Rekrutacja - Dwujęzyczne Gimnazjum

DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM
ROK SZKOLNY 2016/17
REKRUTACJA
ŁOMIANKI
DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM
Adres Szkoły:
ul. Warszawska 318,
05-092 Łomianki
Harmonogram:
 Kwiecień - Maj => rekrutacja do klasy I i II Gimnazjum
 Kwiecień - Czerwiec => rejestracja Szkoły
 Maj - Sierpień => doposażenie Szkoły
CEL EDUKACJI W NASZEJ SZKOLE
Przygotowujemy uczniów na wyzwania XXI wieku:
1. Dostarczamy wiedzę merytoryczną
2. Uczymy skutecznie i intensywnie języka angielskiego
3. Rozwijamy kompetencje społeczne
Wiemy, jaką wiedzę, cechy i
umiejętności powinien posiadać
absolwent nowoczesnej szkoły
CO NAS WYRÓŻNIA?
1. Wykwalifikowana i stała kadra dydaktyczna
2. Atmosfera pracy/nauki
3. Skuteczność nauczania
4. Dwujęzyczność – min. 10 godz. angielskiego tygodniowo
5. Rozszerzona podstawa programowa
6. Język polski i matematyka – grupa Rozszerzona i Zaawansowana
7. Drugi język obcy do wyboru (niemiecki, francuski, hiszpański)
8. Religia/Etyka – nauczanie międzyoddziałowe
9. Projekty realizowane w ciągu roku szkolnego
10. Minikonferencje prowadzone przez uczniów
11. Oferta zajęć pozalekcyjnych
12. Wyjazdy szkoleniowe
…JAKOŚĆ NAUCZANIA!
ORGANIZACJA NAUCZANIA
1. Zajęcia obowiązkowe w godz. 8:30-15:20:
2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w godz. 15:30-17:00
3. Maksymalnie 18 osób w klasie
4. Tablice multimedialne i pomoce dydaktyczne w każdej Sali
5. Amerykańska platforma edukacyjna SAS
6. Pracownie tematyczne: komputerowa, biologiczno-chemiczna
7. Dzienniczek elektroniczny LIBRUS
8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i opieka medyczna
9. Współpraca z rodzicami
10. Posiłki w szkole
PROGRAM NAUCZANIA
Lp. Przedmiot
Rozszerzony program
w Gimnazjum
Ramowy Plan
nauczania MEN
1. Język polski (5+1)* 540 450
2.
Matematyka/Matematyka w jęz.
angielskim/Matematyka w ekonomii
(4+1+1)*
450 385
3. Programowanie i grafika 90 0
4.
Fizyka z astronomia/Fizyka w jęz.
angielskim (1+1)
180 130
5. Chemia/Biologia/Geografia (2/2/2) 180 130
6.
Język angielski (Realizacja programu 4,
Traveler 1, Literature 1, Muzyka w
jęz. angielskim 1), I Talk (1) - Łącznie (7+1)
720 270
7. Język niemiecki/hiszpański/francuski (3) 270 180
*Nauka realizowana w podziale na dwie grupy: Rozszerzona i Zaawansowana
DWUJĘZYCZNOŚĆ
> Minimum 10 godz. angielskiego tygodniowo
> Dualny system nauki angielskiego – nauczyciel i native speaker
> Nauczanie wybranych przedmiotów po angielsku
> Używanie angielskiego w trakcie uroczystości szkolnych
> Nauka angielskiego jako ciekawa przygoda edukacyjna
> Przygotowanie uczniów do egzaminów Cambridge
ROZKŁAD ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Lp. Nazwa zajęć Liczba godzin
1. Literature 1
2. Maths 1
3. Physics/Biology 1
4. Traveler 1
5. I Talk 1
6. Music 1
7. Go to Cambridge 1
8.
Realizacja Podstawy
Programowej
4/3/4*
* liczba godzin w pierwszej/drugiej/trzeciej klasie gimnazjum
DWUJĘZYCZNOŚĆ
DWUJĘZYCZNOŚĆ A MOŻLIWOŚCI
DWUJĘZYCZNOŚĆ
A AKTYWNOŚĆ MÓZGU
DWUJĘZYCZNOŚĆ
CZY TO NIE ZA WIELE?
Do autorskiego programu nauczania dwujęzycznego wykorzystujemy
szereg aktualnych osiągnięć i obserwacji naukowych.
Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera
H. Gardner scharakteryzował 8 z nich:
językowa, matematyczno-logiczna, ruchowa, wizualno-przestrzenna,
muzyczna, przyrodnicza, interpersonalna, intrapersonalna.
Praktyczne zastosowanie tej teorii w pracy dwujęzycznej w naszej szkole,
to odpowiednie dobranie przedmiotów dające realne szanse na aktywne
uczestnictwo wszystkich dzieci w wyjątkowym procesie dydaktycznym,
poprzez optymalne wykorzystanie potencjału każdego ucznia, zgodnie z
określeniem jego „silnych” stron, jego zainteresowań i talentów, jak
również inteligencji, które wymagają szczególnego wsparcia.
ZAŁOŻENIA DWUJĘZYCZNOŚCI
• Wprowadzenie uczniów w świat języka angielskiego i wytworzenie
podstawowej kompetencji językowej i komunikacyjnej,
umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim.
• Przekazanie podstaw języka angielskiego oraz przygotowanie do
zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym.
• Wykorzystanie języka angielskiego jako narzędzia do zdobywania
wiedzy.
• Rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie
jego przydatności w sytuacjach innych niż same lekcje języka
angielskiego.
GŁÓWNE CELE
• Przygotowanie do dalszej edukacji także w innych krajach i w języku
obcym;
• Rozwój zdolności komunikacyjnych, poszerzenie horyzontów i
ułatwienie kontaktów ze światem;
• Dostęp do szerszego zakresu tematów, poznanie przedmiotu z innej
perspektywy;
• Rozwijanie kompetencji międzykulturowych;
• Udział w wymianach międzynarodowych;
• Szybsza i efektywniejsza nauka języka obcego;
• Budowanie pewności siebie poprzez wiedzę i zrozumienie,
eliminowanie kompleksów.
EFEKTY I KORZYŚCI
ENGLISH LANGUAGE
Zajęcia prowadzone w grupach stworzonych
według poziomu znajomości języka
angielskiego:
- Pre-Intermediate
- Intermediate.
Realizowana jest podstawa programowa MEN
w zakresie programu rozszerzonego.
LITERATURE
Poznawanie najbardziej fascynujących pozycji literatury amerykańskiej i
brytyjskiej. m.in.:
Mark Twain – Huck Finn
Charles Dickens – Oliver Twist
R.L. Stevenson – Jeckyll and Hyde
Joseph R. Kipling – The Man Who Would Be King
William Shakespeare - The Tempest
Arthur Conan Doyle – Sherlock Holmes
Możliwość poznawania literatury anglojęzycznej w oryginale, ze
zrozumieniem, wcielając się w role.
MATHS
W ramach prowadzonych lekcji
matematyki, jedna godzina jest
realizowana w języku angielskim.
Daje to możliwość poszerzenia
zasobu słownictwa, korzystania z
pomocy anglojęzycznych, a
jednocześnie daje uczniom
pewność siebie.
PHYSICS
Fizyka nie należy do
najłatwiejszych przedmiotów,
podana jednak po angielsku w
sposób praktyczny, może pokazać
swoje zupełnie nowe oblicze.
Sir Isaak Newton zapewne nie
nudził się podczas swych
eksperymentów, a robił je po
angielsku.
TRAVELLER
Wykorzystując dostępne obecnie narzędzia
technologiczne, wyobraźnię oraz
własnoręcznie zrobiony paszport, można
poznawać kolejne kraje i kontynenty.
Wzbogacamy naszą wiedzę o kulturach i
zwyczajach, rozszerzamy słownictwo i
budujemy pewność siebie.
ITalk
Zajęcia jako blended learning są połączeniem
konwersacji w języku angielskim z
wykorzystywaniem narzędzi IT.
W programie jest tworzenie prezentacji Power
Point, Little Story Maker, Plotagon – Movie Making
Software, Story Creator.
MUSIC
Podczas zajęć MUSIC uczniowie poznają zarówno teorię jak i praktykę
muzyki w języku angielskim.
Poznają zapisy nutowe i instrumenty, historię i rodzaje muzyki.
Rozszerzają swoje słownictwo o terminologię dotyczącą muzyki po
angielsku.
GO to Cambridge!
Uczniowie są przygotowywani do Egzaminów
Zewnętrznych KEY for Schools (KET, odpowiednik A2) ,
Preliminary for Schools (PET, odpowiednik B1) oraz
First for School (FC, odpowiednik B2) – egzaminy te
przygotowywane są przez Cambridge ESOL, są
przyjazne dla młodzieży oraz wiarygodne.
Poza egzaminami, uczniowie biorą udział także w
olimpiadach i konkursach języka angielskiego.
Egzaminy Cambridge są oficjalnym i porównywalnym
sprawdzianem zdobytych umiejętności językowych.
ELEMENTY WSPIERAJĄCE
MINIKONFERENCJE
• Autoprezentacja,
• Zbudowanie pewności siebie ucznia,
• Nauczenie odpowiedzialności,
• Budowanie wspólnych więzi uczniowie – rodzice
• w środowisku szkolnym,
• Nauczenie poznawania swojego potencjału i swoich unikalnych
możliwości,
• Indywidualne MINIKONFERENCJE organizowane przez poszczególnych
uczniów,
• Język konferencji – ANGIELSKI (nauczyciele wspierają rodziców),
• Miejsce konferencji – SZKOŁA,
• Długość trwania konferencji – 15-30 min.,
• Uczeń zaprasza uczestników (rodzice, kilka innych osób, limit),
• Ubiór konferencyjny.
ELEMENTY WSPIERAJĄCE
EDUKACYNY WYJAZD DO LONDYNU
Uczniowie poznają wybrane miejsca w Londynie według PROGRAMU;
Doświadczają życia Londyńczyków, mówią po angielsku,
korzystają z transportu publicznego, robią zakupy w lokalnych sklepach;
Uczestniczą we wspólnych zajęciach z rówieśnikami z Londynu.
ELEMENTY WSPIERAJĄCE
SAS CURRICULUM PATHWAYS
Korzystanie z amerykańskiej platformy edukacyjnej przygotowanej dla
elitarnej szkoły w USA,
Każdy uczeń otrzymuje indywidualny login, dostęp mają także rodzice.
ELEMENTY WSPIERAJĄCE
DNI PROJEKTOWE
Organizowanie w formie projektów specjalnych dni, poświęconych
tematom związanym z kulturą anglosaską, np. St. Patrick Day,
Thanksgiving,
Tolerance Day, Valentine’s Day, Halloween;
Uczniowie biorą aktywnie udział w przygotowaniach;
Niektóre dni projektowe realizowane są poprzez wycieczki klasowe poza
szkołą.
SPORT
 Piłka nożna
 Pływanie
 Sporty walki
 Taniec
Zajęcia z wychowania fizycznego - ICDS
Możliwość budowy boiska
Wyjazdy letnie i zimowe
> Doradztwo zawodowe (wstępna
diagnoza predyspozycji zawodowych)
POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
> Konsultacje psychologiczne
> Analiza profili dominacji,
stylów uczenia i predyspozycji
PROJEKTY
> Młodzi przedsiębiorczy - NBP
> Tutoring
> Warsztaty artystyczno-polonistyczne
MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY
Projekt organizowany
przez Fundację CEO we
współpracy z Narodowym
Bankiem Polski
TUTORING
Tutor jest wybierany na okres 1 roku szkolnego
Efektem pracy tutora i jego podopiecznego, jest projekt, który
podopieczny prezentuje podczas „Festiwalu Projektów”.
WARSZTATY ARTYSTYCZNO-
POLONISTYCZNE
„Człowiek w świecie sztuki, kultury,
obrazu i filmu”
Edukacja:
 polonistyczna
 teatralna
 filmowa
 artystyczna
ZAJĘCIA DODATKOWE
Zajęcia pozalekcyjne - organizowane w ramach dodatkowej opłaty
Oferta programowa - przygotowana na dany rok szkolny
Forma zajęć - indywidualne lub grupowe
Przykładowe zajęcia:
językowe
sportowe
artystyczne
matematyczno-przyrodnicze
Pan Kanapka – możliwość zakupu na terenie
szkoły w godzinach porannych: kanapek, zdrowych
sałatek i jogurtow
ORGANIZACJA ŻYWIENIA
Obiady z cateringu – możliwość zamówienia
i zakupu online na stronie internetowej
OPŁATA REKRUTACYJNA:
150 zł
OPŁATA ADMINISTRACYJNA:
1500 zł (klasa I)*
1400 zł (klasa II)
CZESNE:
1270 zł - 12 rat
1480 zł - 10 rat
PŁATNOŚCI
* dla absolwenta Szkoły Podstawowej Pro Futuro, kontynuującego naukę w pierwszej klasie
Dwujęzycznego Gimnazjum w Łomiankach zostanie udzielony rabat w opłacie administracyjnej
dyrektor@eduspoleczna.pl
sekretariat@eduspoleczna.pl
ul. Warszawska 318 05-092 Łomianki tel. /22/ 75 111 73
kom.: 537 930 038
ZAPRASZAMY
1 de 37

Recomendados

Dlaczego My? por
Dlaczego My?Dlaczego My?
Dlaczego My?Edukacja_Spoleczna
805 vistas37 diapositivas
REKRUTACJA DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM por
REKRUTACJA DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUMREKRUTACJA DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM
REKRUTACJA DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUMEdukacja_Spoleczna
166 vistas30 diapositivas
DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM por
DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUMDWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM
DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUMEdukacja_Spoleczna
214 vistas30 diapositivas
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+ por
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+
Wyjazdy nauczycieli Zs nr 5 na kursy w ramach programu Erasmus+Kasia Kmiecik - Seixas
162 vistas19 diapositivas
Kannka marzec 2019 por
Kannka marzec 2019Kannka marzec 2019
Kannka marzec 2019dorotax
767 vistas16 diapositivas
Hiszpański dla grup młodzieży szkolnej w Hiszpanii 2016 por
Hiszpański dla grup młodzieży szkolnej w Hiszpanii 2016Hiszpański dla grup młodzieży szkolnej w Hiszpanii 2016
Hiszpański dla grup młodzieży szkolnej w Hiszpanii 2016learnspanishinspain
539 vistas8 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a Rekrutacja - Dwujęzyczne Gimnazjum

Rekrutacja prezentacja gimnazjum por
Rekrutacja prezentacja gimnazjumRekrutacja prezentacja gimnazjum
Rekrutacja prezentacja gimnazjumEdukacja_Spoleczna
546 vistas30 diapositivas
CLIL in Practice: Focus on Florence por
CLIL in Practice: Focus on FlorenceCLIL in Practice: Focus on Florence
CLIL in Practice: Focus on FlorenceAnna Sz.
22 vistas24 diapositivas
Jak zorganizować lekcje języka obcego w szkole? por
Jak zorganizować lekcje języka obcego w szkole?Jak zorganizować lekcje języka obcego w szkole?
Jak zorganizować lekcje języka obcego w szkole?Comenius Projects in Paderewski
144 vistas50 diapositivas
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn... por
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...szkola1027
242 vistas196 diapositivas
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn... por
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...szkola1027
1.3K vistas196 diapositivas
Innowacja2017 por
Innowacja2017Innowacja2017
Innowacja2017e t.g.
77 vistas10 diapositivas

Similar a Rekrutacja - Dwujęzyczne Gimnazjum(20)

CLIL in Practice: Focus on Florence por Anna Sz.
CLIL in Practice: Focus on FlorenceCLIL in Practice: Focus on Florence
CLIL in Practice: Focus on Florence
Anna Sz.22 vistas
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn... por szkola1027
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
szkola1027242 vistas
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn... por szkola1027
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
20 lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 10 i Gimnazjum nr 27 STO im. Kardyn...
szkola10271.3K vistas
Innowacja2017 por e t.g.
Innowacja2017Innowacja2017
Innowacja2017
e t.g.77 vistas
CLIL for Primary Schools.pdf por Justyna74
CLIL for Primary Schools.pdfCLIL for Primary Schools.pdf
CLIL for Primary Schools.pdf
Justyna74690 vistas
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidua... por Kamila Wieszun
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidua...Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidua...
Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów indywidua...
Kamila Wieszun493 vistas
Prezentacja por asalachna
PrezentacjaPrezentacja
Prezentacja
asalachna711 vistas
Turkusowe praktyki w szkole - Szkoła Jagiellończyk, Kalisz por Luke Turkus Solarski
Turkusowe praktyki w szkole - Szkoła Jagiellończyk, KaliszTurkusowe praktyki w szkole - Szkoła Jagiellończyk, Kalisz
Turkusowe praktyki w szkole - Szkoła Jagiellończyk, Kalisz
C:\Documents And Settings\Freddy Kruger\Pulpit\Londyn Rada por Ewa Kurzawska
C:\Documents And Settings\Freddy Kruger\Pulpit\Londyn RadaC:\Documents And Settings\Freddy Kruger\Pulpit\Londyn Rada
C:\Documents And Settings\Freddy Kruger\Pulpit\Londyn Rada
Ewa Kurzawska331 vistas
Z niemieckim za pan brat por Bednarska
Z niemieckim za pan bratZ niemieckim za pan brat
Z niemieckim za pan brat
Bednarska2.3K vistas
Przedszkole Jezykowe - Europejska Akademia Dziecka w Bielawie por silverhead
Przedszkole Jezykowe - Europejska Akademia Dziecka w BielawiePrzedszkole Jezykowe - Europejska Akademia Dziecka w Bielawie
Przedszkole Jezykowe - Europejska Akademia Dziecka w Bielawie
silverhead737 vistas
Xxi lo eduinspiracje_2013 por EDUinspiracje
Xxi lo eduinspiracje_2013Xxi lo eduinspiracje_2013
Xxi lo eduinspiracje_2013
EDUinspiracje777 vistas

Rekrutacja - Dwujęzyczne Gimnazjum

 • 1. DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM ROK SZKOLNY 2016/17 REKRUTACJA ŁOMIANKI
 • 2. DWUJĘZYCZNE GIMNAZJUM Adres Szkoły: ul. Warszawska 318, 05-092 Łomianki Harmonogram:  Kwiecień - Maj => rekrutacja do klasy I i II Gimnazjum  Kwiecień - Czerwiec => rejestracja Szkoły  Maj - Sierpień => doposażenie Szkoły
 • 3. CEL EDUKACJI W NASZEJ SZKOLE Przygotowujemy uczniów na wyzwania XXI wieku: 1. Dostarczamy wiedzę merytoryczną 2. Uczymy skutecznie i intensywnie języka angielskiego 3. Rozwijamy kompetencje społeczne Wiemy, jaką wiedzę, cechy i umiejętności powinien posiadać absolwent nowoczesnej szkoły
 • 4. CO NAS WYRÓŻNIA? 1. Wykwalifikowana i stała kadra dydaktyczna 2. Atmosfera pracy/nauki 3. Skuteczność nauczania 4. Dwujęzyczność – min. 10 godz. angielskiego tygodniowo 5. Rozszerzona podstawa programowa 6. Język polski i matematyka – grupa Rozszerzona i Zaawansowana 7. Drugi język obcy do wyboru (niemiecki, francuski, hiszpański) 8. Religia/Etyka – nauczanie międzyoddziałowe 9. Projekty realizowane w ciągu roku szkolnego 10. Minikonferencje prowadzone przez uczniów 11. Oferta zajęć pozalekcyjnych 12. Wyjazdy szkoleniowe …JAKOŚĆ NAUCZANIA!
 • 5. ORGANIZACJA NAUCZANIA 1. Zajęcia obowiązkowe w godz. 8:30-15:20: 2. Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne w godz. 15:30-17:00 3. Maksymalnie 18 osób w klasie 4. Tablice multimedialne i pomoce dydaktyczne w każdej Sali 5. Amerykańska platforma edukacyjna SAS 6. Pracownie tematyczne: komputerowa, biologiczno-chemiczna 7. Dzienniczek elektroniczny LIBRUS 8. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna i opieka medyczna 9. Współpraca z rodzicami 10. Posiłki w szkole
 • 6. PROGRAM NAUCZANIA Lp. Przedmiot Rozszerzony program w Gimnazjum Ramowy Plan nauczania MEN 1. Język polski (5+1)* 540 450 2. Matematyka/Matematyka w jęz. angielskim/Matematyka w ekonomii (4+1+1)* 450 385 3. Programowanie i grafika 90 0 4. Fizyka z astronomia/Fizyka w jęz. angielskim (1+1) 180 130 5. Chemia/Biologia/Geografia (2/2/2) 180 130 6. Język angielski (Realizacja programu 4, Traveler 1, Literature 1, Muzyka w jęz. angielskim 1), I Talk (1) - Łącznie (7+1) 720 270 7. Język niemiecki/hiszpański/francuski (3) 270 180 *Nauka realizowana w podziale na dwie grupy: Rozszerzona i Zaawansowana
 • 7. DWUJĘZYCZNOŚĆ > Minimum 10 godz. angielskiego tygodniowo > Dualny system nauki angielskiego – nauczyciel i native speaker > Nauczanie wybranych przedmiotów po angielsku > Używanie angielskiego w trakcie uroczystości szkolnych > Nauka angielskiego jako ciekawa przygoda edukacyjna > Przygotowanie uczniów do egzaminów Cambridge
 • 8. ROZKŁAD ZAJĘĆ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Lp. Nazwa zajęć Liczba godzin 1. Literature 1 2. Maths 1 3. Physics/Biology 1 4. Traveler 1 5. I Talk 1 6. Music 1 7. Go to Cambridge 1 8. Realizacja Podstawy Programowej 4/3/4* * liczba godzin w pierwszej/drugiej/trzeciej klasie gimnazjum
 • 13. Do autorskiego programu nauczania dwujęzycznego wykorzystujemy szereg aktualnych osiągnięć i obserwacji naukowych. Teoria Inteligencji Wielorakich Howarda Gardnera H. Gardner scharakteryzował 8 z nich: językowa, matematyczno-logiczna, ruchowa, wizualno-przestrzenna, muzyczna, przyrodnicza, interpersonalna, intrapersonalna. Praktyczne zastosowanie tej teorii w pracy dwujęzycznej w naszej szkole, to odpowiednie dobranie przedmiotów dające realne szanse na aktywne uczestnictwo wszystkich dzieci w wyjątkowym procesie dydaktycznym, poprzez optymalne wykorzystanie potencjału każdego ucznia, zgodnie z określeniem jego „silnych” stron, jego zainteresowań i talentów, jak również inteligencji, które wymagają szczególnego wsparcia. ZAŁOŻENIA DWUJĘZYCZNOŚCI
 • 14. • Wprowadzenie uczniów w świat języka angielskiego i wytworzenie podstawowej kompetencji językowej i komunikacyjnej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku angielskim. • Przekazanie podstaw języka angielskiego oraz przygotowanie do zdobywania kolejnych szczebli edukacji z nauczaniem dwujęzycznym. • Wykorzystanie języka angielskiego jako narzędzia do zdobywania wiedzy. • Rozbudzanie motywacji do nauki języka obcego poprzez ukazanie jego przydatności w sytuacjach innych niż same lekcje języka angielskiego. GŁÓWNE CELE
 • 15. • Przygotowanie do dalszej edukacji także w innych krajach i w języku obcym; • Rozwój zdolności komunikacyjnych, poszerzenie horyzontów i ułatwienie kontaktów ze światem; • Dostęp do szerszego zakresu tematów, poznanie przedmiotu z innej perspektywy; • Rozwijanie kompetencji międzykulturowych; • Udział w wymianach międzynarodowych; • Szybsza i efektywniejsza nauka języka obcego; • Budowanie pewności siebie poprzez wiedzę i zrozumienie, eliminowanie kompleksów. EFEKTY I KORZYŚCI
 • 16. ENGLISH LANGUAGE Zajęcia prowadzone w grupach stworzonych według poziomu znajomości języka angielskiego: - Pre-Intermediate - Intermediate. Realizowana jest podstawa programowa MEN w zakresie programu rozszerzonego.
 • 17. LITERATURE Poznawanie najbardziej fascynujących pozycji literatury amerykańskiej i brytyjskiej. m.in.: Mark Twain – Huck Finn Charles Dickens – Oliver Twist R.L. Stevenson – Jeckyll and Hyde Joseph R. Kipling – The Man Who Would Be King William Shakespeare - The Tempest Arthur Conan Doyle – Sherlock Holmes Możliwość poznawania literatury anglojęzycznej w oryginale, ze zrozumieniem, wcielając się w role.
 • 18. MATHS W ramach prowadzonych lekcji matematyki, jedna godzina jest realizowana w języku angielskim. Daje to możliwość poszerzenia zasobu słownictwa, korzystania z pomocy anglojęzycznych, a jednocześnie daje uczniom pewność siebie.
 • 19. PHYSICS Fizyka nie należy do najłatwiejszych przedmiotów, podana jednak po angielsku w sposób praktyczny, może pokazać swoje zupełnie nowe oblicze. Sir Isaak Newton zapewne nie nudził się podczas swych eksperymentów, a robił je po angielsku.
 • 20. TRAVELLER Wykorzystując dostępne obecnie narzędzia technologiczne, wyobraźnię oraz własnoręcznie zrobiony paszport, można poznawać kolejne kraje i kontynenty. Wzbogacamy naszą wiedzę o kulturach i zwyczajach, rozszerzamy słownictwo i budujemy pewność siebie.
 • 21. ITalk Zajęcia jako blended learning są połączeniem konwersacji w języku angielskim z wykorzystywaniem narzędzi IT. W programie jest tworzenie prezentacji Power Point, Little Story Maker, Plotagon – Movie Making Software, Story Creator.
 • 22. MUSIC Podczas zajęć MUSIC uczniowie poznają zarówno teorię jak i praktykę muzyki w języku angielskim. Poznają zapisy nutowe i instrumenty, historię i rodzaje muzyki. Rozszerzają swoje słownictwo o terminologię dotyczącą muzyki po angielsku.
 • 23. GO to Cambridge! Uczniowie są przygotowywani do Egzaminów Zewnętrznych KEY for Schools (KET, odpowiednik A2) , Preliminary for Schools (PET, odpowiednik B1) oraz First for School (FC, odpowiednik B2) – egzaminy te przygotowywane są przez Cambridge ESOL, są przyjazne dla młodzieży oraz wiarygodne. Poza egzaminami, uczniowie biorą udział także w olimpiadach i konkursach języka angielskiego. Egzaminy Cambridge są oficjalnym i porównywalnym sprawdzianem zdobytych umiejętności językowych.
 • 24. ELEMENTY WSPIERAJĄCE MINIKONFERENCJE • Autoprezentacja, • Zbudowanie pewności siebie ucznia, • Nauczenie odpowiedzialności, • Budowanie wspólnych więzi uczniowie – rodzice • w środowisku szkolnym, • Nauczenie poznawania swojego potencjału i swoich unikalnych możliwości, • Indywidualne MINIKONFERENCJE organizowane przez poszczególnych uczniów, • Język konferencji – ANGIELSKI (nauczyciele wspierają rodziców), • Miejsce konferencji – SZKOŁA, • Długość trwania konferencji – 15-30 min., • Uczeń zaprasza uczestników (rodzice, kilka innych osób, limit), • Ubiór konferencyjny.
 • 25. ELEMENTY WSPIERAJĄCE EDUKACYNY WYJAZD DO LONDYNU Uczniowie poznają wybrane miejsca w Londynie według PROGRAMU; Doświadczają życia Londyńczyków, mówią po angielsku, korzystają z transportu publicznego, robią zakupy w lokalnych sklepach; Uczestniczą we wspólnych zajęciach z rówieśnikami z Londynu.
 • 26. ELEMENTY WSPIERAJĄCE SAS CURRICULUM PATHWAYS Korzystanie z amerykańskiej platformy edukacyjnej przygotowanej dla elitarnej szkoły w USA, Każdy uczeń otrzymuje indywidualny login, dostęp mają także rodzice.
 • 27. ELEMENTY WSPIERAJĄCE DNI PROJEKTOWE Organizowanie w formie projektów specjalnych dni, poświęconych tematom związanym z kulturą anglosaską, np. St. Patrick Day, Thanksgiving, Tolerance Day, Valentine’s Day, Halloween; Uczniowie biorą aktywnie udział w przygotowaniach; Niektóre dni projektowe realizowane są poprzez wycieczki klasowe poza szkołą.
 • 28. SPORT  Piłka nożna  Pływanie  Sporty walki  Taniec Zajęcia z wychowania fizycznego - ICDS Możliwość budowy boiska Wyjazdy letnie i zimowe
 • 29. > Doradztwo zawodowe (wstępna diagnoza predyspozycji zawodowych) POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA > Konsultacje psychologiczne > Analiza profili dominacji, stylów uczenia i predyspozycji
 • 30. PROJEKTY > Młodzi przedsiębiorczy - NBP > Tutoring > Warsztaty artystyczno-polonistyczne
 • 31. MŁODZI PRZEDSIĘBIORCZY Projekt organizowany przez Fundację CEO we współpracy z Narodowym Bankiem Polski
 • 32. TUTORING Tutor jest wybierany na okres 1 roku szkolnego Efektem pracy tutora i jego podopiecznego, jest projekt, który podopieczny prezentuje podczas „Festiwalu Projektów”.
 • 33. WARSZTATY ARTYSTYCZNO- POLONISTYCZNE „Człowiek w świecie sztuki, kultury, obrazu i filmu” Edukacja:  polonistyczna  teatralna  filmowa  artystyczna
 • 34. ZAJĘCIA DODATKOWE Zajęcia pozalekcyjne - organizowane w ramach dodatkowej opłaty Oferta programowa - przygotowana na dany rok szkolny Forma zajęć - indywidualne lub grupowe Przykładowe zajęcia: językowe sportowe artystyczne matematyczno-przyrodnicze
 • 35. Pan Kanapka – możliwość zakupu na terenie szkoły w godzinach porannych: kanapek, zdrowych sałatek i jogurtow ORGANIZACJA ŻYWIENIA Obiady z cateringu – możliwość zamówienia i zakupu online na stronie internetowej
 • 36. OPŁATA REKRUTACYJNA: 150 zł OPŁATA ADMINISTRACYJNA: 1500 zł (klasa I)* 1400 zł (klasa II) CZESNE: 1270 zł - 12 rat 1480 zł - 10 rat PŁATNOŚCI * dla absolwenta Szkoły Podstawowej Pro Futuro, kontynuującego naukę w pierwszej klasie Dwujęzycznego Gimnazjum w Łomiankach zostanie udzielony rabat w opłacie administracyjnej
 • 37. dyrektor@eduspoleczna.pl sekretariat@eduspoleczna.pl ul. Warszawska 318 05-092 Łomianki tel. /22/ 75 111 73 kom.: 537 930 038 ZAPRASZAMY