Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami

 • Inicia sesión para ver los comentarios

 • Sé el primero en recomendar esto

Obowiązki gmin w zakresie gospodarki odpadami

 1. 1. OBOWIĄZKI GMIN W ZAKRESIE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI Hanna Kończal Z-ca Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska     Poznań, luty 2010r.
 2. 2. <ul><li>Zakres prezentacji: </li></ul><ul><li>Definicja odpadów komunalnych i gospodarowania odpadami. </li></ul><ul><li>Wymagane postępowanie z odpadami komunalnymi. </li></ul><ul><li>Inne obowiązki samorządu terytorialnego wynikające z prawa ekologicznego. </li></ul><ul><li>Nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami komunalnymi stwierdzone przez WIOŚ w gminach w powiecie poznańskim. </li></ul>
 3. 3. 1. Definicja odpadów komunalnych i gospodarowania odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) definiuje: - odpady komunalne jako odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, - gospodarowanie odpadami jako zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.
 4. 4. 2. R 2. Wymagane postępowanie z odpadami komunalnymi Odpady komunalne powinny być zbierane w sposób selektywny. Niesegregowane odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych powinny być poddane odzyskowi lub unieszkodliwianiu na obszarze tego województwa, na którym zostały wytworzone, w instalacjach spełniających wymagania BAT. Mogą być one poddane odzyskowi bądź unieszkodliwieniu na obszarze innego województwa, jeżeli odległość od miejsca wytwarzania odpadów do instalacji, w której dokonuje się odzysku lub unieszkodliwiania, spełniającej wymagania BAT jest mniejsza niż odległość do instalacji na obszarze tego samego województwa.
 5. 5. Właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażyć nieruchomość w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz oddawać zebrane odpady uprawnionym odbiorcom. Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne muszą mieć zezwolenie na prowadzenie takiej działalności, a także są zobowiązani, poza odbieraniem odpadów niesegregowanych, do odbierania wszystkich selektywnie zbieranych rodzajów odpadów komunalnych, w tym odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów z remontów. Przedsiębiorcy ci winni również ograniczyć, stosownie do wymagań prawnych, masę składowanych odpadów biodegradowalnych.
 6. 6. Gminy powinny zapewnić: - objęcie wszystkich swoich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, - warunki do selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w szczególności odpadów ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, odpadów opakowaniowych, - budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych albo warunki do budowy, utrzymania i eksploatacji takich urządzeń przez przedsiębiorców,  
 7. 7. - warunki ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i kierowanych do składowania: a) do 31 grudnia 2010r. do 75% b) do 31 grudnia 2013r. do 50% c) do 31 grudnia 2020r. do 35% całkowitej masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. Wymienione obowiązki wchodzą w zakres obowiązkowych zadań własnych gmin. Województwa muszą zapewnić budowę, utrzymanie i eksploatację instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych wydzielonych z odpadów komunalnych.
 8. 8. 3. Inne obowiązki samorządu terytorialnego wynikające z prawa ekologicznego Obowiązki określone w ustawie o odpadach : - opracowanie gminnego planu gospodarki odpadami i aktualizowanie go nie rzadziej niż co 4 lata, - składanie sprawozdań z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami raz na 2 lata, radzie gminy i samorządowi powiatu, - nakazywanie, w drodze decyzji wydawanej z urzędu, posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania.
 9. 9. <ul><li>Obowiązki określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach : </li></ul><ul><li>- zapewnienie czystości i porządku na swoim terenie i stworzenie warunków niezbędnych do ich utrzymania , tzn.: </li></ul><ul><ul><li>tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku lub zapewnienie wykonania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych </li></ul></ul><ul><ul><li>zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji stacji zlewnych na ścieki dowożone; instalacji i urządzeń do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierzęcych; szaletów publicznych, </li></ul></ul>
 10. 10. <ul><ul><li>zbieranie i usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń uprzątniętych z chodników przez właścicieli nieruchomości oraz odpadów z koszy ustawionych na chodnikach, </li></ul></ul><ul><ul><li>udostępnianie na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy firmach i adresach punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, </li></ul></ul>
 11. 11. <ul><li>prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej, i ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy, </li></ul><ul><li>- uchwalanie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, który jest aktem prawa miejscowego, </li></ul>
 12. 12. <ul><li>sprawowanie nadzoru nad realizacją obowiązków dotyczących utrzymania czystości i porządku, adresowanych do właścicieli nieruchomości i podmiotów zarządzających drogami, </li></ul><ul><li>wydawanie decyzji nakazujących wykonanie obowiązków osobom bądź podmiotom w przypadku stwierdzenia ich niewykonania, </li></ul><ul><li>określenie, w drodze uchwały rady gminy (od 1.08.2009r., przedtem określał wójt, burmistrz lub prezydent miasta) wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych, </li></ul>
 13. 13. <ul><li>udzielanie zezwoleń na odbieranie odpadów komunalnych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w drodze decyzji, </li></ul><ul><li>kontrolowanie działalności przedsiębiorcy w zakresie zgodności z udzielonym zezwoleniem i cofnięcie zezwolenia w przypadku naruszania jego warunków. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Obowiązki określone w ustawie Prawo ochrony środowiska : </li></ul><ul><ul><li>przedkładanie marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, na podstawie informacji uzyskanych od osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>4. Nieprawidłowości w gospodarowaniu odpadami komunalnymi stwierdzone przez WIOŚ w gminach w powiecie poznańskim </li></ul><ul><li>Skontrolowano 6 gmin: Pobiedziska, Czerwonak, Rokietnicę, Mosinę, Kleszczewo i Dopiewo. </li></ul><ul><li>Najczęściej powtarzającymi się nieprawidłowościami w realizacji obowiązków przynależnym gminom w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi były: </li></ul><ul><li>brak ewidencji umów na odbieranie odpadów komunalnych </li></ul><ul><li>nieprzeprowadzanie kontroli wykonywania obowiązków przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców </li></ul>
 16. 16. <ul><li>niewydawanie decyzji nakazowych </li></ul><ul><li>brak działań w celu stworzenia warunków do selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji </li></ul><ul><li>niewymaganie od przedsiębiorców selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych </li></ul><ul><li>niezaktualizowanie gminnego planu gospodarki odpadami </li></ul><ul><li>nieprowadzenie przez gminę działalności edukacyjnej wśród mieszkańców na temat segregacji odpadów i ich selektywnego zbierania, i niewymaganie tego od przedsiębiorców, którym wydano zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych. </li></ul>
 17. 17. Dziękuję za uwagę          

×