Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

La Química

460 visualizaciones

Publicado el

Publicado en: Educación
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

La Química

 1. 1. La química és la ciència que estudia la composició, estructura, i propietats de la matèria i els canvis que aquesta experimenta durant les reaccions químiques .
 2. 2.  Introducció Bases de la química Dissolucions i Mescles Acidesa Química Industrial Branques de la química:  Orgànica  Inorgànica Compostos químics Gràfic dels avanços de la Química Premi Novell de Química 2011 Desenvolupament de laQuímica al llarg de la història
 3. 3.  La química comença amb la descoberta del foc que va permetre les primeres transformacions controlades de la matèria amb la cocció dels aliments, la fabricació de vidre, de ceràmica i els primers aliatges. Els antics egipcis poden ser considerats els pioners de la química, però els primer pioner sd e la química van ser els arabs i perses.
 4. 4. • Àtom: és la unitat bàsica de la química. Es compon dun nucli amb càrrega positiva (el nucli atòmic), que conté protons i neutrons, i que manté al seu voltant una sèrie delectrons per equilibrar la càrrega positiva que hi ha al nucli.• Molècula: és la porció més petita indivisible duna substància química pura que té les seves propietats químiques característiques, és a dir, té la possibilitat de participar en un cert conjunt de reaccions químiques amb altres substàncies.
 5. 5. • Element: concepte delement químic està relacionat amb el de la substància química. Un element químic és específicament una substància que es compon dun sol tipus dàtom. Un element químic es caracteritza per tenir un nombre determinat de protons en el nucli atòmic dels seus àtoms. Aquest nombre és el que es coneix com a nombre atòmic de lelement.• Compost: és una substància amb una proporció especial dàtoms duns determinats elements químics que determina la seva composició, i una organització o estructura química particular que determina les propietats químiques.• Substància: és un tipus de matèria amb una determinada composició i un conjunt definit de propietats químiques. En sentit estricte, una barreja de compostos, delements o de compostos i elements no és una substància química, però pot ser anomenada producte químic.
 6. 6. * En aigua, i en altres dissolvents, és possible dissoldre substàncies, de manera que queden disgregades en les molècules o ions que les componen. Quan se supera cert límit, cridat solubilitat, la substància ja no es dissol, i queda, bé com precipitat en el fons del recipient, bé com suspensió, surant en petites partícules.* Es denomina concentració la mesura de la quantitat de solut per unitat de quantitat de dissolvent.
 7. 7. * La concentració duna dissolució es pot expressar de diferents formes, en funció de la unitat emprada per a determinar les quantitats de solut i dissolvent. Les més usuals són:* Grams per litre (g/l) raó solut/dissolvente o solut/dissolució, depenent de la convenció.* % en massa: raó solut/dissolució.* % en volum: raó solut/dissolució.* Molaritat: raó solut/dissolució.* Normalitat: raó solut/dissolució.* Molalitat: raó solut/dissolvent.* Fracció molar.* Parts per milió raó solut/dissolució.
 8. 8. AcidesaEl pH és una escala logarítmica per a descriure lacidesa dunadissolució aquosa.Els àcids, com el suc de llimona i el vinagre, tenen un pH baix(inferior a 7). Les bases, com el bicarbonat de sodi, tenen un pH alt(superior a 7).El pH es calcula mitjançant la següent equació:On és lactivitat dels ions dhidrogen en la solució, la qual ensolucions diluïdes és numèricament igual a la quantitat dionsdhidrogen , que cedeix làcid a la solució.Una solució neutral (aigua ultra pura) té un pH de 7, el que implicauna concentració dions dhidrogen de 10-7 M.Una solució àcida (per exemple, dàcid sulfúric)té un pH < 7, és a dirque la concentració dions dhidrogen és major que 10-7 M.Una solució bàsica (per exemple, dhidròxid de potassi) té un pH >7, o sigui que la concentració dions dhidrogen és menor que 10-7 M.
 9. 9. • És la branca de la química que tracta la transformació de matèries primeres en productes industrials, en lanàlisi i elaboració de productes tant orgànics com inorgànics, i control de qualitat dels processos esmentats.• La titulació universitària capacita per a lexercici dactivitats professionals com: • Disseny i explotació dels processos de fabricació. • Realitzar tasques davaluació tecnicoeconòmica de recursos. • Realitzar plans de seguretat i higiene industrial i prevenció de riscos laborals.• Els principals camps destudi són: • Electricitat i mecànica. • Dibuix tècnic. • Química analítica, orgànica i industrial.
 10. 10. • La química orgànica o química del carboni és la branca de la química que tracta dels composts químics de carboni i de llurs transformacions. Els objectius fonamentals de la química orgànica són lelucidació de lestructura molecular (anàlisi estructural) i la síntesi de composts, lestudi de les propietats específiques i relacions generals entre els composts, els mecanismes de reacció i lestereoquímica.• Letimologia de la paraula “orgànica”, prové d’òrganon, dels éssers vius que tenen òrgans i que estan “organitzats”, en oposició a “inorgànic” que seria el qualificatiu assignat a tot el que manca de vida, organització o estructuració.
 11. 11. • És la branca de la química que socupa de lestudi dels compostos químics que no contenen carboni, considerats aquests com a orgànics. De fet, la distinció entre compostos orgànics i inorgànics és difosa i força arbitrària; duna banda, hi ha compostos amb carboni que es consideren inorgànics, com els carburs i carbonats i el grafit i el diamant; de laltra, molts compostos formats bàsicament per àtoms de carboni també contenen metalls de transició. Tradicionalment estudiats per la química inorgànica, aquests compostos són estudiats per la química organometàl·lica, una disciplina que sencavalca amb les dues branques.• Les àrees destudi en química inorgànica són:• La taula periòdica del elements, i lestudi de la química de cada element i dels seus compostos. Shi diferencien tres grans grups: • Química dels elements dels grups principals. • Química dels metalls de transició. • Química dels lantànids i actínids.• La química de coordinació.• La síntesi de compostos inorgànics• La química bioinorgànica.
 12. 12.  Un compost químic és una substància pura formada per dos o més elements químics i que pot descompondres en aquests per medis químics apropiats. Els composts, igual que les mescles, estan constituïts per dos o més elements químics diferents, però es diferencien essencialment daquestes en els següents aspectes: Els components de les mescles poden separar-se per medis físics (filtració, decantació, destil·lació,...), però els constituents dels composts, no. Les mescles tenen les propietats dels seus components, però els composts posseeixen les seves propietats específiques corresponents.
 13. 13.  Les mescles poden existir en qualsevol proporció mentre que els composts es formen a partir dels elements químics en proporció invariable (llei de les proporcions definides enunciada entre 1794 i 1804 pel químic francès Joseph Louis Proust). La formació o descomposició dun composts químic va sempre unida a un despreniment o absorció de calor, mentre que per a una mescla lefecte calorífic és nul o en tot cas, molt petit. En general els composts químics tenen una estructura química definida i única i amb una relació determinada dels components. Tanmateix, hi ha un petit nombre de composts que no compleixen la llei de les proporcions definides, anomenats no estequiomètrics o berthòl·lids: per exemple, Cu1,7S i especialment els composts intermetàl·lics i els intersticials. La majoria dels compostos sí compleixen la llei de les proporcions definides i sanomenen daltònids, en record del químic anglès John Dalton que, amb la seva teoria atòmica, donà una base teòrica que explicava la llei de les proporcions definides. Actualment (2009) el nombre delements químics és de 117 (90 dells naturals i la resta sintètics), mentre que el de composts químics supera els 50 milions i en constant creixement (aproximadament 12.000 noves substàncies diàries, majoritàriament composts químics).
 14. 14. 100% 50% 0% Investigacions Investigacions Estudi de la Quimica
 15. 15. El Premi Nobel de Química aquest any ha sigut lliurat al científic:• Dan Shechtman
 16. 16. Prehistòria: Descobriment del Foc Antiga Grècia: Llibres sobre el Egipcis: Extracció coneixement de la de metalls Natura Edat Mitjana: AlquímiaEdat Moderna: Creació de laPrimera Taula Àrabs: Periòdica Descobriment de substàncies químiques. Actualitat

×