EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN

Efienar Eficiencia Energética
Efienar Eficiencia EnergéticaCertificación energética
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN
Índex
1.
2.
3.
4.

Missió del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic
Metodologia d’elaboració
Eixos estratègics
Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a
l’horitzó de l’any 2020
5. Estratègies singulars
6. Impacte socioeconòmic del Pla

3
1. Missió del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic
Encàrrec
• Consell de Govern de 8 de març de 2011: encarrega al conseller d’Empresa i
Ocupació l’elaboració d’un Pla de l’energia a l’horitzó 2020.
• Moció 8/IX del Ple del Parlament de Catalunya de 24 de març de 2011 sobre
política energètica: insta el Govern a elaborar el Pla de l’Energia 2012-2020.
• Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament el 15 de febrer de 2011:
anunci de l’elaboració del Pla de mitigació de les emissions de gasos d’efecte
hivernacle 2013-2020.
• Iniciativa conjunta dels departaments d’Empresa i Ocupació, i de Territori i
Sostenibilitat, per elaborar el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic
1. Missió del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic
Reptes
• El progressiu esgotament dels recursos energètics fòssils, fonamentalment del
petroli, que comporta previsions de preus a futur cada vegada més elevats dels
combustibles fòssils.
• Impactes creixents de l'energia sobre el medi ambient.
• Catalunya no disposa de recursos fòssils significatius. S'ha d’actuar
fonamentalment sobre la demanda energètica i alhora assegurar-ne la
cobertura amb un mix d'oferta d'energia més coherent amb la seva aposta per
un futur sostenible

Missió:
Assolir una economia/societat de baixa intensitat energètica i baixa
emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a mig-llarg
termini.
1. Missió del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic
• El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic detalla les estratègies de la política
energètica catalana a l’horitzó de l’any 2020 en coherència amb la missió
establerta.
• També contempla la mitigació dels gasos d’efecte hivernacle (GEH bàsicament CO2) vinculada al Cicle Energètic.
–
–
–
–

No inclou les emissions de GEH no vinculades a l’energia.
No inclou l‘anomenat efecte embornal (boscos, agricultura, ...).
No inclou l’adaptació als impactes del canvi climàtic.
No inclou el desenvolupament de models climàtics regionals.

• Des d’una perspectiva clima és una part (molt significativa) de la planificació
en matèria de política climàtica.
• Marc de referència: Objectius europeus del 20-20-20 per l’any 2020.
– Dotar a Catalunya de capacitat de reacció si la UE acorda establir un nou objectiu
més ambiciós de reducció d’emissions i d’un nou repartiment d’esforços.
2. Metodologia d’elaboració
Un pla participatiu
•

Per tal que el Pla sigui realista i eficaç, s’ha comptat amb les opinions més
rellevants, especialment les de la societat civil, empreses i organismes dels
diferents subsectors del món de l’energia i el medi ambient, associacions
empresarials, associacions de consumidors, associacions ecologistes,
col·legis professionals, sindicats, experts, etc.
–12 sessions informatives de consulta en les quals s’ha recollit propostes de caire
general per tal d’incorporar-les al Pla.
– Reunions bilaterals amb els principals
Agents del sector energètic a Catalunya:
Consell Assessor per al Desenvolupament
Sostenible, REE, Enagas, Endesa, Gas
Natural Fenosa, Repsol, ASEME, Clúster
de l’Eficiència Energètica de Catalunya,
Carbonífera del Ebro.
2. Metodologia d’elaboració
Estructurat en base a tres horitzons temporals:
Política energètica i de
canvi climàtic catalana

Anàlisi prospectiva
energètica horitzó
2030
-PROENCAT 2030-

Pla de l’Energia i Canvi
Climàtic 2012-2020
(inclou Avaluació
Ambiental Estratègica)

Pla d’Acció
2012-2015

Prospectiva
LLARG TERMINI

Planificació
MITJÀ TERMINI

Programació sectorial
CURT-MITJÀ TERMINI
2. Metodologia d’elaboració
Dos escenaris de treball:
• Escenari BASE. Comportament tendencial. No es duen a terme noves polítiques en
matèria d’energia, fonamentalment en els àmbits d’estalvi i l’eficiència energètica i
energies renovables, des de 2008. És l’escenari necessari per avaluar el compliment de
l’objectiu de reducció del 20% en el consum d’energia primària fixat per la UE.
• Escenari IER (Intensiu en Eficiència energètica i energies Renovables). Correspon
a l’escenari aposta de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2030 (Escenari E4).

Anàlisi mixta bottom-up / top-down:
S’han aplicat dues visions diferents però complementàries:
• Anàlisi de l’evolució del consum i de la demanda d’energia basat en el comportament
energètic de cada sector, fins i tot individualitzat, ajustat als processos i usos
energètics de cada sector, a l’equipament que té, a les pautes de consum i al seu
entorn tecnològic, econòmic i social.
• Models economètrics i de parametrització de consums específics per avaluar
l’evolució del consum de les diferents formes d’energia i dels diversos sectors i
subsectors en relació a variables macroeconòmiques i de producció física.
3. Eixos estratègics. Decàleg
1. Les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica seran claus per assegurar
l’assoliment d’un sistema energètic sostenible per a Catalunya.
• La gestió de la demanda és la màxima prioritat de la política energètica catalana.
• Catalunya ha de ser capdavantera en solucions d’eficiència energètica, de forma que es
desenvolupi l’economia i l’ocupació associades, constituint-se en un eix vertebrador de la
reindustrialització del país.

2. Les energies renovables com a opció estratègica de present i de futur per a
Catalunya. És l’altra prioritat estratègica del Pla per tal d’assolir:
•
•
•
•
•
•
•

la necessària diversificació de fonts d’energia
la reducció de la elevada dependència energètica exterior
la reducció dels impactes mediambientals associat al consum d’energies fòssils
l’augment i consolidació de les activitats d’R+D+i en l’àmbit energètic
la creació d’ocupació
la millora del reequilibrament territorial
el desenvolupament d’un modern teixit industrial.
3. Eixos estratègics. Decàleg
3. La política energètica catalana ha de contribuir als compromisos de l’Estat
Espanyol de reducció de gasos d’efecte hivernacle en la Unió Europea.
• La política energètica catalana és un element clau en la contribució de Catalunya a la
mitigació del canvi climàtic. El conjunt del cicle energètic representa el 74% de les
emissions totals de GEH a Catalunya i el 90% de les emissions de CO2.
• Les polítiques d’estalvi i eficiència energètica i la implantació d’energies renovables
són la peça clau per assolir els objectius de reducció de les emissions de GEH.

4. La consolidació del sector de l’energia com a oportunitat de creixement
econòmic i creació de feina qualificada.
• L'estratègia a llarg termini ha de ser una aposta decidida pel sector energètic com a
vector de creixement econòmic per a Catalunya. A més, en el marc d’un fort impuls a la
nova economia verda com a sector emergent, les polítiques adreçades al canvi de
paradigma energètic ajudaran a pal·liar l’actual crisi econòmica.
• La potenciació d’una indústria pròpia en energies renovables, la reconversió d’indústries
com la de l’automoció —tot aprofitant les oportunitats que susciten els vehicles elèctrics i
híbrids—, o l’aposta per empreses i serveis lligats a l’estalvi i l’eficiència energètica, són
oportunitats generadores de feina i riquesa a mitjà i llarg termini.
3. Eixos estratègics. Decàleg
5. La millora de la seguretat i la qualitat del subministrament energètic i el
desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries per
assolir el nou sistema energètic de Catalunya.
•

Avançar en la millora de la diversificació energètica, tant en l’aprovisionament exterior
com en l’interior, així com en la disminució de la dependència energètica exterior dins una
estratègia de seguretat nacional.

•

Apostar per un increment de les interconnexions dels sistemes elèctric i gasista
peninsulars amb Europa via Catalunya per a integrar-se plenament en el mercat interior
europeu de l’energia.

•

Garantir uns subministraments energètics segurs i de qualitat a uns preus adequats
per afavorir la competitivitat de la nostra economia i el benestar dels ciutadans.

6. Les polítiques energètiques i ambientals catalanes han de tenir estratègies
coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya, integrant el seu
desenvolupament social, econòmic i ambiental.
•

Desenvolupar al màxim el potencial de les energies renovables a Catalunya de forma
coherent amb la necessària protecció del medi ambient.

•

Potenciar la mobilitat sostenible incloent criteris d’estalvi i eficiència energètica.
3. Eixos estratègics. Decàleg
7. Accelerar l’impuls a la R+D+i de noves tecnologies en l’àmbit energètic.
• Incrementar la cooperació entre els diferents actors participants en l’àmbit de la recerca,
el desenvolupament i la innovació energètica, aglutinant elements de l’anomenada triple
hèlix (administració catalana i estatal, universitats i empreses privades), combinant les
seves potencialitats amb l’objectiu de disposar d’eines realment efectives i generadores de
valor per al conjunt del país.
• És molt important el paper de l’IREC sense oblidar la industria catalana, tot recolzant
fortament el sector industrial innovador català.

8. L’actuació decidida de la Generalitat de Catalunya i les altres administracions
públiques catalanes envers el nou model energètic com a element
exemplaritzant i de dinamització.
• Centralitzar la gestió energètica de la Generalitat, afavorint i dinamitzant el mercat de
les empreses de serveis energètics orientades a l’estalvi i eficiència energètica.
• Enfortir la funció pedagògica del Govern de la Generalitat i el conjunt de les
administracions públiques catalanes en l’àmbit energètic, tot aplicant criteris de compra
pública eficient en el consum d’energia.
3. Eixos estratègics. Decàleg
9. Portar la política energètica al màxim nivell estratègic.
• Assumir plenament les competències en matèria energètica, posant un èmfasi molt
especial en els àmbits d’actuació administrativa; distribució d’energia elèctrica i gas natural;
eficiència energètica i energies renovables, incloses les primes al règim especial.
• Participar al màxim en l'elaboració de la planificació i definició de polítiques energètiques a
nivell de tot l'Estat.
• Coordinar-la i vertebrar-la estretament amb la resta de polítiques de la Generalitat de
Catalunya (industrials, d’ocupació, d’investigació, mediambientals, territorials, agràries, etc.).

10. La implicació de la societat civil en la construcció del nou model energètic del
país: formació, informació, participació i inclusió dels sectors socials més
desfavorits econòmicament.
• Potenciar la formació, informació i participació a tota la societat, i en especial a l’escola.
• Promoure polítiques de benestar socioenergètic per evitar les exclusions socials.
4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda
energètica a l’horitzó de l’any 2020
Hipòtesis bàsiques de treball:
• Previsions d’evolució: PIB, població, ocupació, parc d’habitatges i vehicles, etc.
• Preu del barril de petroli l’any 2020: 175$ corrents / barril
• Vida útil de les centrals nuclears de 40 anys
Creixement anual del PIB i del VAB sectorial
8%
6%
4%

PIB
Indústria
Construcció
Serveis

2%
0%
-2%
-4%
-6%

Creixement mig
2000-2010 2010-2020 2015-2020
1,9%
1,5%
2,2%
-1,2%
1,8%
3,0%
2,3%
-2,5%
0,1%
2,9%
1,7%
2,1%

Població

-10%
-12%
-14%

PIB

Indústria

Construcció

Serveis

Primari

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

-16%

1,8%

-0,1%

-0,2%

Habitatges
principals

-8%

2,7%

0,3%

0,1%

Turismes

1,9%

0,8%

0,3%
4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda
energètica a l’horitzó de l’any 2020
Estalvi i eficiència energètica. Objectius i abast
Objectius qualitatius:
• Reducció a Catalunya de les ineficiències i dels consums innecessaris fins al límit
del que tècnicament, econòmica i social sigui possible amb una gestió eficaç dels
recursos.
• Per assolir-lo cal superar les barreres actuals a la implantació de les millores d’estalvi
i eficiència:
– Mancances tècniques: de coneixement, de capacitació, d’especialistes, tecnologies no
madures, etc.
– Mancances econòmiques: els costos externs no estan incorporats a l’energia. La majoria de
les inversions tenen una rendibilitat baixa o són costoses d’implementar.
– Mancances d’oportunitat: les accions d’eficiència acostumen a quedar relegades respecte
d’altres accions considerades més prioritàries
– Fragmentació social i política: Plans i Estratègies públics i privats, inconnexos o redundants.
– Marc Administratiu no favorable: legislació dispersa i incompleta. Manca d’efectivitat de la
legislació ja existent.
4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda
energètica a l’horitzó de l’any 2020
Estalvi i eficiència energètica. Objectius i abast
Objectius quantitatius:
• Estalvi global de 5.743,1 ktep d’energia primària sense usos no energètics l’any
2020 (20,2% respecte a l’escenari base).
Any 2020

Total energia primària sense usos no energètics
Generació energia elèctrica
Consums propis + Pèrdues de transport i
distribució d'energia elèctrica i gas natural
Consum final
Indústria
Transport
Domèstic
Serveis
Primari

Consum
escenari BASE
(ktep)
28.497,4
7.270,1

Estalvi BASE-IER (ktep)
ktep

%

5.743,1
1.570,4

20,2%
21,6%

2.997,9

745,8

24,9%

18.078,9
5.331,7
6.846,5
2.958,4
2.269,3
673,0

3.427,3
924,9
1.418,2
593,4
373,7
117,1

19,0%
17,3%
20,7%
20,1%
16,5%
17,4%
4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda
energètica a l’horitzó de l’any 2020
Estalvi i eficiència energètica. Objectius i abast
Objectius quantitatius:
• Estalvi en consum final de 3.427,3 ktep l’any 2020 (19,0% respecte a l’escenari
base).

SECTOR

PLA 2020 -Any 2020Com b.

Elect.

Total

SECTOR

Indústria

17,0%

17,9%

17,3%

Indústria

Transport

21,7%

-64,0%

20,7%

Dom èstic

27,4%

10,8%

Serveis

22,3%

Prim ari

PLA 2020 -Any 2020Com b.

Elect.

Total

548,6

376,3

924,9

Transport

1.467,5

-49,3

1.418,2

20,1%

Dom èstic

452,0

141,4

593,4

14,3%

16,5%

Serveis

138,6

235,1

373,7

17,7%

12,4%

17,4%

Prim ari

112,3

4,8

117,1

TOTAL

21,1%

13,7%

19,0%

TOTAL

2.719,0

708,3

3.427,3

Serveis no singular

26,7%

14,3%

17,2%

Serveis no singular

138,6

235,1

373,7
4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda
energètica a l’horitzó de l’any 2020
Estalvi i eficiència energètica. Objectius i abast
Objectius quantitatius:
• Millora de la intensitat energètica final del 1,82% anual en el període 2012-2020 i de la
intensitat energètica primària de l’1,72% en el mateix període
4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda
energètica a l’horitzó de l’any 2020
Estalvi i eficiència energètica. Objectius i abast
Objectius quantitatius:
Compliment de l’objectiu de la UE en matèria d’estalvi i eficiència energètica a
l'horitzó de l’any 2020: reducció d’un 20,2% del consum d’energia primària (sense
considerar els usos no energètics) en relació a un escenari tendencial (business-asusual) sense mesures addicionals de política energètica des de l’any 2007.
Evolució del consum d'energia primària (sense usos
no energètics)
29.000
28.000
27.000
26.000
25.000
24.000
23.000
22.000
21.000
20.000

Estalvi acumulat (% respecte BASE)
25%
20%
15%
10%

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

5%

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Escenari BASE

2009

Escenari IER

2008

0%

2007

ktep

•
4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda
energètica a l’horitzó de l’any 2020
Energies renovables. Objectius previstos
Objectius quantitatius:
• Compliment de l’objectiu de la UE en matèria d’energies renovables a l'horitzó de
l’any 2020 (Directriu Europea 2009/28/CE): percentatge de participació del 20,1% de
les fonts d’energia renovable sobre el consum brut d’energia final.
2020

379,0

516,7

962,9

1.932,8

43,7

31,9

68,8

68,8

348,5

494,3

914,7

1.884,6

172,8

331,3

773,7

1.124,8

Total renovables

521,3

825,6

1.688,4

3.009,4

Total renovables corregit (Directiva)

523,0

827,9

1.693,0

3.017,0

11.864,2

10.661,1

10.438,8

10.183,9

4.065,4

3.886,7

4.039,2

4.468,1

Consums de bloc de les centrals elèctriques

149,5

134,8

139,7

144,0

Pèrdues transport i distribució d'energia elèctrica

15%

2015

Combustibles renovables

20%

2009

Electricitat renovable

25%

2007

Consum bombament

Percentatge renovables sobre consum "brut"
d'energia final (criteri Directiva)

317,7

291,3

294,7

294,9

Consum "brut" energia final

16.396,8

14.973,9

14.912,4

15.090,9

Consum "brut" energia final corregit (Directiva)

16.396,8

14.951,2

14.887,4

15.018,6

3,2%

5,5%

11,4%

20,1%

Dades en ktep
Producció bruta renovables

Combustibles consum final

10%

Electricitat consum final

5%

1990
1992
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020

0%

Pes renovables sobre consum "brut" final
4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda
energètica a l’horitzó de l’any 2020
Energies renovables. Objectius sectorials previstos
Consum d'energia prim ària am b fonts d'energia
renovable any 2020

Font d'energia renovable

Solar tèrmica

En consum
final (ktep)

Producció d'energia
elèctrica
Potència
(MW)

Consum
prim ària
(ktep)

178,2

Objectiu PER 2020 (ktep)
TOTAL
(ktep)

178,2

En consum
final

Producció
d'energia
elèctrica

Percentatge sobre objectiu PER
2020
En consum
final

Producció
d'energia
elèctrica

TOTAL

644,0

644,0

TOTAL

27,7%

-

27,7%

Solar fotovoltaica

0,0

1.007,5

121,8

121,8

1.062,6

1.062,6

-

11,5%

11,5%

Solar termoelèctrica

0,0

252,5

290,3

290,3

5.646,5

5.646,5

-

5,1%

5,1%

Eòlica

0,0

5.153,6

1.074,7

1.074,7

6.319,7

6.319,7

-

17,0%

17,0%

Hidràulica

0,0

2.438,8

496,1

496,1

2.850,0

2.850,0

-

17,4%

17,4%

Biomassa forestal i agrícola

224,3

160,8

407,6

631,9

4.203,0

2.395,6

6.598,6

5,3%

17,0%

9,6%

Biogàs

67,9

142,1

135,3

203,2

100,0

496,9

596,9

67,9%

27,2%

34,0%

Bioetanol

67,2

67,2

400,0

400,0

16,8%

-

16,8%

Biodièsel

391,0

391,0

2.313,0

2.313,0

16,9%

-

16,9%

Bioquerosè

70,3

70,3

0,0

0,0

-

-

-

Residus renovables

125,9

272,6

350,0

645,0

995,0

36,0%

22,7%

27,4%

18,9

18,9

-

0,0%

0,0%

51,6

61,1

0,0%

0,0%

0,0%

15,0%

-

-

14,0%

13,7%

13,8%

44,4

146,7

Energies del mar

0,0

0,0

Geotèrmia

0,0

0,0

9,5

Bombes de calor

7,6

7,6

50,8

3.804,9

8.070,3

TOTAL renovables

1.132,4

9.199,7

2.672,5

19.486,9

27.506,4

(*) L’objectiu eòlic inclou 50 MW de minieòlica i 570 MW d’eòlica marina (500 MW comercials i 70 MW instal.lacions experimentals)
4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda
energètica a l’horitzó de l’any 2020
Energies renovables. Objectius sectorials previstos
Consum d'energia prim ària am b fonts
d'energia renovable (ktep)
Any 2009

Any 2020

Increm ent

Solar tèrmica

18,4

178,2

159,8

Solar fotovoltaica

24,1

121,8

97,7

Solar termoelèctrica

0,0

290,3

290,3

Eòlica

78,5

1.074,7

996,2

Hidràulica

383,5

496,1

112,6

Biomassa forestal i agrícola

102,8

631,9

529,1

Biogàs

45,5

203,2

157,7

Bioetanol

31,7

67,2

35,5

Biodièsel

162,6

391,0

228,4

0,0

70,3

70,3

Residus renovables

146,4

272,6

126,2

TOTAL renovables

993,4

3.797,3

2.803,9

Font d'energia renovable

Bioquerosè

(*) Aquest total no inclou les bombes de calor
4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda
energètica a l’horitzó de l’any 2020
Energies renovables. Objectius sectorials previstos
Consum d'energia primària amb renovables any 2020
Solar
termoelèctrica
7,6%
Solar
fotovoltaica
3,2%

Solar
fotovoltaica
3,5%

Eòlica
28,3%

Bioquerosè
1,9%

Hidràulica
13,1%
Biodièsel
10,3%

Bioetanol
1,8% Biogàs
5,4%

Biomassa
forestal i
agrícola
16,6%

Solar
termoelèctrica
10,4%

Solar tèrmica
5,7%

Solar tèrmica
4,7%
Residus
renovables
7,2%

Increment previst any 2020

Eòlica
35,5%

Residus
renovables
4,5%
Bioquerosè
2,5%

Biodièsel
8,1%

Bioetanol
1,3%

Consum total energies
renovables any 2020:
3.797,3 ktep

Biogàs
5,6%

Biomassa
forestal i
agrícola
18,9%

Hidràulica
4,0%
4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda
energètica a l’horitzó de l’any 2020
Objectius espanyols en l’àmbit del canvi climàtic
Any de referència
Any de referència
1990
2005
Paquet Energia i Clima
Sectorial. Creació l’any 2005 del Mercat de Drets
de la UE
d’Emissió. El conjunt d’activitats incloses han de
reduir les seves emissions un 21% l’any 2020,
respecte el 2005.
Repartiment
Cada activitat se li assigna una quota.
esforç
GEH
totals UE

S

Reducció al 2020, d’un 20% les
emissions de GEH respecte 1990

T

Territorial. La resta d’activitats han de reduir les seves
emissions (difuses) un 10% l’any 2020, respecte el 2005.
Cada país té assignat un objectiu. A Espanya li correspon
el mateix valor que la mitjana europea: un 10%.

Objectiu per Catalunya: Reducció 10% emissions difuses en el 2020 vs 2005
No es preveu que Espanya territorialitzi objectius de reducció per CCAA.
Probablement li correspondria al voltant d’un 12%.
Finançament. Territorialització fons de carboni.
4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda
energètica a l’horitzó de l’any 2020
Emissions de gasos d’efecte hivernacle
Objectius quantitatius:
Contribució de Catalunya al compromís espanyol integrat en l’objectiu de la UE en matèria
d’emissions de gasos precursors de l’efecte hivernacle a l'horitzó de l’any 2020: reducció d’un 25,3%
de les emissions totals de gasos precursors de l’efecte hivernacle degut a l’energia en relació a les
emissions de l’any 2005 i reducció de 22,6% pel que fa a les emissions dels sectors difusos.
50,0
45,0
40,0

25,3% reducció del TOTAL

35,0

d’emissions de C02 eq

30,0
25,0

22,6%

20,0
15,0

Tít l d l j

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

10,0

28,5%
2005

milions de tones equivalents de CO2 eq

•

reducció d’emissions de
C02 eq dels sectors
DIFUSOS
reducció d’emissions de C02 eq subjectes
al COMERÇ DE DRETS D’EMISSIÓ
4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda
energètica a l’horitzó de l’any 2020
Reducció consum de combustibles fòssils

Evolució prevista del consum d'energia primària de
combustibles fòssils
22.000
20.000

16.000
14.000
12.000
10.000

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

ktep

18.000

Consum fòssils

any
Consum fòssils (sense no energètics)

ESCENARI IER
Reducció del 18,7% del
consum de combustibles
fòssils (3.740,7 ktep) entre
l’any 2007 i l’any 2020
i reducció del 22,4% del
consum de combustibles
fòssils sense comptar els no
energètics en el mateix
període
5. Estratègies singulars
• El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic requereix d’estratègies singulars que són
necessàries per a assolir els objectius establerts. Aquestes estratègies són:
1. Energia eòlica.
2. Vehicle elèctric.
3. Sostenibilitat energètica en el sector dels edificis.
4. Infraestructures elèctriques.
5. Aprofitament energètic de la biomassa forestal.
6. Valorització energètica de residus.
7. Implantació d’un sector empresarial en sectors emergents en l’àmbit energètic.
8. Nou enfocament de l’actuació de l’Administració energètica catalana.
9. Directrius per al Pla d’Emergència Energètica de Catalunya.
5. Estratègies singulars
5.1 Energia eòlica
•

Eòlica terrestre
– Elaboració d’un nou Mapa d’Implantació de l’Energia Eòlica Terrestre a Catalunya que
permeti un alt grau d’utilització dels recurs eòlic terrestre a Catalunya atenent al
desenvolupament tecnològic actual i previsible de futur i compatibilitzant-lo amb una adequada
protecció dels espais d’alt interès mediambiental i paisatgístic.
– Repotenciació de parcs eòlics terrestres que arribin als 15 anys de vida útil.
– Elaboració d’una estratègia catalana d’implantació de l’energia minieòlica a Catalunya.

•

Eòlica marina
– Catalunya ha d’apostar decididament pel desenvolupament inicial de la tecnologia
d’aprofitament de l’energia eòlica marina, amb l’objectiu de que el teixit empresarial d’aquest nou
sector es trobi al 2020 en òptimes condicions per competir en el previsible desenvolupament de
l’enorme potencial que té a nivell mundial.
– L’aspecte crític del seu desenvolupament a Catalunya és el necessari impuls i recolzament als
projectes experimentals que actualment es troben en fase de desenvolupament (Zèfir), per a
que serveixin de laboratori i poder-la comercialitzar.
L’èxit d’aquests projectes resulta fonamental per a que Catalunya pugui ser líder en la tecnologia
específica per a parcs eòlics en aigües profundes.
5. Estratègies singulars
5.2 Estratègia per a la implantació del vehicle elèctric
Les previsions de penetració a Catalunya del VE (híbrids, híbrids endollables i
elèctrics purs), segons el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic, són en l’horitzó de
l’any 2020:
Any 2020
% penetració
híbrids (inclosos
els endollables)

% penetració
elèctrics purs

Tipus de vehicle

Nombre de VE

% respecte el
parc total

Turismes

360.000

10,0%

7,0%

3,0%

Motocicletes i
ciclomotors

124.000

12,0%

0%

12,0%

Furgonetes

54.500

7,0%

4,5%

2,5%

Camions

50

0,1%

0,1%

0%

Autocars i
autobusos

540

5,0%

4,0%

1,0%
5. Estratègies singulars
5.5 Biomassa forestal
Necessitat d’una nova política forestal a Catalunya que tingui com a uns dels
seus eixos vertebradors l’aprofitament energètic dels boscos, i que ha de
quedar reflectida en el nou Pla Territorial Forestal de Catalunya.
.

– Assessorament per a l’avaluació del recurs d’aprofitament de biomassa a aquelles iniciatives
emergents, valorar els jaciments disponibles (llenyes, suro, plàtan, pollancre, etc.).
– Potenciació d’ajuts específics a la biomassa.
– Línies d’R+D+I, tant en las fases de producció del recurs com de transformació energètica.
– Divulgació, seminaris i formació als diferents agents del sector.
– Fórmules de garantia de subministrament de biomassa forestal per a producció d’energia.
Col·laboració en estudiar la millor logística per a cada projecte, i pel conjunt de tots, en el territori
català
– Fomentar les instal·lacions de calefacció i elèctriques alimentades amb biomassa forestal
– Manteniment de línies d’ajudes destinades a rebaixar els costos de l'extracció de la biomassa
residual dels aprofitaments forestals del bosc.
– Coordinació de les administracions competents en l’aprofitament energètic de biomassa.
5. Estratègies singulars
5.7 Implantació d’un sector empresarial en sectors emergents
en l’àmbit energètic
• Implantació d’una mobilitat sostenible i amb eficiència energètica:
- Producció de vehicles elèctrics i components auxiliars per a l’automoció elèctrica.
Desenvolupament d’equips i serveis per al desplegament de les infraestructures de recàrrega.
- Producció de biocombustibles de segona generació i la seva aplicació al transport.
- Tecnologies per la gestió eficient del trànsit i optimització d'infraestructures viàries.

• Edificació sostenible i optimització del consum energètic:
- Construcció sostenible considerant tot el cicle de vida de l’edifici.
- Edifici intel·ligent i autosuficient energèticament (micro xarxa). Amb la gestió integrada de la
producció renovable, emmagatzematge i consum d’energia.
- Gestió energètica.
- Rehabilitació d’edificis existents i la renovació eficient d'instal·lacions energètiques.
5. Estratègies singulars
5.7 Implantació d’un sector empresarial en sectors emergents
en l’àmbit energètic
• Desenvolupament de nous models de negoci:
- Model de serveis energètics per capitalitzar els estalvis energètics i generar inversió i serveis.
- Informació sobre l’impacte energètic i mediambiental dels productes, anàlisis del cicle de vida i
certificacions energètiques d’edificis i equipaments.
- Disseny de productes i serveis energèticament eficients per a la indústria.

• Impulsar el concepte de “xarxes intel·ligents” ("smart-grids"), incloent-hi el
desenvolupament d’importants accions en matèria de R+D+i.
- La futura existència de molts productors -clients connectats a les xarxes de distribució que fan una
gestió activa o “intel·ligent” de l'energia elèctrica- requereix d’un radical canvi de paradigma radical (en
definitiva, d’una revolució) d’aquestes xarxes de distribució.

• Generació energètica més diversificada, eficient i sostenible:
- Impuls de noves plantes i instal·lacions de generació elèctrica amb fonts renovables, intensificant els
usos de la biomassa, els residus, l’eòlica marina i les plantes solars termoelèctriques.
- Generació renovable de petita potencia i distribuïda per autoconsum (balanç net, no inclosa en el règim
especial).
6. Impacte socioeconòmic del Pla
Inversions associades
• L’aplicació del Pla generarà inversions per valor de 26.400 milions d’euros
• L’aportació pública ascendirà a 1.790 milions d’euros, dels quals 1.130 aniran a càrrec
de la Generalitat de Catalunya

Generació de llocs de treball
• Aquestes polítiques energètiques implicaran la creació de 70.000 llocs de treball en
l’horitzó 2020 (38.000 en l’àmbit d’estalvi i eficiència energètica i 32.000 en el de les
energies renovables)

Estalvis induïts
• El Pla permetrà estalviar 33.850 milions d’euros per als consumidors finals, i 20.410 en
la importació de combustibles fòssils, en el període 2012-2020
Ingressos derivats de la subhasta de drets d’emissió
• Del volum total d’ingressos previstos per l’Estat Espanyol, es considera que a
Catalunya li correspon gestionar al voltant de 150 M€ anuals per accions de mitigació i
adaptació al canvi climàtic..
1 de 34

Recomendados

L'eficiència energètica segons la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'... por
L'eficiència energètica segons la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'...L'eficiència energètica segons la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'...
L'eficiència energètica segons la norma ISO 50001 de sistemes de gestió de l'...Medi Ambient. Generalitat de Catalunya
658 vistas43 diapositivas
Informe sirena 2018 | Avaluació del consum d’energia i aigua de la UPC. por
Informe sirena 2018 | Avaluació del consum d’energia i aigua de la UPC.Informe sirena 2018 | Avaluació del consum d’energia i aigua de la UPC.
Informe sirena 2018 | Avaluació del consum d’energia i aigua de la UPC.UPC-BarcelonaTech - Innovació i Comunitat
553 vistas16 diapositivas
Barcelona, pioneer in the development, integration and use of solar energy by... por
Barcelona, pioneer in the development, integration and use of solar energy by...Barcelona, pioneer in the development, integration and use of solar energy by...
Barcelona, pioneer in the development, integration and use of solar energy by...ASCAME
568 vistas15 diapositivas
Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012 (PMMCC) - Salvador Samitier por
Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012 (PMMCC) - Salvador SamitierPla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012 (PMMCC) - Salvador Samitier
Pla Marc de Mitigació del Canvi Climàtic 2008-2012 (PMMCC) - Salvador SamitierMedi Ambient. Generalitat de Catalunya
278 vistas22 diapositivas
El protocolo de Kyoto por
El protocolo de KyotoEl protocolo de Kyoto
El protocolo de KyotoLitoelRojo
37.9K vistas10 diapositivas
Icaen 160927 eerr industria granollers 2 por
Icaen 160927 eerr industria  granollers 2Icaen 160927 eerr industria  granollers 2
Icaen 160927 eerr industria granollers 2Empresa i Emprenedoria Granollers
299 vistas25 diapositivas

Más contenido relacionado

Similar a EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN

Plans, normatives, ajuts i serveis ICAEN por
Plans, normatives, ajuts i serveis ICAENPlans, normatives, ajuts i serveis ICAEN
Plans, normatives, ajuts i serveis ICAENEmpresa i Emprenedoria Granollers
434 vistas37 diapositivas
L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven... por
L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...
L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...ICGCat
1.9K vistas32 diapositivas
PACTE D'ALCALDES - Llagostera por
PACTE D'ALCALDES - LlagosteraPACTE D'ALCALDES - Llagostera
PACTE D'ALCALDES - Llagosteranfont
343 vistas163 diapositivas
Importancia de la proximitat en la simbiosi industrial por
Importancia de la proximitat en la simbiosi industrialImportancia de la proximitat en la simbiosi industrial
Importancia de la proximitat en la simbiosi industrialEmpresa i Emprenedoria Granollers
277 vistas25 diapositivas

Similar a EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN(20)

L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven... por ICGCat
L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...
L'energia geotèrmica a Catalunya. Situació actual, possible evolució i subven...
ICGCat1.9K vistas
PACTE D'ALCALDES - Llagostera por nfont
PACTE D'ALCALDES - LlagosteraPACTE D'ALCALDES - Llagostera
PACTE D'ALCALDES - Llagostera
nfont343 vistas
10 punts pel canvi en l'ocupació a Europa por socialistes_ cat
10 punts pel canvi en l'ocupació a Europa10 punts pel canvi en l'ocupació a Europa
10 punts pel canvi en l'ocupació a Europa
socialistes_ cat1.2K vistas
Presentació eivissa por Josep Rigo
Presentació eivissaPresentació eivissa
Presentació eivissa
Josep Rigo197 vistas
10 Projectes Estratègics d’Acció de Govern i per a la Transició Nacional por Miqui Mel
10 Projectes Estratègics d’Acció de Govern i per a la Transició Nacional10 Projectes Estratègics d’Acció de Govern i per a la Transició Nacional
10 Projectes Estratègics d’Acció de Govern i per a la Transició Nacional
Miqui Mel315 vistas
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer por juditrb
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
20130924 camarles elena_ese_josep_verdaguer
juditrb415 vistas

Más de Efienar Eficiencia Energética

20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN por
20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAEN
20131231 ceritificacio energetica informe 100000 ICAENEfienar Eficiencia Energética
495 vistas58 diapositivas
Congrès Energia Catalunya programa_181113 por
Congrès Energia Catalunya programa_181113Congrès Energia Catalunya programa_181113
Congrès Energia Catalunya programa_181113Efienar Eficiencia Energética
524 vistas8 diapositivas
Informe energía eólica AWEA (EEUU) por
Informe energía eólica AWEA (EEUU)Informe energía eólica AWEA (EEUU)
Informe energía eólica AWEA (EEUU)Efienar Eficiencia Energética
538 vistas10 diapositivas
Article " El cost de la no rehabilitació energètica" por
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"Article " El cost de la no rehabilitació energètica"
Article " El cost de la no rehabilitació energètica"Efienar Eficiencia Energética
255 vistas2 diapositivas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPR por
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPREFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPR
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Tuberias PPPREfienar Eficiencia Energética
682 vistas28 diapositivas
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Residencial por
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. ResidencialEFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Residencial
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. ResidencialEfienar Eficiencia Energética
592 vistas21 diapositivas

Más de Efienar Eficiencia Energética(15)

EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AHORRO. Plà d'energia ICAEN

 • 3. Índex 1. 2. 3. 4. Missió del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic Metodologia d’elaboració Eixos estratègics Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 5. Estratègies singulars 6. Impacte socioeconòmic del Pla 3
 • 4. 1. Missió del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic Encàrrec • Consell de Govern de 8 de març de 2011: encarrega al conseller d’Empresa i Ocupació l’elaboració d’un Pla de l’energia a l’horitzó 2020. • Moció 8/IX del Ple del Parlament de Catalunya de 24 de març de 2011 sobre política energètica: insta el Govern a elaborar el Pla de l’Energia 2012-2020. • Comissió de Territori i Sostenibilitat del Parlament el 15 de febrer de 2011: anunci de l’elaboració del Pla de mitigació de les emissions de gasos d’efecte hivernacle 2013-2020. • Iniciativa conjunta dels departaments d’Empresa i Ocupació, i de Territori i Sostenibilitat, per elaborar el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic
 • 5. 1. Missió del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic Reptes • El progressiu esgotament dels recursos energètics fòssils, fonamentalment del petroli, que comporta previsions de preus a futur cada vegada més elevats dels combustibles fòssils. • Impactes creixents de l'energia sobre el medi ambient. • Catalunya no disposa de recursos fòssils significatius. S'ha d’actuar fonamentalment sobre la demanda energètica i alhora assegurar-ne la cobertura amb un mix d'oferta d'energia més coherent amb la seva aposta per un futur sostenible Missió: Assolir una economia/societat de baixa intensitat energètica i baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a mig-llarg termini.
 • 6. 1. Missió del Pla de l’Energia i Canvi Climàtic • El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic detalla les estratègies de la política energètica catalana a l’horitzó de l’any 2020 en coherència amb la missió establerta. • També contempla la mitigació dels gasos d’efecte hivernacle (GEH bàsicament CO2) vinculada al Cicle Energètic. – – – – No inclou les emissions de GEH no vinculades a l’energia. No inclou l‘anomenat efecte embornal (boscos, agricultura, ...). No inclou l’adaptació als impactes del canvi climàtic. No inclou el desenvolupament de models climàtics regionals. • Des d’una perspectiva clima és una part (molt significativa) de la planificació en matèria de política climàtica. • Marc de referència: Objectius europeus del 20-20-20 per l’any 2020. – Dotar a Catalunya de capacitat de reacció si la UE acorda establir un nou objectiu més ambiciós de reducció d’emissions i d’un nou repartiment d’esforços.
 • 7. 2. Metodologia d’elaboració Un pla participatiu • Per tal que el Pla sigui realista i eficaç, s’ha comptat amb les opinions més rellevants, especialment les de la societat civil, empreses i organismes dels diferents subsectors del món de l’energia i el medi ambient, associacions empresarials, associacions de consumidors, associacions ecologistes, col·legis professionals, sindicats, experts, etc. –12 sessions informatives de consulta en les quals s’ha recollit propostes de caire general per tal d’incorporar-les al Pla. – Reunions bilaterals amb els principals Agents del sector energètic a Catalunya: Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible, REE, Enagas, Endesa, Gas Natural Fenosa, Repsol, ASEME, Clúster de l’Eficiència Energètica de Catalunya, Carbonífera del Ebro.
 • 8. 2. Metodologia d’elaboració Estructurat en base a tres horitzons temporals: Política energètica i de canvi climàtic catalana Anàlisi prospectiva energètica horitzó 2030 -PROENCAT 2030- Pla de l’Energia i Canvi Climàtic 2012-2020 (inclou Avaluació Ambiental Estratègica) Pla d’Acció 2012-2015 Prospectiva LLARG TERMINI Planificació MITJÀ TERMINI Programació sectorial CURT-MITJÀ TERMINI
 • 9. 2. Metodologia d’elaboració Dos escenaris de treball: • Escenari BASE. Comportament tendencial. No es duen a terme noves polítiques en matèria d’energia, fonamentalment en els àmbits d’estalvi i l’eficiència energètica i energies renovables, des de 2008. És l’escenari necessari per avaluar el compliment de l’objectiu de reducció del 20% en el consum d’energia primària fixat per la UE. • Escenari IER (Intensiu en Eficiència energètica i energies Renovables). Correspon a l’escenari aposta de la Prospectiva Energètica de Catalunya 2030 (Escenari E4). Anàlisi mixta bottom-up / top-down: S’han aplicat dues visions diferents però complementàries: • Anàlisi de l’evolució del consum i de la demanda d’energia basat en el comportament energètic de cada sector, fins i tot individualitzat, ajustat als processos i usos energètics de cada sector, a l’equipament que té, a les pautes de consum i al seu entorn tecnològic, econòmic i social. • Models economètrics i de parametrització de consums específics per avaluar l’evolució del consum de les diferents formes d’energia i dels diversos sectors i subsectors en relació a variables macroeconòmiques i de producció física.
 • 10. 3. Eixos estratègics. Decàleg 1. Les polítiques d’estalvi i d’eficiència energètica seran claus per assegurar l’assoliment d’un sistema energètic sostenible per a Catalunya. • La gestió de la demanda és la màxima prioritat de la política energètica catalana. • Catalunya ha de ser capdavantera en solucions d’eficiència energètica, de forma que es desenvolupi l’economia i l’ocupació associades, constituint-se en un eix vertebrador de la reindustrialització del país. 2. Les energies renovables com a opció estratègica de present i de futur per a Catalunya. És l’altra prioritat estratègica del Pla per tal d’assolir: • • • • • • • la necessària diversificació de fonts d’energia la reducció de la elevada dependència energètica exterior la reducció dels impactes mediambientals associat al consum d’energies fòssils l’augment i consolidació de les activitats d’R+D+i en l’àmbit energètic la creació d’ocupació la millora del reequilibrament territorial el desenvolupament d’un modern teixit industrial.
 • 11. 3. Eixos estratègics. Decàleg 3. La política energètica catalana ha de contribuir als compromisos de l’Estat Espanyol de reducció de gasos d’efecte hivernacle en la Unió Europea. • La política energètica catalana és un element clau en la contribució de Catalunya a la mitigació del canvi climàtic. El conjunt del cicle energètic representa el 74% de les emissions totals de GEH a Catalunya i el 90% de les emissions de CO2. • Les polítiques d’estalvi i eficiència energètica i la implantació d’energies renovables són la peça clau per assolir els objectius de reducció de les emissions de GEH. 4. La consolidació del sector de l’energia com a oportunitat de creixement econòmic i creació de feina qualificada. • L'estratègia a llarg termini ha de ser una aposta decidida pel sector energètic com a vector de creixement econòmic per a Catalunya. A més, en el marc d’un fort impuls a la nova economia verda com a sector emergent, les polítiques adreçades al canvi de paradigma energètic ajudaran a pal·liar l’actual crisi econòmica. • La potenciació d’una indústria pròpia en energies renovables, la reconversió d’indústries com la de l’automoció —tot aprofitant les oportunitats que susciten els vehicles elèctrics i híbrids—, o l’aposta per empreses i serveis lligats a l’estalvi i l’eficiència energètica, són oportunitats generadores de feina i riquesa a mitjà i llarg termini.
 • 12. 3. Eixos estratègics. Decàleg 5. La millora de la seguretat i la qualitat del subministrament energètic i el desenvolupament de les infraestructures energètiques necessàries per assolir el nou sistema energètic de Catalunya. • Avançar en la millora de la diversificació energètica, tant en l’aprovisionament exterior com en l’interior, així com en la disminució de la dependència energètica exterior dins una estratègia de seguretat nacional. • Apostar per un increment de les interconnexions dels sistemes elèctric i gasista peninsulars amb Europa via Catalunya per a integrar-se plenament en el mercat interior europeu de l’energia. • Garantir uns subministraments energètics segurs i de qualitat a uns preus adequats per afavorir la competitivitat de la nostra economia i el benestar dels ciutadans. 6. Les polítiques energètiques i ambientals catalanes han de tenir estratègies coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya, integrant el seu desenvolupament social, econòmic i ambiental. • Desenvolupar al màxim el potencial de les energies renovables a Catalunya de forma coherent amb la necessària protecció del medi ambient. • Potenciar la mobilitat sostenible incloent criteris d’estalvi i eficiència energètica.
 • 13. 3. Eixos estratègics. Decàleg 7. Accelerar l’impuls a la R+D+i de noves tecnologies en l’àmbit energètic. • Incrementar la cooperació entre els diferents actors participants en l’àmbit de la recerca, el desenvolupament i la innovació energètica, aglutinant elements de l’anomenada triple hèlix (administració catalana i estatal, universitats i empreses privades), combinant les seves potencialitats amb l’objectiu de disposar d’eines realment efectives i generadores de valor per al conjunt del país. • És molt important el paper de l’IREC sense oblidar la industria catalana, tot recolzant fortament el sector industrial innovador català. 8. L’actuació decidida de la Generalitat de Catalunya i les altres administracions públiques catalanes envers el nou model energètic com a element exemplaritzant i de dinamització. • Centralitzar la gestió energètica de la Generalitat, afavorint i dinamitzant el mercat de les empreses de serveis energètics orientades a l’estalvi i eficiència energètica. • Enfortir la funció pedagògica del Govern de la Generalitat i el conjunt de les administracions públiques catalanes en l’àmbit energètic, tot aplicant criteris de compra pública eficient en el consum d’energia.
 • 14. 3. Eixos estratègics. Decàleg 9. Portar la política energètica al màxim nivell estratègic. • Assumir plenament les competències en matèria energètica, posant un èmfasi molt especial en els àmbits d’actuació administrativa; distribució d’energia elèctrica i gas natural; eficiència energètica i energies renovables, incloses les primes al règim especial. • Participar al màxim en l'elaboració de la planificació i definició de polítiques energètiques a nivell de tot l'Estat. • Coordinar-la i vertebrar-la estretament amb la resta de polítiques de la Generalitat de Catalunya (industrials, d’ocupació, d’investigació, mediambientals, territorials, agràries, etc.). 10. La implicació de la societat civil en la construcció del nou model energètic del país: formació, informació, participació i inclusió dels sectors socials més desfavorits econòmicament. • Potenciar la formació, informació i participació a tota la societat, i en especial a l’escola. • Promoure polítiques de benestar socioenergètic per evitar les exclusions socials.
 • 15. 4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 Hipòtesis bàsiques de treball: • Previsions d’evolució: PIB, població, ocupació, parc d’habitatges i vehicles, etc. • Preu del barril de petroli l’any 2020: 175$ corrents / barril • Vida útil de les centrals nuclears de 40 anys Creixement anual del PIB i del VAB sectorial 8% 6% 4% PIB Indústria Construcció Serveis 2% 0% -2% -4% -6% Creixement mig 2000-2010 2010-2020 2015-2020 1,9% 1,5% 2,2% -1,2% 1,8% 3,0% 2,3% -2,5% 0,1% 2,9% 1,7% 2,1% Població -10% -12% -14% PIB Indústria Construcció Serveis Primari 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 -16% 1,8% -0,1% -0,2% Habitatges principals -8% 2,7% 0,3% 0,1% Turismes 1,9% 0,8% 0,3%
 • 16. 4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 Estalvi i eficiència energètica. Objectius i abast Objectius qualitatius: • Reducció a Catalunya de les ineficiències i dels consums innecessaris fins al límit del que tècnicament, econòmica i social sigui possible amb una gestió eficaç dels recursos. • Per assolir-lo cal superar les barreres actuals a la implantació de les millores d’estalvi i eficiència: – Mancances tècniques: de coneixement, de capacitació, d’especialistes, tecnologies no madures, etc. – Mancances econòmiques: els costos externs no estan incorporats a l’energia. La majoria de les inversions tenen una rendibilitat baixa o són costoses d’implementar. – Mancances d’oportunitat: les accions d’eficiència acostumen a quedar relegades respecte d’altres accions considerades més prioritàries – Fragmentació social i política: Plans i Estratègies públics i privats, inconnexos o redundants. – Marc Administratiu no favorable: legislació dispersa i incompleta. Manca d’efectivitat de la legislació ja existent.
 • 17. 4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 Estalvi i eficiència energètica. Objectius i abast Objectius quantitatius: • Estalvi global de 5.743,1 ktep d’energia primària sense usos no energètics l’any 2020 (20,2% respecte a l’escenari base). Any 2020 Total energia primària sense usos no energètics Generació energia elèctrica Consums propis + Pèrdues de transport i distribució d'energia elèctrica i gas natural Consum final Indústria Transport Domèstic Serveis Primari Consum escenari BASE (ktep) 28.497,4 7.270,1 Estalvi BASE-IER (ktep) ktep % 5.743,1 1.570,4 20,2% 21,6% 2.997,9 745,8 24,9% 18.078,9 5.331,7 6.846,5 2.958,4 2.269,3 673,0 3.427,3 924,9 1.418,2 593,4 373,7 117,1 19,0% 17,3% 20,7% 20,1% 16,5% 17,4%
 • 18. 4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 Estalvi i eficiència energètica. Objectius i abast Objectius quantitatius: • Estalvi en consum final de 3.427,3 ktep l’any 2020 (19,0% respecte a l’escenari base). SECTOR PLA 2020 -Any 2020Com b. Elect. Total SECTOR Indústria 17,0% 17,9% 17,3% Indústria Transport 21,7% -64,0% 20,7% Dom èstic 27,4% 10,8% Serveis 22,3% Prim ari PLA 2020 -Any 2020Com b. Elect. Total 548,6 376,3 924,9 Transport 1.467,5 -49,3 1.418,2 20,1% Dom èstic 452,0 141,4 593,4 14,3% 16,5% Serveis 138,6 235,1 373,7 17,7% 12,4% 17,4% Prim ari 112,3 4,8 117,1 TOTAL 21,1% 13,7% 19,0% TOTAL 2.719,0 708,3 3.427,3 Serveis no singular 26,7% 14,3% 17,2% Serveis no singular 138,6 235,1 373,7
 • 19. 4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 Estalvi i eficiència energètica. Objectius i abast Objectius quantitatius: • Millora de la intensitat energètica final del 1,82% anual en el període 2012-2020 i de la intensitat energètica primària de l’1,72% en el mateix període
 • 20. 4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 Estalvi i eficiència energètica. Objectius i abast Objectius quantitatius: Compliment de l’objectiu de la UE en matèria d’estalvi i eficiència energètica a l'horitzó de l’any 2020: reducció d’un 20,2% del consum d’energia primària (sense considerar els usos no energètics) en relació a un escenari tendencial (business-asusual) sense mesures addicionals de política energètica des de l’any 2007. Evolució del consum d'energia primària (sense usos no energètics) 29.000 28.000 27.000 26.000 25.000 24.000 23.000 22.000 21.000 20.000 Estalvi acumulat (% respecte BASE) 25% 20% 15% 10% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 5% 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 Escenari BASE 2009 Escenari IER 2008 0% 2007 ktep •
 • 21. 4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 Energies renovables. Objectius previstos Objectius quantitatius: • Compliment de l’objectiu de la UE en matèria d’energies renovables a l'horitzó de l’any 2020 (Directriu Europea 2009/28/CE): percentatge de participació del 20,1% de les fonts d’energia renovable sobre el consum brut d’energia final. 2020 379,0 516,7 962,9 1.932,8 43,7 31,9 68,8 68,8 348,5 494,3 914,7 1.884,6 172,8 331,3 773,7 1.124,8 Total renovables 521,3 825,6 1.688,4 3.009,4 Total renovables corregit (Directiva) 523,0 827,9 1.693,0 3.017,0 11.864,2 10.661,1 10.438,8 10.183,9 4.065,4 3.886,7 4.039,2 4.468,1 Consums de bloc de les centrals elèctriques 149,5 134,8 139,7 144,0 Pèrdues transport i distribució d'energia elèctrica 15% 2015 Combustibles renovables 20% 2009 Electricitat renovable 25% 2007 Consum bombament Percentatge renovables sobre consum "brut" d'energia final (criteri Directiva) 317,7 291,3 294,7 294,9 Consum "brut" energia final 16.396,8 14.973,9 14.912,4 15.090,9 Consum "brut" energia final corregit (Directiva) 16.396,8 14.951,2 14.887,4 15.018,6 3,2% 5,5% 11,4% 20,1% Dades en ktep Producció bruta renovables Combustibles consum final 10% Electricitat consum final 5% 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0% Pes renovables sobre consum "brut" final
 • 22. 4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 Energies renovables. Objectius sectorials previstos Consum d'energia prim ària am b fonts d'energia renovable any 2020 Font d'energia renovable Solar tèrmica En consum final (ktep) Producció d'energia elèctrica Potència (MW) Consum prim ària (ktep) 178,2 Objectiu PER 2020 (ktep) TOTAL (ktep) 178,2 En consum final Producció d'energia elèctrica Percentatge sobre objectiu PER 2020 En consum final Producció d'energia elèctrica TOTAL 644,0 644,0 TOTAL 27,7% - 27,7% Solar fotovoltaica 0,0 1.007,5 121,8 121,8 1.062,6 1.062,6 - 11,5% 11,5% Solar termoelèctrica 0,0 252,5 290,3 290,3 5.646,5 5.646,5 - 5,1% 5,1% Eòlica 0,0 5.153,6 1.074,7 1.074,7 6.319,7 6.319,7 - 17,0% 17,0% Hidràulica 0,0 2.438,8 496,1 496,1 2.850,0 2.850,0 - 17,4% 17,4% Biomassa forestal i agrícola 224,3 160,8 407,6 631,9 4.203,0 2.395,6 6.598,6 5,3% 17,0% 9,6% Biogàs 67,9 142,1 135,3 203,2 100,0 496,9 596,9 67,9% 27,2% 34,0% Bioetanol 67,2 67,2 400,0 400,0 16,8% - 16,8% Biodièsel 391,0 391,0 2.313,0 2.313,0 16,9% - 16,9% Bioquerosè 70,3 70,3 0,0 0,0 - - - Residus renovables 125,9 272,6 350,0 645,0 995,0 36,0% 22,7% 27,4% 18,9 18,9 - 0,0% 0,0% 51,6 61,1 0,0% 0,0% 0,0% 15,0% - - 14,0% 13,7% 13,8% 44,4 146,7 Energies del mar 0,0 0,0 Geotèrmia 0,0 0,0 9,5 Bombes de calor 7,6 7,6 50,8 3.804,9 8.070,3 TOTAL renovables 1.132,4 9.199,7 2.672,5 19.486,9 27.506,4 (*) L’objectiu eòlic inclou 50 MW de minieòlica i 570 MW d’eòlica marina (500 MW comercials i 70 MW instal.lacions experimentals)
 • 23. 4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 Energies renovables. Objectius sectorials previstos Consum d'energia prim ària am b fonts d'energia renovable (ktep) Any 2009 Any 2020 Increm ent Solar tèrmica 18,4 178,2 159,8 Solar fotovoltaica 24,1 121,8 97,7 Solar termoelèctrica 0,0 290,3 290,3 Eòlica 78,5 1.074,7 996,2 Hidràulica 383,5 496,1 112,6 Biomassa forestal i agrícola 102,8 631,9 529,1 Biogàs 45,5 203,2 157,7 Bioetanol 31,7 67,2 35,5 Biodièsel 162,6 391,0 228,4 0,0 70,3 70,3 Residus renovables 146,4 272,6 126,2 TOTAL renovables 993,4 3.797,3 2.803,9 Font d'energia renovable Bioquerosè (*) Aquest total no inclou les bombes de calor
 • 24. 4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 Energies renovables. Objectius sectorials previstos Consum d'energia primària amb renovables any 2020 Solar termoelèctrica 7,6% Solar fotovoltaica 3,2% Solar fotovoltaica 3,5% Eòlica 28,3% Bioquerosè 1,9% Hidràulica 13,1% Biodièsel 10,3% Bioetanol 1,8% Biogàs 5,4% Biomassa forestal i agrícola 16,6% Solar termoelèctrica 10,4% Solar tèrmica 5,7% Solar tèrmica 4,7% Residus renovables 7,2% Increment previst any 2020 Eòlica 35,5% Residus renovables 4,5% Bioquerosè 2,5% Biodièsel 8,1% Bioetanol 1,3% Consum total energies renovables any 2020: 3.797,3 ktep Biogàs 5,6% Biomassa forestal i agrícola 18,9% Hidràulica 4,0%
 • 25. 4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 Objectius espanyols en l’àmbit del canvi climàtic Any de referència Any de referència 1990 2005 Paquet Energia i Clima Sectorial. Creació l’any 2005 del Mercat de Drets de la UE d’Emissió. El conjunt d’activitats incloses han de reduir les seves emissions un 21% l’any 2020, respecte el 2005. Repartiment Cada activitat se li assigna una quota. esforç GEH totals UE S Reducció al 2020, d’un 20% les emissions de GEH respecte 1990 T Territorial. La resta d’activitats han de reduir les seves emissions (difuses) un 10% l’any 2020, respecte el 2005. Cada país té assignat un objectiu. A Espanya li correspon el mateix valor que la mitjana europea: un 10%. Objectiu per Catalunya: Reducció 10% emissions difuses en el 2020 vs 2005 No es preveu que Espanya territorialitzi objectius de reducció per CCAA. Probablement li correspondria al voltant d’un 12%. Finançament. Territorialització fons de carboni.
 • 26. 4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 Emissions de gasos d’efecte hivernacle Objectius quantitatius: Contribució de Catalunya al compromís espanyol integrat en l’objectiu de la UE en matèria d’emissions de gasos precursors de l’efecte hivernacle a l'horitzó de l’any 2020: reducció d’un 25,3% de les emissions totals de gasos precursors de l’efecte hivernacle degut a l’energia en relació a les emissions de l’any 2005 i reducció de 22,6% pel que fa a les emissions dels sectors difusos. 50,0 45,0 40,0 25,3% reducció del TOTAL 35,0 d’emissions de C02 eq 30,0 25,0 22,6% 20,0 15,0 Tít l d l j 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 10,0 28,5% 2005 milions de tones equivalents de CO2 eq • reducció d’emissions de C02 eq dels sectors DIFUSOS reducció d’emissions de C02 eq subjectes al COMERÇ DE DRETS D’EMISSIÓ
 • 27. 4. Objectius quantitatius de l’oferta i la demanda energètica a l’horitzó de l’any 2020 Reducció consum de combustibles fòssils Evolució prevista del consum d'energia primària de combustibles fòssils 22.000 20.000 16.000 14.000 12.000 10.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ktep 18.000 Consum fòssils any Consum fòssils (sense no energètics) ESCENARI IER Reducció del 18,7% del consum de combustibles fòssils (3.740,7 ktep) entre l’any 2007 i l’any 2020 i reducció del 22,4% del consum de combustibles fòssils sense comptar els no energètics en el mateix període
 • 28. 5. Estratègies singulars • El Pla de l’Energia i Canvi Climàtic requereix d’estratègies singulars que són necessàries per a assolir els objectius establerts. Aquestes estratègies són: 1. Energia eòlica. 2. Vehicle elèctric. 3. Sostenibilitat energètica en el sector dels edificis. 4. Infraestructures elèctriques. 5. Aprofitament energètic de la biomassa forestal. 6. Valorització energètica de residus. 7. Implantació d’un sector empresarial en sectors emergents en l’àmbit energètic. 8. Nou enfocament de l’actuació de l’Administració energètica catalana. 9. Directrius per al Pla d’Emergència Energètica de Catalunya.
 • 29. 5. Estratègies singulars 5.1 Energia eòlica • Eòlica terrestre – Elaboració d’un nou Mapa d’Implantació de l’Energia Eòlica Terrestre a Catalunya que permeti un alt grau d’utilització dels recurs eòlic terrestre a Catalunya atenent al desenvolupament tecnològic actual i previsible de futur i compatibilitzant-lo amb una adequada protecció dels espais d’alt interès mediambiental i paisatgístic. – Repotenciació de parcs eòlics terrestres que arribin als 15 anys de vida útil. – Elaboració d’una estratègia catalana d’implantació de l’energia minieòlica a Catalunya. • Eòlica marina – Catalunya ha d’apostar decididament pel desenvolupament inicial de la tecnologia d’aprofitament de l’energia eòlica marina, amb l’objectiu de que el teixit empresarial d’aquest nou sector es trobi al 2020 en òptimes condicions per competir en el previsible desenvolupament de l’enorme potencial que té a nivell mundial. – L’aspecte crític del seu desenvolupament a Catalunya és el necessari impuls i recolzament als projectes experimentals que actualment es troben en fase de desenvolupament (Zèfir), per a que serveixin de laboratori i poder-la comercialitzar. L’èxit d’aquests projectes resulta fonamental per a que Catalunya pugui ser líder en la tecnologia específica per a parcs eòlics en aigües profundes.
 • 30. 5. Estratègies singulars 5.2 Estratègia per a la implantació del vehicle elèctric Les previsions de penetració a Catalunya del VE (híbrids, híbrids endollables i elèctrics purs), segons el Pla de l’Energia i Canvi Climàtic, són en l’horitzó de l’any 2020: Any 2020 % penetració híbrids (inclosos els endollables) % penetració elèctrics purs Tipus de vehicle Nombre de VE % respecte el parc total Turismes 360.000 10,0% 7,0% 3,0% Motocicletes i ciclomotors 124.000 12,0% 0% 12,0% Furgonetes 54.500 7,0% 4,5% 2,5% Camions 50 0,1% 0,1% 0% Autocars i autobusos 540 5,0% 4,0% 1,0%
 • 31. 5. Estratègies singulars 5.5 Biomassa forestal Necessitat d’una nova política forestal a Catalunya que tingui com a uns dels seus eixos vertebradors l’aprofitament energètic dels boscos, i que ha de quedar reflectida en el nou Pla Territorial Forestal de Catalunya. . – Assessorament per a l’avaluació del recurs d’aprofitament de biomassa a aquelles iniciatives emergents, valorar els jaciments disponibles (llenyes, suro, plàtan, pollancre, etc.). – Potenciació d’ajuts específics a la biomassa. – Línies d’R+D+I, tant en las fases de producció del recurs com de transformació energètica. – Divulgació, seminaris i formació als diferents agents del sector. – Fórmules de garantia de subministrament de biomassa forestal per a producció d’energia. Col·laboració en estudiar la millor logística per a cada projecte, i pel conjunt de tots, en el territori català – Fomentar les instal·lacions de calefacció i elèctriques alimentades amb biomassa forestal – Manteniment de línies d’ajudes destinades a rebaixar els costos de l'extracció de la biomassa residual dels aprofitaments forestals del bosc. – Coordinació de les administracions competents en l’aprofitament energètic de biomassa.
 • 32. 5. Estratègies singulars 5.7 Implantació d’un sector empresarial en sectors emergents en l’àmbit energètic • Implantació d’una mobilitat sostenible i amb eficiència energètica: - Producció de vehicles elèctrics i components auxiliars per a l’automoció elèctrica. Desenvolupament d’equips i serveis per al desplegament de les infraestructures de recàrrega. - Producció de biocombustibles de segona generació i la seva aplicació al transport. - Tecnologies per la gestió eficient del trànsit i optimització d'infraestructures viàries. • Edificació sostenible i optimització del consum energètic: - Construcció sostenible considerant tot el cicle de vida de l’edifici. - Edifici intel·ligent i autosuficient energèticament (micro xarxa). Amb la gestió integrada de la producció renovable, emmagatzematge i consum d’energia. - Gestió energètica. - Rehabilitació d’edificis existents i la renovació eficient d'instal·lacions energètiques.
 • 33. 5. Estratègies singulars 5.7 Implantació d’un sector empresarial en sectors emergents en l’àmbit energètic • Desenvolupament de nous models de negoci: - Model de serveis energètics per capitalitzar els estalvis energètics i generar inversió i serveis. - Informació sobre l’impacte energètic i mediambiental dels productes, anàlisis del cicle de vida i certificacions energètiques d’edificis i equipaments. - Disseny de productes i serveis energèticament eficients per a la indústria. • Impulsar el concepte de “xarxes intel·ligents” ("smart-grids"), incloent-hi el desenvolupament d’importants accions en matèria de R+D+i. - La futura existència de molts productors -clients connectats a les xarxes de distribució que fan una gestió activa o “intel·ligent” de l'energia elèctrica- requereix d’un radical canvi de paradigma radical (en definitiva, d’una revolució) d’aquestes xarxes de distribució. • Generació energètica més diversificada, eficient i sostenible: - Impuls de noves plantes i instal·lacions de generació elèctrica amb fonts renovables, intensificant els usos de la biomassa, els residus, l’eòlica marina i les plantes solars termoelèctriques. - Generació renovable de petita potencia i distribuïda per autoconsum (balanç net, no inclosa en el règim especial).
 • 34. 6. Impacte socioeconòmic del Pla Inversions associades • L’aplicació del Pla generarà inversions per valor de 26.400 milions d’euros • L’aportació pública ascendirà a 1.790 milions d’euros, dels quals 1.130 aniran a càrrec de la Generalitat de Catalunya Generació de llocs de treball • Aquestes polítiques energètiques implicaran la creació de 70.000 llocs de treball en l’horitzó 2020 (38.000 en l’àmbit d’estalvi i eficiència energètica i 32.000 en el de les energies renovables) Estalvis induïts • El Pla permetrà estalviar 33.850 milions d’euros per als consumidors finals, i 20.410 en la importació de combustibles fòssils, en el període 2012-2020 Ingressos derivats de la subhasta de drets d’emissió • Del volum total d’ingressos previstos per l’Estat Espanyol, es considera que a Catalunya li correspon gestionar al voltant de 150 M€ anuals per accions de mitigació i adaptació al canvi climàtic..