Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Thuto ya madiri.pptx

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 12 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Más reciente (20)

Anuncio

Thuto ya madiri.pptx

 1. 1. Mphato wa 10
 2. 2. Naa o bona go direga eng go diswantšho tše? Ka morago ga go lebelela diswantšho re botše gore thuto ya rena e ka ba e le mabapi le eng?
 3. 3. Madiri Lediri ke lentšu leo le laetšago tiro mo lefokong. Mohlala: Basadi ba a bina Lediri ke :Ba a bina
 4. 4. Sebopego sa lediri Lediri le bopilwe ke hlogo , kutu le moselana. - Hlogo ya lediri ga ebe gona ka dinako ka moka efela ge e le gona e tliša tlhalošo ye nngwe - Lediri la goba le hlogo - 1. leitiri - Le laetša gore modiro o tswelela godimo ga sediri - Hlogo ya le itiri ke I- - Re lokela hlogo ye ya leitiri pele ga kutu ya lediri go tliša hlalošo ye nngwe. - Mohlala betha – ipetha - 2 lentirii - Le laetša gore modiro o direga go motho yo mongwe - Hlogo ya lentiri ke N- le M- - Mohlala Betha – mphetha - Rata - nthata
 5. 5. Kutu ya lediri Kutu ya lediri e bopilwe ke modu le -a ya mafelelo - mohlala: rata = -rat- + -a - Sega= –seg- + -a
 6. 6. Moselana wa lediri Re lokela moselana wa lediri go kutu ya lediri pele ga –a ya mafelelo - Meselana ya madiri e tliša tlhalošo ye nngwe go lediri. Meselana ya madiri 1 Ledirani. ( -an) - Modiro o tsweletša ke sediri le sedirwa ka nako ye tee - Mohlala : rata = Ratana - Rat - + -an- + - a
 7. 7. 2. Lediredi (-el- le –etš-) Modiro o tswelela ka go direla goba go phethela motho lebaka ntle le kgapeletšo - Re le tseba ka moselana wa –el- - Mohlala : opela = opelela - Bina = binela - Mohlala wa moselana wa –etš- - Hlatswa - hlatswetša
 8. 8. 3. Ledirolli. ( - oll- le – ol-) Modiro o a dirollwa Mohlala wa –oll : epa – epolla Roka – rokolla Mohlala wa –ol- : gama- gamola
 9. 9. 4.lediriši (–iš-) Modiro o tswelela ka go thuša goba go diriša motho se sengwe. - Re le tseba ka moselana wa –iš- - mokgwa wa go thuša e kaba : ngwala – ngwadiša - Goga – gogiša - Mokgwa wa go diriša : hlatswa – hlatswiša
 10. 10. 5. lediregi (-eg- , -agal- , –al- , - afal- ) Modiro o tswelela ka ntle le go laetša gore o tsweletša ke mang goba selo sefe - Mohlala wa –eg- : senya – senyega , hlatswa- hlatswega - Mohlala wa –agal- : bona – bonagala , tshepa- tshepagala - Mohlala wa –al- : bona – bonala - Mohlala wa –afal- : hloka- hlokafala
 11. 11. 6. lephethi (-ile-) Modiro o diregile kgale , e kaba maabane Mohlala: betha – bethile , ja – jile
 12. 12. Ngwala kutudiri ye ruta go ya ka madiri a a latelago 1. Leitiri 2. Lentiri 3. Lephethi 4. Lediregi 5. Ledirani 6. lediriši

×