Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×

IRPF Com fer les declaracions

Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Model 036
Model 036
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 10 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a IRPF Com fer les declaracions (20)

Anuncio

Más de Barcelona Activa amb l’ESS (20)

Más reciente (20)

Anuncio

IRPF Com fer les declaracions

  1. 1. IRPF. COM FER LES DECLARACIONS
  2. 2. BARCELONA ACTIVA>2 IRPF. COM FER LES DECLARACIONS Tramitació i terminis Pag. Què és l’IRPF? 3 Què són les declaracions de l’IRPF? Els models 111 i 190 3 Com afecta l’IRPF a la vostra associació? 4 Qui ha de presentar les declaracions de l’IRPF i en quins terminis? 5 Què heu de tenir en compte a l’hora d’omplir els models 111 i 190? 6 Com s’omplen i es presenten els models 111 i 190? 7 Recursos 9 + A fons 9
  3. 3. IRPF. Com fer les declaracions / Guia per associacions >3 Què és l’IRPF? L’IRPF és l’impost sobre la renda de les persones físiques. És un tribut de caràcter personal i directe, que s’aplica sobre la renda de les persones físiques d’acord amb les seves circumstàncies personals i familiars. Les retencions sobre l’IRPF es fan perquè Hisenda, enlloc d’esperar a la declaració de la renda per cobrar tot l’impost, prefereix que cada vegada que es pagui a una persona (nòmina o factura d’autònom), se’n retingui una part i se li ingressi, a compte de la declaració de la renda que aquesta persona haurà de presentar, en el futur. El caràcter personal de l’IRPF fa que s’apliqui a totes les rendes obtingudes per les persones. Les més habituals són:  les rendes de treball per compte d’altri  les rendes d’activitats professionals i/o econòmiques  i les del capital, mobiliari i/o immobiliari Per les seves particularitats (retencions laborals i professionals, arrendaments, etc.), sempre és recomanable consultar amb una gestoria especialitzada per procedir a la gestió de l’IRPF. Però és molt recomanable que entengueu els conceptes, tant perquè pugueu comprovar que es compleixen les obligacions fiscals, com per poder-vos entendre bé amb la gestoria. Què són les declaracions de l’IRPF? Els models 111 i 190 Les declaracions tributàries són formularis amb què els contribuents realitzen dos tràmits: autoliquidacions i declaracions informatives. Autoliquidacions. Model 111 Les autoliquidacions són declaracions periòdiques (generalment, trimestrals) amb què l’associació dona a Hisenda informació relacionada amb l’impost que es tracti. Segons el resultat (a favor d’Hisenda o de la persona contribuent), es fa el pagament de la quota de l’impost, es guarda per compensar en declaracions posteriors o se’n sol·licita la devolució, si ha pagat en excés.
  4. 4. BARCELONA ACTIVA>4 Les autoliquidacions de l’IRPF es presenten amb el model 111. Amb aquest model l’empresa paga a Hisenda les retencions que hagi practicat sobre els salaris i/o les activitats professionals o econòmiques que hagi pagat. És de presentació obligatòria, encara que l’import sigui 0, sempre i quan s’hagin pagat salaris. Declaracions informatives. Model 190 Les declaracions informatives són formularis tributaris que no comporten cap tipus de pagament. Només es lliuren a Hisenda dades relacionades amb el tribut a què es faci referència. La seva presentació és obligatòria i, habitualment, tenen caràcter anual. Es presenten a finals d’any. Només hi ha una declaració informativa d’IRPF: el model 190. És una declaració resum, de caràcter anual, amb la qual l’empresa detalla a Hisenda les quantitats pagades al llarg de l’any en concepte de salaris i/o adquisicions de béns o serveis. També hi inclou les retencions practicades (i pagades amb els models 111 trimestrals). Aquesta informació serà utilitzada per l’AEAT per controlar les declaracions de la renda individuals de les persones a qui l’associació hagi pagat. Com afecta l’IRPF a la vostra associació? L’associació es veurà afectada per l’IRPF si té persones contractades o si realitza compres de béns o serveis a persones autònomes. Persones contractades Quan l’associació contracta una persona ha de fer les retencions de l’IRPF sobre el seu salari i ingressar-les periòdicament a la Hisenda Pública. El percentatge de retenció que s’ha d’aplicar a la nòmina varia en funció del salari brut anual i de les circumstàncies particulars de la persona contractada (si té persones al seu càrrec, si pateix algun tipus de discapacitat, etc.). Així, per efectuar les retencions, cal:  Que la persona contractada, quan comença el contracte i, posteriorment, cada inici d’any, lliuri a l’empresa un exemplar del formulari 145, on comunicarà les seves circumstàncies personals o la seva variació respecte de períodes anteriors.  Que l’empresa realitzi el càlcul del tipus de retenció de cada persona en funció del formulari 145. Aquest càlcul es fa per via telemàtica, a través de la web de l’AEAT. Un cop hàgiu fet el càlcul, el mateix aplicatiu us permetrà generar un pdf amb el tipus de retenció que s’ha d’aplicar a cada persona en concret.
  5. 5. IRPF. Com fer les declaracions / Guia per associacions >5 Adquisicions de béns i/o serveis a professionals L’associació haurà de retenir un determinat percentatge de la factura en el moment de pagar-la, amb l’obligació de declarar i ingressar periòdicament els imports retinguts a la Hisenda Pública. Aquesta retenció correspon al 15 % de l’import brut de la factura (base imposable), sense considerar l’IVA. En cas que es tracti d’una nova persona autònoma (primer exercici i els dos següents), la retenció serà del 7 %. En tot cas, haureu de comprovar que el percentatge de retenció sigui correcte, en les factures que us presentin. Qui ha de presentar les declaracions de l’IRPF i en quins terminis? Model 111 Les associacions que hagin pagat rendes del treball i/o d’activitats professionals o econòmiques per les quals hagin fet una retenció a compte de l’IRPF estaran obligades a presentar trimestralment el model 111, amb el qual:  declararan les rendes pagades i les retencions practicades  ingressaran a la Hisenda Pública l’import d’aquestes retencions El model 111 s’haurà de presentar abans del dia 20 posterior a la fi del trimestre natural, és a dir, entre els dies 1 i 20 dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener, o el dia hàbil següent, en cas de ser festiu. Haurà de ser presentat per les persones encarregades de la representació de l’associació, per via telemàtica. S’admet la presentació per part d’una tercera persona expressament autoritzada, normalment una gestoria o una assessoria. Recordeu que heu de tenir el certificat digital de persona jurídica per accedir a la presentació telemàtica. Podeu consultar el recurs +Fàcil Com obtenir el Certificat Digital, einESS. Model 190 Aquest model el presentaran les persones encarregades de la representació de l’associació, per via telemàtica. També ho pot presentar una tercera persona expressament autoritzada, que generalment és una gestoria o una assessoria. S’ha de presentar entre els dies 1 i 31 de gener de l’any posterior a l’exercici declarat (seguiu aquest enllaç). Per exemple, el model 190 de l’exercici 2018 s’haurà de presentar abans del 31 de gener de 2019.
  6. 6. BARCELONA ACTIVA>6 Què heu de tenir en compte a l’hora d’omplir els models 111 i 190? Model 111  S’ha de donar d’alta amb el model 036 de Declaració Censal, perquè si no es dona d’alta i no hi ha retencions, no hi ha obligació de presentar-lo.  Un cop s’hagi fet l’alta i ha començat l’activitat econòmica, s’ha de presentar cada trimestre, encara que no s’hagi produït cap retenció a compte de l’IRPF. En aquests casos, caldrà marcar la casella “Sense activitat”. Model 190  El model 190 es confecciona amb els 4 formularis trimestrals del model 111, que tenen el valor de pagament a compte. Per tant, la suma de tots els models 111 de l’any haurà de ser igual al total declarat al 190.  Tingueu en compte que no totes les compres i les adquisicions de béns i serveis estan subjectes a retencions a compte de l’IRPF. La retenció només es practicarà quan el bé o servei adquirit hagi estat lliurat o prestat per una persona física.  Recordeu que, en cas que les factures de professionals autònoms no incloguin la retenció a compte de l’IRPF, (15 o 7 %, segons el cas), haureu de retornar la factura i exigir que us la tornin a fer amb la retenció. En el cas de l’IRPF, l’obligació formal de retenir és de l’associació. Si no es fa, l’associació haurà d’afrontar sancions i recàrrecs.
  7. 7. IRPF. Com fer les declaracions / Guia per associacions >7 Com s’omplen i es presenten els models 111 i 190 de l’IRPF? Model 111 El model 111 només es pot omplir telemàticament. Actualment no se’n permet la presentació en paper. Quan accediu al formulari telemàtic per presentar el model 111, s’obrirà una pantalla única on haureu d’indicar totes les dades que fan referència a l’impost. Cerqueu l’apartat “Liquidació” i fixeu-vos que està dividit en subapartats. Com a associació, només se us aplicaran els subapartats I (Retencions del treball) i II (Retencions d’activitats econòmiques). Aquests subapartats estan dividits en rendiments dineraris i en espècie. Caldrà que ompliu el que pertoqui, tot i que acostumen a ser dineraris. Haureu d’indicar el nombre de perceptors (sense detallar-los), el total de retribucions pagades (salaris bruts o bases imposables de les factures de compra) i els imports retinguts. L’aplicatiu sumarà de forma automàtica totes les quantitats retingudes i les mostrarà a la casella 30. Aquesta serà la quantitat que s’haurà d’ingressar a favor de la Hisenda Pública els dies 20 d’abril, juliol, octubre o gener, d’acord amb el trimestre de què es tracti. Finalment, haureu de validar la declaració i l’aplicatiu us demanarà les dades bancàries per domiciliar el pagament. Per poder domiciliar el pagament de l’impost, cal que la declaració es faci abans del dia 15 dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener. Si es fa entre els dies 16 i 20, només es pot pagar per transferència bancària, amb la generació d’un codi anomenat NRC. També podreu generar un pdf, vàlid a efectes d’arxiu. Model 190 Per poder presentar el model 190 heu de tenir:  Totes les autoliquidacions trimestrals de l’exercici (model 111)  Dades fiscals de les persones contractades i dels professionals autònoms que us hagin facturat amb retenció de l’IRPF:  Nom, cognoms i NIF  Salari brut anual o import brut (sense IVA) de totes les factures de l’exercici  Import de les retencions practicades. Un cop tingueu totes les dades, entreu a la web de l’AEAT i feu la declaració del model 190. A la primera pantalla només hi han de constar les dades bàsiques de l’associació i de l’exercici fiscal, el nombre total de perceptors, el total de percepcions i el total de retencions i ingressos a compte. Un cop fet, passeu a la pàgina 2, on indicareu les dades individuals de les persones perceptores, entre d’altres.
  8. 8. BARCELONA ACTIVA>8 Esteu atents a les claus i subclaus (a triar de llistes desplegables):  Hi ha diferents claus. Les que van de la lletra A fins a la F són per a diferents modalitats de rendes del treball.  De les claus reservades per a les rendes del treball, l’associació farà servir només la lletra A (rendes del treball en general) i la lletra F (cursos, conferències, obres literàries, artístiques o científiques), quan es facin per a personal propi. Les claus A i F no tenen subclaus.  La clau G es fa servir per indicar les percepcions de les persones autònomes.  La clau G té 3 subclaus. La subclau G.01 s’haurà d’indicar quan el tipus de retenció sigui el general (15 %), mentre que la subclau G.03 s’haurà d’indicar quan el tipus sigui el reduït del 7 %. Quan hagueu introduït les dades de tots els perceptors i imports retinguts, premeu el botó “Signar i enviar” i l’aplicatiu us permetrà generar un pdf a efectes d’arxiu.
  9. 9. IRPF. Com fer les declaracions / Guia per associacions >9 Recursos AEAT, Formulari telemàtic per presentar el model 190 AEAT, Instrucciones modelo 190 AEAT, Plazos de presentación modelo 190 AEAT, Model 145 (pdf) i Model 190 (pdf) CRAJ, L’IRPF a les entitats + A fons Ley 35/2006, Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas RD 439/2007, Reglamento Ley IRPF Orden EHA/3062/2010, Modificación formas de presentación de las declaraciones informativas y resúmenes anuales de carácter tributario (190) Orden EHA/3127/2009, Modelo 190 declaración resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del IRPF Resolución 03/01/2011, Modelo 145, de comunicación de datos del perceptor de rentas del trabajo a su pagador o de la variación de los datos previamente comunicados. Torre Jussana, Útil Pràctic núm. 23. Les obligacions fiscals de les entitats no lucratives.
  10. 10. BARCELONA ACTIVA>10 Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions, impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores, entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals com a diversos barris de la ciutat. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

×