Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Frakobling af vejvand
Frakobling af vejvand
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 21 Anuncio

Kolding_Aa.pdf

Descargar para leer sin conexión

Klimatilpasning af Kolding Midtby ved Kolding Å
Esben Astrup Kristensen, Teamleder EnviDan og Marianne Yde, Kolding Kommune
Kolding Kommune planlægger klimatilpasning af Kolding Midtby, som skal ske
gennem etablering af en pumpe/sluse hvor Kolding Å løber ud i fjorden, samt tiltag
i oplandet. Tiltagene i oplandet skal tilbageholde overfladevand ved store afstrømninger.
I oplægget vil Kolding Kommune og bygherrerådgiver (EnviDan) fortælle om
processen omkring planlægning af dette komplekse projekt. Herunder særligt fokus
på de undersøgelser og vurderinger, der er lavet i oplandet ifm. natur, beskyttede
arter og vandløb.

Klimatilpasning af Kolding Midtby ved Kolding Å
Esben Astrup Kristensen, Teamleder EnviDan og Marianne Yde, Kolding Kommune
Kolding Kommune planlægger klimatilpasning af Kolding Midtby, som skal ske
gennem etablering af en pumpe/sluse hvor Kolding Å løber ud i fjorden, samt tiltag
i oplandet. Tiltagene i oplandet skal tilbageholde overfladevand ved store afstrømninger.
I oplægget vil Kolding Kommune og bygherrerådgiver (EnviDan) fortælle om
processen omkring planlægning af dette komplekse projekt. Herunder særligt fokus
på de undersøgelser og vurderinger, der er lavet i oplandet ifm. natur, beskyttede
arter og vandløb.

Anuncio
Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Kolding_Aa.pdf (16)

Más de EVAnetDenmark (20)

Anuncio

Kolding_Aa.pdf

 1. 1. Klimaprojekt Kolding Å
 2. 2. Behov for klimatilpasning i Kolding
 3. 3. Klimaprojekt Kolding Å Klimaprojekt Kolding Å • Pumpe-sluse projektet • Sikre byen mod stormflod og høj vandstand i Kolding Fjord • Sikre mod skybrug og langvarig regn ved at pumpe Kolding Å ned • Åen kan fungere som opsamlingsbassin for tag- og overfladevand fra midtbyen • Oplandsprojektet • Midlertidig tilbageholdelse af 2,3 mio. m3 vand i oplandet • Tilbageholdes bag ved dæmninger med sluse indtil der igen er plads i Kolding Å • Tiltag langs åen i midtbyen • Forhøjelse af mure gennem midtbyen
 4. 4. Projektets formål Beskytte Kolding midtby mod en 100-års hændelse i projektets 50-årige levetid Finansieres af BlueKolding gennem spildevandstaksterne
 5. 5. Oversvømmelser - også uden klimaprojektet Nuværende forhold - februar 2022
 6. 6. Hvor startede vi? • Indledende undersøgelser i 2015 • Aftale mellem Kolding Kommune og BlueKolding i slutningen af 2015 med ansøgning til Forsyningssekretariatet i 2016. Tilsagn i 2017 • Flere rapporter fra rådgivere i 2016-2019 • Volumenrapport modtages i efteråret 2019 • Projektgruppe for Oplandsprojektet nedsættes i dec. 2019 • Projektgruppe for Pumpe-sluse er 1-2 år længere fremme Overordnet tidsplan i dec. 2019: 2019 •Politisk tilkendegivelse af forsættelse med projekt •Oplandsprojektet får selvstændig projektgruppe 2020 •Myndighedvurderinger •Orienteringsmøde for lodsejere, nedsættelse af lodsejerlaug •Teknisk forundersøgelse og udvikling af projekt •Lodsejerdialog, individuelle besøg 2021 •Lodsejerdialog, fortsat samt møder med interessenter •Evt. justering af projekt •Indgåelse af kontrakt med lodsejere 2022-2023 •Kontrakt med lodsejere, fortsat •Detailprojekt •Myndighedstilladelser 2023-2024 •Anlægsfase
 7. 7. Afgrænsning af projektet • Volumenrapport fra efteråret 2019 • Input til rapport består af mange andre rapporter og undersøgelser i oplandet • Behov for tilbageholdelse af 2,3 mio. m3 vand – tilstrækkelig med volumen i de tre områder • Men….
 8. 8. Så nemt skulle det ikke være….. • Volumenrapport afføder mange nye spørgsmål: • Naturvurderinger • Landskabspåvirkning • Afværgeforanstaltninger ved veje, jernbane, huse • Geoteknik • Kulturhistorisk / fredede bygværker • Lovgivning • Birkemus !! • Dialog med Miljøstyrelsen • Behov for flere bassiner • Ny runde med forundersøgelser Overordnet tidsplan i 2022:
 9. 9. Birkemus – bilag IV art, som påvirker projektet • Projektet opfylder bestemmelserne for dispensation • Bestemmende for store dele af forundersøgelserne
 10. 10. Mulige områder for midlertidig opmagasinering
 11. 11. MAND ELLER MUS? UNDERSØGELSER, BEREGNINGER OG VURDERINGER
 12. 12. Hydrauliske beregninger • Lang tidsserie for vandføring i Kolding Å • Kritisk vandføring gennem Kolding -> 25 m3/s. • Dette opstår ved længerevarende regn over flere dage, om vinteren. • Statistisk set en 20-års hændelse i dag. • I 2075 er 25 m3/s statistisk set en 8-års hændelse.
 13. 13. Hydrauliske beregninger • Beregning opmagasineringsbehovet: • Bruttoliste på 24 store, voluminøse hændelser udvalgt fra tidsserien. • Kogt ned til 6 hændelser med den største volumen (alle forekomst okt-feb.) og endeligt er 1 udvalgt til dimensionering og beregninger. • Fremskrevet til 2075 via klimafaktor (HIP) og opskaleret til 100-års hændelse (36 m3/s). • Serviceniveau: En 100-års hændelse i 2075. • Behov: 2,3 mio. m3.
 14. 14. Oversvømmelseskort • Hvor, hvor dybt, hvor længe? • Komplekst samspil mellem områderne, videreført vandføring, prioritering, fordeling af nedbør • Kombination af vandløbsmodellering og en volumen/højde model
 15. 15. Oversvømmelseskort
 16. 16. Oversvømmelseskort
 17. 17. Benyttelse • Konfiguration – hvornår og hvor meget benyttes de enkelte områder? • Teknik – ledninger, bygninger, mm • Økonomi: Anlæg, afværge, erstatninger • Tid: Et område nok i 30 år, derefter yderligere i spil • Naturkonsekvenser • Rigkær • Øvrig § 3 beskyttet natur • Fredede og rødlistede arter • Bilag IV arter: Guldsmede, odder, vandkalve, markfirben og birkemus
 18. 18. Benyttelse ? Sedimentation Næringsstoffer Beskygning Trykvand Birkemus
 19. 19. Mand eller mus? • Helst begge dele • Kan populationen og den genetiske variation opretholdes hvis der sker forsætteligt drab af birkemus i et område, mens de ikke påvirkes i de andre?
 20. 20. Status • Førende eksperter er ved at gennemføre deres konsekvensvurderinger. • Miljøkonsekvensrapport udarbejdes. • Ansøgning om dispensationer. • Gives disse – detailprojektering og anlæg • Gives de ikke – tilretning og flere konsekvensvurderinger, flere beregninger, flere rapporter, mm. • Tidsplanen – mon ikke den holder, så vi kan køre sydpå i 2026 på E45 og se anlægget mod vest i Kolding Ådal!

×