Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
วิธีการเรียนการสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
(Advance Organizer Model)
-ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ
การนาเสนอแบบมโนมติล่วงหน้า(Advanced Organizer) เพื่อการเรียนรู้อย่างมี
ความหมาย (meaningful...
จัดทาผังโครงสร้างของความคิดรวบยอดเหล่านั้นแล้ววิเคราะห์หามโนมติหรือ
ความคิดรวบยอดที่กว้างครอบคลุมความคิดรวบยอดย่อย ๆ ที่จะ...
• วัตถุประสงค์ของรูปแบบ
เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ ข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีความหมาย
•Joyce และ Well ได้พัฒนาวิธีการเรียนการสอนโดยใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติ
ล่วงหน้า (Advance Organizer Model) ขั้นมา โดยอาศัยแนวคิด...
• ขั้นที่ 1 การจัดเตรียมมโนมติกว้าง
โดยการวิเคราะห์หามโนมติที่กว้างและครอบคลุมเนื้อหาสาระใหม่ทั้งหมด มโนมติ
ที่กว้างนี้ ไม...
• ควรนาเสนอมโนมติกว้างนี้ล่วงหน้าก่อนการสอน จะเป็นเสมือนการ”preview”
บทเรียน ซึ่งจะเป็นคนละอย่างกับการ”over view” หรือการใ...
•ขั้นที่ 2 การนาเสนอมโนมติกว้างล่วงหน้า
1) ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน
2) ผู้สอนนาเสนอมโนมติด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นก...
• ขั้นที่ 3 การนาเสนอเนื้อหาสาระใหม่ของบทเรียน
ผู้สอนนาเสนอเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ
ตา...
• ขั้นที่ 4 การจัดโครงสร้างความรู้
ผู้สอนส่งเสริมกระบวนการจัดโครงสร้าง ความรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ
เช่น ส่งเสริมกา...
5) อธิบายว่าเนื้อหาสาระที่เรียนสนับสนุนหรือส่งเสริมมโนมติกว้างที่ให้ไว้ล่วงหน้า
อย่างไร
6) อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อ...
•ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ
ผลโดยตรงที่ผู้เรียนจะได้รับก็คือ เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระและข้อมูลของ
บท...
ตัวอย่าง
อ้างอิง
•http://newjume6.blogspot.com/2013/01/advance-organizer-
model.html
•api.ning.com/files/cLN5t4-
BO6tKZGFPT6dvtAP1q...
จัดทาโดย
น.ส.สุกัญญา ฉายแสง รหัสนักศึกษา 5615871034
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
เสนอ
อาจารย์ภูวดล บัวบางพลู
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า

เป็นตัวอย่างของรูปแบบการสอน โดยจัดมโนมติล่วงหน้า

Audiolibros relacionados

Gratis con una prueba de 30 días de Scribd

Ver todo
 • Sé el primero en comentar

 • Sé el primero en recomendar esto

การสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า

 1. 1. วิธีการเรียนการสอนแบบจัดมโนมติล่วงหน้า (Advance Organizer Model)
 2. 2. -ทฤษฎี/หลักการ/แนวคิดของรูปแบบ การนาเสนอแบบมโนมติล่วงหน้า(Advanced Organizer) เพื่อการเรียนรู้อย่างมี ความหมาย (meaningful verbal learning) การเรียนรู้จะมีความหมายเมื่อสิ่งที่เรียนรู้ สามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิมของผู้เรียน ดังนั้นในการสอนสิ่งใหม่ สาระความรู้ใหม่ ผู้สอนควรวิเคราะห์หาความคิดรวบยอดย่อย ๆ ของสาระที่จะนาเสนอ
 3. 3. จัดทาผังโครงสร้างของความคิดรวบยอดเหล่านั้นแล้ววิเคราะห์หามโนมติหรือ ความคิดรวบยอดที่กว้างครอบคลุมความคิดรวบยอดย่อย ๆ ที่จะสอน หากครูนาเสนอ มโนมติที่กว้างดังกล่าวแก่ผู้เรียนก่อนการสอนเนื้อหาสาระใหม่ ขณะที่ผู้เรียนกาลัง เรียนรู้สาระใหม่ ผู้เรียนจะสามารถ นาสาระใหม่นั้นไปเกาะเกี่ยวเชื่อมโยงกับมโนมติ กว้างที่ให้ไว้ล่วงหน้าแล้ว ทาให้การเรียนรู้นั้นมีความหมายต่อผู้เรียน
 4. 4. • วัตถุประสงค์ของรูปแบบ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เนื้อหาสาระ ข้อมูลต่าง ๆ อย่างมีความหมาย
 5. 5. •Joyce และ Well ได้พัฒนาวิธีการเรียนการสอนโดยใช้สิ่งช่วยจัดมโนมติ ล่วงหน้า (Advance Organizer Model) ขั้นมา โดยอาศัยแนวคิดของ Ausubel ว่าประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้
 6. 6. • ขั้นที่ 1 การจัดเตรียมมโนมติกว้าง โดยการวิเคราะห์หามโนมติที่กว้างและครอบคลุมเนื้อหาสาระใหม่ทั้งหมด มโนมติ ที่กว้างนี้ ไม่ใช่สิ่งเดียวกับมโนมติใหม่ที่จะสอน แต่จะเป็นมโนมติในระดับที่เหนือขึ้น ไปหรือสูงกว่า ซึ่งจะมีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่า ปกติมักจะเป็นมโนมติของวิชา นั้นหรือสายวิชานั้น
 7. 7. • ควรนาเสนอมโนมติกว้างนี้ล่วงหน้าก่อนการสอน จะเป็นเสมือนการ”preview” บทเรียน ซึ่งจะเป็นคนละอย่างกับการ”over view” หรือการให้ดูภาพรวมของสิ่งที่จะ สอน การนาเสนอภาพรวมของสิ่งที่จะสอน การทบทวนความรู้เดิม การซักถาม ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียนเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอน การบอกวัตถุประสงค์ ของการเรียนการสอน เหล่านี้ ไม่นับว่าเป็น “advance organizer” ซึ่งจะต้องมี ลักษณะที่กว้างครอบคลุม และมีความเป็นนามธรรมอยู่ในระดับสูงกว่าสิ่งที่จะสอน
 8. 8. •ขั้นที่ 2 การนาเสนอมโนมติกว้างล่วงหน้า 1) ผู้สอนชี้แจงวัตถุประสงค์ของบทเรียน 2) ผู้สอนนาเสนอมโนมติด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่นการบรรยายสั้น ๆ แสดง แผนผังมโนทัศน์ ยกตัวอย่าง หรือใช้การเปรียบเทียบ เป็นต้น
 9. 9. • ขั้นที่ 3 การนาเสนอเนื้อหาสาระใหม่ของบทเรียน ผู้สอนนาเสนอเนื้อหาสาระที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ตามปกติแต่ในการนาเสนอ ผู้สอนควรกล่าวเชื่อมโยงหรือกระตุ้นให้ผู้เรียนเชื่อมโยง กับมโนมติที่ให้ไว้ล่วงหน้าเป็นระยะ ๆ
 10. 10. • ขั้นที่ 4 การจัดโครงสร้างความรู้ ผู้สอนส่งเสริมกระบวนการจัดโครงสร้าง ความรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น ส่งเสริมการผสมผสานความรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนรู้ และทาความ กระจ่างในสิ่งที่เรียนรู้ โดยใช้วิธีการต่าง ๆ เช่น 1) อธิบายภาพรวมของเรื่องที่เรียน 2) สรุปลักษณะสาคัญของเรื่อง 3) บอกหรือเขียนคานิยามที่กะทัดรัดชัดเจน 4) บอกความแตกต่างของสาระในแง่มุมต่าง ๆ
 11. 11. 5) อธิบายว่าเนื้อหาสาระที่เรียนสนับสนุนหรือส่งเสริมมโนมติกว้างที่ให้ไว้ล่วงหน้า อย่างไร 6) อธิบายความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหาสาระใหม่กับมโนมติกว้างที่ให้ไว้ล่วงหน้า 7) ยกตัวอย่างเพิ่มเติมจากสิ่งที่เรียน 8) อธิบายแก่นสาคัญของสาระที่เรียนโดยใช้คาพูดของตัวเอง 9) วิเคราะห์สาระในแง่มุมต่าง ๆ
 12. 12. •ผลที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนรู้ตามรูปแบบ ผลโดยตรงที่ผู้เรียนจะได้รับก็คือ เกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระและข้อมูลของ บทเรียนอย่างมีความหมาย เกิดความคิดรวบยอดในสิ่งที่เรียน และสามารถจัด โครงสร้างความรู้ของตนเองได้ นอกจากนั้นยังได้พัฒนาทักษะและอุปนิสัยในการคิด และเพิ่มพูนความใฝ่รู้
 13. 13. ตัวอย่าง
 14. 14. อ้างอิง •http://newjume6.blogspot.com/2013/01/advance-organizer- model.html •api.ning.com/files/cLN5t4- BO6tKZGFPT6dvtAP1qNKY7c.../12_.doc
 15. 15. จัดทาโดย น.ส.สุกัญญา ฉายแสง รหัสนักศึกษา 5615871034 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ
 16. 16. เสนอ อาจารย์ภูวดล บัวบางพลู

  Sé el primero en comentar

  Inicia sesión para ver los comentarios

เป็นตัวอย่างของรูปแบบการสอน โดยจัดมโนมติล่วงหน้า

Vistas

Total de vistas

3.010

En Slideshare

0

De embebidos

0

Número de embebidos

4

Acciones

Descargas

12

Compartidos

0

Comentarios

0

Me gusta

0

×