Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

קרן נוימן ונטע תבל

 1. ‫היוש‬:(
 2. ‫שעברה‬ ‫קולט‬ ‫שאתה‬ ‫הזה‬ ‫הרגע‬‫שנה‬ ‫מאז‬‫לחודשיים‬ ‫שתוכנן‬ ‫הפרוייקט‬ ‫שהתחיל‬
 3. ‫שעה‬ ‫אחרי‬‫וחצי‬ ‫של‬‫לקוח‬ ‫עם‬ ‫שיחה‬
 4. ‫קרה‬ ‫מה‬ ‫רואה‬ ‫כשמעצב‬ ‫הפיתוח‬ ‫אחרי‬ ‫שלו‬ ‫לתוצרים‬
 5. ‫תבל‬ ‫נטע‬ ‫פרויקטים‬ ‫מנהלת‬ ‫נוימן‬ ‫קרן‬ ‫סמנכ‬"‫פרויקטים‬ ‫לית‬ ‫עיסקי‬ ‫ותפעול‬ ‫פאניקה‬ ‫בלי‬! ‫צוות‬ ‫פה‬ ‫יש‬
 6. INSIDE NETCRAFT
 7. ‫כאב‬ ‫נקודות‬ ‫קבועים‬ ‫עבודה‬ ‫צוותי‬ ‫על‬ ‫שמירה‬ ‫תהליכי‬ ‫ריבוי‬‫חפיפה‬ ‫של‬ ‫מחוייבות‬‫הצוות‬ ‫אנשי‬ ‫תהליכי‬‫עבודה‬‫לניאריים‬‫מסונכרנים‬ ‫ולא‬
 8. ‫כאב‬ ‫נקודות‬ ‫יש‬ ‫שלנו‬ ‫ללקוחות‬ ‫גם‬ ‫בארגון‬ ‫פוליטיות‬ ‫סוגיות‬ ‫החלטות‬ ‫בקבלת‬ ‫קושי‬ ‫וחזון‬ ‫דרישות‬ ‫בהגדרת‬ ‫קושי‬ ‫חוסר‬‫ניסיון‬‫בדיגיטל‬ Time to market
 9. ‫האתגר‬
 10. ‫תאפשר‬ ‫אשר‬ ‫ניהול‬ ‫שיטת‬ ‫פיתוח‬ ‫יעילות‬‫איכות‬‫לו‬"‫ז‬‫הנאה‬
 11. ‫הפתרון‬
 12. ‫הארגוני‬ ‫המבנה‬ ‫שינוי‬ ‫ממחלקות‬ ‫מעבר‬ ‫לצוותים‬
 13. ‫בעבר‬ ‫המצב‬ ‫אפיון‬ ‫מחלקת‬ ‫עיצוב‬ ‫מחלקת‬‫פיתוח‬ ‫מחלקת‬ ‫ניהול‬‫פרוייקטים‬
 14. ‫וכיום‬ ‫פרויקטים‬ ‫ניהול‬‫פרויקטים‬ ‫ניהול‬ ‫צוות‬1#‫צוות‬2#
 15. •‫ושותפות‬ ‫אחריות‬ •‫משותפת‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬ •‫בקרה‬ •‫עבודה‬ ‫שיטות‬ ‫פיתוח‬ •‫יציבות‬ ‫השגנו‬ ‫מה‬?
 16. ‫העבודה‬ ‫שיטת‬ ‫שינוי‬ ‫הלקוח‬ ‫מול‬ ‫אל‬
 17. ‫התוצאה‬
 18. ‫נטקראפט‬‫והלקוח‬ ‫עבודה‬ ‫צוות‬ ‫הם‬‫אחד‬
 19. The mission
 20. ‫הפרויקט‬ ‫סטארט‬ ‫לקוח‬-‫שנרכש‬ ‫אפ‬ ‫קורפורייט‬ ‫ידי‬ ‫על‬
 21. •‫לחלוטין‬ ‫חדש‬ ‫ידע‬ ‫תחום‬ ‫למידת‬ •‫שבועיים‬ ‫תוך‬ ‫למערכת‬ ‫חדש‬ ‫קונספט‬ ‫על‬ ‫החלטה‬ •‫תוך‬ ‫לפיתוח‬ ‫תוצרים‬ ‫הורדת‬3‫שבועות‬ •‫חדש‬ ‫לקוח‬ ‫מול‬ ‫ומוניטין‬ ‫אמון‬ ‫בניית‬ •‫הלקוח‬ ‫מצד‬ ‫החלטות‬ ‫מקבלי‬ ‫ריבוי‬ ‫האתגר‬
 22. ‫מוצר‬ ‫וכמובן‬WOW
 23. ‫עבודה‬ ‫שיטת‬:Workshop ‫זמן‬:‫יומיים‬ ‫המטרה‬:‫אחד‬ ‫אפיוני‬ ‫קונספט‬ ‫על‬ ‫משותפת‬ ‫החלטה‬ ‫נוכחים‬:‫הלקוח‬ ‫ומטעם‬ ‫מנטקראפט‬ ‫לפרויקט‬ ‫השותפים‬ ‫כל‬
 24. ‫משותפת‬ ‫שפה‬ ‫יצירת‬
 25. ‫יצירתית‬ ‫חשיבה‬
 26. Diverge •‫פיצ‬ ‫שיותר‬ ‫כמה‬ ‫על‬ ‫חשבנו‬'‫רים‬ •‫באמצעות‬6UP‫אפיוניות‬ ‫גישות‬ ‫על‬ ‫חשבנו‬ Converge •‫על‬ ‫החלטנו‬2‫אפיוניות‬ ‫גישות‬ •‫אפיינו‬2‫ב‬ ‫קונספטים‬-High level •‫למערכת‬ ‫אפיוני‬ ‫קונספט‬ ‫על‬ ‫יחד‬ ‫החלטנו‬ ‫עשינו‬ ‫מה‬‫בפועל‬
 27. •‫משותפת‬ ‫מטרה‬ ‫בעל‬ ‫צוות‬ ‫גיבוש‬ •‫שפה‬ •‫ידע‬ ‫בסיס‬ •‫פינג‬ ‫חסכנו‬-‫פונגים‬ •‫משותפת‬ ‫החלטה‬ ‫מה‬‫השגנו‬
 28. ‫התוצאה‬
 29. ‫למערכת‬ ‫חדש‬ ‫קונספט‬ ‫מערכות‬ ‫בתחום‬ ‫מורכבת‬ ‫המידע‬‫בלבד‬ ‫יומיים‬ ‫תוך‬!
 30. ‫ועדיין‬‫נשארו‬ ‫שבועיים‬ ‫לנו‬ ‫תוצרים‬ ‫להוריד‬ ‫לפיתוח‬...
 31. ‫רוצות‬ ‫אנחנו‬ ‫מה‬ ‫מכאן‬ ‫שתיקחו‬
 32. ‫עבודה‬ ‫שיטות‬ ‫ליצור‬ ‫הקפידו‬ ‫יעצימו‬ ‫אשר‬ ‫תקשורת‬ ‫ושיטות‬ ‫הצוות‬ ‫עבודת‬ ‫את‬
 33. ‫עבודה‬ ‫לפגישות‬ ‫צאו‬
 34. ‫כצוות‬ ‫החלטות‬ ‫קבלו‬
 35. ‫המקצוע‬ ‫אנשי‬ ‫אתם‬ ‫אמנם‬ ‫הכל‬ ‫יודעים‬ ‫לא‬ ‫אתם‬ ‫אבל‬
 36. ‫תודה‬:(
Publicidad