Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

Anatomi ders notu - üst ekstremite kemikleri / Prof. Dr. Ahmet Songur

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
1 anatomi-giris-shmyo
1 anatomi-giris-shmyo
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 40 Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Presentaciones para usted (20)

Similares a Anatomi ders notu - üst ekstremite kemikleri / Prof. Dr. Ahmet Songur (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Anatomi ders notu - üst ekstremite kemikleri / Prof. Dr. Ahmet Songur

 1. 1. ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ (Ossa Membri Superioris) Dr. Ahmet SONGUR twitter.com/@asongur55 Resimler «Netter Anatomy» atlasından alınmıştır
 2. 2. Üst Ekstremite Kemikleri Toplam 32 kemikten oluşur İki tanesi omuz kuşağı (cingulum pectorale) Bir tanesi kol (brachium) İki tanesi önkol (antebrachium) 27 tanesi el bölgesinde (manus) bulunur
 3. 3. Clavicula 17 cm uzunluğunda, 2-4 cm eninde ve yayvan S şeklinde uzun bir kemiktir 1. kostanın üzerinde sternum ile acromion arasında yer alır İki ucu (extremitas), iki kenarı (margo) ve iki yüzü (facies) vardır.
 4. 4. Clavicula Extremitas sternalis Facies articularis sternalis Impressio lig. costoclavicularis Corpus claviculae Facies superior Facies inferior Sulcus musculi subclavii Margo anterior Margo posterior
 5. 5. Clavicula Extremitas acromialis Facies articularis acromialis Tuberositas ligamenti coracoclavicularis Tuberculum conoideum Linea trapezoidea
 6. 6. Klinik Bilgiler Clavicula insanda ilk kemikleşmeye başlayan (i.u. 5. hafta) ve gelişimini en son olarak tamamlayan kemiktir Ayrıca clavicula’nın altından a. subclavia geçer. Gerektiğinde clavicula ve 1. kosta arasında sıkıştırılarak bu arterin kan akımı durdurulabilir.
 7. 7. Scapula Sırt bölgesinde, 2.-7. kostalar arasında bulunan üçgenimsi, yassı bir kemiktir. İki yüzü ve üç kenarı vardır.
 8. 8. Scapula Facies costalis Linea musculares
 9. 9. Scapula Facies posterior Spina scapulae Acromion (akropolis+omos)*** Facies articularis acromii Fossa infraspinata Fossa supraspinata Margo medialis Trigonum spinae Linea interspinalis*
 10. 10. Scapula Margo superior Incisura scapulae Processus coracoideus Margo lateralis Angulus lateralis Cavitas glenoidalis Tuberculum supraglenoidale Tuberculum infraglenoidale Angulus superior Angulus inferior
 11. 11. Klinik Bilgiler Linea interspinalis T4 vertebra hizasında- dır Incusura scapulae lig. transversum scapu- lae sup. aracılığı ile bir delik haline dönüşür. Bu deliğin içinden n. suprascapularis; üstünden ise a. suprascapularis geçer.
 12. 12. Klinik Bilgiler Tuberculum supraglenoidale’ye m. biceps brachii’nin, tuberculum infraglenoida- le’ye ise m. triceps brachii’nin uzun başları tutunur Kolun 900 ’lik abduksiyonundan sonra skapula alt ucunun dışarıya dönerek kolun abduksiyonuna yardım etmesine skapulohumeral ritim adı verilir. Bu hareketi özellikle m. serratus anterior yaptırır
 13. 13. Humerus Üst ekstremitenin en uzun kemiği olup iki ucu ve bir korpusu bulunur.
 14. 14. Humerus Extremitas proximalis Caput humeri Collum anatomicum Tuberculum majus Tuberculum minus Crista tuberculi majoris Crista tuberculi minoris Sulcus intertubercularis Collum chirurgicum
 15. 15. Corpus humeri Margo lateralis Margo medialis Margo anterior Facies posterior Facies anteromedialis Facies anterolateralis Tuberositas deltoidea Sulcus n. radialis *
 16. 16. Extremitas distalis Trochlea humeri Capitulum humeri Fossa coronoidea Fossa radialis Fossa olecrani Epicondylus medialis Epicondylus lateralis Sulcus n. ulnaris
 17. 17. Klinik Bilgiler Caput humeri ile corpus humeri arasında 1300’lik bir açı vardır Tuberculum majus (m. supraspinatus, m. infraspinatus ve m. teres minor) Tuberculum minus (m. subscapularis) Sulcus intertubercularis (m. biceps brachii’) Tuberositas deltoidea (m. deltoideus) Sulcus n. radialis (n. radialis ve a. profunda brachii) Medial epikondile ön kolun fleksör; lateral epikondile ise ekstensör kasları tutunur.
 18. 18. Ulna Ön kolun medialinde bulunan uzun bir kemiktir. İki ucu ve bir korpus vardır. Extremitas proximalis Olecranon Incisura trochlearis Processus coronoideus Tuberositas ulnae Incisura radialis Crista m. supinatorius *
 19. 19. Ulna Corpus ulnae Margo anterior Margo posterior Margo interosseus Facies anterior Facies posterior Facies medialis Extremitas distalis Caput ulnae Processus styloideus Circumferentia articularis
 20. 20. Klinik Bilgiler Olecranon (m. triceps brachii insertiosu) Tuberositas ulnae (m. brachialis insertiosu)
 21. 21. Radius Önkolun lateralinde bulunan uzun bir kemiktir. İki ucu ve bir korpusu vardır Extremitas proximalis Caput radii Fovea capitis radii Circumferentia articularis Collum radii Tuberositas radii
 22. 22. Radius Corpus radii Margo anterior Margo posterior Margo interosseus Facies anterior Facies posterior Facies lateralis Tuberositas pronatoria *
 23. 23. Radius Extremitas distalis Incisura ulnaris Processus styloideus Facies articularis carpea Tuberculum dorsale
 24. 24. Klinik Bilgiler Tuberositas radii (m. biceps brachii) Margo interosseus ulna’ya bakan medial kenardır. Distal ¾ kısmına membrana interossei antebrachii yapışarak ulna ile birleşir. Burası kuvvet naklinde önemli bir oluşumdur. Facies articularis carpea yalnız os scaphoideum ve os lunatum ile eklem yapar
 25. 25. Ossa Carpi El bileğini oluşturan kısa kemiklerdir. 4 tanesi proksimal, 4 tanesi ise distal de bulunur Proksimalde bulunanlar dıştan içe doğru a) os scaphoideum b) os lunatum c) os triquetrum d) os psiforme Distalde bulunanlar ise a) os trapezium b) os trapezoideum c) os capitatum d) os hamatum
 26. 26. Klinik Bilgiler Karpal kemikler arasında os capitatum en büyük ve ilk gelişen; os psiforme ise en küçük en son kemikleşen kemiklerdir Os hamatum’da hamulus ossis hamati denilen bir çentik bulunur Sadece os scaphoideum ve os lunatum radius ile direkt eklem yapar Ulna ile os triquetrum ise aradaki discus articularis aracılığı ile eklem yapar.
 27. 27. Ossa Metacarpi Beş adet uzun kemikten oluşur. Dıştan içeriye doğru I, II, III, IV ve V olarak isimlendirilir. Os metacarpale I en kısa ve kalın; os metacarpale II ise en uzun olan metakarpal kemiklerdir. Basis metacarpalis Caput metacarpalis Corpus metacarpalis
 28. 28. Ossa Digitorum El parmak kemiklerini oluşturan uzun kemiklerdir Baş parmakta iki (phalanx proximalis ve distalis), diğer parmaklarda üçer adet (phalanx proximalis, media ve distalis) bulunur. Basis phalangis Caput phalangis Corpus phalangis Tuberositas phalangis distalis
 29. 29. KLİNİK BİLGİLER Clavicula kırkları: En sık genç ve çocuklarda, 1/3 orta kısım da görülür Humerus üst ucu kırıkları: Genellikle cerrahi boyunda görülür. N. axillaris zedelenme riski vardır Humerus gövde kırıkları: N. radialis zedelenmesi ile birlikte olabilir Humerus alt ucu kırıkları: A. brachialis, n. ulnaris ve n. medianus zedelenme riski vardır Radius korpus kırıkları: Radius alt ucu kırığı (Colles Kırığı): Sıklıkla dirsek ve bilek ekstansiyonda iken el üzerine düşmelerde görülür. Çatal sırtı deformitesi tipiktir. Karpal kemiklerden en sık kırılanı os scaphoideum’dur. Os lunatum dislokasyonları ise Karpal Tünel Sendromuna yol açabilir
 30. 30. KLİNİK BİLGİLER Linea interspinalis klinikte pek çok yer için referanstır. Bunlar: a) T4 vertebra ve angulus manubro- sternalis köşesinden geçer b) Mediastinumu alt ve üst kısımlar olacak şekilde ikiye ayırır c) Oskültasyonda akciğer üst ve alt lobları arasındaki sınırı oluşturur d) Bifurcatio trachea’nın bulunduğu sınırdır e) Arcus aorta’nın başlangıç ve bitiş sınırıdır

×