Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Daily lungta recitation

69 visualizaciones

Publicado el

Mañana martes 5 de febrero de 2019, Día Lunar 1, se celebra el nuevo año Tibetano.

En sánscrito se llama Vikāri y en tibetano Gyurche. Y el significado del año es "transformador" (en inglés, "transformer").
Es decir, es un año para hacer transformaciones en tu vida.

Se dice que para mejorar la suerte (Lungta, "Caballo de Viento" o WindHorse) en este nuevo año tibetano conviene recitar diariamente estos mantras.

Publicado en: Meditación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

Daily lungta recitation

 1. 1. (En Inglés y en Español, página 24) ༄༅། །rluང་rt་rgyuན་འདོན་བuགས། Daily Lungta Recitation by Mipham Rinpoche 1
 2. 2. ཨ3་aཿhauྂ། om ah hung Oṃ āḥ hūṃ དཀོན་མཆོག་rʦ་གsuམ་lh་དང་drང་srོང་ དང་། ། könchok tsa sum lha dang drangsong dang Assembly of the Three Jewels, Three Roots, gods and sages, རིགས་གsuམ་མགོན་དང་rnམ་rgyལ་lh་མEའF་ ཚHགས། ། 2
 3. 3. rik sum gön dang namgyal lhamö tsok Lords of the three families and the goddess Vijayā, པdm་ཐོད་rེང་rgy་བོད་རིག་པ་འཛOན། ། pema tötreng gya bö rigpa dzin Padma Tötreng Tsal and all the vidyādharas of India and Tibet, དཔལ་མགོན་ཚHགས་བདག་དgr་bl་lh་དམག་ དང་། ། 3
 4. 4. palgön tsokdak drala lha mak dang Glorious Gaṇapati, warrior spirits and armies of gods, འགོ་བའི་lh་མགོན་གེ་སར་skyེས་bu་ཆེ། ། gowé lha gön gesar kyebu ché Lord of the personal deities, great being Gesar, rtེན་འbrེལ་srིད་པ་rgyuད་kyི་lh་rnམས་ལ། ། tendrel sipa gyü kyi lha nam la 4
 5. 5. And deities in the line of interdependent existence— དངོས་འbyོར་ཡིད་spruལ་kuན་བཟང་མཆོད་sprིན་ འbuལ། ། ngöjor yitrul kunzang chötrin bul I present to you Samantabhadra’s offering clouds of real and imagined gifts, གསོལ་བ་འདེབས་སོ་uགས་rjེས་byིན་gyིས་ rlོབས། ། 5
 6. 6. solwa deb so tukjé jingyi lob With compassion, please grant your blessings, I pray! byད་uར་གཏད་མནན་གདོན་བགེགས་བར་ ཆད་kyིས། ། jepur té nen dön gek barché kyi Pacify all circumstances that impair and diminish our lungta: rluང་rt་rguད་ཅིང་ཉམས་པའི་rkyེན་kuན་ཞི། ། 6
 7. 7. lungta gü ching nyampé kyen kün shyi Black magic, evil sorcery, harmful influences, hindrances and obstacles! འཐབ་འཁོན་མི་ཁ་དgr་gyོད་uང་srི་སོགས། ། tab khön mikha dra gyö pungsi sok And pacify all forms of obstruction and disharmony: མི་མuན་བར་ཆད་མ་luས་ཞི་བར་མཛHད། ། 7
 8. 8. mitün barché malü shyiwar dzö Conflict, hostility, malicious gossip, rivalry, legal disputes, recurrent calamity, and the like. rdzu་འruལ་rkང་པ་བཞི་དང་ldན་པ་ཡི། ། dzutrul kangpa shyi dang denpa yi Greatly enhance the power and strength of the meritorious windhorse 8
 9. 9. བསོད་ནམས་rluང་rtའི་stོབས་uགས་རབ་rgyས་ ནས། ། sönam lungté tobshuk rab gyé né Complete with its four miraculous limbs! ཆོས་དང་srིད་དང་མཆོག་དང་uན་མོང་གི ། chö dang si dang chok dang tünmong gi And grant us all the attainments—spiritual and temporal, 9
 10. 10. དངོས་gruབ་མ་luས་ཡིད་བཞིན་འgruབ་པར་ མཛHད། ། ngödrub malü yishyin drubpar dzö Supreme and ordinary—just as we desire! Mantra of Mañjuśrī: ཨ3་wa་གི་w་རི་muྃ། om vagi shori mum oṃ vāgīśvari muṃ Mantra of Avalokiteśvara: ཨ3་མ་ཎི་པdmེ་hauྂ། 10
 11. 11. om mani pemé hung oṃ maṇi padme hūṃ Mantra of Vajrapāṇi: ཨ3་བdzr་pa་ཎི་hauྂ། om vajrapani hung oṃ vajrapāṇi hūṃ Mantra of Guru Padmasambhava: ཨ3་aཿhauྂ་བdzr་gu་ru་པdm་སིdི་hauྂ། om ah hung benza guru pema siddhi hung 11
 12. 12. oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ Mantra of the cycle of Kālacakra: ཨ3་aཿhauྃ་ཧོ། ཧྃkམལཝརཡ་swa་ha། om ah hung ho hang ksha ma la va ra ya soha oṃ āḥ hūṃ ho haṃ kṣaḥ ma la va ra ya svāhā Mantra for Lungta: ཨ3་སrb་gr་ཧ་naཀྵ་tr་y་མི་ཀ་ར་ཎི་swa་ha། 12
 13. 13. om sarva graha nakshatra dhyami karani soha oṃ sarva graha nākṣatra dhyami karaṇi svāhā Mantra for controlling negative influences in the environment: ཨ3་ཧེ་ཧེ་ཏི‚་ཏི‚་བྷn་བྷn་a་ར་ཡ་a་ར་ ཡ། ནི་run་ནི་run། ཨ་mu་ཀ་ur་མ་ཎི་ཡེ་swa་ ha། om hé hé tishta tishta bhendha bhendha dharaya 13
 14. 14. dharaya | nirundha nirundha | amuka urna mani yé soha oṃ he he tiṣṭha tiṣṭha bhandha bhandha dhāraya dhāraya | nirundha nirundha | amuka urṇa maṇiye svāhā Mantra for Avalokiteśvara as the Jewel of Windhorse: ཨ3་པdm་ཙOnt་མ་ཎི་dzw་ལ་hauྂ། om pema tsinta mani dzola hung oṃ padma cintamaṇi jvala hūṃ 14
 15. 15. Invocation mantra for Gesar and his entourage of dralas and wermas: ཨ3་མ་ཎི་ra་ཛ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧེ་ཧཻ་ཧོ་ཧཽ། སrb་བི་ཛ་ ཡ་སིdི་hauྂ། om mani radza ha ha hi hi hé hé ho ho | sarwa bidzaya siddhi hung oṃ maṇirāja ha ha hi hi he hai ho hau | sarva vijaya siddhi hūṃ 15
 16. 16. Invocation mantra for the 'four animals': ཨ3་aཿhauྂ་ཧE་ཧŽ་stག་སེང་yuང་འbruག་འདིར་ ཡར་བskyེད། །kuན་འduས་སrb་འdu་འdu་ཧོཿ om ah hung ho hé tak seng khyung druk dir yar kyé | kündü sarva du du ho oṃ āḥ hūṃ ho he tiger, lion, garuḍa, dragon, rise up here! Gather all, gather gather all! hoḥ Mantra for protecting longevity: 16
 17. 17. ཨ3་བdzr་a་yu་aེ་swa་ha། བདག་ཅག་གི་ཚ”་དང་ བསོད་ནམས་དཔལ་དང་rluང་rt་ཐམས་ཅད་ གོང་ནས་གོང་du་བskyེད་ཅིག om benza ayukhé soha | dakchak gi tsé dang sönam pal dang lungta tamché gong né gong du kyé chik ọm vajra āyuṣe svāhā | Increase our lifespan, merit, glory and windhorse further and further! Mantra of the essence of interdependent origination: 17
 18. 18. ཨ3་ཡེ་དྷrma་ཧེ་tu་pr་a་wa་ཧེ་tuntེ་ant་a་ག་ཏོ་ hy་ཝ་དཏ། ཏེ་aʦ་ཡE་ནF་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་wa་daི་མ་ha་ r་མ་ཎཿswa་ha། om yé dharma hetu prabhava hetun teshan tatagato hyavadat | teshan tsa yo nirodha evam vadi maha shramana soha oṃ ye dharmā hetu prabhavā hetun teṣāṃ tathāgato hy avadat teṣāṃ ca yo nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ svāhā 18
 19. 19. Mantra for enhancing the qualities of lungta: ཨ3་uར་u་བ་swཿ swstི་ན་མ་swa་ha། om bhur bhuwa sa | soti nama soha oṃ bhurbhuva svaḥ | svasti nama svāhā Mantra for all to be auspicious and good, and to create happiness: ཨ3་སrb་ཏི་ཐི་naཀྵ་tr་gr་ཧེ་མŋg་ལེ་yོཿswa་ha། om sarva tithi nakshatra grahé mangalé jo soha 19
 20. 20. oṃ sarva tithi nākṣatra grahe maṅgale bhyoḥ svāhā Mantra to pacify obscuration in all directions, and particularly to prevent harm from the spirits which 'own' the earth: ཨ3་ཨ་ཀ་ནི་ནི་ཀ་ནི་ཨ་བྷི་ལ་མ་ŋh་ལེ་མ¥་ལེ་ swa་ha། om akani nikani abhila manghalé mandalé soha oṃ akani nikani abhila manghale maṇḍale svāhā 20
 21. 21. ན་མོ་bud་དྷrm་སཾ་གྷ་ཡ་མ་མ་raི་ཡེ་མŋg་ལ་བྷ་ བ་tu་swa་ha། namo buddha dharma sanghaya mama shri yé mangala bhavatu soha namo buddha dharma saṅghaya mama śrīye maṅgala bhavatu svāhā འདི་ཉིན་རེ་བཞིན་བཏོན་ན་rtག་tu་བkr་ཤིས་པ་ དང༌། by་བ་གང་བrʦམ་པ་བར་ཆད་མེད་པར་ཡིད་ བཞིན་འgruབ་པ་དང༌། བསོད་ནམས་rluང་rtའི་ stོབས་rʦལ་ཆེར་rgyས་ནས་sན་grགས་དང་དཔལ་ 21
 22. 22. འbyོར་འཕེལ་བ་དང༌། བསམ་པའི་དོན་kuན་ཆོས་ མuན་ལེགས་ལམ་འཕེལ་ཏེ་མཆོག་དང་uན་མོང་ གི་དངོས་gruབ་myuར་du་ཐོབ་པར་འgyuར་རོ། །མི་ཕམ་ པས་སོ། ། Reciting this every day will bring lasting auspiciousness and will ensure that every action undertaken is accomplished without obstacle, just as one wishes. It will cause the power and strength of merit and windhorse to be greatly enhanced and renown and 22
 23. 23. resources to increase. All aspirations that accord with the Dharma will succeed, and the supreme and common attainments will swiftly be attained. By the one called Mipham. | Translated by Adam Pearcey, 2019. http://www.phubdorjiwang.com/2019/02/daily-lungta-recitation.html?spref=fb&m=1 23
 24. 24. Recitación diaria de Lungta (elemento de la suerte o “caballo del viento” -Wind Horse-) Suerte o Lung-Ta (Lungta), Caballo de Viento o WindHorse El elemento de la suerte o el Caballo del Viento es un indicador general de la buena suerte, ya sea al nacer o para el próximo año tibetano. Esta fuerza está conectada con las energías más sutiles y psíquicas. El Lung-Ta actúa como coordinador de todas las demás fuerzas (la fuerza vital, el poder personal, el estado de salud y el estado emocional o mental), uniéndolas en un todo coordinado cuando está fuerte, pero hace que las fuerzas trabajen de manera inarmónica, cuando está débil. Se dice que es nuestra suerte, "buena suerte", cuando es fuerte, "mala suerte", cuando es débil. Estos mantras recitados diariamente mejoran nuestro Lungta. por Mipham Rinpoche ཨ.་aཿhauྂ། om ah hung Oṃ āḥ hūṃ (x3) དཀོན་མཆོག་rʦ་གsuམ་lh་དང་drང་srོང་དང་། ། könchok tsa sum lha dang drangsong dang Asamblea de las Tres Joyas (Buda, Dharma y Sangha), Tres Raíces (El lama, la raíz de las bendiciones; el yídam, la raíz de las realizaciones y la dakini -y los protectores-, la raíz de la actividad), dioses y sabios, རིགས་གsuམ་མགོན་དང་rnམ་rgyལ་lh་མCའE་ཚGགས། ། rik sum gön dang namgyal lhamö tsok Señores de las tres familias y la diosa Vijayā, པdm་ཐོད་rེང་rgy་བོད་རིག་པ་འཛOན། ། pema tötreng gya bö rigpa dzin Padma Tötreng Tsal y todos los vidyādharas de la India y el Tíbet, དཔལ་མགོན་ཚGགས་བདག་དgr་bl་lh་དམག་དང་། ། palgön tsokdak drala lha mak dang Glorioso Gaṇapati (Dzambhala rojo, una manifestación de Vajrasattva), espíritus guerreros y ejércitos de dioses, འགོ་བའི་lh་མགོན་གེ་སར་skyེས་bu་ཆེ། ། gowé lha gön gesar kyebu ché Señor de las deidades personales, gran ser Gesar (Gesar de Ling, es una deidad protectora personal que debe visualizarse sobre el hombro derecho del “protegido”. La protección incluye 24
 25. 25. larga vida, prosperidad, salud, juventud, etc. Es una deidad que combate todo lo que se opone al crecimiento de sus devotos). rtེན་འbrེལ་srིད་པ་rgyuད་kyི་lh་rnམས་ལ། ། tendrel sipa gyü kyi lha nam la Y las deidades en la línea de la existencia interdependiente. དངོས་འbyོར་ཡིད་spruལ་kuན་བཟང་མཆོད་sprིན་འbuལ། ། ngöjor yitrul kunzang chötrin bul Os ofrezco la ofrenda de Samantabhadra de nubes de regalos reales e imaginarios (se puede realizar el Mudra de Ofrecimiento del Mandala, poniendo el mala entre los dedos), གསོལ་བ་འདེབས་སོ་uགས་rjེས་byིན་gyིས་rlོབས། ། solwa deb so tukjé jingyi lob ¡Con compasión, por favor concede tus bendiciones, te lo ruego! byད་uར་གཏད་མནན་གདོན་བགེགས་བར་ཆད་kyིས། ། jepur té nen dön gek barché kyi Pacifica todas las circunstancias que deterioran y disminuyen nuestra lungta: rluང་rt་rguད་ཅིང་ཉམས་པའི་rkyེན་kuན་ཞི། ། lungta gü ching nyampé kyen kün shyi Magia negra, brujería maligna, influencias dañinas, impedimentos y obstáculos! འཐབ་འཁོན་མི་ཁ་དgr་gyོད་uང་srི་སོགས། ། tab khön mikha dra gyö pungsi sok Y pacifica todas las formas de obstrucción y desarmonía: མི་མuན་བར་ཆད་མ་luས་ཞི་བར་མཛGད། ། mitün barché malü shyiwar dzö Conflicto, hostilidad, chismes maliciosos, rivalidad, disputas legales, calamidades recurrentes, etc. rdzu་འruལ་rkང་པ་བཞི་དང་ldན་པ་ཡི། ། dzutrul kangpa shyi dang denpa yi Mejora enormemente el poder y la fuerza del meritorio Caballito de Viento (windhorse) བསོད་ནམས་rluང་rtའི་stོབས་uགས་རབ་rgyས་ནས། ། sönam lungté tobshuk rab gyé né ¡Completa con sus cuatro extremidades milagrosas! ཆོས་དང་srིད་དང་མཆོག་དང་uན་མོང་གི ། 25
 26. 26. chö dang si dang chok dang tünmong gi Y concédenos todos los logros, espirituales y temporales, དངོས་gruབ་མ་luས་ཡིད་བཞིན་འgruབ་པར་མཛGད། ། ngödrub malü yishyin drubpar dzö Supremo y ordinario, ¡tal como deseamos! Mantra of Mañjuśrī: ཨ.་wa་གི་w་རི་muྃ། om vagi shori mum oṃ vāgīśvari muṃ Mantra of Avalokiteśvara: ཨ.་མ་ཎི་པdmེ་hauྂ། om mani pemé hung oṃ maṇi padme hūṃ Mantra of Vajrapāṇi: ཨ.་བdzr་pa་ཎི་hauྂ། om vajrapani hung oṃ vajrapāṇi hūṃ Mantra of Guru Padmasambhava: ཨ.་aཿhauྂ་བdzr་gu་ru་པdm་སིdི་hauྂ། om ah hung benza guru pema siddhi hung oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ Mantra del ciclo de Kālachakra (Kālacakra):ཾ་ ཨ.་aཿhauྃ་ཧོ། ཧྃkམལཝརཡ་swa་ha། om ah hung ho hang ksha ma la va ra ya soha oṃ āḥ hūṃ ho haṃ kṣaḥ ma la va ra ya svāhā Mantra para Lungta: ཨ.་སrb་gr་ཧ་naཀྵ་tr་y་མི་ཀ་ར་ཎི་swa་ha། om sarva graha nakshatra dhyami karani soha oṃ sarva graha nākṣatra dhyami karaṇi svāhā Mantra para controlar las influencias negativas en el medio ambiente: ཨ.་ཧེ་ཧེ་ཏི•་ཏི•་བྷn་བྷn་a་ར་ཡ་a་ར་ཡ། ནི་run་ནི་run། ཨ་mu་ཀ་ur་མ་ཎི་ཡེ་swa་ha། om hé hé tishta tishta bhendha bhendha dharaya dharaya | nirundha nirundha | amuka urna mani yé soha 26
 27. 27. oṃ he he tiṣṭha tiṣṭha bhandha bhandha dhāraya dhāraya | nirundha nirundha | amuka urṇa maṇiye svāhā Mantra para Avalokiteśvara como la Joya del Caballo de Viento (Windhorse): ཨ.་པdm་ཙOnt་མ་ཎི་dzw་ལ་hauྂ། om pema tsinta mani dzola hung oṃ padma cintamaṇi jvala hūṃ Mantra de invocación para Gesar y su séquito de dralas y wermas (protectores y deidades que combaten todo lo que se opone al crecimiento de sus devotos): ཨ.་མ་ཎི་ra་ཛ་ཧ་ཧ་ཧི་ཧི་ཧེ་ཧཻ་ཧོ་ཧཽ། སrb་བི་ཛ་ཡ་སིdི་hauྂ། om mani radza ha ha hi hi hé hé ho ho | sarwa bidzaya siddhi hung oṃ maṇirāja ha ha hi hi he hai ho hau | sarva vijaya siddhi hūṃ Invocación mantra para los 'cuatro animales': ཨ.་aཿhauྂ་ཧC་ཧ•་stག་སེང་yuང་འbruག་འདིར་ཡར་བskyེད། །kuན་འduས་སrb་འdu་འdu་ཧོཿ om ah hung ho hé tak seng khyung druk dir yar kyé | kündü sarva du du ho oṃ āḥ hūṃ ho he tiger, lion, garuḍa, dragon, rise up here! Gather all, gather gather all! hoḥ Oṃ āḥ hūṃ ho tigre, león, garuḍa, dragón, levántate aquí! ¡Reúne a todos, reúne a todos! hoḥ Mantra para proteger la longevidad: ཨ.་བdzr་a་yu་aེ་swa་ha། བདག་ཅག་གི་ཚ“་དང་བསོད་ནམས་དཔལ་དང་rluང་rt་ཐམས་ཅད་གོང་ནས་གོང་du་བskyེད་ཅིག om benza ayukhé soha | dakchak gi tsé dang sönam pal dang lungta tamché gong né gong du kyé chik ọm vajra āyuṣe svāhā | ¡Incrementa nuestra vida, mérito, gloria y el caballo de viento más y más! Mantra de la esencia de la originación interdependiente: ཨ.་ཡེ་དྷrma་ཧེ་tu་pr་a་wa་ཧེ་tuntེ་ant་a་ག་ཏོ་hy་ཝ་དཏ། ཏེ་aʦ་ཡC་ནE་རོ་དྷ་ཨེ་ཝྃ་wa་daི་མ་ha་r་མ་ཎཿswa་ha། om yé dharma hetu prabhava hetun teshan tatagato hyavadat | teshan tsa yo (pausa) nirodha evam vadi maha shramana soha oṃ ye dharmā hetu prabhavā hetun teṣāṃ tathāgato hy avadat teṣāṃ ca yo (pausa) nirodha evaṃ vādī mahāśramaṇaḥ svāhā (Lama Zopa recomienda hacer una pausa antes de "nirodha"). Mantra para mejorar las cualidades de lungta: ཨ.་uར་u་བ་swཿ swstི་ན་མ་swa་ha། om bhur bhuwa sa | soti nama soha oṃ bhurbhuva svaḥ | svasti nama svāhā Mantra para que todo sea auspicioso y bueno, y para crear felicidad: ཨ.་སrb་ཏི་ཐི་naཀྵ་tr་gr་ཧེ་མŋg་ལེ་yོཿswa་ha། om sarva tithi nakshatra grahé mangalé jo soha 27
 28. 28. oṃ sarva tithi nākṣatra grahe maṅgale bhyoḥ svāhā Mantra para pacificar los oscurecimientos en todas las direcciones, y en particular para evitar daños a los espíritus que “poseen” la tierra: ཨ.་ཨ་ཀ་ནི་ནི་ཀ་ནི་ཨ་བྷི་ལ་མ་ŋh་ལེ་མ£་ལེ་swa་ha། om akani nikani abhila manghalé mandalé soha oṃ akani nikani abhila manghale maṇḍale svāhā ན་མོ་bud་དྷrm་སཾ་གྷ་ཡ་མ་མ་raི་ཡེ་མŋg་ལ་བྷ་བ་tu་swa་ha། namo buddha dharma sanghaya mama shri yé mangala bhavatu soha namo buddha dharma saṅghaya mama śrīye maṅgala bhavatu svāhā འདི་ཉིན་རེ་བཞིན་བཏོན་ན་rtག་tu་བkr་ཤིས་པ་དང༌། by་བ་གང་བrʦམ་པ་བར་ཆད་མེད་པར་ཡིད་བཞིན་འgruབ་པ་དང༌། བསོད་ནམས་rluང་rtའི་ stོབས་rʦལ་ཆེར་rgyས་ནས་sན་grགས་དང་དཔལ་འbyོར་འཕེལ་བ་དང༌། བསམ་པའི་དོན་kuན་ཆོས་མuན་ལེགས་ལམ་འཕེལ་ཏེ་མཆོག་དང་uན་ མོང་གི་དངོས་gruབ་myuར་du་ཐོབ་པར་འgyuར་རོ། །མི་ཕམ་པས་སོ། ། Recitar esto todos los días traerá auspiciosidad duradera y garantizará que todas las acciones emprendidas se lleven a cabo sin obstáculos, tal como se desea. Hará que el poder y la fuerza del mérito y el Caballo del Viento (Lungta o WindHorse) aumenten en gran medida, así como el renombre y los recursos. Todas las aspiraciones que concuerden con el Dharma tendrán éxito, y los logros supremos y comunes se alcanzarán rápidamente. De acuerdo al llamado Mipham Rimpoche. | Traducido al inglés por Adam Pearcey, 2019. Traducción al español requiere revisión. 28

×