Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Publicidad

Klimatilpasning fra plan til projekt

 1. Klimatilpasning – fra plan til projekt Ezra Rémy 23. Januar 2014 Udarbejdet af: EZR 1
 2. Klimatilpasning - fra plan til projekt • Klimatilpasning generelt • Klimatilpasning 360° og bæredygtig regnvandshåndtering • Fra plan til projekt: Skybrudssikring af Amager og Christianshavn
 3. Klimatilpasning – centrale punkter • Ambitionsniveau og strategi – Gældende servicemål – Nye servicemål (skybrud) • Prioritering af områder og indsatser (ift. risikokortlægning) – Ekstremregn – Havstigninger – Temperatur • Bredere gevinster – Synergi med andre planer – Merværdi af investeringer i KT – Løft til byområder 21-05-2014 Udarbejdet af: EZR 3
 4. Serviceniveau for vand på terræn 21-05-2014 Udarbejdet af: SHR 4 (EVA, Aug. 2013)
 5. Klima scenarier, IPCC 21-05-2014 Udarbejdet af: SHR 5 (IPCC, 2013)
 6. Klimatilpasningsløsninger, regn • Gældende servicemål (5 og 10 års regn): – Opdimensionering af kloaksystem v. traditionelle underjordiske løsninger (separation, større rør, bassiner) – Tilbageholdelse af regnvand v. terrænbaserede løsninger (LAR, SuDS) • Skybrudssikring (f.eks.100 års regn): – Håndtering af skybrudsvand ved traditionelle underjordiske løsninger (skybrudstunneler, overløb) – Håndtering af skybrudsvand ved terrænbaserede løsninger (Kontrolleret oversvømmelse, skybrudsveje, kanaler) 21-05-2014 Udarbejdet af: 6
 7. Klimatilpasning 360° LAR/ kildekontrol løsninger Skybruds- sikringsløsninger Trad. afløbsløsninger Komponenter Sekundavand Rensning Beredskab Måling og Monitering Styring Modellering terræn/afløb Modellering grundvandNedsivnings- potentiale Vand- kvalitet Rensekrav Myndigheds -behandling Planer og demografi Jura/ Politik Finansiering/ økonomi Branding/ Marketing Borgerind- dragelse Arkitektur og bydesign Biologi og botanik Drift 21-05-2014 Udarbejdet af: 7 Løsninger PlanlægningMyndigheder Interessenter InternEkstern Udførelse Hydraulik Proces Projektering
 8. Udfordringer for traditionel regnvandshåndtering i forhold til klimatilpasning og skybrudssikring – Usikkerhed på dimensioneringsforudsætning er ift. klimaforandringerne – Dyrt at opdimensionere – Manglende fleksibilitet – Hydraulisk belastning af recipienter og renseanlæg – Vandet afledes (for) hurtigt – Overløb af opblandet spildevand I fællessystem – Investeringerne bidrager ikke til andre formål
 9. Ny regnvandshåndtering • Regnvand er en ressource • Regnvand afkobles fra kloaken • Regnvand håndteres hvor det lander (kildekontrol) • Regnvandet håndteres så vidt muligt på overfladen • Holistisk tilgang anvendes og koblede afkoblinger benyttes • Naturlige afstrømningsforhold efterlignes • Grønne løsninger, der renser, anvendes så vidt muligt • Multifunktionalitet indbygges • Anlæg skal være fleksible og robuste • Anlæg skal give merværdi
 10. Paradigmeskiftet Gamle paradigme Nye paradigme Regnvand behandles som spildevand Regnvand er en ressource Investeringer kun værdi ift. afløbssystemet Investeringer giver merværdi og anlæg har multifunktion Regnvand håndteres som udg.pkt. under jorden Regnvand håndteres som udg.pkt. på terræn Vandet renses end-of-pipe Vandet renses ved kilden Forudsigelighed i forudsætninger (fortid = fremtid) Uforudsigelighed i forudsætninger (fortid ≠ fremtid) Historiske regnserier som dim.grundlag Klimaprognoser som dim.grundlag Fast servicemål for dimensionering (fx 5/10 år) Komplekse servicemål (fx plan A-0 år, B-5 år, C-100 år) Skybrud dimensioneres der ikke for - beredskab Skybrudssikring tænkes ind i anlæggene Låst dimensionering Fleksibilitet i løsningerne Endimensionel model To/tredimensionel model Store enkeltinvesteringer Mange mindre investeringer Effekt først efter udbygningen Kontinuert effekt Indsatser ejet og drevet af forsyningen Indsatser ejes og drives af mange forskellige parter Entydigt ejer/brugerforhold Komplekst ejer/brugerforhold Vandet transporteres hurtigst muligt væk fra kilden Vandet tilbageholdes så vidt muligt ved kilden Borgere informeres Borgere inddrages Der arbejdes i siloer Der arbejdes på tværs Der tænkes i optimering af afløbssystemet Der tænkes holistisk Anlæg er teknisk avancerede Naturlige afstrømningsforhold efterlignes 21-05-2014 Udarbejdet af: 10
 11. KONKRETISERING AF SKYBRUDSPLANEN for Amager og Christianshavn
 12. Projektområdet • Den københavnske del af Amager samt Christianshavn. • Amager Øst, Amager Vest og Christianshavn • 123.000 indbyggere. • Stort og forskelligartet område • Mange grønne og blå områder • Opdelt i mere ensartede deloplande
 13. Højdekort • Overalt fladt • ”Højderyg” langs Amagerbrogade • Lokale lavtliggende områder
 14. 21-05-2014 Udarbejdet af: 14 2. Juli 2011 Amager Boulevard Tingvej Brigadevej Kløvervænget
 15. Kanaler i Ørestaden
 16. Udfordringen
 17. Forudsætninger og Principper Væsentlige forudsætninger  Højst 10 cm vand på veje v. 100 års regn år 2100  Tilledning til kloakken reduceres med 30 % ved lokal afkobling af regnvand  Ejendomme med kældre får højvandslukkere  KK video Principper og mål  Terrænløsninger prioriteres over rør  Separering og frakobling af regnvand prioriteres  Skybrudsvand håndteres i videst muligt omfang lokalt, steder det ikke gør skade eller afledes direkte til recipient (Hav/Havn)  Skybrudsanlæg optimeres til at håndtere hverdagsregn  Skybrudsforanstaltninger medvirker til en grøn og attraktiv by 21-05-2014 Udarbejdet af: EZR 17
 18. Løsningsprincipper Blåt princip: • Vandet synliggøres • Vandet afledes • Typiske løsninger: Kanaler Skybrudsveje Grønt princip: • Byen begrønnes • Vandet forsinkes og opmagasineres • Typiske løsninger: Vandparker Vandpladser Amagerbanen med kanal Italiensvej som grønt parkstrøg Lergravsparken som vandpark Sundbyvester Plads som vandplads
 19. To principper for Amager & Chr.havn Blå løsning - afledning Grøn løsning - forsinkelse 21-05-2014 Udarbejdet af: STI 19
 20. To principper for Amager & Chr.havn Blå løsning - afledning Fordele • Effektiv bortledning • Skabe sammenhæng/forbindelser • Synligt vand • Synergi med LAR (afkobling af hverdagsregn) • Billigere i drift Ulemper • Teknisk • Dyrere i anlæg Grøn løsning - forsinkelse Fordele • Afkøling og biodiversitet • Skabe attraktive pladser og parker - merværdi • Billigere i anlæg Ulemper • Opblandet spildevand tilbageholdes muligvis • Afkobling fra kloakken fremmes mindre end ved blå. • Dyrere i drift 21-05-2014 Udarbejdet af: STI 20
 21. Det blå princip Typiske løsninger: • Kanaler • Render • Skybrudsboulevarder • Skybrudsveje Aktuelt: • Amagerbrogade • Amagerbanen cykelsti
 22. Det grønne princip Typiske løsninger: • Vandpladser • Skybrudsparker • Blå/grønne vandveje
 23. Terrænændringer 21-05-2014 Udarbejdet af: SHR 23
 24. Løsninger, klasser 21-05-2014 Udarbejdet af: 24
 25. Løsninger, typer 21-05-2014 Udarbejdet af: 25
 26. Kategorisering Vandveje og - korridorer Blå/grønne vandkorridorer Våd kanal Grønt parkstrøg Blå/grønne vandveje Tør kanal Regnbede Wadi Befæstede skybrudsveje 10-20 cm 20-30 cm >30 cm Vandcykelstier Vandparker og - pladser Blå/grønne skybrudsparker Befæstede vandpladser 21-05-2014 Udarbejdet af: STI 26
 27. Løsnings-værktøjskasse • Visionen: en fleksibel og langtidsholdbar værktøjskasse. • Alle relevante veje (primære og sekundære), parker og pladser er blevet analyseret, f.eks. fortove, cykelstier, vejbredde, parkeringsforhold, tilstødende arealer, mv.  Kategorisering efter mulighederne • Alle relevante veje, parker og pladser er beskrevet i et løsningsappendiks, herunder • stedsbeskrivelse • Relevante planer • Beregnet vandføring og tværsnit (SHR) • Mulige løsninger • Forslag til dimensionering • Billeder 21-05-2014 Udarbejdet af: STI 27
 28. Løsningsappendiks Eksempel 21-05-2014 Udarbejdet af: STI 28
 29. Det blå princip Typiske løsninger: • Kanaler • Render • Skybrudsboulevarder • Skybrudsveje Aktuelt: • Amagerbrogade • Amagerbanen cykelsti
 30. Blå plan-Amagerbanen
 31. Blå plan-Amagerbanen
 32. 21-05-2014 Udarbejdet af: 32Blå plan-Amagerbanen
 33. • Italiensvej • Plan/rendering • Tekst (fra løsningsafsnit) Blå plan-Italiensvej
 34. Blå plan-Italiensvej
 35. 21-05-2014 Udarbejdet af: 35 Blå plan-Italiensvej
 36. Det grønne princip Typiske løsninger: • Vandpladser • Skybrudsparker • Blå/grønne vandveje
 37. Grøn plan- Lergravsparken
 38. Grøn plan-Eksempel Lergravsparken Grøn plan- Lergravsparken
 39. Økonomioverslag Blå plan: • Anlæg: Ca. 1.250 mio. • Drift: Ca. 9,5 mio./år Grøn plan: • Anlæg: Ca. 750 mio. • Drift: Ca. 13,5 mio/år
 40. Anbefalinger, implementering • De to planforslag skal ikke opfattes som to separate systemer! • Start med at implementere primære strukturer i forbindelse med problem- og risikoområder. • Start med lavt hængende frugter, dvs. stor hydraulisk effekt i synergi med byens øvrige projekter og planer. • Kanalløsninger i den nordlige del af projektområdet (Christianshavn, Islands Brygge og Nordamager), samt langs havn og kyst. • Grønne løsninger i den sydlige og indre del af projektomradet. 21-05-2014 Udarbejdet af: 40
Publicidad