Se ha denunciado esta presentación.
Se está descargando tu SlideShare. ×
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Anuncio
SUBVENCIONS.
TOT EL QUE CAL SABER
BARCELONA ACTIVA>2
SUBVENCIONS.
TOT EL QUE CAL SABER
Principals conceptes per associacions Pag.
Índice
Què són les subvenc...
Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >3
Què són les subvencions i a qui van dirigides?
Una subvenció ...
Anuncio
Anuncio
Anuncio
Próximo SlideShare
Comunicacio Interna
Comunicacio Interna
Cargando en…3
×

Eche un vistazo a continuación

1 de 19 Anuncio

Más Contenido Relacionado

Similares a Subvencions (20)

Más de Barcelona Activa amb l’ESS (20)

Anuncio

Más reciente (20)

Subvencions

 1. 1. SUBVENCIONS. TOT EL QUE CAL SABER
 2. 2. BARCELONA ACTIVA>2 SUBVENCIONS. TOT EL QUE CAL SABER Principals conceptes per associacions Pag. Índice Què són les subvencions i a qui van dirigides 3 Fases 5 On presentar la documentació 9 Consells pràctics 9 • Per elaborar el projecte • Per justificar el projecte Glossari de conceptes bàsics 14 Recursos 17
 3. 3. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >3 Què són les subvencions i a qui van dirigides? Una subvenció és una ajuda econòmica concedida a institucions i activitats determinades que, segons la procedència, poden ser de caràcter públic, privat i /o publicoprivat. Les subvencions es caracteritzen perquè no es pot obtenir un benefici econòmic d’aquestes. És a dir, no es poden obtenir beneficis d’explotació del projecte: Balanç Ingressos - Despeses = 0€ Heu de tenir en compte que es finança un percentatge del pressupost total del projecte i mai la totalitat. L’Ajuntament de Barcelona pot col·laborar amb un 50% com a màxim i fins a 80% des d’Impulsem el que fas de Barcelona Activa. Les subvencions es divideixen segons el tipus de concessió en: • Pròpies: són les atribucions dineràries o en espècie i que tenen un valor econòmic. • Impròpies: són aquelles ajudes que no impliquen donació dinerària. Són ajudes a la contractació, plans d’ocupació, descomptes o incentius fiscals... és una millora a la participació interna i fomentar així la contractació, per exemple. Les subvencions es divideixen segons el tipus de destinatari en: • Nominades: són aquelles que tenen un destinatari concret expressament previst i es formalitzen com convenis. • Genèriques: són aquelles destinades a una pluralitat de destinataris, sotmeses a concurrència i específiques. Són excepcionals per raons d’interès públic o social. És a dir, l’administració obre un concurs per trobar les que més s’ajustin als criteris i requisits tècnics de la convocatòria. Poden ser estructurals o per activitats. Haver aconseguit una subvenció un primer cop no garanteix que us la segueixin concedint en els exercicis posteriors. El projecte ha d’evolucionar perquè l’administració hi vegi interès a col·laborar i us valori positivament. També cal desenvolupar correctament el projecte, complir amb els objectius i totes les obligacions vinculades al finançament". Accedir a una subvenció requereix experiència prèvia en el projecte que es presenta a concurs. Abans de sol·licitar una subvenció cal fer números i veure si l’entitat podrà dur a terme el projecte. Cal tenir capacitat tècnica per a l’execució i capacitat de justificació.
 4. 4. BARCELONA ACTIVA>4 Heu de tenir en compte que un cop atorgada la subvenció, teniu l’obligació d’acreditar el 100% de la despesa. És a dir, la totalitat de la quantitat pressupostada. Recordeu que sol·licitar una subvenció és només una opció. És convenient diversificar les fonts d’ingressos amb un pla de captació de fons, públics i privats. Aquest pot incloure per exemple, subvencions de diferents administracions, donacions particulars o d’empreses, crowdfunding, quotes de les persones sòcies, prestació de serveis sempre respectant el projecte de l’entitat... Les diferents administracions que atorguen subvencions són: • Ajuntament: àmbit local. Cal tenir la seu o el domicili fiscal a la localitat on es demana. • Diputació de Barcelona: àmbit supracomarcal. Les dóna per Benestar Social, Igualtat i Ciutadania i de Respir. El que més es valora és la cooperació entre municipis. Cal plantejar-se si el projecte es pot fer de manera col·laborativa amb altres municipis i expandir-lo més enllà del vostre municipi. Per exemple, si l’acció té impacte a Barcelona ciutat, es pot sol·licitar a l’Ajuntament i a la Diputació de Barcelona però la dotació de la segona serà més reduïda. • Generalitat de Catalunya: àmbit autonòmic. Les concedeix pel Departament de Benestar Social i Família i surten totes les convocatòries a la vegada. Actualment, hi ha convocatòries de dos i tres anys. • Ministerio: àmbit estatal. Són de més complexes perquè cal estar presents en més d’una comunitat autònoma. Aquestes subvencions estan més aviat destinades a federacions i la gestió és més complicada. • UE: àmbit a la Unió Europea. Per aquest tipus de convocatòries cal tenir una xarxa prèvia d’entitats col·laboradores de diversos països europeus. Són més difícils de gestionar perquè s’organitzen a distància i és necessari tenir una persona amb experiència prèvia i concreta en aquest tipus de convocatòries.
 5. 5. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >5 Fases Les subvencions es regeixen segons uns terminis establerts que cal respectar. No són negociables. Si no es respecten i compleixen, haureu de retornar les quantitats atorgades. A cada una d’aquestes fases li correspon una sèrie d’activitats tal com es detalla a continuació: Les subvencions també es poden sol·licitar conjuntament amb altres entitats jurídiques o persones físiques. Caldria tenir un acord o conveni establert prèviament. Si es sol·licita de forma conjunta, cal aportar el document de conveni pel projecte en concret o un document d’ Acord de la presentació conjunta de projecte i implica que cada entitat haurà de justificar la part del projecte que executi.
 6. 6. BARCELONA ACTIVA>6 1. Recerca És l’etapa on podeu consultar les diferents convocatòries de subvencions que es publiquen, tant pel tipus d’activitat com per administració que l’atorga. Un cop teniu identificada la subvenció del vostre interès, que s’adapta al projecte de l’entitat i on podríeu concórrer, és interessant revisar l’historial d’aquesta. La documentació dels anys anteriors, les ordres, les resolucions, les entitats que hi van accedir i les quantitats atorgades us poden donar informació sobre el seu funcionament. Us podeu subscriure als butlletins que avisen de les publicacions. Consulteu l’apartat de “Recursos” al final d’aquest document amb els enllaços d’interès. Requisits previs • Estar al corrent de pagament de les quotes de Seguretat Social i Hisenda. Com que l’administració pot fer la consulta telemàtica sobre els deutes pendents, si teniu un ajornament demanat apareixerà. En aquest cas, cal elaborar un informe pròpi, a poder ser, prèviament i presentar-lo amb la sol·licitud. • Haver complert amb totes les obligacions justificatives de subvencions en els terminis establerts. • Segons el volum de negoci que tingueu cal presentar els comptes anuals, mireu bé les bases. 2. Presentació En aquesta fase, cal presentar tota la documentació requerida a la vegada i en un sol expedient, sempre que sigui possible. Les mateixes administracions faciliten formularis o instàncies que cal omplir i on es detalla la resta de documentació que cal aportar. És molt important elaborar el projecte tècnic i econòmic amb antelació i presentar-lo dins els terminis establerts. Normalment, hi ha un curt període de temps entre la publicació de la convocatòria i la finalització del termini, cal estar pendent. La documentació es pot presentar digitalment a l’administració que la convoca. Consulteu l’apartat de ”Consells” per saber més sobre l’elaboració del projecte.
 7. 7. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >7 Documentació per presentar • Legal: • NIF • Estatuts de l’associació • DNI del representant legal en vigor • Document de transparència facilitat • Document per al cobrament amb les dades bancàries de l’entitat • Altres: • Formularis de sol·licitud de subvenció facilitats per l’administració pertinent (sol·licitud o instància) • Descripció del projecte • Pressupost del projecte • Qualsevol altre document que es requereixi a les bases de la convocatòria • Opcional/complementària: • Memòria d’activitats de l’any anterior si ja s’ha fet el projecte • Recull gràfic • Comptes de l’entitat depenent del volum de negoci. 3. Reformulació Durant aquesta etapa hi ha la resolució provisional de les subvencions. Segons l’administració que l’atorga, cal que s’accepti explícitament i comunicar-ho, si no, es pot perdre la concessió de la subvenció. També pot ser que entre la resolució provisional i la resolució definitiva us requereixin més documentació complementària o informació. La resolució definitiva es publicarà en un termini breu amb possibles modificacions. Si la quantitat atorgada per l’administració és inferior a la sol·licitada és recomanable que reformuleu el projecte. Depenent de la convocatòria hi ha 2 opcions: reformular obligatòriament o no. Consulteu a les bases per assegurar-vos. En cas que reformuleu, els objectius del projecte s’han de respectar però es pot modificar el nombre de beneficiaris o la durada del projecte però mai l’activitat prevista. Recordeu que si modifiqueu el pressupost, cal modificar també el projecte.
 8. 8. BARCELONA ACTIVA>8 4. Seguiment Durant aquesta etapa del cicle cal tenir els comptes del projecte molt presents. Durant el desenvolupament del projecte, l’estructura pressupostària pot anar variant i cal fer el seguiment per controlar-ho. Per exemple, podeu aconseguir més finançament o alguna despesa sigui més elevada del pressupostat. El més recomanable és fer el seguiment mes a mes, no deixar-ho pel final. Heu d’establir un sistema de treball que s’ajusti a la vostra entitat i personal. Utilitzeu les eines comptables que teniu a l’abast. Per exemple, l’excel o qualsevol altre programa comptable que tingueu a l’associació. Feu un apartat específic per la subvenció atorgada a la vostra comptabilitat. Així, el control i seguiment seran més senzills. Podeu anotar qui és el finançador del projecte i actualitzar el document regularment per al control mensual. També podreu veure el que encara teniu disponible pel final del projecte. 5. Justificació És una de les etapes més importants del cicle. Les bases regulen els períodes de justificació, les condicions i les conseqüències i és molt important complir els requisits i els terminis marcats. Normalment, el termini màxim és de dos mesos. Calen recursos humans i de temps per aquesta etapa. A l’hora de plantejar el projecte, cal haver identificat una persona responsable i saber que l’entitat disposa de capacitat de justificació, temps i recursos per fer-la. Si no hi ha un control i seguiment estricte, tant tècnic com econòmic, les despeses poden superar els ingressos. La podem dividir en dues parts: • La justificació tècnica: consisteix en una memòria d’activitats executades. Cal aportar indicadors i material gràfic de l’execució del projecte. • La justificació econòmica: cal presentar els formularis facilitats amb la relació de despeses i comprovants de pagament. Un cop heu justificat el 100% del pressupost del projecte i s’hagi revisat la documentació, rebreu la quantitat atorgada pendent de cobrament. Consulteu l’apartat de “Consells” per saber més sobre la justificació del projecte.
 9. 9. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >9 On presentar la documentació Fins ara, es podia persentar als registres... A partir del mes d'octubre de 2018, les Administracions fan obligatòri el tràmit per internet. La presentació telemática és molt més còmode per les persones responsables de l’associació i evita hores de tràmits. Només cal tenir un certificat digital que us identifiqui. Recordeu que d’acord amb la Llei 39/2015, a partir de l’octubre de 2018 totes les associacions hauran de realitzar els tràmits amb l’administració pública de forma telemàtica amb un certificat digital. L’obtenció del certificat es pot tramitar durant tot l’any a qualsevol hora. La validesa del certificat és de dos anys. S’ha de renovar un cop passat aquest temps o si canvien els representants legals de l’associació. Per a més informació, podeu consultar el recurs + Fàcil Com obtenir el certificat digital, einESS. Consells pràctics En aquest apartat trobareu uns quants consells per elaborar el projecte i justificar el millor possible. Cal tenir en compte que cada convocatòria és específica i cal ajustar-se sempre al màxim als criteris establerts a les bases. El primer cop que us presenteu a una subvenció, podeu optar per buscar diferents finançadors. Demanar una quantitat a l’administració i a cada convocatòria, anar augmentant, tant la dotació econòmica sol·licitada com l’abast del projecte.
 10. 10. BARCELONA ACTIVA>10 Recordeu que, sempre heu d’incloure el logo de les administracions que col·laboren econòmicament en tot el material gràfic que s’elabori en relació al projecte subvencionat. Per elaborar el projecte Apartat tècnic Primer de tot cal que l’entitat tingui clar quin projecte vol dur a terme. Aquest projecte servirà de base per elaborar els projectes subvencionables. A l’hora de redactar el projecte cal que l’adapteu, tant en llenguatge com en els criteris. Eviteu agafar els propis projectes anteriors i presentar-los sense cap modificació. L’administració premia l’evolució dels projectes presentats. A les bases de les convocatòries apareixen clarament els criteris i punts que s’atorgaran a cada apartat. Cal que vinculeu el vostre projecte el màxim possible a les bases per obtenir la millor puntuació i així aconseguir el finançament. D’altra banda, redacteu citant els criteris i fent servir un llenguatge concret i entenedor per facilitar la tasca d’avaluació. Així evitareu malentesos i facilitareu la tasca a la persona responsable de la valoració. Recordeu que la persona que avaluarà el vostre projecte, segurament no coneix la vostra entitat ni el projecte i ho farà només amb la informació que li faciliteu. És molt important treballar el projecte tècnic a la vegada que el projecte econòmic, han de ser coherents entre ells. Per últim, també heu de tenir en compte que a més de valorar el projecte, l’administració convocant també valora la vostra entitat. Per exemple, si el concurs és per incentivar les iniciatives econòmiques, o la igualtat caldrà especificar com ho porteu a terme. Per visibilitzar la vostra feina com associació i posar-la en valor, podeu aportar: Balanç social Pla de perspectiva de gènere Informe de Transparència Informe d’auditoria si el projecte té un pressupost superior als 3.000€
 11. 11. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >11 Apartat econòmic Heu d’elaborar un pressupost tenint en compte els ingressos i les despeses per realitzar el projecte. Per saber com fer un pressupost, consulteu el recurs +fàcil Pressupost, einESS. Afegiu un informe explicant les possibles desviacions, és a dir, que passaria si no es rep la totalitat del finançament sol·licitat. Per exemple, es farien menys sessions de les projectades. Entrar en el circuit de les subvencions no és fàcil al principi. Si us presenteu a una convocatòria i la resolució és negativa, demaneu una reunió amb la persona responsable i així podreu explicar el vostre projecte i l’activitat de l’entitat amb més detall. Podreu resoldre els dubtes que hagin pogut aparèixer i/o demanar revisió i veure en què heu fallat. També, és important perquè us donareu a conèixer.
 12. 12. BARCELONA ACTIVA>12 Per elaborar el projecte A l’hora de la justificació cal tenir en compte que no només cal explicar en què us heu gastat els recursos econòmics sinó també tota la part tècnica del projecte. El desenvolupament de l’activitat, les possibles incidències, els números de destinataris i beneficiaris, etc. El més habitual és que hi hagi un termini de dos mesos per justificar un cop acabat el projecte. Així com en l’elaboració del projecte cal treballar de forma conjunta l’apartat tècnic i econòmic en aquesta fase també. Justificació tècnica Durant el desenvolupament del projecte és important dur un registre de tot el que es fa. Com més informació pugueu recollir al dia a dia, més senzill serà incloure aquests números a la justificació. Els fulls d’assistència i el material gràfic us agilitzaran la feina i ajudaran a elaborar la memòria de l’activitat de la manera més concreta possible. Per exemple, en cas de formacions, és important donar els números d’assistents, però també el dels beneficiaris, altres col·lectius/entitats, agents de territori… aquests números seran els Indicadors. Recordeu fer un recull fotogràfic de cada acte que organitzeu per així facilitar l’elaboració de la memòria. Justificació económica La justificació econòmica és principalment, omplir els formularis amb la relació de despeses. Aquests formularis, normalment, els facilita l’administració atorgant de la subvenció. Cal tenir preparada una còpia de la documentació que acredita la despesa (factures, tiquets...) i comprovants de pagaments per si es requereix des de l’administració. Aquesta part de la justificació demana certa previsió i organització. El més aconsellable ès que s’impliqui més d’una persona en el procés, i si és així, cal que hi hagi una bona definició de les tasques i coordinació. Encara que la subvenció sigui un percentatge del projecte, caldrà acreditar la totalitat del pressupost presentat. És a dir, aportar un llistat amb tota la documentació econòmica (factures, tiquets…) derivada del projecte subvencionat. Recordeu que cal guardar-la durant 3 o 5 anys mínim.
 13. 13. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >13 Per agilitzar la justificació és important que: • Cada cop que realitzeu una despesa, demaneu directament una factura a nom de l’entitat en lloc dels tiquets habituals. Sempre haureu de revisar que la factura sigui correcte i que hi hagi totes les dades del proveïdor, de l’entitat, iva, etc. • Si les bases de la convocatòria ho permeten, utilitzeu un percentatge de la despesa indirecta en la justificació. La despesa indirecta és aquella que teniu degut a la gestió de l’associació (despeses de llum, aigua, personal contractat, etc.) i que deriva del projecte. És una despesa que existeix i heu d’aprofitar per incloure-la. • Si els ingressos de l’associació únicament són: subvencions, factures exemptes d’iva i quotes, l’IVA és subvencionable. És a dir, es pot justificar la totalitat de la factura. Per la resta de casos, consulteu amb la vostra gestoria. • L’IRPF (Model 111) que es paga a les factures pels serveis rebuts de professionals autònoms també és subvencionable. També ho és l’IRPF de les nòmines de les persones contractades per l’entitat. Però cal aportar els comprovants de pagament del banc de l’impost. • Les nòmines del personal contractat són justificables. Mireu bé a les bases, a vegades hi ha límits en despesa de personal. Haureu d’aportar els TC corresponents als pagaments de les nòmines. Atenció perquè les baixes laborals o acomiadaments poden no ser subvencionables. Consulteu les bases de la convocatòria com justificar-les. Recordeu que: • Les factures han de portar data del període subvencionat. • Adjunteu els comprovants de pagament de totes les despeses que justifiqueu. • Comprovar a les bases de la subvenció si hi ha un import màxim que es pugui acreditar en tiquets o quilometratge. • Eviteu incloure les despeses de dietes i quilometratges. • Feu sempre que es pugui, els pagaments per banc des del compte bancari de l’entitat o amb una targeta moneder i eviteu l’efectiu. • Si teniu una factura amb un import molt elevat, cal que consti el preu unitari del servei.
 14. 14. BARCELONA ACTIVA>14 • Si rebeu subvencions, heu de presentar el model 347. Aquest document és informatiu i es presenta a Hisenda. Aquest tràmit és obligatori a partir del primer euro atorgat en subvenció, sigui privat o públic. Al final d’aquest document trobareu diferents recursos que us poden ajudar a justificar. Glossari de conceptes bàsics: Subvenció: ajuda econòmica concedida a institucions o activitats determinades que, segons la procedència, poden ser de caràcter públic, privat i /o publicoprivat. Conveni: contracte de col·laboració amb l’administració. Aquest pot englobar més conceptes que el finançament i el contingut es pacta entre les dues parts. És l’única manera d’obtenir el 100% del finançament d’un projecte. Ajudes: són descomptes, avantatges fiscals o en espècie. Premi: dotació econòmica o no, de caràcter públic, privat o publicoprivat que s’aconsegueix per mèrits propis i que no cal justificar. Administracions: són els ens que atorguen les subvencions. Com per exemple: els ajuntaments, diputacions, Generalitat de Catalunya, Ministeri Espanyol i Unió Europea. Àmbit: aquest varia segons l’administració que atorga la subvenció. Poden ser: local (ajuntament), supracomarcal (DiBa), autonòmic (GenCat), estatal (Ministerio) i unió europea (UE). Fases: són les diferents etapes que componen el cicle d'una subvenció. Les etapes són: recerca, presentació, reformulació, seguiment i justificació. Durada: pot variar segons administració i tipologia de subvenció. Pot ser anual o plurianual. Marc legal: són les normes que regeixen el funcionament de les subvencions i sobretot marquen la part punitiva, és a dir, les conseqüències. • Estatal: Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (LGS) Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (RLGS). • Catalana: Decret Legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de la Generalitat de Catalunya (TRLFPC, arts 87 i ss). • Local: Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya (TRLMRLC, arts. 240 i ss) Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals (ROAS, arts. 118 i ss).
 15. 15. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >15 Transparència: Llei de la Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern (llei 19/2013 de 9 de desembre) que afecta diverses organitzacions, entre les quals les entitats sense ànim de lucre. Cal publicar en un lloc visible (taulell d’anuncis i/o web) i de fàcil accés un informe propi amb les quantitats econòmiques que les administracions donen a l’entitat i els sous i salaris de les persones membres de la junta directiva, només pel càrrec que tenen a l’associació (no com a treballadores). La Generalitat de Catalunya facilita un model que cal presentar a l’hora de la sol·licitud de subvenció però sobretot, cal aplicar-ho a l’entitat. Ordre o Base reguladora: és el document que marca els criteris per accedir al finançament públic. Es troben en els butlletins oficials cada cop que s’obre la convocatòria de subvenció. Tot allò que no contemplen les ordres no existeix i l’administració no podrà exigir a posteriori. Òrgan convocant: és l’administració que publica la subvenció i té el pressupost per atorgar les ajudes. Terminis: període de temps en què cal presentar les documentacions requerides (sol·licituds, justificacions, al·legacions…). De no complir-los l’administració pot retirar la subvenció. Resolució: comunicació sobre el resultat i atorgament de les subvencions. Existeixen dos tipus de resolució, la provisional i la definitiva. Les dues són de consulta pública. La publicació de la primera obre un període, aproximadament de 10 dies, de requeriments, al·legacions i/o impugnacions fins a la resolució definitiva amb les quantitats establertes i inamovibles. Cal que des de l’entitat guardeu aquests documents, ja que pot ser que s’hagin de consultar regularment. Si és negativa, pot ser per dos motius, per falta de recursos per part de l’administració (hi ha hagut moltes sol·licituds i no queda pressupost) o per falta de puntuació (el projecte no arriba als requisits tècnics demanats). Reformulació: adaptació del projecte en el cas que la resolució de la subvenció atorgui un import inferior a la quantitat econòmica sol·licitada. Si aconseguiu el finançament demanat, no es pot reformular el projecte en cap cas. Pressupost: eina comptable que cal presentar al moment de la sol·licitud. Ha d’estar adaptada al projecte en qüestió i pel qual es demana finançament. Beneficiaris: persona física o jurídica que rebrà l’aportació econòmica sol·licitada. No té perquè ser el destinatari de les accions del projecte però, sí qui la gestionarà i es farà responsable de la subvenció. Destinataris: grup de persones o col·lectius que reben el servei ofert en el projecte. Formularis: Documents facilitats per l’administració pertinent. Cal complimentar-los de forma adequada, detalladament i sempre que sigui possible a l’ordinador. Facilitarà la lectura i evitarà malentesos. Per altra banda, és molt recomanable ser breu i concís i adaptar les respostes als criteris i punts establerts per l’òrgan que convoca la subvenció en qüestió. Documentació legal: documentació que acredita a l’entitat de personalitat jurídica. Són entre altres: el NIF, els estatuts, les actes de la junta, etc.
 16. 16. BARCELONA ACTIVA>16 Memòria: documents escrits que cal aportar a l’hora de justificar i que recullen el desenvolupament del projecte. Està composta de la memòria tècnica i de la memòria econòmica. • Memòria tècnica: cal que sigui el més detallada i concreta possible i que inclogui un recull fotogràfic de les activitats, del material gràfic públic i l’assoliment dels resultats. • Memòria econòmica: ha de detallar la relació de despeses, la seva acreditació, un informe d’auditor si s’escau, etc. Indicadors: mesuren el grau d’assoliment de l’objectiu del projecte. Poden ser qualitatius o quantitatius. Compulsa de documents: és l’acreditació que una còpia és igual a l’original i té la mateixa validesa legal. Per compulsar una còpia, heu d’anar a un organisme oficial amb l’original d’un document i una fotocòpia d’aquest. Període: termini en què es desenvolupa el projecte. Valoració: document que elabora la persona tècnica responsable de l’administració per concedir o no la subvenció demanada. Bestreta: és un percentatge de la quantitat de l’import concedit que l’administració avança per arrancar el projecte. Atenció perquè no totes les administracions en donen i si es vol sol·licitar, cal presentar un document argumentant perquè. És obligatori tornar-la en cas de renúncia, no justificació o no execució del projecte. Capacitat tècnica: És aquella capacitat de que disposa l’entitat per dur a terme el projecte. Acreditar: Presentar la totalitat dels documents econòmics que mostren les despeses derivades del projecte subvencionat a l’administració atorgant que així ho sol·licita. Glossari de conceptes bàsics comptables Despesa directa: és aquella despesa que es fa per l’execució del projecte, per l’activitat. Per exemple, si hi ha un desplaçament, la despesa directa és la contractació de serveis d’un autocar. Despesa indirecta: és aquella despesa que teniu com a associació, per la gestió. Per exemple, si teniu una persona contractada que coordinarà el projecte, la despesa indirecta és el seu sou. També ho són les despeses de telefonia o internet. Fons propis: són aquells recursos aportats per l’entitat per dur a terme el projecte. Període de pagament: període de temps que transcorre entre l’emissió d’una factura i el seu cobrament o pagament. Període imputable: és aquell període on dureu a terme el projecte subvencionat i on efectuareu les despeses. Aquelles factures rebudes dins aquest termini es podran incloure al formulari i podran ser admeses com a despeses. Contractació externa: són aquelles contractacions de serveis que fa l’associació. Han de ser de persones jurídiques, empreses o persones autònomes.
 17. 17. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >17 Amortització: és un concepte comptable. És repartir el cost de reposició (d'una màquina, una instal·lació, etc.), entre els períodes en què aquesta és econòmicament útil i, disminuir cada any el seu valor comptable en el balanç. Material fungible: és tot aquell material que s’utilitzarà únicament per dur a terme el projecte. Per exemple, material per fer un taller: cartolines, retoladors, etc. Material no fungible: és el material que es compra pel projecte però es podrà reaprofitar/utilitzar en un altre projecte o pel funcionament de l’entitat. Per exemple, les taules i cadires de l’entitat. Auditoria: revisió de l’estat econòmic de l’entitat per part d’una empresa independent. Subministraments: són aquells aprovisionaments els quals l’entitat necessita per la gestió del dia a dia. Per exemple, despeses de la llum, l’aigua, el telèfon, internet, etc. Recursos Aquí trobareu les entitats que poden donar suport en el procés i els recursos online que us poden ser d'ajuda. Entitats: • Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona - CRAJ • Torre Jussana Recursos en línia per a la cerca: • Ajuntament de Barcelona, Subvencions de l'any en curs • Ajuntament de Barcelona, Subvencions per a dur projectes en el Marc de l'Acció Comunitària i l'Associacionisme, per als anys 2018 i 2019 • Ajuntament de Barcelona, Barcelona Activa, Impulsem el que fas • Diari Oficial de la Unió Europea, DOUE • Diputació de Barcelona, CIDO, Subvencions • Infosubvenciones, Convocatorias • Infosubvenciones, Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones • Injuve, Premios • Generalitat de Catalunya, Tauler d’anuncis exposats
 18. 18. BARCELONA ACTIVA>18 • Ministerio de Empleo y SS – BOE • Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Servicios Sociales e Igualdad • Solucionesong.org Subvenciones • Torre Jussana Subvencions i premis • Xarxanet, Convocatòries de finançament per a entitats i associacions Recursos en línia de suport a la sol·licitud: • Diputació de Barcelona, Guia d’ús • Diputació de Barcelona, Video tutorial • Generalitat de Catalunya, Documentació de suport i manuals • Generalitat de Catalunya, Formulari de sol·licitud • Generalitat de Catalunya, Preguntes freqüents Recursos en línia de suport a la justificació: • Diputació de Barcelona, Guia per a la tramitació dels documents justificatius per a subvencions • Generalitat de Catalunya, Documentació de suport i manuals
 19. 19. Subvencions. Tot el que cal saber / Guia per associacions >19 Aquest recurs forma part del projecte + Fàcil, einESS per associacions, impulsat per la Direcció Operativa d’Innovació Socioeconòmica de Barcelona Activa, en el marc del programa d’enfortiment d’associacions en l’àmbit de l’Economia Social i Solidària. Des de Barcelona Activa fomentem i enfortim les iniciatives emprenedores, entitats i empreses de l'àmbit de l'Economia Social i Solidària de la ciutat. És per això que oferim acompanyament i formació especialitzada tant als nostres equipaments centrals com a diversos barris de la ciutat. Per a més informació, poseu-vos en contacte amb nosaltres a: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat

×