDEESSAARRRROOLLLLOO DDEE OOIIDDOO Dra. María Dolores González Vidal
 47. 47. PPaarrtteess ddeell ooííddoo  OOííddoo iinntteerrnnoo:: óórrggaannoo sseennssoorriiaall pprriimmaarriioo qquuee ccoonnssttaa ddee llaa ccóócclleeaa yy eell aappaarraattoo vveessttiibbuullaarr ((aauuddiicciióónn yy eeqquuiilliibbrriioo))  OOííddoo mmeeddiioo:: ccaajjaa ddeell ttíímmppaannoo ((yyuunnqquuee ,, mmaarrttiilllloo yy eessttrriibboo)),, ttrroommppaa aauuddiittiivvaa ((EEuussttaaqquuiioo)),, mmuussccuullaattuurraa yy mmeemmbbrraannaa ttiimmppáánniiccaa..  OOííddoo eexxtteerrnnoo:: ppaabbeellllóónn,, mmeeaattoo aauuddiittiivvoo eexxtteerrnnoo,, ccaappaa eexxtteerrnnaa ddee llaa mmeemmbbrraannaa ttiimmppáánniiccaa
 48. 48. IInniicciioo ddee ddeessaarrrroolllloo ddeell ooííddoo  DDííaa 2222  DDeell eeccttooddeerrmmoo ssee ffoorrmmaa llaa ppllaaccooddaa óóttiiccaa qquuee ssee ddiiffeerreenncciiaa eenn eell oottoocciissttoo
 49. 49.  LLaa ppllaaccooddaa óóttiiccaa ssee iinnvvaaggiinnaa yy ffoorrmmaa llaa ffoossiittaa óóttiiccaa  SSee llooccaalliizzaa ddoorrssaall aa llaa 22ª hheennddiidduurraa ffaarríínnggeeaa 1ª 2ª Fosita ótica 26 días
 50. 50.  SSee oobbsseerrvvaa ssuu pprrooxxiimmiiddaadd aall rroommbbeennccééffaalloo Rombencefalo Fosita ótica 28 días
 51. 51.  LLaa vveessííccuullaa óóttiiccaa ssee sseeppaarraa ddeell eeccttooddeerrmmoo yy qquueeddaa ppoorr ddeebbaajjoo ddee ééll.. Vesícula ótica 29 días
 52. 52.  FFaaccttoorreess iinnvvoolluuccrraaddooss eenn eell ddeessaarrrroolllloo ddeell ooííddoo iinntteerrnnoo 1. Notocorda 2. Mesodermo paraaxial 3. Rombencefalo FGF19 Ectodermo superficial Placoda ótica Finales de la 4ª semana Vesícula ótica u otocisto Wnt-8c FGF3 22 días
 53. 53. OOííddoo iinntteerrnnoo Vesícula ótica u otocisto Utriculo Saculo Rombomero 5 y 6 Conducto endolinfatico (dorsomedial) FGF Pax 2 Neuroepitelio y CCN Vestibulo Coclea Ganglio estatoacustico
 54. 54. Interacciones iinndduuccttiivvaass qquuee rreegguullaann llaa iinndduucccciióónn ddeell oottoocciissttoo yy eell ppaattrróónn vveennttrraall..  ((AA)) CCoorrttee ddee uunn eemmbbrriióónn ddee vveerrtteebbrraaddoo aa nniivveell ddee llooss rroommbboommeerrooss 44 yy 55.. AAnntteess ddee llaa iinndduucccciióónn ddee llaa ppllaaccooddaa óóttiiccaa,, ssee eexxpprreessaann uunn ggrruuppoo ddee ffaaccttoorreess ddee ttrraannssccrriippcciióónn,, DDllxx33bb,, DDllxx44bb,, SSooxx99aa yy FFooxxii11 eenn eell eeccttooddeerrmmoo ddee llaa ffuuttuurraa ppllaaccooddaa ((aazzuull)).. AAll mmiissmmoo ttiieemmppoo,, eell cceerreebbrroo ppoosstteerriioorr ((HHBB)) sseeccrreettaa FFggff33 ((vveerrddee)),, eenn qquuee aaccttúúaa ccoommoo iinndduuccttoorr ddee llaa ppllaaccooddaa óóttiiccaa..
 55. 55.  ((BB)) AAll mmiissmmoo ttiieemmppoo eell mmeesséénnqquuiimmaa pprreeóóttiiccoo ((PPOOMM)) llooccaalliizzaaddoo eennttrree eell cceerreebbrroo ppoosstteerriioorr yy eell eeccttooddeerrmmoo ddee llaa ppllaaccooddaa pprroodduuccee FFggff1100-- oo FFggff1199//1155-- ((rroojjoo)) qquuee iinndduuccee aaggeenntteess ddeeppeennddiieennddoo ddee llaa eessppeecciiee..
 56. 56. (C) La expresión simultanea de Fgf3 (verde) y Fgf10 o Fgf19/15 (rojo) genera un codigo combinado (amarillo) que induce el desarrollo de la placoda en una región específica del ectodermo (púrpura).
 57. 57. (D) Después del cierre del otocisto, la porción ventral se induce a través de la combinación de el factor de transcripción Six1 (naranja) en la región ventral del otocisto y una franja en la que se expresa el Shh (rosa). El Shh originado por la notocorda y la placa del piso influye en la formación de ambos otocistos
 58. 58. 36 días  SSuubbddiivviissiioonneess ddee llaa vveessííccuullaa óóttiiccaa:: ccoonndduuccttoo eennddoolliinnffáállttiiccoo ((aammaarriilllloo)),, uuttrrííccuulloo ((aazzuull)) yy ssááccuulloo ((rroojjoo))
 59. 59. UUttrriiccuulloo-- vveessttííbbuulloo  55ª sseemmaannaa  EEss llaa ppoorrcciióónn ddoorrssaall ddeell oottoocciissttoo  NNkkxx 55--11 ssee eexxpprreessaa eenn ssuuss ccéélluullaass nneeuurrooeeppiitteelliiaalleess  SSee ffuussiioonnaa llaa ppllaaccaa ddee ccéélluullaass nneeuurroo eeppiitteelliiaalleess yy ssuuffrree aappooppttoossiiss eenn eell cceennttrroo ppaarraa ffoorrmmaarr llooss ccoonndduuccttooss sseemmiicciirrccuullaarreess::  AAnntteerriioorr,, DDiixx--55 ((hhoommeeoobbooxx))  PPoosstteerriioorr,,  LLaatteerraall,, OOttxx--11
 60. 60.  A la 6ª semana el crecimiento inferior ddeell ssááccuulloo ffoorrmmaa eell ccoonndduuccttoo ccoocclleeaarr,, qquuee ssee iinnttrroodduuccee eenn eell mmeesséénnqquuiimmaa cciirrccuunnddaannttee..  LLaa ccoonneexxiióónn ccoonn eell rreessttoo ddeell ssááccuulloo ssee ddeennoommiinnaa ccoonndduuccttoo ssaaccuullooccoocclleeaarr oo ddee HHeennsseenn
 61. 61. SSaaccuulloo-- ccoocclleeaa Ventral al otocisto Se expresa Pax 2 8ª semana- 1 vuelta 10ª semana- 1 vuelta = 2 25ª semana- ½ vuelta= 2 ½
 62. 62. SSaaccuulloo-- ccoocclleeaa  EEll ooííddoo iinntteerrnnoo eessttaa ffoorrmmaaddoo ppoorr::  AA)) uunnaa rraammppaa vveessttiibbuullaarr  BB)) uunnaa rraammppaa mmeeddiiaa oo ccoonndduuccttoo ccoollcceeaarr  CC)) uunnaa rraammppaa ttiimmppaanniiccaa
 63. 63. Oído interno oo llaabbeerriinnttoo mmeemmbbrraannoossoo  EEll óórrggaannoo ddee CCoorrttíí eenn llaa rraammppaa mmeeddiiaa eessttaa ffoorrmmaaddoo ppoorr ccéélluullaass ddeell eeppiitteelliioo ddee llaa vveessííccuullaa óóttiiccaa,, qquuee ddaa lluuggaarr aa:: 11.. CCéélluullaass cciilliiaaddaass eexxtteerrnnaass 22.. CCéélluullaass cciilliiaaddaass iinntteerrnnaass 33.. MMeemmbbrraannaa tteeccttoorriiaa
 64. 64.  El mesénquima que rodea al conducto coclear ssee ddiiffeerreenncciiaa eenn ccaarrttííllaaggoo  AA llaa 1100ª sseemmaannaa eessttee ccaarrttííllaaggoo ssee vvaaccuuoolliizzaa yy ffoorrmmaann ddooss eessppaacciiooss ppeerriilliinnffááttiiccooss:: 11.. LLaa rraammppaa vveessttiibbuullaarr 22.. RRaammppaa ttiimmppáánniiccaa 9ª semana
 65. 65. d Desarrollo deell ccoonndduuccttoo ccoocclleeaarr yy ddeell óórrggaannoo ddee CCoorrttii CCoorrtteess ddeell ccoonndduuccttoo ccoocclleeaarr..  ((AA)) AAtt EE1122..55,, eenn ccoonndduuccttoo ccoocclleeaa ttaappiizzaaddoo ddee ccéélluullaass eeppiitteelliiaalleess iinnddiiffeerreenncciiaaddaass.. UUnn ssuubbggrruuppoo ddee ccéélluullaass llooccaalliizzaaddaass ddeennttrroo ddeell ccoonndduuccttoo eexxpprreessaa FFggffrr11 ((rroossaa)).. LLaa eexxpprreessiióónn ddee FFggffrr11 ppaarreeccee eessttaarr rreellaacciioonnaaddoo ccoonn llaa rreeggiióónn eell ccuuaall ffoorrmmaarráá uunn aanniilllloo eeppiitteelliiaall ((GGEERR,, llíínneeaa vveerrddee)) yy eell óórrggaannoo ddee CCoorrttii ((OOCC,, llíínneeaa rroojjaa))..
 66. 66.  (B) En E16.5, las células ciliadas individuales ((aammaarriilllloo)) iinniicciiaann ssuu ddiiffeerreenncciiaacciióónn ddeennttrroo ddee OOCC.. LLaa eexxpprreessiióónn ddee FFggffrr11 ccoonnttiinnuuaa eenn eell GGEERR yy eenn eell OOCC ((llíínneeaa rroojjaa)).. SSee ssuummaa,, uunn ssuubbccoonnjjuunnttoo ddee ccéélluullaass ddeennttrroo ddee eell OOCC ssee iinniicciiaa llaa eexxpprreessiióónn ddee FFggffrr33 ((aazzuull)) yy FFggffrr11 ((sseessoobbrreellaappaa llaa eexxpprreessiióónn ddee FFggffrr11 yy FFggffrr33 ppúúrrppuurraa))..
 67. 67.  (C) By E18.5, el patrón celular básico de el OC ssee hhaa ccoommpplleettaaddoo.. UUnnaa ssoollaa ccéélluullaa cciilliiaaddaa iinntteerrnnaa ((IICC,, aammaarriilllloo)) yy ttrreess ccéélluullaass cciilliiaaddaass eexxtteerrnnaass ((11--33,, aammaarriilllloo)) eessttaann pprreesseenntteess eenn eessttee eessttaaddiioo.. LLaass ccéélluullaass cciilliiaaddaass iinntteerrnnaass yy eexxtteerrnnaass eessttaann sseeppaarraaddaass ppoorr llaass ccéélluullaass ppiillaarreess eenn ddeessaarrrroolllloo ((mmaarraaddaass ccoommoo OOPP ee IIPP)) qquuee ppuueeddeenn pprroovveenniirr ddeell ttuunneerr ddee CCoorrttii.. EEnn eessttee mmoommeennttoo llaa eexxpprreessiióónn ddee FFggffrr11 ((rroossaa)) sseevvee rreessttrriinnggiiddaa ssoolloo eenn llaass cceelluullaass cciilliiaaddaass yy eenn llaass ccéélluullaass ddee DDeeiitteerr''ss ((oottrroo ttiippoo ddee ccéélluullaass cciilliiaaddaa nnoo sseennssoorriiaalleess ddee ssooppoorrttee)),, mmiieennttrraass llaa eexxpprreessiióónn ddee FFggffrr33 ((aazzuull)) ssee rreessttrriinnggee aa llaass ccéélluullaass ppiillaarreess..
 68. 68. LLaabbeerriinnttoo ÓÓsseeoo  66ª sseemmaannaa EEll oottoocciissttoo iinndduuccee llaa ccoonnddeennssaacciióónn ddeell mmeesseennqquuiimmaa qquuee lloo rrooddeeaa  88ª sseemmaannaa EEll mmeesseennqquuiimmaa ccoonnddeennssaaddoo ssee ttrraannssffoorrmmaa eenn ccaarrttííllaaggoo ((llaabbeerriinnttoo))  1166 aa 2233ª sseemmaannaa SSee oossiiffiiccaa eell llaabbeerriinnttoo ccaarrttiillaaggiinnoossoo
 69. 69. VVIIIIII ppaarr ccrraanneeaall,, ggaanngglliioo eessttaattooaaccuussttiiccoo  LLaass pprriimmeerraass ccéélluullaass qquuee lloo ffoorrmmaann mmiiggrraann ddee llaa ppaarreedd mmeeddiiaall ddeell oottoocciissttoo  LLaa ppoorrcciióónn ccoocclleeaarr eess eell ggaanngglliioo eessppiirraall qquuee ssee aabbrree ccoommoo aabbaanniiccoo yy ssee aassoocciiaa aa llaass ccéélluullaass sseennssoorriiaalleess ddeell óórrggaannoo ddee CCoorrttíí..  LLaa ppoorrcciióónn vveessttiibbuullaarr ffoorrmmaa eell ggaanngglliioo vveessttiibbuullaarr..  LLaass CCCCNN iinnvvaaddeenn aall ggaanngglliioo eessttaattooaaccuussttiiccoo yy ffoorrmmaann llaass ccéélluullaass ssaattéélliittee yy ddee ssoossttéénn eenn ssuu iinntteerriioorr..  EEll ggeenn NNoottcchh ccoonnttrroollaa llaa ddiiffeerreenncciiaacciióónn hhaacciiaa nneeuurroobbllaassttooss oo ccéélluullaass ddee ssoossttéénn  LLooss nneeuurroobbllaassttooss ffoorrmmaann llaass ccéélluullaass sseennssoorriiaalleess ppaarraa:: 11.. OOnnddaass aaccúússttiiccaass ccoonn ddiiffeerreenntteess ffrreeccuueenncciiaass 22.. IInnffoorrmmaacciióónn ggrraavviittaacciioonnaall ddeell ccuueerrppoo 33.. NNeeuurroonnaass qquuee eennvvííaa llaass sseeññaalleess aall cceerreebbrroo
 70. 70.  CCoorrttee aa nniivveell ddeell 22º aarrccoo ffaarríínnggeeoo..  EEll ggaanngglliioo eessttaattooaaccúússttiiccoo ((vveessttííbbuulloo--ccoocclleeaarr)) ssee ffoorrmmaa eennttrree llaa vveessííccuullaa yy eell rroommbbeennccééffaalloo.. 30 días
 71. 71.  LLaass ccéélluullaass mmiiggrraann ddeell eeppiitteelliioo óóttiiccoo ((ppoorrcciióónn mmeeddiiaall)) mmiiggrraann hhaacciiaa eell ggaanngglliioo eessttaattooaaccúússttiiccoo ppaarraa ffoorrmmaarr eell VVIIIIII ppaarr ccrraanneeaall 30 días
 72. 72.  El mesénquima que rodea al conducto coclear ssee ddiiffeerreenncciiaa eenn ccaarrttííllaaggoo  AA llaa 1100ª sseemmaannaa eessttee ccaarrttííllaaggoo ssee vvaaccuuoolliizzaa yy ffoorrmmaann ddooss eessppaacciiooss ppeerriilliinnffááttiiccooss:: 11.. LLaa rraammppaa vveessttiibbuullaarr 22.. RRaammppaa ttiimmppáánniiccaa 9ª semana
 73. 73.  En el conducto coclear se forma eell óórrggaannoo ddee CCoorrttii (( ccéélluullaass sseennssiittiivvaass yy mmeemmbbrraannaa tteeccttoorriiaa)),, eennvvííaa llooss iimmppuullssoo aall ggaanngglliioo eessppiirraall yy aall ssiisstteemmaa nneerrvviioossoo ppoorr ffiibbrraass ddeell VVIIIIII ppaarr ccrraanneeaall,, aauuddiittiivvoo..  EEll ccoonndduuccttoo ccoocclleeaarr qquueeddaa sseeppaarraaddoo ddee llaa rraammppaa vveessttiibbuullaarr ppoorr llaa mmeemmbbrraannaa vveessttiibbuullaarr yy llaa rraammppaa ttiimmppáánniiccaa ppoorr llaa mmeemmbbrraannaa bbaassiillaarr  EEll lliiggaammeennttoo eessppiirraall uunnee aall ccoonndduuccttoo ccoocclleeaarr ccoonn eell ccaarrttííllaaggoo aaddyyaacceennttee  LLaa ccoolluummnneellaa mmaannttiieennee uunniiddoo aall ccoonndduuccttoo ppoorr ssuu ppoorrcciióónn iinntteerrnnaa  EEll eeppiitteelliioo qquuee ccuubbrree ppoorr ddeennttrroo eell ccoonndduuccttoo ccoocclleeaarr ffoorrmmaa uunnaa ccrreessttaa iinntteerrnnaa,, ffuuttuurroo lliimmbboo ddee llaa lláámmiinnaa eessppiirraall yy llaa ccrreessttaa eexxtteerrnnaa  LLaa ccrreessttaa eexxtteerrnnaa eessttaa ffoorrmmaaddaa ppoorr ccéélluullaass cciilliiaaddaass qquuee ssoonn sseennssiittiivvaass,, ppaarraa llaa aauuddiicciióónn,, qquuee eessttaa ccuubbiieerrttaass ppoorr llaa mmeemmbbrraannaa tteeccttoorriiaall qquuee eessttaa uunniiddaa aall lliimmbboo ddee llaa llaammiinnaa eessppiirraall..
 74. 74. OOIIDD OO MMEEDDII OO  EEll eennddooddeerrmmoo ddee llaa 11eerr bboollssaa ffaarríínnggeeaa ffoorrmmaa:: 11.. LLaa ttuubbaa aauuddiittiivvaa 22.. LLaa mmeemmbbrraannaa iinntteerrnnaa ddeell ttiimmppaannoo 33.. LLaa vveennttaannaa oovvaall eenn ccoonnttaaccttoo ccoonn llaa ccoocclleeaa 1er bolsa 28 días faríngea
 75. 75.  66ª sseemmaannaa  LLooss hhuueessooss ddeell ooííddoo mmeeddiioo ssee ffoorrmmaann ddeell mmeesséénnqquuiimmaa ddeell 11eerr aarrccoo eell yyuunnqquuee yy eell mmaarrttiilllloo yy 22º aarrccoo ffaarríínnggeeoo ffoorrmmaa eell eessttrriibboo  LLaa mmeemmbbrraannaa ddeell ttíímmppaannoo eessttaa ffoorrmmaaddoo ppoorr eell eennddooddeerrmmoo ddee llaa pprriimmeerraa bboollssaa ffaarríínnggeeaa,, eell mmeessooddeerrmmoo llooccaall yy eell eeccttooddeerrmmoo ddee llaa pprriimmeerraa hheennddiidduurraa ffaarríínnggeeaa..  EEll aanniilllloo ttiimmppáánniiccoo qquuee llaa rrooddeeaa eessttaa ffoorrmmaaddaa ppoorr CCCCNN,, qquuee ppoosstteerriioorrmmeennttee ssee iinntteeggrraa llaa hhuueessoo tteemmppoorraall
 76. 76.  8º a 99º mmeess,, eell mmeesseennqquuiimmaa llaaxxoo qquuee rrooddeeaa aa llooss hhuueecceessiillllooss ssuuffrree aappooppttoossiiss ffoorrmmaannddoo llaa ccaavviiddaadd ddee llaa ccaajjaa ttiimmppáánniiccaa yy eell eennddooddeerrmmoo ddee llaa 11ª bboollssaa ffaarriinnggee lloo ttaappiizzaa,, pprroocceessoo qquuee tteerrmmiinnaa aa llooss 22 mmeesseess ppoossttnnaattaalleess  EEll mmúússccuulloo tteennssoorr ddeell ttíímmppaannoo ssee iinnsseerrttaa eenn eell mmaarrttiilllloo ddeerriivvaa ddeell mmeessooddeerrmmoo ddeell 11eerr aarrccoo  EEll mmúússccuulloo eessttaappeeddiioo aassoocciiaaddoo aall eessttrriibboo ssee oorriiggiinnaa ddeell 22º aarrccoo yy eess iinneerrvvaaddoo ppoorr eell NN.. ffaacciiaall ((VVIIII))
 77. 77. OOIIDDOO EEXXTTEERRNNOO  EEll ooííddoo eexxtteerrnnoo ssee ffoorrmmaa ddeell 11º yy 22º aarrccoo ffaarríínnggeeoo
 78. 78.  A llaa 66ª--88ª sseemmaannaa ssee oobbsseerrvvaann 33 mmaammeelloonneess ddeell 11eerr yy oottrrooss 33 ddeell 22º aarrccoo,, qquuee rrooddeeaann eell pprriimmeerr ssuurrccoo ffaarríínnggeeoo
 79. 79. 6ª semana 9ª semana 1.- trago 6.- antitrago  La ssiittuuaacciióónn ddee llaa oorreejjaa eess mmuuyy bbaajjaa yy hhoorriizzoonnttaall ppeerroo eell ccrreecciimmiieennttoo ddeell mmaaxxiillaarr iinnffeerriioorr llaa hhaaccee vveerrttiiccaall yy ssuubbee aa ssuu ppoossiicciióónn eenn eell aadduullttoo
 80. 80.  d Al final deell 22º mmeess ssee ffoorrmmaa eell ccoonndduuccttoo aauuddiittiivvoo eexxtteerrnnoo ddee llaa 11ª hheennddiidduurraa ffaarríínnggeeaa  PPrriinncciippiiooss ddeell 33eerr mmeess,, eell eeccttooddeerrmmoo ddeell mmeeaattoo aauuddiittiivvoo pprroolliiffeerraa yy ffoorrmmaa eell ttaappóónn mmeeaattaall  AApprrooxxiimmaaddaammeennttee aa llaa sseemmaannaa 2288 eell mmeeaattoo ssee rreeccaannaalliizzaa hhaassttaa llaa mmeemmbbrraannaa ttiimmppáánniiccaa
 81. 81.  LLaa eessttrreeppttoommiicciinnaa,, llaa ttaalliiddoommiiddaa yy llooss ssaalliicciillaattooss eenn eell 11eerr ttrriimmeessttrree ppuueeddeenn pprroovvooccaarr aaggeenneessiiaa oo aattrreessiiaa  LLaa rruubbééoollaa  AAlltteerraacciioonneess eenn eell PPaaxx 33 ((SS.. ddee WWaaaarrddeennbbuurrgg))..

×