Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Comprensió lectora

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 29 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (19)

Anuncio

Similares a Comprensió lectora (20)

Más reciente (20)

Anuncio

Comprensió lectora

 1. 1. COMPRENSIÓ ESCRITA EDUC AC IÓ PRIMÀRIA NÚRIA VILLAS I CHAUBEL
 2. 2. Què és la comprensió ? • Llegir és comprendre, sempre que es llegeix es fa per entendre sinó no tindria sentit. Un lector comprèn un text quan pot trobar significat, quan pot posar-lo en relació amb el que ja sap i amb el que li interessa. • La comprensió es vincula llavors estretament amb la visió que cadascú té del món i de si mateix, per tant, davant d'un mateix text, no podem pretendre una interpretació única i objectiva. • El lector atorgarà significat a una lectura coordinant informacions que provenen de diferents fonts: el text, el seu context i els coneixements que posseeix. • Per complir aquest objectiu amb èxit, el lector haurà d'emprar una sèrie d'habilitats o estratègies que l'ajudin a construir els seus coneixements, aplicant-los en situacions diverses i en contextos diferents.
 3. 3. Quina serà la nostra funció? • Ensenyar estratègies de comprensió, dotant al nostre alumnat els recursos necessaris per aprendre a aprendre
 4. 4. . Com ensenyar a llegir comprensivament? • El primer pas perquè un alumne iniciï l'aprenentatge de la lectura és la motivació. activitats d'animació a la lectura aconseguint acostar el nen al llibre d'una forma creativa, lúdica i plaent • En els primers nivells educatius llegir en veu alta als nens hauria de ser una activitat diària. Cal no confondre llegir als nens amb fer llegir als nens. La lectura oral de l'alumne no es pot considerar un element motivador. Hem de deixar temps per a la discussió durant i després de la lectura i tolerar les preguntes o interrupcions. Podem fins i tot permetre que els nens escriguin o dibuixin durant la lectura.
 5. 5. Ajudarem als nostres alumnes a desenvolupar la seva comprensió lectora:  marcant la lectura dels textos en projectes que li donin sentit;  garantint que a l'aula es disposi de la major quantitat i varietat de textos;  permetent que els alumnes seleccionin els textos d'acord amb les seves necessitats;  afavorint que els alumnes activin i desenvolupin els seus coneixements previs;
 6. 6.  llegint en veu alta per als alumnes;  prioritzant la lectura silenciosa;  proposant la lectura en veu alta d'algun paràgraf que sigui necessari discutir o intercanviar opinions;  permetent que l'alumne busqui per si sol la informació, jerarquitzin idees i s'orienti dins d'un text;  activant els seus coneixements previs tant sobre el contingut com de la forma del text.  elaborant hipòtesis sobre el contingut del text (anticipació);  elaborant hipòtesis sobre el format textual;  relacionant la informació del text amb les seves pròpies vivències, amb els seus coneixements, amb altres textos, etc.
 7. 7.  reconeixent el portador;  interpretant el paratext;  identificant el tema que dóna unitat al text;  jerarquitzant la informació i integrant la mateixa amb la d'altres textos;  reordenant la informació en funció del seu propòsit  coordinant una discussió sobre el llegit;  formulant preguntes obertes, que no puguin contestar amb un sí o un no  afavorint situacions d'escriptura on bolquin les seves opinions sobre el llegit, ja que l'escriptura afavoreix i enriqueix molt la lectura.
 8. 8. Estratègies de Lectura La lectura consisteix en un treball actiu en què el lector construeix el significat del text a partir de la seva intenció de lectura i de tot el que sap del món ... de tots els coneixements que porta cap al text des d'abans de començar a llegir i dels que posa en el text mentre llegeix
 9. 9. Dins del procés de comprensió es poden distingir diverses etapes: 1. Lectura d'aproximació o prelectura El lector desplegarà apareix la d'interpretar les claus del paratext. Classes de paratext: Paratext a càrrec de l'editor i de l’autor i té: Elements icònics (que organitzen la lectura i de vegades amplien o aclareixen la informació) Imatges, gràfics, esquemes disseny tipogràfic i de tapes blocs tipogràfics (columnes, epígrafs) paginació i marges Elements verbals (que es troben al voltant del text) Tapa, contratapa, solapa, primera plana, data d'impressió, etc.) Paratext a càrrec de l'autor títol, dedicatòria
 10. 10. 2. Lectura comprensiva pròpiament dita Estratègies que tendeixin a analitzar el text i la significació global del mateix, per a això realitzarà diverses activitats simultàniament:  distingir idees principals de secundàries  relacionar significats  organitzar seqüències  reconèixer relacions anafòriques (que relacionen certs paràgrafs o conceptes amb el que s'ha dit en el text anteriorment) o catafòriques (relacionen conceptes amb el que s'esmentarà amb posterioritat)  distingir entre fets figurats i reals  analitzar els propòsits de l'autor Les principals dificultats que es troben en aquesta etapa estan relacionades amb el desconeixement del lèxic, l'absència de sabers previs sobre el tema tractat o la manca de motivació.
 11. 11. Característiques d’ un text comprensible: 1 .- Coherència: és la característica que confereix unitat al text. 2 .- Connectivitat: és la coherència entre una oració del text i l'anterior o la següent. Permet establir relacions entre les oracions i incorporar la informació nova que va apareixent en el text. 3 .- Cohesió: és el principi pel qual es connecten entre si les paraules que formen part d'un text i inclou tots els procediments que serveixen per marcar relacions entre els elements superficials d'aquest.
 12. 12. Vocabulari Tipus: 1. de reconeixement està constituït pel conjunt de paraules que una persona és capaç de pronunciar o llegir. 2. de significat és el conjunt de paraules que una persona comprèn i és capaç d'utilitzar. Com es pot adquirir vocabulari? Les respostes són diverses, però totes depenen d'un treball sistemàtic i continu i d’utilitzar el vocabulari après
 13. 13. Els nivells de comprensió lectora 1. 1. literal, es recupera la informació explícitament plantejada en el text i es reorganitza mitjançant classificacions, resums i síntesi; 1. 2. Inferèncial o interpretativa, utilitzar les dades explicitades en el text, més les experiències personals, els coneixements i sabers previs i la intuïció, i realitzar conjectures o hipòtesis 1. 3. crítica, s'emeten judicis valoratius, personals del text valorant la seva rellevància o irrellevància 1. 4. apreciativa, representa la resposta emocional o estètica del text llegit. 1. 5. metacomprensió són les habilitats de control de la comprensió a través de l’anàlisi de les condicions i símptomes que desencadenen l'errada o la deficiència, així com les habilitats per posar-li remei. 1. 6. creadora, inclou totes les creacions personals o grupals a partir de la lectura del text.
 14. 14. primari 1 .- Nivell Literal Implica recordar i reconèixer els fets tal com apareixen en la lectura i es pot dividir aquest nivell en dos: comparació: detall causa o efecte. idees principals seqüències:
 15. 15. Relacionar significats frase unitat completa paràgraf idea general tema principal Es fot portar a terme realitzant quadres sinòptics, mapes conceptuals, resums i síntesi.
 16. 16. 2 .- Nivell Inferencial Elaboració de conclusions i pot incloure les següents operacions:  inferir detalls addicionals, poden haver-se inclòs en el text per fer-ho més informatiu, interessant i convincent;  inferir idees principals, no incloses explícitament;  inferir seqüències, sobre accions que van poder haver ocorregut si el text hagués acabat d'altres manera;  inferir relacions de causa i efecte, realitzant hipòtesi sobre les motivacions o caràcters i les seves relacions en el temps i el lloc.  fer conjectures sobre les causes que van induir a l'autor a incloure certes idees, paraules, caracteritzacions, accions;  predir esdeveniments sobre la base d'una lectura inconclusa, deliberadament o no;  interpretar un llenguatge figuratiu, per inferir la significació literal d'un text. En aquest nivell es realitza un resum mental , que consisteix en produir en la memòria del lector una macroestructura o esquema mental i és considera un conjunt de proposicions que representin idees principals.
 17. 17. 3 .- Nivell Crític Els judicis poden ser: a. de realitat o fantasia: segons l'experiència del lector amb les coses que l'envolten o amb els relats o lectures; b. de adequació i validesa: compara el que està escrit amb altres fonts d'informació; c. de apropiació: requereix avaluació relativa a les diferents parts, per assimilar; d. de rebuig o acceptació: depèn del codi moral i del sistema de valors del lector.
 18. 18. 4 .- Nivell Apreciatiu Comprèn les dimensions cognitives anteriors. Inclou: a. resposta emocional al contingut, verbalitzar en termes d'interès, excitació, avorriment, diversió, por, odi,...; b. identificació amb els personatges i incidents, sensibilitat cap als mateixos, simpatia i empatia, ...; c. reacciones cap a l'ús del llenguatge de l'autor; d. símils i metàfores, avalua la capacitat artística de l'escriptor i el lector pot visualitzar, agradar i sentir.
 19. 19. 5 .- Nivell Metacomprensiu Comporta saber on, com i perquè s'ha produït la incomprensió de la lectura i aplicar estratègies correctores com: Ignorar i seguir llegint Suspendre els judicis. Elaborar una hipòtesi de tanteig Rellegir la frase Rellegir el context previ. Consultar una font externa
 20. 20. 6 .- Nivell Creador Inclou qualsevol activitat que sorgeixi relacionada amb el text:  transformar un text dramàtic en humorístic,  afegir un paràgraf descriptiu,  autobiografia o diari íntim d'un personatge  canviar el final al text,  reproduir el diàleg dels personatges i, dramatitzant, fer-los parlar amb un altre personatge inventat, amb personatges d'altres contes coneguts,  imaginar una trobada amb l'autor del relat, realitzar plantejaments i debatre amb ell,  canviar el títol del conte ,  introduir un conflicte que canviï abruptament el final de la història,  realitzar un dibuix,  buscar temes musicals que es relacionin amb el relat,  transformar el text en una historieta, etc.
 21. 21. Lectura d'imatges 1.- Visió de conjunt 2.- Anàlisi dels objectes que la componen i la seva relació interna, per concloure amb el seu significat. La lectura de les imatges està regulada:  per la convenció es pot reconèixer o associar dibuixos de tipus caricaturescos com representacions d'objectes reals,  per la percepció es tendeix a reconèixer l'estructura i agrupar els objectes de la imatge en unitats simples. En la interpretació d'imatges es poden seguir els següents passos: enumeració, descripció, interpretació o inferència. Tipus: • fotografies, observar, analitzar, interpretar. • infografies són la combinació de gràfics amb textos informatius.
 22. 22. El text digital Web Blog Correu electrònic Xat sms Nous codis
 23. 23. Estratègies metodològiques  Cal reforçar aspectes perceptius i de memòria.  Treballar diferents tipus de lectura i de forma funcional. Cal que hi hagi un ventall de lectures variades en diferents formats, diferents tipus de text: cartes, revistes, diaris, cartells, notes... Incloure textos elaborats pels propis alumnes, textos preparats, mitjans informàtics.  Modelar i acompanyar, adequant-se al nivell de l’alumne, alumna en els suports en el tipus i la quantitat de textos que proposem.  Seleccionar adequadament els textos a llegir en les diferents àrees.  Equilibrar adequadament lectura individual, de preparació prèvia a la lectura col·lectiva, per parelles, expressiva...  Plantejar objectius per a cada lectura i en funció d’aquests adaptar l’activitat.
 24. 24.  Ensenyar estratègies abans, durant i després de la lectura per aprendre a: a. Activar els coneixements previs b. Solucionar aspectes de vocabulari c. Inferir d. Captar les idees principals e. Resumir f. L’estructura del text g. Mecanismes de control de la comprensió h. Ensenyar a elaborar preguntes pertinents sobre un text i. Explicitar i modelar les estratègies més importants
 25. 25.  Practicar de forma habitual la comprensió lectora de manera individual, cadascú al seu nivell, amb autonomia i respectant el ritme personal.  Fer una lectura en veu alta d’una descripció, d’un poema o altre tipus de text i identificar els seus personatges.  Llegir una part d’una història (inici o final) i anticipar la resta o esbrinar com ha estat l’inici de la història.  Llegir un conte (breu) dues vegades: la primera de forma correcta tal i com figura en el text, i la segona incloent algunes variacions (noms, dades, accions…) i identificar els canvis i esmentar-los en finalitzar la segona lectura.  Llegir un conte prèviament retallat. Es retallen els paràgrafs del conte, es barregen per tal de que quedin desordenats i se’n dona un a cada participant. Es va llegint segons l’ordre que es considera que pot tenir. Cada participant llegeix la part que creu que va en el moment que li toca.  Proposar activitats combinant les diferents habilitats comunicatives: llenguatge oral – lectura – escriptura.
 26. 26. TIPOLOGIA DE PREGUNTES a. activitats destinades a localitzar informació expressada de forma textual. b. activitats destinades a localitzar informació expressada mitjançant una modificació lèxica o paràfrasi [reclamen una mínima inferència] c. activitats on s’ha de produir una inferència amb el context proper del text i, per tant, comprendre globalment un fragment. d. activitats on s’ha de produir una inferència que implica la comprensió global del text. e. activitats on s’ha de produir una inferència relacionada amb coneixements previs del món o les pròpies vivències personals. f. activitats on s’ha de produir una inferència relacionada amb una àrea d’estudi acadèmica [activació de coneixements previs] g. activitats metalingüístiques. h. activitats que. activen coneixements literaris
 27. 27. WEBS http://blogsjornades.blogspot.com http://www.espaibarcanova.cat http://www.edu365.cat/primaria/muds/catala/lectures/ http://www.xtec.cat/~smora/quaderns/ http://crp-granollers-wq-primaria.blogspot.com http://genmagic.org/lengua2/comprens2 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~cepco3/fondolector/ayuda http://crp-granollers-primaria-altres.blogspot.com http://www20.gencat.cat/docs/Educacio https://sites.google.com/a/xtec.cat/rdzereral/cm-i-cs-catala http://cancantolectura.blogspot.com
 28. 28. http://www2.gobiernodecanarias.org/educacion/17/WebC/eltanque http://xtec.cat/crp-anoia/recursos/monografics/comprensio_lectora http://www.reporteducacio.cat/biblioreport http://www.edu365.cat/entrena/ http://www.slideshare.net/careducperu/ http://aal.idoneos.com/index.php/Revista/A%C3%B1o_9_Nro._9/ http://www.monografias.com/trabajos44/ http://www.jordipujol.cat/ca/cejp/conferencies/

×