Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

De minister die achter de feiten aanloopt

Er is terug oppositie: Dirk Van der Maelen zet sp.a terug op de kaart!

Het oogt soms knokig en uit de tijd. Maar net wanneer de tegenstrever zich rijk rekent, treft de sp.a uit het niets raak. Net als met Juventus Turijn in het voetbal ben je nooit klaar met de oppositie van de Vlaamse socialisten.

Met het ontbloten van een rapport dat de aankoop van nieuwe gevechtsvliegtuigen in een schimmig licht stelt, heeft de sp.a flink beet. Anciens in de Wetstraat beseften snel dat minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) werkelijk een probleem heeft. De regering kreeg de crisiscommunicatie niet onder controle. Spoedzitting in de Kamer volgde op persconferentie, onvolledige verklaring op achterhaald feit.

  • Sé el primero en comentar

  • Sé el primero en recomendar esto

De minister die achter de feiten aanloopt

  1. 1. 2 vooraan DE STANDAARD WOENSDAG 21 MAART 2018 Met een welgemikt salvo schoot SP.A­Kamerlid Dirk Van der Maelen het dossier van de opvolging van de F­16’s          uit de lucht. © Bart Dewaele den, noch voor de regering noch voor  het  parlement’,  besloot  hij gisteren in de Kamer. Ook op ra­ dio en televisie benadrukte Van­ deput de transparante aanpak van de regering.  Imagoschade Vandeput wil zijn verantwoor­ delijkheid naar eigen zeggen niet ontlopen. Al moest hij ook toege­ ven dat er bij het begin van de ver­ vangingsprocedure  van  de  F­16 ook intern bekeken is of de toe­ stellen langer in de lucht gehou­ den kunnen worden. Ook die stu­ die werd nooit wereldkundig ge­ maakt. Hoe  dan  ook  lijdt  hij  zware imagoschade en dat uitgerekend ken  studies  waarin  de  vliegtuig­ fabrikant Lockheed Martin begin 2017 al aanstipte dat de Belgische F­16’s  wel  degelijk  langer  in  de lucht  kunnen  worden  gehouden (zie hiernaast).  Vandeput  heeft  dat  altijd tegengesproken  en  het  bestaan van dergelijke studies door Lock­ heed zelfs ontkend. Zo ook in het bewuste  interview  in  november: ‘Onze  F­16’s  zijn  gemaakt  voor achtduizend  vlieguren.  Dat  stelt de  fabrikant.  Moet  ik  dat  nege­ ren?’ Maar ondertussen had de fa­ brikant dat dus al genuanceerd. Nu blijkt dat de minister nooit van het bestaan van die studies op de  hoogte  is  gebracht.  ‘Ik  heb nooit  bewust  info  achtergehou­ VAN  ONZE  REDACTEUR  WIM WINCKELMANS BRUSSEL I ‘Dat is Van der Mae­ len, hé. Ik moet hem nog het eer­ ste verstandige woord horen zeg­ gen  over  militair  materiaal.’  De kans  is  klein  dat  minister  van Defensie Steven Vandeput (N­VA) die woorden uit het interview met De Zondag in november vorig jaar ooit nog zal herhalen. Met  een  welgemikt  salvo schoot  SP.A­Kamerlid  Dirk  Van der  Maelen  gisteren  het  dossier van  de  opvolging  van  de  F­16­ straaljagers gisteren uit de lucht tijdens  een  inderhaast  bijeenge­ roepen  zitting  van  de  Kamer­ commissie Defensie. De oppositie wilde  klaarheid  over  de  opgedo­ De minister die achter de feiten aanloopt Meer dan zijn onschuld uitschreeuwen kon minister Vandeput niet. Hij is in de situatie beland die hij altijd wou vermijden: een  schandaalsfeer rond een Defensie­aankoop. Klantendienst Tel: 02/790.21.10 / e­loket: standaard.be/klantendienst De regering­Michel beloofde een transparante proce­ dure bij de aanschaf van de nieuwe gevechtsvliegtui­ gen. Dat voornemen stierf gisteren een roemloze dood.  Het aankoopdossier van 3,5 miljard euro is definitief  geïntoxiceerd. Niemand krijgt dat project nog geloof­ waardig weer op de rails, zeker minister van Defensie  Steven Vandeput (N­VA) niet. De kandidaat­burgemeester van Hasselt beleefde een ontluisterende afgang. Tot zijn afgrijzen, en in tegen­ stelling tot eerdere beweringen, moest hij vaststellen  dat de SP.A­oppositie beter op de hoogte was van de  technische details van de F­16’s dan om het even wie  bij de N­VA, inclusief hijzelf. Van zijn gebruikelijke ar­ rogantie in dit dossier restte alleen wat gestamel. Onderzoek moet nu uitmaken of de minister koud­ weg door Defensie werd gerold, dan wel dat het gewoon een stomme ver­ getelheid was. Maar Van­ deput gaat evenmin vrij­ uit. Zijn kabinet had bij de producent Lockheed Martin een gelijkaardige studie kunnen bestellen. Het versterkt de indruk dat Vandeput alleen rijdt voor de F­35, de duurste optie. Ook de luchtmacht  heeft duidelijk haar zinnen op dat speelgoed gezet. Met  zulke oogkleppen zijn ongelukken onvermijdelijk.  Juist daarom lijkt een voorwaarde voor ontslag te  zijn vervuld. Een minister die in de Kamer moet toege­ ven dat hij ‘achter de feiten aanholt’, kan niet meer fat­ soenlijk functioneren. Maar het ministerieel deontolo­ gisch klimaat in België is er niet naar om hierover te  vallen. Als een lame duck maakt Vandeput voortaan  zijn tijd op het kabinet vol. In een volgende regering  keert hij alvast niet terug.  Ongetwijfeld vallen er binnen het leger wel ontsla­ gen. Ofwel ging het om een bewust manoeuvre om de  minister informatie achter te houden met als doel de  aankoop niet in gevaar te brengen. Ofwel ging het om  een inschattingsfout, net omdat de regering al beslist  had om nieuwe vliegtuigen aan te schaffen. Met zo’n  vertrouwensbreuk moest het hoofd van stafchef Marc  Compernol eigenlijk al op tafel liggen. Het geknoei zet eerste minister Charles Michel volle­ dig in zijn hemd. De procedure loopt nu vertraging op.  De premier mag het vergeten om zo fier als een pauw  in juli aan president Donald Trump te gaan vertellen  dat België de F­35 aankoopt, waardoor de druk om ons  defensiebudget op te krikken eindelijk kan afnemen.  Als democratie kunnen we alleen verbijsterd conclu­ deren dat Defensie noch Vandeput op een ernstige ma­ nier met het geld van de belastingbetaler omgaat. Wie  gelooft die mensen nog? EEN SLECHTE DAG OP KANTOOR Als een lame duck maakt Vandeput voortaan zijn tijd op het kabinet vol BART  BRINCKMAN  COMMENTAAR DE STANDAARD WOENSDAG 21 MAART 2018  3   Met een welgemikt salvo schoot SP.A­Kamerlid Dirk Van der Maelen het dossier van de opvolging van de F­16’s          uit de lucht. © Bart Dewaele ‘Ik kan me moeilijk  verdedigen tegen mails  waar ik geen weet van  kan hebben’ STEVEN VANDEPUT Minister van Defensie GUINEVERE CLAEYS RAMP Vorige zaterdag ging ik na een voorstelling te voet terug naar  huis. Het was ijskoud, iets na  middernacht. De stad was leeg. Tot  iemand rechts uit een zijstraatje  opdook en enkele meters voor me  in dezelfde richting begon uit te  stappen. We zeiden niets, we lie­ pen achter elkaar, kromgebogen  tegen de wind in.  Plots kwamen toen de sneeuw­ vlokken. De nacht was zo stil, je  kon ze horen vallen. Ze kwamen  steeds sneller en met zo veel dat  we allebei stopten om naar boven  te kijken. Toen waren we te onmis­ kenbaar met twee. Dus wachtte ze  me op en stapten we samen verder.  ‘We hebben een ramp nodig.’  Dat was een zin uit de voorstelling  van die avond. Geef ons een ramp  en we zorgen voor elkaar. Geef ons  een ramp en we worden medemen­ sen. Geef ons een reden om elkaar  graag te zien. Elkaar te zien.  Sneeuw kan een prachtige ramp zijn. In de sneeuw leerde ik een  medemens kennen. Ze vertelde me  met verkleumde mond over een  hartbrekende avond. Ze huilde  niet, ze rilde. Af en toe keek ze  achterom. Waarom kwam hij haar  niet achterna?  Aan de brug over het water  splitsten we op, elk naar onze over­ kant. Wat verder, terwijl de hemel op ons hoofd bleef vallen, zwaai­ den we nog eens. We moeten steeds meer privacy opgeven, merkt Marc Reynebeau 35 OPINIE ‘Het ultieme argument: brave burgers hebben toch niets te vrezen?’ Vermoedelijk is er  bij Defensie achter  de schermen  gemanoeuvreerd om de  vervanging van de F­16’s  niet te hypothekeren Steven Vandeput: hulpeloos.  © bdw SP.A­voorzitter John Crombez. © bdw in een dossier waarin hij zo groot mogelijke transparantie nastreef­ de. De volgende keer dat de minis­ ter met een dossier naar de minis­ terraad  trekt,  kan  hij  op  een schampere opmerking rekenen, of hij wel zeker is dat het leger hem alles heeft verteld. Dat is in dit dossier duidelijk niet gebeurd. Vandeput kreeg de bewuste  studies  pas  gisteroch­ tend onder ogen, net als chef De­ fensie  Marc  Compernol.  Bijko­ mend  mailverkeer  waarmee  Van der Maelen zwaaide, doet vermoe­ den dat er bij Defensie achter de schermen is gemanoeuvreerd om de vervanging van de F­16’s niet te hypothekeren. De  precieze  context  van  de mails is onduidelijk, wel blijkt dat verschillende  figuren  in  de legerhiërarchie wél op de hoogte waren.  In  een  mail  wordt  zelfs aangeraden om de Chef Defensie en  de  minister  op  de  hoogte  te brengen,  aangezien  ze  correctie informatie nodig hebben. Intern  mailverkeer  bij  Lock­ heed Martin, de producent van de F­16 en zijn opvolger F­35, uit 2016 zegt zelfs dat de ‘Belgian Air Chief’ ontzet  is  over  het  feit  dat  Lock­ heed Martin studies uitvoert over de  levensduurverlenging  van  de F­16’s (zie bladzijde 4). Vandeput  reageert  er  hulpe­ loos op: ‘Ik kan me moeilijk verde­ digen  tegen  mails  waar  ik  geen weet van kan hebben.’ De minister geeft  de  indruk  achter  de  feiten aan te lopen. Voorlopig houdt hij het erbij dat er ‘een zware inschat­ tingsfout’  is  gemaakt  en  uitleg vraagt  aan  de  legertop.  Als  hij meer zegt, wordt hij al snel tegen­ gesproken door de SP.A. Vandeput komt zo in de situa­ tie  terecht  die  hij  absoluut  wou vermijden.  Aankoopdossiers  bij Defensie zijn altijd omgeven met een waas van beïnvloeding, in het Centraal in de discussie over de opvol­ ging van de F­16 staan twee studies  die de constructeur Lockheed Martin  heeft uitgevoerd naar de levensduur  van de F­16’s. Die is op papier vastge­ legd op 8.000 vlieguren. Onze oudste  F­16’s komen stilaan in de buurt van  die grens, wat ook de reden was om  nieuwe vliegtuigen te kopen. Langer vliegen kan  Toch is het mogelijk de straaljagers  langer in de lucht te houden, zo blijkt.  Materiaalbeheerder kapitein Antoon  Boeykens vroeg Lockheed Martin in ja­ nuari 2017 om dat na te gaan. Veel  hangt af van de manier waarop ze  worden ingezet. De F­16 is ontworpen  voor luchtgevechten en daar hoort ste­ vige slijtage bij. Maar onze F­16’s voe­ ren vooral verkenningsvluchten uit en  lucht­grondaanvallen. De missies in Af­ ghanistan, Libië, Irak en Syrië leidden  dus tot minder slijtage dan voorzien. Deadline 2029 … of 2037 Wanneer de levensduur herberekend  wordt voor een dergelijk gebruik, kan  de vloot gemiddeld 1.000 vlieguren  extra aan, of omgerekend zes jaar. De  eerste F­16’s zouden dan niet in 2023  maar eerder tegen 2029 uit roulatie  worden genomen. Een tweede rapport  bevat zelfs een scenario waarbij er pas  vanaf 2037 vervangen moet worden. ‘Theoretische oefening’ Een kanttekening is dat de berekening  betrekking heeft op de ‘carrosserie’, de metaalmoeheid van de toestellen.  Maar over de rest van de toestellen,  zoals de motor, de radar of de wapen­ systemen, wordt niets gezegd. Minister  Vandeput (N­VA) spreekt daarom van  een ‘theoretische’ oefening, die niet al­ les zegt over de inzetbaarheid. (lob, jfja) Wat staat er in  de rapporten die  niet bestonden? verleden  zelfs  van  omkoping.  De minister wou daar komaf mee ma­ ken door een strikte procedure te volgen en transparantie te geven. Het blijkt niet te volstaan. Bijltjesdag Vandeput  en  premier  Charles Michel (MR) hebben een externe audit gevraagd naar wat er fout is gelopen. Van der Maelen voorspelt nu al welke richting de resultaten van die audit zullen uitgaan. Hij zegt er vrij zeker van te zijn dat de studies op het niveau van Frederik Vansina, hoofd van de Luchtcom­ ponent, zijn blijven hangen. Hij wijst ook diens voorganger, Claude Vandevoorde, met de vin­ ger en zegt, opnieuw met mailver­ keer in de hand, dat ook kolonel Harold  Van  Pee,  de  man  die  het dossier van de vervanging van de F­16’s  beheert,  op  de  hoogte  ge­ weest moet zijn. Het is duidelijk dat er vroeg of laat een bijltjesdag volgt bij Defen­ sie, maar de schade bij Vandeput is zichtbaar. © afp 16 BUITENLAND Het net sluit zich rond Nicolas Sarkozy Financierde Kadhafi presidentscampagne?

×