Publicidad
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Publicidad
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Publicidad
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Publicidad
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf
Próximo SlideShare
Tasya Ra - 33/XI IPS 1 SMA Negeri 1 Pasuruan Tasya Ra - 33/XI IPS 1 SMA Negeri 1 Pasuruan
Cargando en ... 3
1 de 18
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Tembang Macapat - Diana Dwi A/09/XI IPS-1.pdf

 1. TEMBANG MACAPAT DIANA DWI ASTUTI / 09 / XI IPS 1 SMA NEGERI 1 PASURUAN Jl. Raya Pantura No.15, Gadingrejo, Kec. Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur.
 2. 2 JUDUL DAFTAR ISI FILOSOFI LAN PANGERTEN TEMBANG MACAPAT GURU GATRA, GURU LAGU, LAN GURU WILANGAN UNSUR KEBASAAN TEMBANG MACAPAT FILOSOFI lan PANGERTENTEMBANG MACAPAT ANCASE TEMBANG MACAPAT JINISE TEMBANG MACAPAT GURU GATRA GURU LAGU GURU WILANGAN PAUGERANE TEMBANG MACAPAT TEMBUNG KAWI DASANAMA TEMBUNG GARBA SANDI ASMA SANDI KARSA MASKUMAMBANG MIJIL SINOM KINANTI ASMARADANA GAMBUH DHANDHANGGULA DURMA PANGKUR MEGATRUH POCUNG DAFTAR ISI 1 2 3 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 12 13 13 13 13 14 15 15 16 16 17 4
 3. 3 Filosofilan Pangerten TembangMacapat
 4. 4 Ing racake "macapat" ditegesi "maca papat- papat" sing duweni arti metodhe maca ukara kang terjalin saben papat wanda. Kanthi umum macapat mung duweni 2 pola metrum. Tembang macapat dewe duweni 11 jenis. Ing kaping sewelas tembang macapat iku duweni makna perjalanan kauripane manungsa ing ndunya, sing dimulai saka lair nganti madhep marang Gusti Allah. Tembang utawa sekar yaiku rumpakan basa kanthi paugeran tartamtu kang pangucape kudu nggunakake kagunan swara. minangka wujud geguritan Jawa sing migunakake bahasa Jawa anyar, tinalenan karo paugeran guru gatra, guru wilangan, lan guru lagu.Puisi tradisional Jawa utawa tembang biasané dipérang dadi telung kategori: tembang cilik, tembang tengahan lan tembang gedhé. Macapat digolongaké kategori tembang cilik lan uga tembang tengahan.
 5. 5 Tembang Macapat (tembang cilik) yaiku syair utawa geguritan tradisional Jawa sing nduweni makna tartamtu. Tembang Maskumambang Tembang Mijil Tembang Sinom Tembang Kinanthi Tembang Asmaradana Tembang Gambuh Tembang Dhandanggula Tembang Durma Tembang Pangkur Tembang Megatruh Tembang Pocung 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
 6. 6 Maskumambang duweni arti manifesto bibit insane wong lanang kang cukul saka jero rahim hawa (ibu). Ing fase iki, para leluhur masyarakat Jawa ngelakoni upacara kang dijenengi "selametan". Upacara selametan, yaiku upacara sing diiringi doa- doa, supaya bayi kang lagi ana kandungan bisa sehat lan nggawa pangarepan apik kanggo wong tuwo lorone yen mengko wes lair Mijil, yaiku rawuhe manungsa ing ndunyo sing diiringi loro hal sing nolak mburi, yaiku yen gawe wong tuwo nduweni ekspresi sing bungah amarga rawuhe anak ing ndunyo sebalike, yen gawe bayi e nduweni ekspresi nangis amarga rawuhe ing ndunyo sing mengkone menehi kekuatan supaya iso ngerangkak,mlaku,lan mahami urip awal dadi anak-anak
 7. 7 Gegambaran pemuda sing ayu- ayu kebak panggarep-arep lan impen. Dolanan karo kanca- kancane uga nguri- uri kabisan pikiran kan ati supaya nduweni kekarepan Ing asas, wong tuwa loro pengin anak berkembang ing pamikiran. Banjur bocah- bocah dikongkon metu saka omah kanggo sosialisasi, lan diwenehi pendidikan ing lingkungan kulawarga. Fase urip manungsa iki diarani "Kinanthi". Ing bait "Kinanthi", nyritakake babagan periode mbentuk karakter manungsa, lan mlaku ing dalan menyang tujuan. Mlebu sekolah lan ngerti urip ing njaba omah minangka kegiatan individu. "Kinanthi" asale saka tembung "kanthi" utawa tuntunan, tegese kita butuh tuntunan utawa dalan kang bener, supaya tujuan kita bisa kawujud. Tahap iki dadi wigati banget amarga butuh rong guru kanggo nuntun kadewasan dhiri. Ing sekolah, manungsa nampa tuntunan, kawruh, lan nilai urip sosial saka guru. Dene ing omah, manungsa kudu entuk tuntunan babagan nilai agama lan peradaban saka wong tuwa sing dadi contoh nyata kanggo anak-anake
 8. 8 Nalika pola pikir, hawa nafsu, jiwa, lan raga manungsa ngalami pangembangan sing dibungkus ing pola urip lan lingkungan, manungsa wiwit mlebu fase olah rasa utawa asring ditegesi pola asmara. Sing lanang wiwit ngerasakake seneng / tresna tumrap sing wadon lan kosok balene. Fase iki mbentuk imajinasi logika lan perasaan kang kacetha ing bait "Asmaradana". Asmara tegese katresnan, mulane ilustrasi kanggo fase iki nyeritakake babagan momen asmara utawa larut ing segara katresnan. Fase iki minangka penelusuran kanggo nggoleki pasangan ati lan donya Sawise kesepakatan urip bebarengan karo pasangan, manungsa loro sing nyoba ngatur ego dhewe-dhewe iku mlebu fase sing diarani "Gambuh". Tegese tembung "Gambuh" yaiku manunggal. Fase iki nyeritakake babagan prasetya ing bebrayan kanggo mujudake katresnan ing satunggal rumah tangga. Kawin ora mung kanggo ngawini individune nanging uga ngawini kulawarga lan liyane supaya harmoni lan rasa ngormati antarane pasangan bisa kabentuk. Fase iki mesthi ora gampang amarga identitas etnis, basa, utawa cara sosial saben individu manungsa kadhangkala beda-beda, mulane mbutuhake sifat legowo utawa ati sing gedhe kanggo nanggapi perbedaan lan ngrumusake tata cara urip sing disepakati bebarengan.
 9. 9 Sawise wong loro kasebut manunggal, wong tuwa anyar lair saka ikatan perkawinan. Dheweke wiwit urip kaya wong tuwane. Gambaran ing tahap iki yaiku urip sing wis tekan tahap golek kemapanan sosial lan kesejahteraan golek sandang, pangan, lan papan kang nyukupi. Fase iki diarani "Dhandhanggula". Cukup ora ateges sugih utawa mewah nanging, cukup ateges migunani miturut porsine. Pasangan loro kasebut wiwit kerja bareng lan ngliwati proses regenerasi keturunan. Kabeh fase iku kagambaraken ing tembang "Dhandhanggula" kang nduweni teges pait lan manisipun gesang Durma asale saka tembung dharma ing ngendi saben manungsa sediane kudu ngelakoni kabecikan tingkal laku lan berbagi marang sapadha-padha jroning urip bersosialisasi. Fase iki nyerminake jiwa padha-padha tetulung welas asih utawa tresna asih marang sapadha- padha manungsa liya. Saka fase iki diarep- arep kauripan manungsa iku bisa nduweni manfaat kanggo kauripan piagungsa kang liya sarta ngelembutake jiwa manungsa nganti adoh saka sifat amarah
 10. 10 Tembang megatruh yaiku tembang kang nyritakake uripe manungsa nalika lagi diunggahake dening pati. Megatruh asalipun saking kalih tembung basa Jawi inggih menika "megat" ingkang tegesipun pisah utawi putus saha tembung "ruh" ingkang tegesipun roh utawi nyawa. Saged dipuntegesi tembang megatruh inggih menika fase pepisahan antawisipun roh utawi jiwa kaliyan raganipun manungsa Tembang macapat pangkur bisa ditegesi nganggo tembung mungkur kang tegese mundur. Tembang Pangkur nyritakake panguripane wong tuwa kang wis ngalami akeh kemunduran ing ragane, jamane manungsa kudu nyingkirake hawa napsu lan nyedhak marang Gusti kanggo bekal ing akhirat. Awak uga wiwit lemes, ora kuwat kaya nalika isih enom. Tembang Pangkur iki digunakake dening wong Jawa minangka pitutur (nasehat) kang dituturake kanthi rasa tresna. katresnan lan kabagyan.
 11. 11 Pocung asale saka tembung "pocong" yaiku upacara kematian sawise dikumbah, banjur dibungkus nganggo kain kafan sing diarani dipocong, banjur dikubur. Pocung yaiku tembang macapat kang nggambarake lelampahan pungkasaning manungsa ing donya.
 12. 12 Gurugatra,Gurulagu, lanGuruwilangan TembangMacapat
 13. 13 Guru Gatra Guru gatra, yaiku akehe gatra (baris) saben sapada (bait) tembang Guru lagu yang dhong- dhinge/tibane swara ing saben pungkasane gatra Guru Wilangan Guru wilangan, yaiku akehe wanda (suku kata) ing saben gatra (baris) tembang No Jenenge Tembang Guru Gatra Guru Lagu lan Guru Wilangan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Maskumambang 4 12i 6a 8i 8a 2 Pocung 4 12u 6a 8i 12a 3 Megatruh 5 12u 8i 8u 8i 8o 4 Gambuh 5 7u 10u 12i 8u 8o 5 Mijil 6 10i 6o 10e 10i 6i 6u 6 Kinanti 6 8u 8i 8a 8i 8a 8i 7 Durma 7 12a 7i 6a 7a 8i 5a 7i 8 Pangkur 7 8a 11i 8u 7a 12u 8a 8i 9 Asmaradana 7 8i 8a 8e/o 8a 7a 8u 8a 10 Sinom 9 8a 8i 8a 8i 7i 8u 7a 8i 12a 11 Dhandhanggula 10 10i 10a 8e 7u 9i 7a 6u 8a 12i 7a
 14. 14 UnsurKebasaan TembangMacapat
 15. 15 Tembung kawi yaiku tembung-tembung sing asale saka Basa Jawa Tengahan/ Jawa Kuno. Tembung iki biasane digunakake kanggo omongan saben dino, mula saiki wes arang keprungu Tembung langar ateges: angkuh, sangar, seneng padu Tembung sudra ateges: mlarat Tembung lawan ateges: mungsuh, tandhing Tuladhane: 1. 2. 3. Tembung-tembung sing asale saka Basa Jawa Tengahan/Jawa Kuna Tembung iki biasane digunakake kanggo omongan sabendina, mula saiki wis arang keprungu Asale saka tembung ‘dasan’ ateges sepuluh, ‘nama’ ateges jeneng utawa aran Dasanama : jenenge wonng utawa aran siji nduweni jeneng utawa aran nganti sepuluh (utawa luwih) kang padha utawa meh padha tegese Tembung dasanama iki asale saka tembung 'dasan' ateges sepuluh, 'nama' ateges jeneng utawa aran Sudra padha tegese karo : papa, mlarat, sengsara, kere Rina padha tegese karo : rinten, siyang, awan Sira padha tegese karo kowe, sampeyan, panjenengan Tuladhane : 1. 2. 3.
 16. 16 Tembung garba, yaiku tembung kang kedadeyan saka gandhenge tembung loro utawa luwih Sinom padha tegese karo: isih lan enom Araneki padha tegese karo: arane lan iki Dhemenyar padha tegese karo : dhemen lan anyar Tuladha: 1. 2. 3. Tuladha : DIna kang wayah digdaya Arep nateng jiwa lan raga NAtih Siksa kanggo budi kang mulyo Durta kudu diilangno WIs wayahe diganti sing adya Jenenge pangarang, pangripta, utawa pujangga kang diwedharake kang satemene kang dipilahpilah adhapur wanda-wanda utawa aksara-aksara utawa asma kang sinandi utawa jeneng kang sinamun (sinamar) ing sajroning tembang, kidung, utawa karangan. DIANA DWI
 17. 17 yaiku tujuan, ancas, utawa karep kang sinamun utawa sinamar ana ing tembang. Ana uga wong kang ngarani sandi karsa kuwi sandi ukara yaiku ukara (ukarane kanggo medharake cipta, gagasan, rasa – pangrasa, utawa kekarepan). Tuladhane Pepinginan kang samya kae Esthining tyas maujud Naning mulya Dina dina kepungkur Iku dadi landhasaneki Dina kang bakal teka Ing pangangkah tumus Kita bangsa Indonesia Anemahi jaman Nyrambahi Nuwsantara Sandi karsa yaiku Pendidikan
Publicidad