Dlaczego My?

DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM
ROK SZKOLNY 2016/17
REKRUTACJA
ŁOMIANKI
DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM
Adres Szkoły:
ul. Warszawska 318,
05-092 Łomianki
Harmonogram rekrutacji do gimnazjum:
 Kwiecień - Maj => rekrutacja do klasy I i II Gimnazjum
 Kwiecień - Czerwiec => rejestracja Szkoły
 Maj - Sierpień => doposażenie Szkoły
CEL EDUKACJI W NASZEJ SZKOLE
Przygotowujemy uczniów na wyzwania XXI wieku:
1. Dostarczamy wiedzę merytoryczną
2. Uczymy skutecznie i intensywnie języka angielskiego
3. Rozwijamy kompetencje społeczne
Wiemy, jaką wiedzę, cechy i
umiejętności powinien posiadać
absolwent nowoczesnej szkoły
CO NAS WYRÓŻNIA?
1. Wykwalifikowana i stała kadra dydaktyczna
2. Atmosfera pracy/nauki
3. Skuteczność nauczania
4. Dwujęzyczność – min. 10 godz. angielskiego tygodniowo
5. Rozszerzona podstawa programowa
6. Język polski i matematyka – grupa Rozszerzona i Zaawansowana
7. Drugi język obcy do wyboru (niemiecki, francuski, hiszpański)
8. Religia/Etyka – nauczanie międzyoddziałowe
9. Projekty realizowane w ciągu roku szkolnego
10. Minikonferencje prowadzone przez uczniów
11. Oferta zajęć pozalekcyjnych
12. Wyjazdy szkoleniowe
…JAKOŚĆ NAUCZANIA!
ORGANIZACJA NAUCZANIA
1. Zajęcia obowiązkowe w godz. 8:30-15:20:
2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w godz. 15:30-17:00
3. Maksymalnie 18 osób w klasie
4. Tablice multimedialne i pomoce dydaktyczne w każdej Sali
5. Amerykańska platforma edukacyjna SAS
6. Pracownie tematyczne: komputerowa, biologiczno-chemiczna
7. Dzienniczek elektroniczny LIBRUS
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i opieka medyczna
9. Współpraca z rodzicami
10. Posiłki w szkole
PROGRAM NAUCZANIA
Lp. Przedmiot
Rozszerzony program
w Gimnazjum
Ramowy Plan
nauczania MEN
1. Język polski (5+1)* 540 450
2.
Matematyka/Matematyka w jęz.
angielskim/Matematyka w ekonomii
(4+1+1)*
450 385
3. Programowanie i grafika 90 0
4.
Fizyka z astronomia/Fizyka w jęz.
angielskim (1+1)
180 130
5. Chemia/Biologia/Geografia (2/2/2) 180 130
6.
Język angielski (Realizacja programu 4,
Traveler 1, Literature 1, Muzyka w
jęz. angielskim 1), I Talk (1) - Łącznie (7+1)
720 270
7. Język niemiecki/hiszpański/francuski (3) 270 180
*Nauka realizowana w podziale na dwie grupy: Rozszerzona i Zaawansowana
DWUJĘZYCZNOŚĆ
> Minimum 10 godz. angielskiego tygodniowo
> Dualny system nauki angielskiego – nauczyciel i native speaker
> Nauczanie wybranych przedmiotów po angielsku
> Używanie angielskiego w trakcie uroczystości szkolnych
> Nauka angielskiego jako ciekawa przygoda edukacyjna
> Przygotowanie uczniów do egzaminów Cambridge
ROZKŁAD ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Lp. Nazwa zajęć Liczba godzin
1. Literature 1
2. Maths 1
3. Physics/Biology 1
4. Traveler 1
5. I Talk 1
6. Music 1
7. Go to Cambridge 1
8.
Realizacja Podstawy
Programowej
4/3/4*
* liczba godzin w pierwszej/drugiej/trzeciej klasie gimnazjum
DWUJĘZYCZNOŚĆ
DWUJĘZYCZNOŚĆ A MOŻLIWOŚCI
DWUJĘZYCZNOŚĆ
A AKTYWNOŚĆ MÓZGU
DWUJĘZYCZNOŚĆ
CZY TO NIE ZA WIELE?
Do autorskiego programu nauczania dwujęzycznego wykorzystujemy
szereg aktualnych osiągnięć i obserwacji naukowych.
Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera
H. Gardner scharakteryzował 8 z nich:
językowa, matematyczno-logiczna, ruchowa, wizualno-przestrzenna,
muzyczna, przyrodnicza, interpersonalna, intrapersonalna.
Praktyczne zastosowanie tej teorii w pracy dwujęzycznej w naszej szkole,
to odpowiednie dobranie przedmiotów dające realne szanse na aktywne
uczestnictwo wszystkich dzieci w wyjątkowym procesie dydaktycznym,
poprzez optymalne wykorzystanie potencjału każdego ucznia, zgodnie z
określeniem jego „silnych” stron, jego zainteresowań i talentów, jak
również inteligencji, które wymagają szczególnego wsparcia.
ZAŁOŻENIA DWUJĘZYCZNOŚCI
• Wprowadzenie uczniów w świat języka angielskiego i wytworzenie
podstawowej kompetencji językowej i komunikacyjnej,
umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim.
• Przekazanie podstaw języka angielskiego oraz przygotowanie do
zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym.
• Wykorzystanie języka angielskiego jako narzędzia do zdobywania
wiedzy.
• Rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie
jego przydatności w sytuacjach innych niż same lekcje języka
angielskiego.
GŁÓWNE CELE
• Przygotowanie do dalszej edukacji także w innych krajach i w języku
obcym;
• Rozwój zdolności komunikacyjnych, poszerzenie horyzontów i
ułatwienie kontaktów ze światem;
• Dostęp do szerszego zakresu tematów, poznanie przedmiotu z innej
perspektywy;
• Rozwijanie kompetencji międzykulturowych;
• Udział w wymianach międzynarodowych;
• Szybsza i efektywniejsza nauka języka obcego;
• Budowanie pewności siebie poprzez wiedzę i zrozumienie,
eliminowanie kompleksów.
EFEKTY I KORZYŚCI
ENGLISH LANGUAGE
Zajęcia prowadzone w grupach stworzonych
według poziomu znajomości języka
angielskiego:
- Pre-Intermediate
- Intermediate.
Realizowana jest podstawa programowa MEN
w zakresie programu rozszerzonego.
LITERATURE
Poznawanie najbardziej fascynujących pozycji literatury amerykańskiej i
brytyjskiej. m.in.:
Mark Twain – Huck Finn
Charles Dickens – Oliver Twist
R.L. Stevenson – Jeckyll and Hyde
Joseph R. Kipling – The Man Who Would Be King
William Shakespeare - The Tempest
Arthur Conan Doyle – Sherlock Holmes
Możliwość poznawania literatury anglojęzycznej w oryginale, ze
zrozumieniem, wcielając się w role.
MATHS
W ramach prowadzonych lekcji
matematyki, jedna godzina jest
realizowana w języku angielskim.
Daje to możliwość poszerzenia
zasobu słownictwa, korzystania z
pomocy anglojęzycznych, a
jednocześnie daje uczniom
pewność siebie.
PHYSICS
Fizyka nie należy do
najłatwiejszych przedmiotów,
podana jednak po angielsku w
sposób praktyczny, może pokazać
swoje zupełnie nowe oblicze.
Sir Isaak Newton zapewne nie
nudził się podczas swych
eksperymentów, a robił je po
angielsku.
TRAVELLER
Wykorzystując dostępne obecnie narzędzia
technologiczne, wyobraźnię oraz
własnoręcznie zrobiony paszport, można
poznawać kolejne kraje i kontynenty.
Wzbogacamy naszą wiedzę o kulturach i
zwyczajach, rozszerzamy słownictwo i
budujemy pewność siebie.
ITalk
Zajęcia jako blended learning są połączeniem
konwersacji w języku angielskim z
wykorzystywaniem narzędzi IT.
W programie jest tworzenie prezentacji Power
Point, Little Story Maker, Plotagon – Movie Making
Software, Story Creator.
MUSIC
Podczas zajęć MUSIC uczniowie poznają zarówno teorię jak i praktykę
muzyki w języku angielskim.
Poznają zapisy nutowe i instrumenty, historię i rodzaje muzyki.
Rozszerzają swoje słownictwo o terminologię dotyczącą muzyki po
angielsku.
GO to Cambridge!
Uczniowie są przygotowywani do Egzaminów
Zewnętrznych KEY for Schools (KET, odpowiednik A2) ,
Preliminary for Schools (PET, odpowiednik B1) oraz
First for School (FC, odpowiednik B2) – egzaminy te
przygotowywane są przez Cambridge ESOL, są
przyjazne dla młodzieży oraz wiarygodne.
Poza egzaminami, uczniowie biorą udział także w
olimpiadach i konkursach języka angielskiego.
Egzaminy Cambridge są oficjalnym i porównywalnym
sprawdzianem zdobytych umiejętności językowych.
ELEMENTY WSPIERAJĄCE
MINIKONFERENCJE
• Autoprezentacja,
• Zbudowanie pewności siebie ucznia,
• Nauczenie odpowiedzialności,
• Budowanie wspólnych więzi uczniowie – rodzice
• w środowisku szkolnym,
• Nauczenie poznawania swojego potencjału i swoich unikalnych
możliwości,
• Indywidualne MINIKONFERENCJE organizowane przez poszczególnych
uczniów,
• Język konferencji – ANGIELSKI (nauczyciele wspierają rodziców),
• Miejsce konferencji – SZKOŁA,
• Długość trwania konferencji – 15-30 min.,
• Uczeń zaprasza uczestników (rodzice, kilka innych osób, limit),
• Ubiór konferencyjny.
ELEMENTY WSPIERAJĄCE
EDUKACYNY WYJAZD DO LONDYNU
Uczniowie poznają wybrane miejsca w Londynie według PROGRAMU;
Doświadczają życia Londyńczyków, mówią po angielsku,
korzystają z transportu publicznego, robią zakupy w lokalnych sklepach;
Uczestniczą we wspólnych zajęciach z rówieśnikami z Londynu.
ELEMENTY WSPIERAJĄCE
SAS CURRICULUM PATHWAYS
Korzystanie z amerykańskiej platformy edukacyjnej przygotowanej dla
elitarnej szkoły w USA,
Każdy uczeń otrzymuje indywidualny login, dostęp mają także rodzice.
ELEMENTY WSPIERAJĄCE
DNI PROJEKTOWE
Organizowanie w formie projektów specjalnych dni, poświęconych
tematom związanym z kulturą anglosaską, np. St. Patrick Day,
Thanksgiving,
Tolerance Day, Valentine’s Day, Halloween;
Uczniowie biorą aktywnie udział w przygotowaniach;
Niektóre dni projektowe realizowane są poprzez wycieczki klasowe poza
szkołą.
SPORT
 Piłka nożna
 Pływanie
 Sporty walki
 Taniec
Zajęcia z wychowania fizycznego - ICDS
Możliwość budowy boiska
Wyjazdy letnie i zimowe
> Doradztwo zawodowe (wstępna
diagnoza predyspozycji zawodowych)
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
> Konsultacje psychologiczne
> Analiza profili dominacji,
stylów uczenia i predyspozycji
PROJEKTY
> Młodzi przedsiębiorczy - NBP
> Tutoring
> Warsztaty artystyczno-polonistyczne
MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY
Projekt organizowany
przez Fundację CEO we
współpracy z Narodowym
Bankiem Polski
TUTORING
Tutor jest wybierany na okres 1 roku szkolnego
Efektem pracy tutora i jego podopiecznego, jest projekt, który
podopieczny prezentuje podczas „Festiwalu Projektów”.
WARSZTATY ARTYSTYCZNO-
POLONISTYCZNE
„Człowiek w świecie sztuki, kultury,
obrazu i filmu”
Edukacja:
 polonistyczna
 teatralna
 filmowa
 artystyczna
ZAJĘCIA DODATKOWE
Zajęcia pozalekcyjne - organizowane w ramach dodatkowej opłaty
Oferta programowa - przygotowana na dany rok szkolny
Forma zajęć - indywidualne lub grupowe
Przykładowe zajęcia:
językowe
sportowe
artystyczne
matematyczno-przyrodnicze
Pan Kanapka – możliwość zakupu na terenie
szkoły w godzinach porannych: kanapek, zdrowych
sałatek i jogurtow
ORGANIZACJA ŻYWIENIA
Obiady z cateringu – możliwość zamówienia
i zakupu online na stronie internetowej
OPŁATA REKRUTACYJNA:
150 zł
OPŁATA ADMINISTRACYJNA:
1500 zł (klasa I)*
1400 zł (klasa II)
CZESNE:
1270 zł - 12 rat
1480 zł - 10 rat
PŁATNOŚCI
* dla absolwenta Szkoły Podstawowej Pro Futuro, kontynuującego naukę w pierwszej klasie
Dwujęzycznego Gimnazjum w Łomiankach zostanie udzielony rabat w opłacie administracyjnej
dyrektor@eduspoleczna.pl
sekretariat@eduspoleczna.pl
ul. Warszawska 318 05-092 Łomianki tel. /22/ 75 111 73
kom.: 537 930 038
ZAPRASZAMY
1 de 37

Recomendados

Rekrutacja - Dwujęzyczne Gimnazjum por
Rekrutacja - Dwujęzyczne GimnazjumRekrutacja - Dwujęzyczne Gimnazjum
Rekrutacja - Dwujęzyczne GimnazjumEdukacja_Spoleczna
310 vistas37 diapositivas
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+ por
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+Kasia Kmiecik - Seixas
162 vistas19 diapositivas
REKRUTACJA DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM por
REKRUTACJA DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUMREKRUTACJA DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM
REKRUTACJA DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUMEdukacja_Spoleczna
166 vistas30 diapositivas
DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM por
DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUMDWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM
DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUMEdukacja_Spoleczna
214 vistas30 diapositivas
Hiszpański dla grup młodzieży szkolnej w Hiszpanii 2016 por
Hiszpański dla grup młodzieży szkolnej w Hiszpanii 2016Hiszpański dla grup młodzieży szkolnej w Hiszpanii 2016
Hiszpański dla grup młodzieży szkolnej w Hiszpanii 2016learnspanishinspain
539 vistas8 diapositivas
Kannka marzec 2019 por
Kannka marzec 2019Kannka marzec 2019
Kannka marzec 2019dorotax
767 vistas16 diapositivas

Más contenido relacionado

Destacado

Hh4 b por
Hh4 bHh4 b
Hh4 bzabalarra4urte
219 vistas14 diapositivas
إذا افترضنا فساد الأطروحة القائلة por
إذا افترضنا فساد الأطروحة القائلةإذا افترضنا فساد الأطروحة القائلة
إذا افترضنا فساد الأطروحة القائلةFouzia Tayebi
451 vistas4 diapositivas
Dlaczego my? por
Dlaczego my?Dlaczego my?
Dlaczego my?Edukacja_Spoleczna
4.2K vistas15 diapositivas
Flex Start Postcard por
Flex Start PostcardFlex Start Postcard
Flex Start PostcardMelanie Zimmermann
84 vistas1 diapositiva
Ryan Peters, Campus Life Article por
Ryan Peters, Campus Life ArticleRyan Peters, Campus Life Article
Ryan Peters, Campus Life ArticleRyan Peters
151 vistas3 diapositivas
Hot Coffee Flat Screen por
Hot Coffee Flat ScreenHot Coffee Flat Screen
Hot Coffee Flat ScreenMelanie Zimmermann
78 vistas1 diapositiva

Destacado(15)

إذا افترضنا فساد الأطروحة القائلة por Fouzia Tayebi
إذا افترضنا فساد الأطروحة القائلةإذا افترضنا فساد الأطروحة القائلة
إذا افترضنا فساد الأطروحة القائلة
Fouzia Tayebi451 vistas
Ryan Peters, Campus Life Article por Ryan Peters
Ryan Peters, Campus Life ArticleRyan Peters, Campus Life Article
Ryan Peters, Campus Life Article
Ryan Peters151 vistas
Iqanz presentation to enterprise architecture meet up group por Kobus Dippenaar
Iqanz presentation to enterprise architecture meet up group Iqanz presentation to enterprise architecture meet up group
Iqanz presentation to enterprise architecture meet up group
Kobus Dippenaar167 vistas
Label de qualité "Écrit, illustré, imprimé au Québec" por AnnieBacon
Label de qualité "Écrit, illustré, imprimé au Québec"Label de qualité "Écrit, illustré, imprimé au Québec"
Label de qualité "Écrit, illustré, imprimé au Québec"
AnnieBacon1K vistas

Similar a Dlaczego My?

CLIL in Practice: Focus on Florence por
CLIL in Practice: Focus on FlorenceCLIL in Practice: Focus on Florence
CLIL in Practice: Focus on FlorenceAnna Sz.
22 vistas24 diapositivas
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn... por
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...szkola1027
242 vistas196 diapositivas
Jak zorganizować lekcje języka obcego w szkole? por
Jak zorganizować lekcje języka obcego w szkole?Jak zorganizować lekcje języka obcego w szkole?
Jak zorganizować lekcje języka obcego w szkole?Comenius Projects in Paderewski
144 vistas50 diapositivas
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn... por
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...szkola1027
1.3K vistas196 diapositivas
Prezentacja 2015 por
Prezentacja 2015Prezentacja 2015
Prezentacja 2015CeglaneCzolo
267 vistas38 diapositivas
Prezentacja 2015 por
Prezentacja 2015Prezentacja 2015
Prezentacja 2015CeglaneCzolo
238 vistas38 diapositivas

Similar a Dlaczego My?(20)

CLIL in Practice: Focus on Florence por Anna Sz.
CLIL in Practice: Focus on FlorenceCLIL in Practice: Focus on Florence
CLIL in Practice: Focus on Florence
Anna Sz.22 vistas
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn... por szkola1027
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
szkola1027242 vistas
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn... por szkola1027
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
szkola10271.3K vistas
Innowacja2017 por e t.g.
Innowacja2017Innowacja2017
Innowacja2017
e t.g.77 vistas
CLIL for Primary Schools.pdf por Justyna74
CLIL for Primary Schools.pdfCLIL for Primary Schools.pdf
CLIL for Primary Schools.pdf
Justyna74687 vistas
Prezentacja por asalachna
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
asalachna711 vistas
C:\Documents And Settings\Freddy Kruger\Pulpit\Londyn Rada por Ewa Kurzawska
C:\Documents And Settings\Freddy Kruger\Pulpit\Londyn RadaC:\Documents And Settings\Freddy Kruger\Pulpit\Londyn Rada
C:\Documents And Settings\Freddy Kruger\Pulpit\Londyn Rada
Ewa Kurzawska331 vistas
Turkusowe praktyki w szkole - Szkoła Jagiellończyk, Kalisz por Luke Turkus Solarski
Turkusowe praktyki w szkole - Szkoła Jagiellończyk, KaliszTurkusowe praktyki w szkole - Szkoła Jagiellończyk, Kalisz
Turkusowe praktyki w szkole - Szkoła Jagiellończyk, Kalisz
Xxi lo eduinspiracje_2013 por EDUinspiracje
Xxi lo eduinspiracje_2013Xxi lo eduinspiracje_2013
Xxi lo eduinspiracje_2013
EDUinspiracje777 vistas
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidua... por Kamila Wieszun
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidua...Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidua...
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidua...
Kamila Wieszun493 vistas
Z niemieckim za pan brat por Bednarska
Z niemieckim za pan bratZ niemieckim za pan brat
Z niemieckim za pan brat
Bednarska2.3K vistas
SP 9 Dzierżoniów Prezentacja do ZJ Interkl@sa 2007 por Anna Sz.
SP 9 Dzierżoniów  Prezentacja do ZJ Interkl@sa 2007SP 9 Dzierżoniów  Prezentacja do ZJ Interkl@sa 2007
SP 9 Dzierżoniów Prezentacja do ZJ Interkl@sa 2007
Anna Sz.484 vistas
"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu... por Katarzyna Potulna
"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu..."Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu...
"Zagraniczna mobilnośc szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidu...
Katarzyna Potulna1.4K vistas

Dlaczego My?

 • 1. DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/17 REKRUTACJA ŁOMIANKI
 • 2. DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM Adres Szkoły: ul. Warszawska 318, 05-092 Łomianki Harmonogram rekrutacji do gimnazjum:  Kwiecień - Maj => rekrutacja do klasy I i II Gimnazjum  Kwiecień - Czerwiec => rejestracja Szkoły  Maj - Sierpień => doposażenie Szkoły
 • 3. CEL EDUKACJI W NASZEJ SZKOLE Przygotowujemy uczniów na wyzwania XXI wieku: 1. Dostarczamy wiedzę merytoryczną 2. Uczymy skutecznie i intensywnie języka angielskiego 3. Rozwijamy kompetencje społeczne Wiemy, jaką wiedzę, cechy i umiejętności powinien posiadać absolwent nowoczesnej szkoły
 • 4. CO NAS WYRÓŻNIA? 1. Wykwalifikowana i stała kadra dydaktyczna 2. Atmosfera pracy/nauki 3. Skuteczność nauczania 4. Dwujęzyczność – min. 10 godz. angielskiego tygodniowo 5. Rozszerzona podstawa programowa 6. Język polski i matematyka – grupa Rozszerzona i Zaawansowana 7. Drugi język obcy do wyboru (niemiecki, francuski, hiszpański) 8. Religia/Etyka – nauczanie międzyoddziałowe 9. Projekty realizowane w ciągu roku szkolnego 10. Minikonferencje prowadzone przez uczniów 11. Oferta zajęć pozalekcyjnych 12. Wyjazdy szkoleniowe …JAKOŚĆ NAUCZANIA!
 • 5. ORGANIZACJA NAUCZANIA 1. Zajęcia obowiązkowe w godz. 8:30-15:20: 2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w godz. 15:30-17:00 3. Maksymalnie 18 osób w klasie 4. Tablice multimedialne i pomoce dydaktyczne w każdej Sali 5. Amerykańska platforma edukacyjna SAS 6. Pracownie tematyczne: komputerowa, biologiczno-chemiczna 7. Dzienniczek elektroniczny LIBRUS 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i opieka medyczna 9. Współpraca z rodzicami 10. Posiłki w szkole
 • 6. PROGRAM NAUCZANIA Lp. Przedmiot Rozszerzony program w Gimnazjum Ramowy Plan nauczania MEN 1. Język polski (5+1)* 540 450 2. Matematyka/Matematyka w jęz. angielskim/Matematyka w ekonomii (4+1+1)* 450 385 3. Programowanie i grafika 90 0 4. Fizyka z astronomia/Fizyka w jęz. angielskim (1+1) 180 130 5. Chemia/Biologia/Geografia (2/2/2) 180 130 6. Język angielski (Realizacja programu 4, Traveler 1, Literature 1, Muzyka w jęz. angielskim 1), I Talk (1) - Łącznie (7+1) 720 270 7. Język niemiecki/hiszpański/francuski (3) 270 180 *Nauka realizowana w podziale na dwie grupy: Rozszerzona i Zaawansowana
 • 7. DWUJĘZYCZNOŚĆ > Minimum 10 godz. angielskiego tygodniowo > Dualny system nauki angielskiego – nauczyciel i native speaker > Nauczanie wybranych przedmiotów po angielsku > Używanie angielskiego w trakcie uroczystości szkolnych > Nauka angielskiego jako ciekawa przygoda edukacyjna > Przygotowanie uczniów do egzaminów Cambridge
 • 8. ROZKŁAD ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Lp. Nazwa zajęć Liczba godzin 1. Literature 1 2. Maths 1 3. Physics/Biology 1 4. Traveler 1 5. I Talk 1 6. Music 1 7. Go to Cambridge 1 8. Realizacja Podstawy Programowej 4/3/4* * liczba godzin w pierwszej/drugiej/trzeciej klasie gimnazjum
 • 13. Do autorskiego programu nauczania dwujęzycznego wykorzystujemy szereg aktualnych osiągnięć i obserwacji naukowych. Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera H. Gardner scharakteryzował 8 z nich: językowa, matematyczno-logiczna, ruchowa, wizualno-przestrzenna, muzyczna, przyrodnicza, interpersonalna, intrapersonalna. Praktyczne zastosowanie tej teorii w pracy dwujęzycznej w naszej szkole, to odpowiednie dobranie przedmiotów dające realne szanse na aktywne uczestnictwo wszystkich dzieci w wyjątkowym procesie dydaktycznym, poprzez optymalne wykorzystanie potencjału każdego ucznia, zgodnie z określeniem jego „silnych” stron, jego zainteresowań i talentów, jak również inteligencji, które wymagają szczególnego wsparcia. ZAŁOŻENIA DWUJĘZYCZNOŚCI
 • 14. • Wprowadzenie uczniów w świat języka angielskiego i wytworzenie podstawowej kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim. • Przekazanie podstaw języka angielskiego oraz przygotowanie do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym. • Wykorzystanie języka angielskiego jako narzędzia do zdobywania wiedzy. • Rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż same lekcje języka angielskiego. GŁÓWNE CELE
 • 15. • Przygotowanie do dalszej edukacji także w innych krajach i w języku obcym; • Rozwój zdolności komunikacyjnych, poszerzenie horyzontów i ułatwienie kontaktów ze światem; • Dostęp do szerszego zakresu tematów, poznanie przedmiotu z innej perspektywy; • Rozwijanie kompetencji międzykulturowych; • Udział w wymianach międzynarodowych; • Szybsza i efektywniejsza nauka języka obcego; • Budowanie pewności siebie poprzez wiedzę i zrozumienie, eliminowanie kompleksów. EFEKTY I KORZYŚCI
 • 16. ENGLISH LANGUAGE Zajęcia prowadzone w grupach stworzonych według poziomu znajomości języka angielskiego: - Pre-Intermediate - Intermediate. Realizowana jest podstawa programowa MEN w zakresie programu rozszerzonego.
 • 17. LITERATURE Poznawanie najbardziej fascynujących pozycji literatury amerykańskiej i brytyjskiej. m.in.: Mark Twain – Huck Finn Charles Dickens – Oliver Twist R.L. Stevenson – Jeckyll and Hyde Joseph R. Kipling – The Man Who Would Be King William Shakespeare - The Tempest Arthur Conan Doyle – Sherlock Holmes Możliwość poznawania literatury anglojęzycznej w oryginale, ze zrozumieniem, wcielając się w role.
 • 18. MATHS W ramach prowadzonych lekcji matematyki, jedna godzina jest realizowana w języku angielskim. Daje to możliwość poszerzenia zasobu słownictwa, korzystania z pomocy anglojęzycznych, a jednocześnie daje uczniom pewność siebie.
 • 19. PHYSICS Fizyka nie należy do najłatwiejszych przedmiotów, podana jednak po angielsku w sposób praktyczny, może pokazać swoje zupełnie nowe oblicze. Sir Isaak Newton zapewne nie nudził się podczas swych eksperymentów, a robił je po angielsku.
 • 20. TRAVELLER Wykorzystując dostępne obecnie narzędzia technologiczne, wyobraźnię oraz własnoręcznie zrobiony paszport, można poznawać kolejne kraje i kontynenty. Wzbogacamy naszą wiedzę o kulturach i zwyczajach, rozszerzamy słownictwo i budujemy pewność siebie.
 • 21. ITalk Zajęcia jako blended learning są połączeniem konwersacji w języku angielskim z wykorzystywaniem narzędzi IT. W programie jest tworzenie prezentacji Power Point, Little Story Maker, Plotagon – Movie Making Software, Story Creator.
 • 22. MUSIC Podczas zajęć MUSIC uczniowie poznają zarówno teorię jak i praktykę muzyki w języku angielskim. Poznają zapisy nutowe i instrumenty, historię i rodzaje muzyki. Rozszerzają swoje słownictwo o terminologię dotyczącą muzyki po angielsku.
 • 23. GO to Cambridge! Uczniowie są przygotowywani do Egzaminów Zewnętrznych KEY for Schools (KET, odpowiednik A2) , Preliminary for Schools (PET, odpowiednik B1) oraz First for School (FC, odpowiednik B2) – egzaminy te przygotowywane są przez Cambridge ESOL, są przyjazne dla młodzieży oraz wiarygodne. Poza egzaminami, uczniowie biorą udział także w olimpiadach i konkursach języka angielskiego. Egzaminy Cambridge są oficjalnym i porównywalnym sprawdzianem zdobytych umiejętności językowych.
 • 24. ELEMENTY WSPIERAJĄCE MINIKONFERENCJE • Autoprezentacja, • Zbudowanie pewności siebie ucznia, • Nauczenie odpowiedzialności, • Budowanie wspólnych więzi uczniowie – rodzice • w środowisku szkolnym, • Nauczenie poznawania swojego potencjału i swoich unikalnych możliwości, • Indywidualne MINIKONFERENCJE organizowane przez poszczególnych uczniów, • Język konferencji – ANGIELSKI (nauczyciele wspierają rodziców), • Miejsce konferencji – SZKOŁA, • Długość trwania konferencji – 15-30 min., • Uczeń zaprasza uczestników (rodzice, kilka innych osób, limit), • Ubiór konferencyjny.
 • 25. ELEMENTY WSPIERAJĄCE EDUKACYNY WYJAZD DO LONDYNU Uczniowie poznają wybrane miejsca w Londynie według PROGRAMU; Doświadczają życia Londyńczyków, mówią po angielsku, korzystają z transportu publicznego, robią zakupy w lokalnych sklepach; Uczestniczą we wspólnych zajęciach z rówieśnikami z Londynu.
 • 26. ELEMENTY WSPIERAJĄCE SAS CURRICULUM PATHWAYS Korzystanie z amerykańskiej platformy edukacyjnej przygotowanej dla elitarnej szkoły w USA, Każdy uczeń otrzymuje indywidualny login, dostęp mają także rodzice.
 • 27. ELEMENTY WSPIERAJĄCE DNI PROJEKTOWE Organizowanie w formie projektów specjalnych dni, poświęconych tematom związanym z kulturą anglosaską, np. St. Patrick Day, Thanksgiving, Tolerance Day, Valentine’s Day, Halloween; Uczniowie biorą aktywnie udział w przygotowaniach; Niektóre dni projektowe realizowane są poprzez wycieczki klasowe poza szkołą.
 • 28. SPORT  Piłka nożna  Pływanie  Sporty walki  Taniec Zajęcia z wychowania fizycznego - ICDS Możliwość budowy boiska Wyjazdy letnie i zimowe
 • 29. > Doradztwo zawodowe (wstępna diagnoza predyspozycji zawodowych) POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA > Konsultacje psychologiczne > Analiza profili dominacji, stylów uczenia i predyspozycji
 • 30. PROJEKTY > Młodzi przedsiębiorczy - NBP > Tutoring > Warsztaty artystyczno-polonistyczne
 • 31. MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY Projekt organizowany przez Fundację CEO we współpracy z Narodowym Bankiem Polski
 • 32. TUTORING Tutor jest wybierany na okres 1 roku szkolnego Efektem pracy tutora i jego podopiecznego, jest projekt, który podopieczny prezentuje podczas „Festiwalu Projektów”.
 • 33. WARSZTATY ARTYSTYCZNO- POLONISTYCZNE „Człowiek w świecie sztuki, kultury, obrazu i filmu” Edukacja:  polonistyczna  teatralna  filmowa  artystyczna
 • 34. ZAJĘCIA DODATKOWE Zajęcia pozalekcyjne - organizowane w ramach dodatkowej opłaty Oferta programowa - przygotowana na dany rok szkolny Forma zajęć - indywidualne lub grupowe Przykładowe zajęcia: językowe sportowe artystyczne matematyczno-przyrodnicze
 • 35. Pan Kanapka – możliwość zakupu na terenie szkoły w godzinach porannych: kanapek, zdrowych sałatek i jogurtow ORGANIZACJA ŻYWIENIA Obiady z cateringu – możliwość zamówienia i zakupu online na stronie internetowej
 • 36. OPŁATA REKRUTACYJNA: 150 zł OPŁATA ADMINISTRACYJNA: 1500 zł (klasa I)* 1400 zł (klasa II) CZESNE: 1270 zł - 12 rat 1480 zł - 10 rat PŁATNOŚCI * dla absolwenta Szkoły Podstawowej Pro Futuro, kontynuującego naukę w pierwszej klasie Dwujęzycznego Gimnazjum w Łomiankach zostanie udzielony rabat w opłacie administracyjnej
 • 37. dyrektor@eduspoleczna.pl sekretariat@eduspoleczna.pl ul. Warszawska 318 05-092 Łomianki tel. /22/ 75 111 73 kom.: 537 930 038 ZAPRASZAMY