Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

ТОП популярних бізнес-послуг у 2020-му

62 visualizaciones

Publicado el

Умови сьогодення змушують бізнес шукати нові формати й підходи, які б дозволяли протриматися «на поверхні» і зберегти багаторічні напрацювання. Карантинні обмеження триватимуть не вічно, а поки є можливість спланувати подальші кроки, знайти нових партнерів чи просто впевнено продовжувати почате.

Журнал «Persona» пропонує добірку бізнес-послуг, які однозначно є і ще будуть затребуваними у 2020 році. Публікуємо частинку проекту, який зовсім скоро вийде на сторінках друкованої версії.

Publicado en: Empresariales
  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

ТОП популярних бізнес-послуг у 2020-му

  1. 1. persona-online.com Умови сьогодення змушують бізнес шукати нові формати й підходи, які б дозволяли протриматися «на поверх- ні» і зберегти багаторічні напрацю- вання. Карантинні обмеження трива- тимуть не вічно, а поки є можливість спланувати подальші кроки, знайти нових партнерів чи просто впевнено продовжувати почате. Журнал «Persona» пропонує добірку бізнес-послуг, які однозначно є і ще бу- дуть затребуваними у 2020 році. Публі- куємо частинку проекту, який зовсім скоро вийде на сторінках друкованої версії. С П Е Ц П Р О Є К Т ТОППОПУЛЯРНИХ БІЗНЕС-ПОСЛУГ У 2020-МУ
  2. 2. ТОП бізнес-послуг у 2020-му Маркетинг Marketing LiCMediaGroup LiCMediaGroup LMG (LiC Media Group) – спеціалізована агенція реклами, яка працює з клієнтами по всьому світу. Реалізує для клієнтів і партне- рів інтегровані рекламні кампанії в offline і online напрямках. LMG (LiC Media Group) is a specialized advertising agency that works with clients around the world. Implements integrated advertising campaigns for clients and partners in offline and online directions. Марина Гордєєва, засновниця рекламної агенції «LiC Media Group» Maryna Hordieieva, Founder of LiC Media Group Advertising Agency «За 5 років роботи на ринку ми стали офіційно зареє- строваною торговою маркою та отримали звання «Лі- дер року-2018», «Лідер галузі-2019». Відкрили дві філії – в ОАЕ та Лондоні, і ні на мить не зупиняємося. Результат для клієнта – наш результат. Якість, опера- тивність, продуманий креатив і відповідальність – наша головна перевага». “Within 5 years ofworking in the market, we have become an officially registered trademark and received the title of “Leader of the Year 2018”, “Industry Leader 2019 ”. Two branches have been opened in the UAE and London, and we do not stop for a moment. The result for the client is our result. Quality, efficiency, thoughtful creativity and responsibility are our main advantages”. Top 20 Business Services in 2020 НАПРЯМКИ РОБОТИ: айдентика брендинг графічний дизайн 3D дизайн поліграфія широкоформатний друк зовнішня реклама сувенірна продукція копірайтинг презентації digital, web тощо DIRECTIONS OF WORK: identity branding graphic design 3D design printing large format printing outdoor advertising souvenir products copywriting presentations digital, web and more
  3. 3. ТОП-20 послуг для бізнесу у 2020-му Нетворкінг Networking Бізнесзнайомства "NewCommunication" "NewCommunication" BusinessMeetings «New Communication» – перша всеукра- їнська нетворкінг платформа.Більше двох років організовує ефективні бізнес-зна- йомства для директорів, керівників та під- приємців України. За цей час проведено 36 заходів на стадіонах Києва, Харкова, Одеси. Нетворкінг – це легкий і приємний інстру- мент для вашого бізнесу, зустрічі прово- дяться у вигляді світських заходів, в теплій і дружній атмосфері. "New Communication" is the first all-Ukrainian networking platform. Formorethantwoyears, it has organized effective business acquaintances for Ukrainian directors, executives and entrepreneurs. During this time 36 events have been held at the stadiums of Kyiv, Kharkiv, Odesa. Networkingisaneasyandenjoyabletoolforyour business, meetings are held in the form of social events, in a warm and friendly atmosphere. Максим Алексеєв, засновник «New Communication» Maksym Alekseyev, founder of New Communication «Нетворкінг – це те, що впливає на нас, на наш бізнес. Ми допомагаємо підприємцям отримати нове, сильне оточення, вирватися з буденності і насолодитися якіс- ним заходом і спілкуванням». “Networking is what influences us, our business. We help entrepreneurs get a new, strong environment, escape from the everyday routine and enjoy quality event and communication. ” Top 20 Business Services in 2020 ЦІЛІ ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ: Нові платоспроможні клієнти Надійні партнери Нові друзі Сильне оточення Корисно проведений час GOALS OF THE EVENT: New solvent customers Reliable partners New friends Strong environment Spend time beneficially
  4. 4. ТОП-20 послуг для бізнесу у 2020-му Навчання ONLINE ONLINE Training Онлайншколаіноземнихмов «GIRAFFEONLINESCHOOL» Onlineforeignlanguageschool «GIRAFFEONLINESCHOOL» «Giraffe online school» – офіційний серти- фікований центр підготовки до міжнарод- них екзаменів Cambridge. Школа працює за ефективними програмами дистанційного навчання англійської та німецької мов. Усі педагоги школи мають рівень володіння мовою С1 та С2, досвід викладання інозем- них мов від 5 до 23 років, в сукупності воло- діють понад 130 сертифікатами, випустили понад 1000 студентів. “Giraffe Online School” is the official certified Cambridge international exam preparation centre. The school works using efficient distance learning programs in English and German. All school teachers have proficiency levels of C1 and C2, experience in teaching foreign languages from 5 to 23 years, collectively possess more than 130 certificates, have more than 1000 students as graduated. Ольга Мануйлова, засновниця і викладач «GIRAFFE LANGUAGE SPACE» Olga Manuilova, founder and teacher of "GIRAFFE LANGUAGE SPACE" «Наша школа враховує динаміку сучасного світу і пропо- нує максимально ефективні способи вивчення іноземної мови. У нас розроблено програми фактично для всіх – від школяра, який через різні обставини навчається дистан- ційно, до бізнесмена, якому потрібна спеціальна іноземна для роботи з міжнародними партнерами. Вивчати мову по SKYPE – це, перш за все, зручно для тих, хто звик цінувати свій час, і при цьому отримувати високий результат. Інвес- тиції в себе і свої знання сьогодні – єдиний шлях до влас- ного успіху і безмежних можливостей завтра». 066-200-97-77 “Our school takes into account the dynamics of the modern worldandoffersthemosteffectivewaysoflearningaforeign language. We have developed programs absolutely for everyone,fromastudentwho,duetovariouscircumstances, learnsremotely,toabusinessmanwhoneedsaspecialcourse to work with international partners. Learning language by SKYPE is, first of all, convenient for those who are used to appreciating theirtime, while getting a high score. Investing in yourself and your knowledge today is the onlywayto your own success and limitless opportunities tomorrow. ” 066-200-97-77 Top 20 Business Services in 2020 НАПРЯМКИ РОБОТИ Англійська та німецька по SKYPE Підготовка до міжнародних екзаменів YLE, KET, PET, FCE, IELTS Підготовка до ЗНО Індивідуальний курс – заняття з особистим викладачем Корпоративний курс – для колективів з 10-12 осіб DIRECTIONS OF WORK English and German by SKYPE Preparation for international exams YLE, KET, PET, FCE, IELTS Preparation for EIT Individual course – lessons with a personal teacher Corporate course – for groups of 10-12 people
  5. 5. ТОП бізнес-послуг у 2020-му Реклама та івенти Advertising and events «DOUBLEJ» «DOUBLEJ» Рекламна та івент агенція повного циклу «Double J» – компанія, яка цінує відпові- дальний підхід до справи, креативність та постійне вдосконалення. За плечима цієї команди більше шести років роботи на рин- ку, майже чотири сотні промо-проєктів, сім десятків маркетингових досліджень, понад сім тисяч видів сувенірної продукції і сотня проведених заходів різного формату. “Double J”, a full-cycle advertising and event agency, is the company that values a responsible approach to business, creativity and continuous improvement. The team has got more than six years of market experience, nearly four hundred promotional projects, seven dozen marketing studies, more than seven thousand types of souvenirs and hundreds of events in various formats. Каранда Юлія, власниця агенції «Double J» Karanda Iulia, owner of Double J «Синегрія маркетингу, реклами та івенту на сьогодні найбільш ефективний спосіб досягнення головних ці- лей бізнесу. А комплексний підхід до підбору й впрова- дження маркетингових інструментів дозволяє отримати швидкий і якісний результат. Наш рушій успіху – про- фесійна команда й орієнтованість на позитивний ре- зультат. «Double J» – це ключ до вирішення фактично усіх маркетингових задач сучасного бізнесу. Наша сила – в комплексному підході й індивідуальних розробках, в креативі й новаторстві. Працюємо з усіма, хто готовий робити сміливі кроки й отримувати високі результати». “The synergy of marketing, advertising and event is by far the most effective way of achieving the main goals of the business. Besides, a comprehensive approach to the selection and implementation of marketing tools allows you to get fast and quality results. Our driving force is a professional team and a commitment to a positive result. “Double J” is the key to solving literally all the marketing challenges of today's business. Our strength lies in the complex approach and individual development, in creativity and innovation. We work with anyone who is ready to take bold steps and get great results” Top 20 Business Services in 2020 НАПРЯМКИ РОБОТИ: Організація офіційних та розважальних івентів Розробка маркетингових стратегій для бізнесу Реалізація рекламних та промо-заходів Впровадження дієвих інструментів для підвищення продажів Комплексні рішення для ефективного просування DIRECTIONS OF WORK: Organization of official and entertaining events Development of marketing strategies for business Implementation of advertising and promotional activities Implementing efficient tools to drive sales Complete solutions for effective promotion DOUBLE J
  6. 6. ТОП-20 послуг для бізнесу у 2020-му Школа флористики Floristics School School&StudioELFlora School&StudioELFlora Флористичний простір «School&Studio EL Flora» - школа флористики, яка готує про- фесійних флористів-декораторів у самому центрі України, організовує інтенсиви для тих, хто хоче успішно розвивати та масш- табувати діючий квітковий бізнес, а також майстер-класи та практикуми для флорис- тів-аматорів та початківців. “School & Studio EL Flora” Floristic Space is a floristics school that trains professional florist-decorators in the heart of Ukraine, organizes tutorials for those who want to successfully develop and scale an active flower business, as well as provides masterclasses and workshops for amateur florists and beginners. Олена Федоренко, засновниця освітнього флористичного простору «School&Studio EL Flora», флорист-декоратор Olena Fedorenko, founder of the “School & Studio EL Flora” educational floristic space, florist-decorator «Досвід і любов до справи - найбільший секрет побудови ефективного бізнесу. Сьогодні недостатньо просто мати квітковий магазин. Виграють ті, хто формує нову флорис- тичну культуру, хто не стоїть на місці і обожнює творчий процес. «El Flora» - це мережа квіткових просторів з ши- роким спектром флористичних послуг. Це безцінні зна- ння, привезені від кращих майстрів Німеччини, Америки, Литви, Молдови, України звісно, й багатьох інших країн. Важливо розуміти одне - і власний і чужий досвід - це рух уперед. Ми пропонуємо рухатися до свої мрії коротшим шляхом». “Experience and passion for the business are the biggest secrets to building an effective business. Today, it's not enough to just have a flower shop. Those who shape a new floralculture,whodonotstandstill,andwholovethecreative process,win. El Flora is a network offloral spaceswith awide range offloral services.This is invaluable knowledge, brought from the best masters of Germany, America, Lithuania, Moldova, Ukraine of course, and many other countries. It is importantto understand onething,that both -yourown and somebody else’s experience - is a step forward. We provide makingyourdreams cometruethe shorterway. " Top 20 Business Services in 2020 НАПРЯМКИ РОБОТИ: Авторський курс «Флорист як професія» Тематичні майстер-класи Дитячі майстер-класи Весільна флористика DIRECTIONS OF WORK: “Florist as a Profession” course Thematic workshops Children's workshops Wedding floristry
  7. 7. ТОП-20 послуг для бізнесу у 2020-му Туризм Tourism Туристичнийінформаційний центр«SkyFull» “SkyFull” TouristInformationCenter Туристичний інформаційний центр «SkyFull» – агенція, що дарує крила туристичної мрії, здійснює бажання подорожувати у будь-які куточки світу з будь-якого міста України. “SkyFull” Tourist Information Center is the agency that gives wings to the tourist’s dream, makes it a reality to travel to any corner of the world from any city of Ukraine. Світлана Наволоцька, директор ТА «SkyFull» Svitlana Navolotska, Director of SkyFull LLC «Якість і достовірність підготовки й надання інформації кожному клієнту – наша головна прерогатива в роботі. Ми на зв’язку 24/7. Розробляємо індивідуальну програму, що дозволяє зекономити клієнту від 1000$ на екскурсіях. Ми на відстані вирішуємо складні ситуації туристів, зна- ємо майже всі нюанси подорожей, бо відвідали більше 28 країн світу. Подорожувати сьогодні легко, і просто не- обхідно, тому що це дуже доступно – поїхати до Европи можна всього від 41. А ще це корисно для здоров’я – одна поїздка на відпочинок знімає стресс та в рази покращує самопочуття. Ну і, звичайно, подорож розширює світо- гляд, змушує переглянути життєві цінності. Моя головна порада – обирати відпочинок тільки з досвідченними спе- ціалістами. Фахівець своєї справи завжди підбирає тур не «аби продати і найдорожче», а за принципом «організу- вати відпочинок саме за вашими критеріями», а якщо їх нема,тодопомогтивиявити.Великурольвідіграєвласний досвід подорожей агента. І ми завжди до ваших послуг! “Quality and reliability of preparation and provision of informationtoeachclientisthemainprerogativeinourwork. We are 24/7 connected. We develop an individual program, which saves the client from $ 1000 on excursions. We solve difficult tourist situations remotely, we know almost all the nuances of trips because we have travelled to more than 28 countries. Travelling today is easy and simply vital because it is very affordable since you can travel to Europe from just 41 euros. Besides, it is also beneficial for health when only a single trip to rest can reduce stress and improve well-being in times. And, of course, the journey expands the world outlook, makes you reconsider life values. My main advice is to choose a holiday only with experienced specialists. A real professionalalwayschoosesatournot"inordertosellandthe most expensive", but on the principle of "organize a holiday according toyour criteria", and ifyou don't have any, then will helpyouto findthem out.Agreat role is played bythe agent's owntravel experience.Andwe are always atyourservice!” Top 20 Business Services in 2020 Відправляємо у всі сезонні напрямки Формуємо складні та комбіновані тури Працюємо з VIP-мережами готелів Створюємо власні туристичні продукти Розробляємо індивідуальні програми відпочинку We arrange journeys to all seasonal destinations We form complex and combined tours We work with VIP-networks of hotels We create our own tourist products We develop customized leisure programs

×