Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.
เอาอะไร...ไปสมัครงาน ? (สายสถาปตยกรรม-
ออกแบบ) Basic of Application Package
dreamaction.co/basic-of-application-package-d...
3. จดหมายนํา (Cover Letter) คือ จดหมายที่แปะหนาแรก เพื่อแนะนําจุดประสงคการสงเอกสาร แนะนํา
ตัว และ เปนเหมือนบทนําใหกับ...
หรือ สิงคโปร ประเทศไทยมีความเปนไปไดในการที่จะมองดูเกรดเปนตัวชวยตัดสินเยอะกวา ในขณะที่
อเมริกาและสิงคโปร (จากที่จอมท...
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

เอาอะไรไปสมัครงาน สายสถาปัตยกรรม-ออกแบบ basic of application package

219 visualizaciones

Publicado el

เอาอะไร...ไปสมัครงาน ? (ในสายสถาปัตยกรรม-ออกแบบ)
What is a basic of Application Package ? (Architect/Designer)

กำลังเตรียมตัวสมัครงานงานสถาปัตย์ หรือ งานสายออกแบบ อยู่รึเปล่า ? คุณรู้ไหมว่าการเตรียมเอกสารสมัครงานสายเราน่ะ มีลักษณะเฉพาะตัว?

** http://dreamaction.co/basic-of-application-package-designer/

http://dreamaction.co/
https://www.facebook.com/godreamaction

Publicado en: Diseño
  • Inicia sesión para ver los comentarios

เอาอะไรไปสมัครงาน สายสถาปัตยกรรม-ออกแบบ basic of application package

  1. 1. เอาอะไร...ไปสมัครงาน ? (สายสถาปตยกรรม- ออกแบบ) Basic of Application Package dreamaction.co/basic-of-application-package-designer/ เอาอะไร...ไปสมัครงาน ? (ในสายสถาปตยกรรม-ออกแบบ) What is a basic of Application Package ? (Architect/Designer) กําลังเตรียมตัวสมัครงานงานสถาปตย หรือ งานสายออกแบบ อยูรึเปลา ? คุณรูไหม วาการเตรียมเอกสารสมัครงานสายเรานะ มีลักษณะเฉพาะตัว? ความพิเศษของสายงานนี้ที่แตกตางจากสายงานอื่น คือ สายปฏิบัติวิชาชีพทางการออกแบบจะวัดกันที่ผลงาน คุณภาพงาน และความเปนนักออกแบบในตัวคุณ เปนหลัก ซึ่งแปลวา เกรดและใบทรานสคริปไมไดมีบทบาทในการตัดสินคุณมากกวาผลงานของคุณ ซึ่งมี ความแตกตางจากสายงานอื่นๆที่ใชเกรด/ตัวเลขและตัวอักษรเปนตัวแสดงผลงานคุณภาพของแตละบุคคล เปนหลัก แปลวาอะไร? แปลวาเรามีโอกาสแสดงความสามารถเราผานภาพเปนชองทางที่ใหญที่สุด ในสาย งานของเราจะใช “ภาษาภาพ" เปนตัวเลาเรื่อง ในสายออกแบบของเรา(สายปฏิบัติ) ภาพมีพลังเหนือกวาตัว อักษรและตัวเลข นี่มันโอกาสดีชัดชัด!! หลายหลายคนที่สนใจในหัวขอนี้ อาจจะรูอยูแลววาตองใชอะไรบางในการสมัครงานสําหรับสายงาน สถาปตยกรรม และสายออกแบบที่ใกลเคียง Application Package มีองคประกอบ 3 อยางพื้นฐาน 1. พอรตฟอลิโอ (Portfolio) หรือ หนังสือรวบรวมและแสดงผลงานที่เลือกมาแลว พอรตฟอลิโอเปนประตู ใหคนรูจักเรา เปนที่ที่โชวความสามารถ ผลงานในสายอาชีพเรา หรือส◌ิ่งที่เราถนัด อันนี้จัดวาสําคัญที่สุด สําหรับการแสดงความสามารถในการออกแบบ .... ลิงคไป ขอมูลเพิ่มเติม 2. เรซูเม (Resume) คือ ใบประวัติทางการงานที่ควรแสดงคุณสมบัติที่พิเศษของเราที่เหมาะสมกับจุด ประสงคของการสมัครงานนี้ และขอมูลประวัติพื้นฐานของเรา อยางกระชับ .... ลิงคไป ดูตัวอยางการเขียน
  2. 2. 3. จดหมายนํา (Cover Letter) คือ จดหมายที่แปะหนาแรก เพื่อแนะนําจุดประสงคการสงเอกสาร แนะนํา ตัว และ เปนเหมือนบทนําใหกับคนที่จะมาดู PortfolioและResumeเรา เรียกไดวาเปนโอกาสที่เราจะไดพูด ถึงความตั้งใจในการสมัครงานนี้ .... ลิงคไป ขอมูลเพิ่มเติม เอกสารอื่น (Optional) : จดหมายรับรองทางอาจารย, บุคคลที่มีความนาเชื่อถือที่แนะนําเกี่ยวกับเรา (Recommendation Letter) และ ใบทรานสคริป (Transcripts/ใบเกรด/ใบจบการศึกษา) เปนตัวอยางเอกสารที่ บางบริษัทจะขอดูดวย หรือ บางทีเราก็ควรจะสงไปดวย (แมวาเขาจะไมไดขอดู) สําหรับนิสิต นักศึกษาที่เพิ่มจบใหมอาจจะตองใช จดหมายรับรอง และใบทรานสคริป ในขณะที่คนที่ทํางานมาสักพักจะไมตองใช หากบริษัทที่รับสมัครไมได ขอ แตหากมีเอกสารเพิ่มเติมดังกลาวเราก็ควรจะแนบไปดวย เพราะทําใหผูวาจาง(ในอนาคต)เคาเห็นขอมูล เชิงสนับสนุนในตัวเราเพิ่มขึ้น หากไมไดแนบไปก็ควรจะลงทายในจดหมาย หรือ เรซูเมวาหากตองการ เอกสารเพิ่มใหแจงจะทําการจัดสงไปใหเพิ่มเติม ยกตัวอยาง ตอนจอมสมัครงานตั้งแตฝกงาน จบใหม หรือ ทํางานมาแลว3ปแลวไปสมัครที่ใหม ก็ไมใชวาใชทรานสคริป และ จดหมายรับรอง(Recommendation letter)ไปซะทุกครั้ง จอมใชแคตอนเรียนจบใหม สมัครมาทํางานอเมริกาเทานั้น สวนหลังจากนั้นจอมใสใน จดหมายวาหากตองการเอกสารเพิ่มใหแจงจะทําการสงไปใหเพิ่มคะ การสมัครงานเปนโอกาสที่ทําใหคุณไดประมวล รวบรวมงานมาเลาเกี่ยวกับพลังการออกแบบ ในตัวคุณอยางเต็มที่ ถาเกรดดีไดทุนก็ใสลงไปเปนภาษีที่ดี ใชสิ่งเหลานั้นใหเปนประโยชน แตถาเกรดไมดี ทุนก็ไมได อาจารยก็ไมรัก อันนี้ก็ไมเปนไรอีก เพราะตอนนี้มันขึ้นอยูกับจากนี้ไป วาคุณจะเตรียมตัว เลาเรื่องยังไงในชุดสมัครงานของคุณ ตราบเทาที่คุณเชื่อในพลังงานออกแบบของคุณ และดึงใจความ สําคัญของมัน และตัวคุณออกมาได สําหรับจอมจอมวา ทุกคนมีโอกาสเทากันตรงนี้ อยูที่คุณจะดึงความ สามารถในตัวออกมาใสมันเทาไหร สมัครงานแตละประเทศ ดูเอกสารตางกันไหม? การสมัครงานในแตละประเทศก็มีความแตกตางกัน ทั้งนี้ถาเทียบประเทศไทยกับประเทศสหรัฐอเมริกา
  3. 3. หรือ สิงคโปร ประเทศไทยมีความเปนไปไดในการที่จะมองดูเกรดเปนตัวชวยตัดสินเยอะกวา ในขณะที่ อเมริกาและสิงคโปร (จากที่จอมทํางานที่อเมริกา และสิงคโปรมา10ป) ตัวเลขของ GPA แทบไมเคยอยูใน บทสนทนา แตทุกคนวากันดวยความสามารถและ พอรตฟอลิโอ แตวาตัวเลขก็ควรใสเขาไปเปนขอมูล มาตรฐาน แลวไปสมัครงานตองมีทั้งสามอยางนี้เปนอยางนอยจริงๆเหรอ? Apllication package ที่ประกอบดวย 3 อยางนี้ จัดเปนองคประกอบพื้นฐาน ที่ควรตองมีคะ ถานอยกวานี้ เรียกวานอยกวามาตรฐานคะ ถาไดงานถือวาโชคดีเลยทีเดียวคะ แตจอมไมเชียรใหทํานอยกวาสามอยางนี้ เพราะแตละอยางมี่คุณคาในการเลาเรื่องตัวของเราทั้งนั้น และอีกอยางบริษัทสวนมากก็รอดูสามอยางนี้ ถา เรามีไมครบ...ก็อาจจะอดนะคะ ;) ใครจะไมอยากจะไดงานที่ชอบเนอะ? แตการที่จะไดสิ่งที่ชอบ เราก็ควรจะเตรียมเอาของไปแลกใหสมนํ้าสม เนื้อกับสิ่งที่เราตองการ เราเลยตองเตรียมตัวกันหนอย ยิ่งที่ที่การแขงขันสูง เรายิ่งตองจัดหนักจัดเต็ม เพราะเราไมรูหรอกวาเราตองแขงกับใครบาง ทําใหเต็มที่ดีกวาคะ จอมเคยสมัครงานออกแบบภูมิสภาปตยในชีวิตมาก็และไดรับเขาทํางานจริงๆก็ 7 ที่ที่สมัครคะ ทั้งในประเทศ ไทย 2 ที่ ประเทศสิงคโปร 2 ที่ และ อเมริกาอีก 3 ที่คะ (มีที่ที่ไดแลวไมเอาก็มี ไมนับนะ) จากนั้นพอมาทํางาน อเมริกาสักพัก เคาก็เริ่มใหชวยคัดเลือกคนมาทํางาน เลยไดมีโอกาสดูและคัดเลือกเอกสารสมัครงานของคน ที่มาสมัคร ก็เห็นไดวามีระดับคุณภาพที่หลากหลายมาก และพอตองมาตัดกันเคาใชอะไรในการคัดเลือก เวลาตองกรองจากเอกสาร 100 กวาคนใหเหลือ Best 10 มันตองทํายังไง จอมคิดวา..จอมนาจะพอแชรความรูและเทคนิคในการสมัครงานที่เปนประโยชนกับนักออกแบบรุนใหมได ทั้งจากที่จอมเคยสมัครมาเองและไดงานมาแลว และจากการเปนกรรมการคัดเลือกคนมาทํางานที่ออฟฟสที่ อเมริกา รวบรวมไอเดีย เตรียมควางานในฝน | Brainstorm & Go! Get a dream job! รวบรวมไอเดีย เตรียมควางานในฝน | Brainstorm & Go! Get a dream job! ทําไมตองรวบรวมไอเดีย ทําไม ตองเบรนสตรอม? การเบรนสตรอม… 5 สิ่งควรทํา ที่จะพาเราไปถึงเปาหมายที่ฝน | 5 Actions to do to reach your goal 5 สิ่งควรทํา ที่จะพาเราไปถึงเปาหมายที่ฝน เรามีความฝน มีเปาหมายในใจที่เราตองการจะไปถึง แต… DREAM ACTION © 2016

×