Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

אלעד גולדנברג: לקוחות נכבדים. שימו לב. 5 חיזוקים לשימור לקוחות בחנות האונליין

4.394 visualizaciones

Publicado el

מדברים איתנו הרבה על קנייה נכונה, קנייה בטוחה, קנייה זולה וקנייה ישירה.
מה עם הקנייה השנייה של הלקוחות הקיימים?
אלה שמכירים אתכם ואתם אותם
טפחו איתכם מערכת יחסים ארוכת טווח והגדילו את המכירות

בין הנושאים:
נתונים חדשים של איביי על הקונים והמוכרים הישראלים - 59% מהמוצרים באיביי נמכרים עם משלוח חינם
חמישית - 20% - מכלל הקניות של ישראלים באיביי מתבצעות במוצ״ש בין השעות 23-21
מה אפשר ללמוד מזה ומזה אומר על העסק שלכם

איך אסוס הגדילו את מספר הנרשמים לאתר?
מה הסוד של האריזות של מוזס?
ועוד הרבה דוגמאות ליישום מידי בעסקים שלכם

ההרצאה מכנס
Go-eCommerce 2015
שנערכה במלון דיוויד אינטר׳ונטיננטל בתל-אביב

תהנו!

Publicado en: Empresariales
 • Inicia sesión para ver los comentarios

אלעד גולדנברג: לקוחות נכבדים. שימו לב. 5 חיזוקים לשימור לקוחות בחנות האונליין

 1. 1. לקןחןת נכבדים, ש'ח! לב 9 5 חיזוקים לשימור לקוחות בﬠולמות האונליין וליצירת טרפיק לאתר האיקומרס אלﬠד מלדוברג םוהו' הביﬠילןת הﬠסקית שו' / צתכן% בישראל
 2. 2. ֵ1נמר14-י- ייייוֹשיכי. וּ% יי- !5% י ו ֵ_ֵ י. -.83 ו _ ו , וא י ֵ ְֵֵ ו _ ,1 : סק ' 'י נזב% ייבּפּתוזיזגבוק . וּננזרנ זו י י וֹ ו י וֹ% “פ ֲ ְִ ומוס
 3. 3. מת' 'שראלים מבצﬠים את מרבית הקניות שלהם ב ץןינקפּ?
 4. 4. 'שראלים הןוים: משבת לשבת 20% מכלל הקויןת ש7` הישראלים ב ץהפּפּ מתרחשות במ| צ"ש ב'| 23:00-21:00
 5. 5. קןוים שבוﬠ שבןﬠ צייּייי י א רוכשים כ7 שבוﬠ ב איא אא מוצרבץבּפּפּ -ל ָ א ק דיא ב ב 'י ֵ~`יּ` ִ~איָּ` ְ . ` , א
 6. 6. ליד 'ש| , שןבייוג חדש להחזיר לקןח קיים: כי' 7 זןל יןתר רןלהביא לקןח חדש
 7. 7. ֵ א . [ ֲלְוזיּוּקְיוו יום
 8. 8. תיזןה 1: רישןם רוהיר תרשים להןתןת מתחברים ﬠם פייסבוק בק7יק וחוסכים 7קוחות נוטשים זספּחחסס > פּפחוֹיזפפּ זחנוסססגן , פּןוֹזסזק (וןםיפּחוסו-ו (נוסﬠ חס פּﭏחוֹו אזסשׂזפּח ןבּנוֹסספֿ שס! ) ץםןספּןכן יייּייײייס / וחסיגﭏססכופֿסבּז מ שיווי': /וזזסס-זפּןזוֹװוז ם פּןוזסזבזחובֿופּאחוןואוח ןוֹחסכּנחוֹןחסﭏחוֹן ם פּוהסזסזפּפּזפּןחוכוץרח / וחססזפּפּזפּןחוֹק פּןהסזםפּוססססץרוו / חזסיגפּןפּססס-פּװןק ס פּווהזפֿס ץחיּקחיסי( טיסשפּפּבּס פּזפּפּיווןון פּפּחוזןספּ וובּחוק ןואוײ ןוןםסן פּנוןבּןפּ ןחווסיחגן
 9. 9. תיזוק 1: רישןם רוהיר רורשיבו להוחות אסוס הורידו רוילה והﬠלו רוכירות בﬠשרות אחוזים
 10. 10. תיזוק 1: רישןם רוהיר רורשיבו להוחות אסוס הורידו רוילה והﬠלו רוכירות בﬠשרות אחוזים
 11. 11. תיזוק 1: רישובו מהיר מרשים לסותות @ נוחךןו' קוייו' לקויייה 7`מי ש7`א מﬠו]יי| בהרשמה פאחם% ץזגּשׂ ©
 12. 12. הסתﬠה באריזה 'כשף ֵ א ן
 13. 13. חיאואוק 2: הרובילה הגיﬠה אריזה כחלה מהמוצר וחוויה שושארת
 14. 14. חיזוק 2: החבי מחווה אנושית: פתק בכתב 7'ה הגיﬠה וֹ/ לגל, , / ו / שׁ ש/
 15. 15. תיזת2: התבילההויﬠה . נ 'ק ` ב 110 משויוחים ר סותר ישראו" מכר 7אותו 7קוח ברוסיה ססוו מוצרי קוסמטיקה ו ְ ְ זווסזווווונץווֹיביּיפּ ְ ְ . . . ְ.
 16. 16. תיזוה 2: התבילה הגיﬠה סאץ' אישי ﬠושה את ההבד7'
 17. 17. ,ײ ְְָ -נ-י מ -. .י ְְֵ. ;ְ 5* _ְ תיזוה 2: ת י7'ה ﬠס כבוד ןשנ וֹ י א ` "שלובו הרוﬠ הזמות מאיתוו- הש7`ירו בררך"
 18. 18. ' ו ו -ש נ ח 59% מכך ִ ְ הﬠטקאותבץבּפּופּ ֵָ, .ָ י י י קרוויﬠטקאות ־ְ ~ י ± שהציﬠומשויוח יוס, ׳י ְ חינם יּ
 19. 19. חיזוק 3: 7קוח קיים? זכית 7'י]ק סודי ללקוחות קיימים להותה ווסכית
 20. 20. חיזוק 3: 7קוח קיים? זכית פּזפּווט וםויפּספּ שט , כח פו-מחזאות . כז ו וּיז ? זומנו ו א-הּבּמצזמוּו-וזפֿו--ן ה 15גּקלוווו| /ו צ/ יו5סגּיוס יו/ |'| `י(גּ א פּווו זפּﬠוופּוֹו םו פּו חסופּפּוחז צא/ מחג סחופּפּפּחיםוו ץוּו ויפּפּ שׁויפּס פּוּוי וט פּפּﬠחוﬠ אחם פּוחפּושׁפּזפּחו ץזםחווזזסמזשׁפּ ופּסרח פּוו פּטסוישווופּ ושט פּטווםﬠסחחו סחווספּו: פּויﬠאַםזוּ,
 21. 21. תיזוק 3: לקות קיים? זכית האוסו במוסך: מזמיוים 7'| ־ גס סקסי בלתיצת כסתור ובתיום
 22. 22. תיזוק 4: הכנסה קבוﬠה 7'ﬠסק י לפי ֵ “ניי אמזון מציגה: כפתור שמזמין את אותו ו שן% המוצר ﬠוו-ו: באונלווו ﭏ יב, וֹונל* ו% א ל% אָילנןוןולאיּשׂ אד%
 23. 23. ופווווו-ודווֹווֹווודושיפֿ( תיזוק 5: מוצר משלים ﬠושה הרגשה מושלמת אאאתחום הרחפנים: 5,000 מוצרים ב ﬠ7ייה שד 00%וו ו יְָ י. גו "א וי ח ו י גּ ,
 24. 24. תיזוק בונוס: קנתה זהב, צברה כסרי ישראלית קנתה מﬠך 7 1,000 תכשיטים, צמידים שרשראות מאותה חנות בארה"ב ו ווופּובּווויחיּייּןוווופןפו זיייפֿ(
 25. 25. אנתנו בני ארם נם באונ7'יי| הלקות תמיד צורך 7'תכנ| לסי מוד7' קנייה קבוﬠה ﬠץ%
 26. 26. ﬠמן! " הבין] מתמידים דמבורו מכירה מתקדמת חררו רושדןרוים ץשׁיןבֿ ו5 ! פּװזד סיפורי מוכרים סרסוני הדרכה יּ' אﬠואוןויּ יﬠוווןתיוווןוֹויםוווווא ווןוװואיהּ: וב בֿ רווכר חדש? אד חשש אירנה וו7ף - המייסדת והבﬠלים שר חבות בואו וירחוד כחהוה כיף, בטוח ורווחי רחכור ושראסחןו בץבּפּפּ. התחילו / וכשיו ותתפלאו לנרות כמה וה מהיר וקר הריון אח איתה ןודףשיחן' ﬠוו וﬠדה מאחאןפחחה את החנות 'ישראסטוו', הנוח המוכרח דיד הﬠןךוו אבנים ! ום חריטת תכשיטים ֵ ו . , . . -. וחחווח חורותלמחנוארוﬠ י בּלײוװיייײײאי ג, ו וֲ . נ ו נם אתם י " "רוח רחייר: י ש-וו, ו וש ווו ﬠון) וﬠונוו- ג. . החד ואוה- 29 וייוני : ﬠדכ| | רויןוﬠ דמזהי
 27. 27. פנו א7יי בכו' שאלה או מחשבה ש

×