Publicidad
Publicidad

Más contenido relacionado

Último(20)

Publicidad

กฎหมายและระเบียบกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ฯ.pptx

 1. (1) คุ้มค่า (2) โปร่งใส (3) มี ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผล (4) ตรวจสอ บได้
 2. มาตรา 4 โดย ตาแหน่ง โดย แต่งตั้ง
 3. “หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า - ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้น กาหนด หรือ - ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน ของรัฐให้เป ็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ข้อ 4 โดย ตาแหน่ง โดย แต่งตั้ง
 4. ข้อตรวจพบ/ข้อควรระวัง 1.มีการออกคาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ ้าหน้าที่และ เจ ้าหน้าที่ เป็ นข ้าราชการ แต่ให ้พนักงานจ ้างหรือจ ้าง เหมาบริการ เป็ นผู้จัดทาโดยใช ้รหัสของหัวหน้า เจ ้าหน้าที่และเจ ้าหน้าที่ แล ้วผู้มีชื่อในคาสั่งเป็ นผู้ลง นามในเอกสารการจัดซื้อจัดจ ้าง 2.การจัดซื้อจัดจ ้างของหน่วยงานภายใต ้สังกัด มี คาสั่งแต่งตั้งหัวหน้าเจ ้าหน้าที่และเจ ้าหน้าที่ แต่ไม่ ดาเนินการในระบบ e-GP และหรือไม่ได ้ขอเปิดรหัส หัวหน้าเจ ้าหน้าที่และเจ ้าหน้าที่ เพื่อใช ้ดาเนินการใน ระบบ e-GP
 5. ซื้ อ เช่ า จ้ าง แลกเป ลี่ยน มาตรา 4
 6. ประเภท ของ พัสดุ สินค้ า งานจ้าง ออกแบบ/ ควบคุมงาน ก่อสร้าง การ ดาเนินการ อื่นตามที่ กาหนดใน กฎกระทร วง
 7. จัดซื้อจัดจ้างผิด ประเภท ข้อตรวจพบ/ข้อควรระวัง 1. งานซื้อพร ้อมติดตั้ง ดาเนินการ เป็นงานจ ้างก่อสร ้าง 2. งานจ ้างเหมาบริการ ดาเนินการ เป็นงานจ ้างก่อสร ้าง
 8. สิน ค้า มาตรา 4 “สินค ้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร ้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค ้านั้นด ้วย แต่มูลค่าของงานบริการต ้องไม่สูงกว่า มูลค่าของสินค ้านั้น
 9. งาน บริกา ร มาตรา 4 “งานบริการ” หมายความว่า งานจ ้างบริการ งานจ ้าง เหมาบริการ งานจ ้างทาของและการรับขนตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ ้าง ลูกจ ้างของหน่วยงานของ รัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงาน ของหน่วยงานของรัฐงานจ ้างที่ปรึกษา งานจ ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร ้าง และการจ ้างแรงงานตามประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
 10. งาน ก่อสร้ าง มาตรา 4 “งานก่อสร ้าง” หมายความว่า งานก่อสร ้างอาคาร งานก่อสร ้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร ้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการ กระทาอื่นที่มีลักษณะทานองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร ้างดังกล่าว รวมทั้งงาน บริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร ้างนั้นด ้วย แต่มูลค่าของ งานบริการต ้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร ้างนั้น
 11. - หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 112 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2561 - การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อ ถอน ที่ถือเป ็ นงานก่อสร้าง - ต้องเป ็ นงานที่มีความจาเป ็ นต้องมี แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ที่ผ่าน การรับรองจากผู้ได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ 15
 12. - หนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ ว 259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 - หากการดาเนินการการซ่อมแซม ต่อ เติม ปรับปรุง รื้อถอน - ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือ - ไม่มีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือ - ไม่มีความจาเป ็ นต้องมีการ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอด 16
 13. เขียนโครงการให้ ถูกต้อง และตั้งงบประมาณให้ ถูกต้อง จะซื้อก็ซื้อ พร้อมติดตั้ง ......ไม่ใช่จ้างก่อสร้าง จะปรับปรุง ก็ปรับปรุง จะซ่อมแซมก็ซ่อมแซม ไม่ใช่เขียนโครงการซ่อมแซมปรับปรุง หรือ ปรับปรุงซ่อมแซม ? แล้ว งง? ว่าตกลงจะตั้งไว้ในค่าใช้สอย หรือ ค่า ก่อสร้าง
 14. - มีของเดิม - ชารุด - ซ่อมเฉพาะที่ ชารุด - เพื่อให้ใช้งานได้ ปกติ - ไม่เพิ่มมูลค่าของ - มีของเดิม - ไม่จาเป็ นต้อง ชารุด - ทาให้ดีกว่าเดิม - ที่ดินหรือ สิ่งก่อสร้างมี มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ่ ่ ซ่อมแ ซม ปรับป รุง
 15. จัดทาและประกาศแผน จัดซื้อจัดจ้าง มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทา แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รัฐ ต า ม วิธีก า ร ที่ กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิ ด ประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิ ด ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
 16. จัดทาและประกาศแผน จัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 11 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความ เห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการ จัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือผู้มีอานาจในการพิจารณางบประมาณ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือ ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ในการปฏิบัติงานนั้น จัดทาแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจาปี เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
 17. จัดทาและประกาศแผน จัดซื้อจัดจ้าง ได้รับความ เห็นชอบ วงเงิน งบประมาณ ทาแผนการ จัดซื้อ จัดจ้าง ประจาปี เพื่อขอความ เห็นชอบ ประกาศ เผยแพร่ใน ระบบ e-GP และเวปไซต์ หน่วยงาน รีบดาเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง ให้เป ็ นไปตาม แผน พร้อมที่จะทา สัญญา/ ข้อตกลงได้ ทันทีเมื่อได้รับ อนุมัติทาง การเงินแล้ว กรณีที่จาเป ็ นต้อง เปลี่ยนแปลงแผน ให้รายงานเหตุผล เสนอหัวหน้า หน่วยงาน เห็นชอบ
 18. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อมีความจาเป็ นต ้องเปลี่ยนแปลง แผนการจัดซื้อจัดจ ้างประจาปี เจ ้าหน้าที่ไม่ จั ด ท า ร า ย ง า น พ ร ้อ ม ร ะ บุ เ ห ตุ ผ ล ที่ ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ รัฐเพื่อขอความเห็นชอบและประกาศ เผยแพร่แผนที่เปลี่ยนแปลงดังกล่าวใน ร ะ บ บ เ ค รื อ ข่ า ย ส า ร ส น เ ท ศ ข อ ง
 19. ร่างขอบเขตของ งาน (Term of Reference : TOR) ใช้กับงานจ้าง รายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุ (Specifications) ใช้กับงานซื้อ แบบรูปรายการ งานก่อสร้าง ใช้กับงาน ก่อสร้างเท่านั้น เ ป็ น เ อ ก ส า ร ที่ กาหนดขอบเขตและ ร า ย ล ะ เ อีย ด ข อ ง ภ า ร กิจ ที่ผู้จั ด ท า ต ้องการให ้ผู้รับจ ้าง ดาเนินการ รวมทั้ง ความรับผิดชอบอื่น เป็ นการกาหนด รายละเอียดของ พัส ดุที่ต ้อ ง ก า รซื้อ หรือ เ ป็ น เอกสารข ้อกาหนดทางเทคนิค ของพัสดุซึ่งแสดงให ้เห็นถึงความ ต ้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ ใ ช ้ ง า น โ ด ย ค า นึ ง ถึ ง ช นิ ด ข น า ด คุณลักษณะและรายละเอียดต่างๆ แบบก่อสร ้าง ต ้องทา ให ้เสร็จสมบูรณ์ก่อน ท า ร า ค า ก ล า ง ง า น ก่อสร ้าง เงื่อนไขทุก อย่าง ที่ต ้องการให ้ผู้ รับจ ้างทาต ้องกาหนด ไว ้ทั้งหมดในแบบรูป การจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการ จัดทา ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกาหนด หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
 20. ข้อควรระวังเรื่องการ จัดทาแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง ของ อปท. - ผิดตั้งแต่ตั้งงบประมาณ - งานซ่อมแซม ก็จัดทาแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง - ขาดความละเอียดรอบคอบ แบบรูปรายการ ขัดกับปริมาณงาน - ไม่สารวจพื้นที่ก่อสร้างโดยละเอียด และไม่ได้ ปรับปรุงแบบก่อนการจัดซื้อจัดจ้าง - แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยไม่มี อานาจ
 21. ผิดตั้งแต่ตั้งงบประมาณ ตามแนวตอบข ้อหารือ โดย กวจ. ได ้ตอบ นายก อบต. แห่ง หนึ่ง ประเด็นหารือ : อบต. มีเจ ้าหน้าที่เขียนแบบหรือนายช่างโยธา ซึ่ง มีตาแหน่งโดยตรงสามารถเขียนแบบได ้เอง แต่ไม่สามารถรับรอง แบบได ้หาก อบต.มีความประสงค์จะจ ้างเฉพาะรับรองแบบอย่าง เดียวซึ่งไม่อยู่ในคาจากัดความของคาว่า จ ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานก่อสร ้าง โดยวิธีปฏิบัติคือ เมื่อ อบต. ได ้ออกแบบเสร็จ แล ้ว ได ้พิมพ์เป็ นพิมพ์ขาว เป็ นกระดาษ A3 พร ้อมส่งมอบไฟล์ ของการเขียนแบบให ้กับวิศวกรผู้รับรองแบบ และเมื่อวิศวกรได ้ ตรวจสอบและแก ้ไขไฟล์เพื่อให ้เป็นไปตามหลักของการออกแบบ และความปลอดภัย พร ้อมกับจัดพิมพ์แบบแปลนเป็ นพิม์ขาว กระดาษ A3 ฉบับจริง พร ้อมรับรองแบบและส่งมอบให ้กับ อบต. กรณีดังกล่าวสามารถจ ้างรับรองแบบได ้หรือไม่ ส่วนการเบิก จ่ายเงินจะเบิกจ่ายเงินในหมวดค่าจ ้างเหมาบริการ และราคาจ ้างก็ คิดตามความเหมาะสม โดยคิดเป็ นตารางเมตรละ 10-20 บาท ซึ่ง
 22. ผิดตั้งแต่ตั้งงบประมาณ ประเด็นตอบหารือ : หาก อบต. มีความ ประสงค์จะจ ้างเฉพาะรับรองแบบอย่างเดียว ซึ่งไม่อยู่ในคาจากัดความของคาว่า “จ ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร ้าง” ตาม ระเบียบ ฯ กรณีนี้มิได ้อยู่ในอานาจของ คณะกรรมการวินิจฉัยที่จะต ้องพิจารณา จึง ขอให ้ อบต. หารือไปยังสภาวิศวกร และ สภาสถาปนิก ซึ่งเป็ นผู้มีหน้าที่ให ้ความเห็น ในเรื่องดังกล่าวโดยตรงต่อไป
 23. ผิดตั้งแต่ตั้งงบประมาณ ตามแนวตอบข ้อหารือ โดย กรมส่งเสริมการ ปกครองท ้องถิ่น ประเด็นหารือ : กรณีตามหนังสือกรมส่งเสริมการ ปกครองท ้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รูปแบบและการจาแนก ประเภทรายรับ – รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาปี ขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น ค่าจ ้างเหมา บุคคลภายนอก (ค่าจ ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ) หมายถึง ค่าจ ้างออกแบบ ค่ารับรอง แบบ สาหรับโครงการในปีงบประมาณใด
 24. ผิดตั้งแต่ตั้งงบประมาณ ตามแนวตอบข ้อหารือ โดย กรมส่งเสริมการปกครอง ท ้องถิ่น ประเด็นตอบหารือ : ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท ้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข ้อ 5 ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท ้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1095 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 กาหนด รายการเพื่อตั้งงบประมาณรายจ่าย งบดาเนินงาน ค่าใช ้สอย ประเภทรายจ่ายเพื่อให ้ได ้มาซึ่งบริการ รายละเอียด ค่าจ ้างเหมา บุคคลภายนอก เช่น ค่าจ ้างออกแบบ ค่ารับรองแบบ และระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด ้วยการจัดซื้อจัดจ ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข ้อ 21 วรรคสาม กาหนดว่า ในการจ ้างก่อสร ้าง ให ้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให ้เจ ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาแบบรูปรายการ งานก่อสร ้าง หรือจะดาเนินการจ ้างตามความในหมวด 4 งานจ ้าง ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร ้างก็ได ้ดังนั้น ในการจ ้างก่อสร ้าง หาก อปท. มีความจาเป็นที่จะดาเนินการจ ้างเหมาบุคคลภายนอก
 25. ข้อควรระวังเรื่องการ จัดทาแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง ของ อปท. ดังนั้นควรชัดเจนตั้งแต่แรกว่า โครงการ ก่อสร้างหนึ่ง ๆ ท่านจะวางแผนการจัดทา แบบรูปรายการงานก่อสร้างอย่างไร  จัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้างเอง  ขอความร่วมมือหน่วยงานอื่น ๆ  จ้างออกแบบ ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุ ฯ
 26. งานซ่อมแซม ก็จัดทาแบบรูปรายการ งานก่อสร้าง งานซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เป ็ น การซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ ตั้งอยู่ในงบดาเนินงาน ค่าใช้สอย รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย งบ รายจ่ายอื่น ๆ เป ็ นลักษณะงาน จ้างเหมาบริการ ไม่ใช่งานจ้างก่อสร้าง จึงไม่ต้องจัดทาแบบรูปรายการงาน ก่อสร้าง ไม่ใช้หลักการคานวณราคา
 27. แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยไม่มีอานาจ 1. เกิดจากความเข้าใจผิดในอานาจหน้าที่ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด ้วยการจัดซื้อจัดจ ้าง และการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ข ้อ 178 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ ดังนี้ ๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาหนดไว ้ใน สัญญา หรือที่ตกลงให ้ทางานจ ้างนั้น ๆ ทุกวันให ้เป็ นไปตาม แบบรูปรายการละเอียด และข ้อกาหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก ้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ ้างได ้ ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให ้เป็นไปตามแบบ รูปรายการละเอียด และข ้อกาหนดในสัญญา ถ ้าผู้รับจ ้างขัดขืน ไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให ้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ ทั้งหมดแล ้วแต่กรณีไว ้ก่อน จนกว่า ผู้รับจ ้างจะ ปฏิบัติให ้ถูกต ้องตามคาสั่งและให ้รายงานคณะกรรมการตรวจ
 28. แก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง โดยไม่มีอานาจ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว2485 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2564 ประเด็นข้อหารือ : กรณีการแก ้ไขแบบรูปรายการหรือแบบแปลนการ ก่อสร ้างหรือแก ้ไขรายการ/รายละเอียดการจัดทาประมาณการค่าใช ้จ่าย โครงการ แสดงราคากลาง ค่าวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าแรงและราคาต่อหน่วย ที่มี วงเงินงบประมาณและรายละเอียดเป็ นไปตามคาชี้แจงงบประมาณ ไม่ถือ เป็ นการแก ้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ ตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท ้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข ้อ 29 และข ้อ 30 ถูกต ้องหรือไม่ ประเด็นตอบหารือ : เห็นว่า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด ้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครอง ส่วนท ้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข ้อ 29 หาก อปท. มีความจาเป็นต ้องการแก ้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณ รายจ่ายในงบลงทุน รวมถึงแก ้ไขเปลี่ยนแปลงคาชี้แจงงบประมาณรายการ ที่ได ้กันเงินหรือขยายเวลาเบิกจ่ายเงินไว ้แล ้ว ที่ทาให ้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ก่อสร ้างให ้แตกต่างไปจากผู้มี
 29. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับ การจัดทา แบบรูปรายการงานก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบในการจัดทาแบบรูป รายการงานก่อสร ้างปฏิบัติหน้าที่ไม่ ถูกต ้องครบถ ้วนตามระเบียบ ฯ ข ้อ 21 วรร คสา ม โ ดยไม่น า แบ บ มาตรฐานที่เกี่ยวข ้องมาใช ้ในการ จัดทาแบบรูปรายการให ้ครบถ ้วน
 30. มาตรา 4
 31. ประธาน (ข้าราชการ/ เทียบเท่า 1 คน) กรรมการ (ข้าราชการ/ เทียบเท่า) กรรมการ (ข้าราชการ/ เทียบเท่า) บุคคล อื่น บุคคล อื่น
 32. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับ การกาหนดราคากลาง คณะกรรมการกาหนดราคากลางหรือผู้ ที่เกี่ยวข ้องไม่แจ ้งรายละเอียดการคานวณ ราคากลางงานก่อสร ้างให ้สานักงานการ ตรวจเงินทราบโดยเร็ว ในกรณีที่ราคาของผู้ เสนอราคารายที่ส่วนราชการเห็นสมควรจ ้าง แตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการ กาหนดราคากลางคานวณไว ้ตั้งแต่ร ้อยละ
 33. คุณภาพ เทคนิค วัตถุประส งค์ ห้ามล็อค สเปค
 34. การจัดทารายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูปรายการ ไม่ใช่งาน ก่อสร้าง งานก่อสร้าง แต่งตั้ง คณะกรรมการ/ มอบหมาย จนท. ร่างขอบเขต/ กาหนด คุณลักษณะ เฉพาะ กาหนด หลักเกณฑ์ การ พิจารณา คัดเลือก ข้อเสนอด้วย แต่งตั้ง คณะกรรมการ/ มอบหมาย จนท. จัดทาแบบ รูปรายการ งานก่อสร้าง หรือจะจ้างอ อกแบบ ตาม หมวด 4 ก็ได้
 35. การจัดทารายงานขอ ซื้อขอจ้าง นอกจาก การซื้อ ที่ดิน/สิ่ง ปลูกสร้าง การซื้อ ที่ดิน/ สิ่งปลูก สร้าง 1. เหตุผล/ ความ จาเป ็ น 2. ขอบเขต งาน/ คุณลักษ ณะ 3. ราคา กลาง 4. วงเงินที่จะ ซื้อ/จ้าง 5. กาหนดเวลา ส่งมอบ 6. วิธีที่จะซื้อ/ จ้าง และ เหตุผลที่ใช้วิธี นั้น 7. หลักเกณฑ์ การพิจารณา คัดเลือก ข้อเสนอ 8. ข้อเสนอ อื่นๆ 1. เหตุผล/ ความ จาเป ็ น 2. รายละเอียด ที่ดิน/สิ่งปลูก สร้างที่จะซื้อ 3. ราคา ประเมินของ ทาง ราชการ 4. ราคาซื้อขายบริเวณ ใกล้เคียงครั้งหลังสุด ประมาณ 3 ราย 5. วงเงินที่จะ ซื้อ 6. วิธีที่จะซื้อ/ จ้าง และ เหตุผลที่ใช้วิธี นั้น 7. ข้อเสนอ อื่นๆ
 36. การมอบอานาจ (ข้อ 6,7) - หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอานาจสั่งซื้อหรือสั่ง จ้างตามระเบียบนี้จะมอบอานาจเป ็ นหนังสือให้แก่ผู้ดารง ตาแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดย ให้คานึงถึงระดับตาแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบ ของผู้ที่ได้รับมอบอานาจเป ็ นสาคัญ - เมื่อมีการมอบอานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอานาจ มีหน้าที่ต้องรับมอบอานาจนั้นและจะมอบอานาจนั้น ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ - เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐมอบอานาจในการสั่งการและ ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งรองลงไป เป ็ นลาดับ ให้ผู้มอบอานาจส่งสาเนาหลักฐานการมอบ อานาจให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง
 37. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับ การ ตั้งคณะกรรมการ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุในงานจ ้างก่อสร ้าง ไม่ถูกต ้องตามระเบียบ ฯ ข ้อ 26 โดยไม่ได ้แต่งตั้งผู้ที่มีความรู้ ความช านาญเกี่ยวกับการ
 38. - การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป กระทาได้ 3 วิธี ดังนี้ (1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (3) วิธีสอบราคา
 39. อ้างข้อกฎหมาย/ ระเบียบไม่ถูกต้อง ข้อตรวจพบ/ข้อควรระวัง กระบวนการจัดซื้อจัดจ ้างไม่ถูกต ้อง ตามระเบียบ ฯ ได ้แก่ กรณีการการเช่าหรือการจ ้างที่ต ้อง กระทาต่อเนื่องในปี งบประมาณใหม่
 40. พิจารณาก่อนว่าเป ็ นการ เช่าหรือการจ้างต่อเนื่อง หรือไม่ จัดซื้อจัดจ้างปกติ วงเงินไม่ เกิน 500,000 บาท มาตรา 56 (2) (ข) จัดซื้อจัดจ้างต่อเนื่อง ตามมาตรา 56 (2) (จ) 1. การจัดซื้อจัดจ ้างใหม่ ไม่ว่าจะ งานใหม่/คนใหม่ 1. จัดซื้อจัดจ ้างกับผู้ประกอบการ รายเดิม 2. ดาเนินการตามระเบียบ ฯ ข ้อ 79 2. ภายใต ้เงื่อนไขเดิมและวงเงิน ไม่มากกว่าเดิม 3. สัญญาไม่มีผลย ้อนหลัง 3. ดาเนินการตามระเบียบ ฯ ข ้อ 78 4. ไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัด จ ้างไว ้ก่อนได ้ 4. ต ้องดาเนินการก่อนสัญญาเดิม จะสิ้นสุด 5. ไม่มีงบประมาณลงนามสัญญา 5. ไม่มีงบประมาณลงนามสัญญา
 41. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง (1) การกาหนดราคาขายเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ไม่เป็ นไปตามระเบียบ ฯ ข ้อ 49 โดย ไม่ได ้กาหนดราคาขายเอกสารให ้พอสมควรกับ ค่าใช ้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต ้องเสียไปในการจัดทา เอกสาร (2) กรณีมีผู้ยื่นข ้อเสนอถูกต ้องตรงตามเงื่อนไข เพียงรายเดียว คณะกรรมการพิจารณาผลไม่ได ้แสดง เหตุผล สมควรที่จะดาเนินการต่อไป โดยไม่ต ้อง ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว ้ในรายงานผล
 42. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับ สัญญา (1) ไม่ได ้กาหนดเงื่อนไขสัญญาให ้มีการ ติดตั้งแผ่นป้ายในระหว่างดาเนินการก่อสร ้างและ แผ่นป้ ายภายหลังการก่อสร ้างแล ้วเสร็จ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการไว ้ในสัญญาจ ้าง (2) การกาหนดอัตราค่าปรับตามสัญญากรณี ก า ร จ ้า ง ช่ว ง ใ น เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก ว ด ร า ค า อิเล็กทรอนิกส์ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ ้าง ฯ มาตรา 95 โดยไม่ได ้กาหนด
 43. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับ การสัญญา (3) การแบ่งงวดงานไม่ถูกต ้องตามประกาศ ฯ โดยการจัดจ ้างแบ่งงวดงานไม่สอดคล ้องกับขั้นตอน การก่อสร ้าง (4) สัญญาจ ้างกาหนดเงื่อนไขของการหักเงิน ประกันผลงานไม่เป็ นไปตามที่ได ้กาหนดไว ้ในเอกสาร ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการปฏิบัติไม่ถูกต ้อง ครบถ ้วนตามระเบียบ ฯ ข ้อ 173 (5) การกาหนดอัตราค่าปรับตามสัญญาไม่ถูกต ้อง ตามระเบียบ ฯ ข ้อ 162 โดยไม่กาหนดอัตราค่าปรับใน
 44. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับ การสัญญา
 45. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับ การสัญญา
 46. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับ การสัญญา
 47. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับ การสัญญา
 48. การนับระยะเวลาประกัน สัญญา
 49. การนับระยะเวลาประกัน สัญญา
 50. การนับระยะเวลาประกัน สัญญา
 51. สัญญาต้องเป ็ น สัญญา - อ่านข้อกาหนดในสัญญาให้เข้าใจก่อนบริหาร สัญญา - ตรวจแบบรูปรายการกับปริมาณงานก่อนการ บริหารสัญญา - บริหารสัญญาให้เป ็ นไปตามข้อกาหนดของ สัญญา - กรณีมีปัญหาระหว่างการบริหารสัญญา อ่าน สัญญาก่อนว่าข้อกาหนดเรื่องดังกล่าวไว้ หรือไม่ กาหนดไว้อย่างไร แล้วก็อ่านระเบียบ และกฎหมาย เพื่อหาทาง
 52. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับ การบริหารสัญญา (1) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ ้างก่อสร ้าง และผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต ้องตามระเบียบ ฯ ข ้อ 176 (6) และข ้อ 178 (1) โดยตรวจรับงานจ ้างและ ควบคุมงานก่อสร ้างไม่เป็ นไปตามแบบรูปรายการ ละเอียดและข ้อกาหนด ในสัญญา ให ้ดาเนินการทางวินัยกับบุคคลที่เกี่ยวข ้อง ประกอบด ้วย คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุม งาน
 53. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับการ บริหารสัญญา (2) ไม่ปรากฏหลักฐานเกี่ยวกับการดาเนินการตาม หน้าที่ของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใน งานจ ้างก่อสร ้าง ตามระเบียบ ข ้อ 176 (6) และข ้อ 178 (1) ประกอบ พรบ.จัดซื้อจัดจ ้าง ฯ มาตรา 8 (4) โดยไม่มี หลักฐานผลการทดสอบคุณสมบัติวัสดุคอนกรีตให ้ ตรวจสอบ (3) เจ ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการบริหารสัญญา ไม่ได ้ ปฏิบัติหน้าที่ให ้ถูกต ้องครบถ ้วนตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด จ ้าง ฯ มาตรา 100 โดยไม่ได ้พิจารณาให ้ผู้รับจ ้าง ดาเนินการชาระค่าใช ้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าและค่า
 54. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับการ ควบคุมงานก่อสร้าง (1) ผู้ควบคุมงานไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบ ฯ ข ้อ 178 (1) ไม่ตรวจและควบคุมงานให ้เป็นไปตามแบบ รูปรายการละเอียดและข ้อก าหนดในสัญญา ทุกประการ (2) ผู้ควบคุมงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ถูกต ้องครบถ ้วน ตามระเบียบ ฯ ข ้อ 178 (3) วรรคสอง โดยไม่ได ้จด บันทึกรายละเอียดวัสดุที่นามาใช ้จริงแต่ละวัน ไว ้ใน รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ ้าง
 55. ตัวอย่างข้อทักท้วงเกี่ยวกับการ ควบคุมงานก่อสร้าง (3) ผู้ควบคุมงานจัดทารายงานการปฏิบัติงาน ของผู้รับจ ้างเสนอคณะกรรมการตรวจการจ ้าง ตรวจ พบงานโครงสร ้างคอนกรีตเสริมเหล็กในส่วนของฐาน ราก ตอม่อ คานคอดิน งานพื้น ค.ส.ล. ไม่ระบุขนาด เหล็กเสริม ไม่ระบุว่าคอนกรีตผสมเสร็จที่นามาใช ้ กาลังรับแรงอัดประลัยของคอนกรีตเท่าใด งานเหล็ก โครงสร ้างหลังคาไม่ระบุขนาดเหล็กแต่ละชิ้นส่วนที่ นามาใช ้ไม่ระบุว่าทาสีกันสนิมกี่ครั้ง ทาสีจริงกี่ครั้ง เป็ นต ้น ทาให ้ไม่สามารถใช ้ประโยชน์จากรายงานใน
 56. การบริหารสัญญาและ การตรวจรับ ให ้ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อ รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข ้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ กรณีที่มีการจัดจ ้างวงเงินเล็กน้อยฯ จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็ นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได ้ (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท) คณะกรรมการประกอบด ้วย ดังนี้ 1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองาน จ้าง มีหน้าที่ดังนี้ (1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผู้ใช ้พัสดุนั้น หรือ สถานที่ที่กาหนดไว ้ในสัญญา (2) ตรวจรับพัสดุให ้ถูกต ้องครบถ ้วนตามหลักฐานที่ตก ลงกันไว ้ (3) ให ้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ ้างนาพัสดุ มาส่งและให ้ดาเนินการให ้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด (4) เมื่อตรวจถูกต ้องครบถ ้วนแล ้ว ให ้รับพัสดุไว ้และ ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ ้างได ้ส่งมอบพัสดุถูกต ้องครบถ ้วนตั้งแต่วันที่ ผู้ขายหรือผู้รับจ ้างนาพัสดุนั้นมาส่ง แล ้วมอบแก่เจ ้าหน้าที่พร ้อม กับทาใบตรวจรับโดยลงชื่อไว ้เป็ นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ ้าง 1 ฉบับ และเจ ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อ
 57. การบริหารสัญญาและ การตรวจรับ (6) ในกรณีที่ผู้ขาย/ผู้รับจ ้างส่งมอบพัสดุถูกต ้อง แต่ไม่ครบจานวน หรือส่งครบจานวนแต่ไม่ถูกต ้องทั้งหมด ให ้ ตรวจรับไว ้เฉพาะจานวนที่ถูกต ้อง และรีบรายงานผู้มีอานาจผ่าน หัวหน้าเจ ้าหน้าที่เพื่อแจ ้งให ้ผู้ขาย/ผู้รับจ ้างทราบภายใน 3 วันทา การ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะปรับผู้ขายหรือ ผู้รับจ ้างในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ ้วนหรือไม่ถูกต ้องนั้น (7) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็ นชุดหรือ หน่วย ถ ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล ้วใช ้งานไม่ได ้ ให ้ถือว่ายังมิได ้ส่งมอบพัสดุนั้น และให ้รีบรายงานเพื่อแจ ้งให ้ ผู้ขายทราบภายใน 3 วันทาการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ (8) ถ ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับ พัสดุโดยทาความเห็นแย ้งไว ้ให ้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ พิจารณาสั่งการ
 58. การบริหารสัญญาและ การตรวจรับ 2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มี หน้าที่ดังนี้ (1) ตรวจสอบคุณวุฒิและรายงานของผู้ควบคุมงาน ก่อสร ้างของผู้รับจ ้างให ้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด ้วยการควบคุม อาคาร (2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ ้าง และ เหตุการณ์แวดล ้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานรายงาน โดย ตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข ้อกาหนดในสัญญาหรือ ข ้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาสั่งหยุดงาน หรือ พักงานของผู้ควบคุมงานแล ้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณา สั่งการต่อไป (3) ให ้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได ้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ ้าง ณ สถานที่ที่กาหนดในสัญญาตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร และ จัดทาบันทึกผลการออกตรวจงานจ ้างนั้นไว ้เพื่อเป็นหลักฐานด ้วย (4) ในกรณีมีข ้อสงสัยหรือเห็นว่าแบบรูปรายการละเอียด และข ้อกาหนดในสัญญามีข ้อคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็ นไป
 59. การบริหารสัญญาและ การตรวจรับ (6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็ นการถูกต ้องครบถ ้วนเป็ นไป ตามแบบรูปรายการละเอียดและข ้อกาหนดในสัญญาหรือข ้อตกลง แล ้ว ให ้ถือว่าผู้รับจ ้างส่งมอบงานครบถ ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ ้างส่ง งานจ ้างนั้นและให ้ทาใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือ เฉพาะงวด แล ้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว ้เป็ นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให ้แก่ผู้รับจ ้าง 1 ฉบับ และเจ ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อ ทาการเบิกจ่ายเงินต่อไป และรายงานให ้หัวหน้าหน่วยงานทราบ กรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบนั้นทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่ เป็ นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข ้อกาหนดในสัญญา ให ้รายงานหัวหน้าหน่วยงานผ่านหัวหน้าเจ ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือ สั่งการ แล ้วแต่กรณี (7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทาความเห็นแย ้งไว ้ ให ้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ พิจารณาสั่งการ ถ ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให ้ตรวจรับงาน จ ้างนั้นไว ้จึงดาเนินการตาม (6)
 60. การบริหารสัญญาและ การตรวจรับ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้ (1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาหนดไว ้ในสัญญา ทุกวันให ้เป็ นไปตามแบบรูปฯ และข ้อกาหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก ้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ ้างได ้ตามที่ เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให ้เป็ นไปตามแบบและ ข ้อกาหนดในสัญญา หากผู้รับจ ้างขัดขืนให ้สั่งหยุดงานและรายงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให ้ทาหน้าที่บริหารสัญญา และการตรวจ รับพัสดุที่เป็นงานจ ้างก่อสร ้างทันที (2) ในกรณีที่แบบรูปฯ หรือข ้อกาหนดในสัญญามีข ้อความ ขัดแย ้งกันหรือเป็นที่คาดหมายได ้ว่าถึงแม ้งานนั้นจะเป็นไปตามแบบ รูปฯ แต่เมื่อสาเร็จแล ้วจะไม่มั่นคง หรือไม่ปลอดภัยให ้สั่งพักงานนั้น ไว ้ก่อน แล ้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให ้ทาหน้าที่ รับผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุที่เป็ นงานจ ้าง ก่อสร ้างโดยเร็ว (3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ ้างและ เหตุการณ์แวดล ้อมเป็ นรายวัน พร ้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการ หยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงาน ให ้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทาหน้าที่บริหารสัญญาทราบทุก
 61. การบริหารสัญญาและ การตรวจรับ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้ (ต่อ) การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ ้างให ้ระบุรายละเอียด ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัดสุที่ใช ้ด ้วย (4) ในวันกาหนดเริ่มงานของผู้รับจ ้างตามสัญญาและวันถึง กาหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให ้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ รับจ ้างว่าเป็ นไปตามสัญญาหรือไม่ ให ้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทราบภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันถึงกาหนดนั้นๆ การคิดค่าปรับตามสัญญา กรณีมีค่าปรับเกิดขึ้นให ้แจ ้งเรียกค่าปรับตามสัญญาภายใน 7 วันทาการ นับถัดจากวันครบกาหนดส่งมอบ และเมื่อมีการส่งมอบ พัสดุ ให ้บอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้น การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทา การตามสัญญา ให ้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาได ้ตามจานวน วันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (1) เหตุเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ ้าง ( 2 ) เ ห ตุ สุดวิสัย
 62. ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/๒๔๓๗๙ ลว. ๑ ก.ย.
 63. การบริหารพัสดุ ให ้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความ ครอบครองให ้มีการใช ้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด รวมถึงการ เก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ บารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ ดังนี้ 1. การเก็บและการบันทึก ลงบัญชีหรือทะเบียน เพื่อควบคุม แยกเป็ นชนิด และแสดงรายการ โดยให ้มี หลักฐานการรับเข ้าบัญชีไว ้ประกอบรายการด ้วย เก็บรักษา ให ้เป็นระเบียบเรียบร ้อย ปลอดภัย และให ้ครบถ ้วนถูกต ้อง ตรงตามบัญชี/ทะเบียน 2. การเบิกจ่ายพัสดุ ให ้หัวหน้าหน่วยงานที่ต ้อง ใช ้พัสดุนั้นเป็ นผู้เบิก การจ่ายให ้หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็ นผู้ สั่งจ่าย ต ้องตรวจสอบความถูกต ้องของใบเบิกและเอกสาร ประกอบ (ถ ้ามี) แล ้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการ จ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว ้เป็นหลักฐานด ้วย
 64. การบริหารพัสดุ 3. การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช ้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อ ประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได ้ การยืมพัสดุประเภทใช ้คง รูป ให ้ผู้ยืมทาหลักฐานการยืมเป็ นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล และกาหนดวันส่งคืน โดยจะต ้องได ้อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของ รัฐผู้ให ้ยืม กรณียืมระหว่างหน่วยงาน สาหรับการให ้บุคคลยืมใช ้ ภายในหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต ้องได ้รับอนุมัติจากหัวหน้า หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ ้ายืมไปใช ้นอกสถานที่จะต ้อง ได ้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และผู้ยืมจะต ้องนาพัสดุนั้น มาส่งคืนให ้ในสภาพที่ใช ้การได ้ หากชารุดเสียหาย หรือสูญหายไป ให ้ผู้ยืมจัดการแก ้ไขซ่อมแซมให ้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช ้จ่ายเอง หรือชดใช ้เป็ นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่าง เดียวกัน หรือชดใช ้เป็ นเงินตามราคาที่เป็ นอยู่ในขณะยืม สาหรับ ราชการส่วนท ้องถิ่น ให ้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กาหนด การยืมพัสดุใช ้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐให ้กระทา ได ้เฉพาะเมื่อผู้ยืมมีความจาเป็ นต ้องใช ้พัสดุนั้นเป็ นการรีบด่วน ดาเนินการจัดหาไม่ทัน และผู้ให ้ยืมมีพัสดุนั้นๆพอที่จะให ้ยืมได ้ โดย ไม่เป็ นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให ้มีหลักฐาน
 65. การบริหารพัสดุ 4. การบารุงรักษา จัดให ้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความ ครอบครองให ้อยู่ในสภาพที่พร ้อมใช ้งานได ้ตลอดเวลา โดยให ้มีการ จัดทาแผนการซ่อมบารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบารุง ด ้วย กรณีที่พัสดุชารุด ให ้ดาเนินการซ่อมแซมโดยเร็ว 5. การตรวจสอบพัสดุประจาปี ภายในเดือนสุดท ้ายก่อน สิ้นปีงบประมาณของทุกปีให ้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ พัสดุ ซึ่งมิใช่เจ ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด ดังนี้ (1) เริ่มดาเนินการตรวจสอบในวันเปิดทาการวันแรกของ ปีงบประมาณเป็นต ้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต ้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี/ ทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะ เหตุใด หรือมีพัสดุใดไม่จาเป็ นต ้องใช ้ต่อไป แล ้วให ้เสนอรายงาน ผลต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันเริ่มดาเนินการ ตรวจสอบ ให ้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 1 ชุดและส่งสาเนา รายงานไปยัง สตง. 1 ชุด พร ้อมทั้งส่งสาเนารายงานไปยังหน่วยงาน ต ้นสังกัด (ถ ้ามี) 1 ชุด ด ้วย (2) เมื่อผู้แต่งตั้งได ้รับรายงานฯ ปรากฏว่ามีพัสดุชารุด
 66. การบริหารพัสดุ 6. การจาหน่ายพัสดุ หลังจากตรวจสอบแล ้ว พัสดุใดหมดความจาเป็ น สิ้นเปลืองค่าใช ้จ่าย ให ้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งให ้ ดาเนินการตามวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ (1) ขาย ให ้ขายทอดตลาดก่อน แต่ถ ้าขายทอดตลาด แล ้วไม่ได ้ผลดีให ้นาวิธีที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช ้โดยอนุโลม คือ ขายครั้งหนึ่งราคาได ้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่ต ้องทอดตลาดก่อนก็ได ้ ขายให ้แก่ หน่วยงานของรัฐ ให ้ใช ้วิธีเฉพาะเจาะจง แลการขายอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให ้แก่เจ ้าหน้าที่ ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให ้ไว ้ใช ้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคล ดังกล่าวพ ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ ้นระยะเวลาการใช ้งาน แล ้ว ให ้ขายให ้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยเจรจาตก ลงราคากัน (2) การจาหน่ายเป็ นสูญ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ ปรากฏตัวผู้รับผิด หรือปรากฏตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช ้หรือมี ตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดาเนินการจาหน่ายตามข ้อ 126 ให ้ ดาเนินการดังนี้ ถ ้ามีราคาซื้อหรือได ้มารวมกันไม่เกิน 1 ล ้านบาท ให ้
 67. การบริหารพัสดุ 6. การจาหน่ายพัสดุ การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน เมื่อได ้ดาเนินการ ตามข ้อ 215 และ 217 แล ้ว ให ้เจ ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจาก บัญชีหรือทะเบียนทันที แล ้วแจ ้งให ้สตง. ทราบภายใน 30 วันนับ แต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น สาหรับพัสดุซึ่งต ้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให ้แจ ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด ้วย 7. การอุทธรณ์ ผู้ซึ่งได ้ยื่นข ้อเสนอเพื่อทาการซื้อ/จ ้าง พัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ ้าง พัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได ้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และวิธีที่กาหนดใน พ.ร.บ.นี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออก ตามความใน พ.ร.บ.นี้ เป็ นเหตุให ้ตนไม่ได ้รับการประกาศผลเป็ นผู้ ชนะหรือไม่ได ้รับการคัดเลือกเป็ นคู่สัญญา โดยผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะ ยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ (1) การเลือกใช ้วิธีการจัดซื้อจัดจ ้างหรือเกณฑ์ที่ใช ้ ในการพิจารณาผลฯ (2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ ้าง (3) การละเว ้นการอ ้างถึง พ.ร.บ.นี้ในส่วนที่เกี่ยวข ้อง
 68. กฎหมายนี้ มีสิทธิร ้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได ้ (2) การยื่นข ้อร ้องเรียน ต ้องดาเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ (3) ต ้องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร ้องเรียน กรณี เป็ นนิติบุคคลต ้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็ นผู้มีอานาจ กระทาการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล (ถ ้ามี) ต ้อง ใช ้คาสุภาพ และระบุข ้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็ นเหตุแห่งการ ร ้องเรียน (4) กรณีที่หน่วยงานของรัฐได ้รับเรื่องร ้องเรียน ให ้ พิจารณาข ้อร ้องเรียนให ้แล ้วเสร็จโดยเร็ว แล ้วแจ ้งผลให ้ผู้ร ้องเรียน ทราบโดยไม่ชักช ้า พร ้อมแจ ้งให ้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ทราบด ้วย (5) กรณีที่คณะกรรมการฯได ้รับเรื่องร ้องเรียนให ้ พิจารณาโดยเร็ว แล ้วแจ ้งผลให ้ผู้ร ้องเรียนและหน่วยงานของรัฐ ทราบด ้วย (6) คาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให ้เป็ น ที่สุด (7) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกาหนด

Notas del editor

 1. 6
Publicidad