Se ha denunciado esta presentación.
Utilizamos tu perfil de LinkedIn y tus datos de actividad para personalizar los anuncios y mostrarte publicidad más relevante. Puedes cambiar tus preferencias de publicidad en cualquier momento.

Elakebarometri 2019

208 visualizaciones

Publicado el

Eläkebarometri kartoittaa suomalaisten eläketurvaa koskevan tiedon tuntemusta ja mielipiteitä eläketurvan toteutumisesta. Barometrista ilmenee, miten suomalaiset arvioivat pärjäävänsä taloudellisesti eläkkeellä ollessaan ja mikä on heidän luottamuksensa eläkejärjestelmään. Eläkebarometri perustuu puhelinhaastatteluihin.

 • Sé el primero en comentar

Elakebarometri 2019

 1. 1. Eläkebarometri 2019 Sakari Nurmela, Kantar TNS Oy
 2. 2. Aineiston kerääminen ja kohderyhmä Tutkimukseen vastanneet edustavat maamme 18–79-vuotiasta väestöä (pl. Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyyn vastasi 1 003 henkilöä 6.–17.5.2019 välisenä aikana. Haastattelut kerättiin tiekoneavusteisin puhelinhaastatteluin osana Kantar TNS Oy:n puhelinomnibustutkimusta. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 3,1 prosenttiyksikköä. Tutkimuksen sisältö Tutkimuksessa käsiteltiin mm. seuraavia teemoja: • eläketurvan tunteminen, • käsitykset omista toimeentuloedellytyksistä eläkeaikana, • eläkkeisiin liitetyt mielipiteet, • eläkkeisiin liittyvät periaatteelliset asiat, • eräiden toimenpiteiden kannatettavuus tilanteessa, jossa eläkejärjestelmää pitäisi rahoituksen vuoksi muuttaa. Tutkimuksen toteuttaminen Eläkebarometri 2019
 3. 3. Keskeisiä tuloksia Eläkebarometri 2019
 4. 4. Eläketurvan tunteminen Eläkebarometri 2019 13 31 18 25 12 1 % 10% 20% 30% 40% Hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Huonosti Ei osaa sanoa Eläketurvan tunteminen. Tuntee… (%), n=1003 13 31 18 25 12 1 11 29 24 24 10 1 6 27 21 31 15 1 % 10% 20% 30% 40% Hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Huonosti Ei osaa sanoa Eläketurvan tunteminen. Tuntee… (%), n=1003, 1004, 1002 2019 2018 2017
 5. 5. Eläketurvan tunteminen – huomioita Eläkebarometri 2019 Tietämys vaikuttaa edelleen hieman kohentuneen. Nyt hieman useampi kuin vuosi sitten kokee tuntevansa eläketurvaa. Ikä on merkittävin koettuun tietämykseen vaikuttava tekijä. 65-vuotiaiden ja iäkkäämpien enemmistö (62 %) on asiasta kohtuullisesti perillä, alle 25- vuotiaista vain 21 prosenttia. Ammattiryhmistä (luonnollisesti) eläkeläiset ovat ne, joihin kuuluvista löytää keskimääräistä enemmän eläketurvaa tuntevia. Myös yrittäjät sekä toimihenkilöväestöön (sekä ylemmät että alemmat) lukeutuvat kokevat olevan asiasta keskimääräistä paremmin perillä. Työväestö ja opiskelijat taas ovat esimerkkejä päinvastaisesta. Lisäksi vaikuttaa siltä, että hyvän koulutuksen kautta syntyvät taloudelliset resurssit indikoivat keskimääräistä laajempaa tietämystä. Silti on todettava, että tietämättömien osuus on melkeinpä missä tahansa väestöryhmässä melko suuri. 13 31 18 25 12 1 11 29 24 24 10 1 6 27 21 31 15 1 % 10% 20% 30% 40% Hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Huonosti Ei osaa sanoa Eläketurvan tunteminen. Tuntee… (%), n=1003, 1004, 1002 2019 2018 2017
 6. 6. Toimeentulo eläkeaikana Eläkebarometri 2019 17 40 22 11 6 5 % 10% 20% 30% 40% Hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Huonosti Ei osaa sanoa Kuinka hyvin arvioi tulevansa toimeen eläkeaikana (%), n=1003 17 40 22 11 6 5 19 40 22 12 5 2 14 40 25 13 4 4 % 10% 20% 30% 40% Hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Huonosti Ei osaa sanoa Kuinka hyvin arvioi tulevansa toimeen eläkeaikana (%), n=1003, 1004, 1002 2019 2018 2017
 7. 7. Toimeentulo eläkeaikana – havaintoja Eläkebarometri 2019 Tulos on varsin samankaltainen kuin aiemmin mitatut. Erot aiemmin toteutettuihin tutkimuksiin ovat hyvin vähäiset. Suurituloisimmista talouksista löytää suhteellisesti ottaen eniten niitä, jotka arvioivat toimeentulomahdollisuutensa hyviksi. Silti melkeinpä kaikissa tutkituissa väestöryhmissä ajatus kohtuullisesta toimeentulosta on vallitseva. Pienituloisimmistakin selvästi useampi pitää mahdollisuuksiaan hyvinä kuin heikkoina. Eri ikäryhmistä yli 65-vuotiaat suhtautuvat toimeentulon riittävyyteen kaikkein optimistisimmin. Myös alle 25-vuotiaista keskimääräistä hieman useampi arvelee tulevansa eläkeaikana hyvin toimeen. Näiden ääripäiden väliin jäävät ikäryhmät (ja niistä varsinkin 25–34- vuotiaat) eivät ole asiasta aivan yhtä varmoja. Silti heistäkin selvästi useampi näkee tulevaisuutensa tältä osin myönteisenä kuin kielteisenä. 17 40 22 11 6 5 19 40 22 12 5 2 14 40 25 13 4 4 % 10% 20% 30% 40% Hyvin Melko hyvin Ei hyvin eikä huonosti Melko huonosti Huonosti Ei osaa sanoa Kuinka hyvin arvioi tulevansa toimeen eläkeaikana (%), n=1003, 1004, 1002 2019 2018 2017
 8. 8. Lakisääteisten eläkkeiden merkitys – havaintoja Eläkebarometri 2019 Keskimääräistä selvästi useampi 50 vuotta täyttänyt pitää lakisääteisten eläkkeiden olevan merkittävässä osassa oman eläkeaikansa toimeentulossa. Eläkeläiset itse, alemmat toimihenkilöt, koulutut (ja heistä varsinkin opistotason koulutuksen hankkineet) sekä keskituloisten talouksien jäsenet voi mainita samasta syystä. Suurimpien puolueiden kannattajista sosialidemokraatit ja vasemmistoliittolaiset pitävät usein lakisääteisiä eläkkeitä merkittävinä oman eläkeaikansa toimeentulon turvaajina. 22 37 20 11 4 6 % 10% 20% 30% 40% Erittäin suuri Melko suuri Ei suuri eikä pieni Melko pieni Erittäin pieni Ei osaa sanoa Kuinka suureksi arvioi lakisääteisten eläkkeiden merkityksen eläkeajan toimeentulossaan (%), n=1003
 9. 9. 56 51 35 25 27 26 21 21 20 17 28 30 32 42 36 35 39 31 30 26 6 5 9 9 12 10 10 16 11 16 5 4 3 2 5 4 3 5 6 10 4 5 14 14 14 15 19 17 23 22 2 4 6 8 6 11 8 9 10 10 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Työeläkettä kertyy ansio- ja yrittäjätulojen perusteella. Kaikille Suomessa asuville maksetaan vanhuuden tai työkyvyttömyyden perusteella vähintään vähimmäiseläke. Jo ansaittu eläke on turvattu. Luotan suomalaiseen eläkejärjestelmään. Eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Jos ihmisten elinaika pitenee, vanhuuseläkkeen ikärajakin nousee. Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa. Nuoremmat sukupolvet joutuvat liiaksi eläkkeiden maksumiehiksi. Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos henkilö tulee työkyvyttömäksi. Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos perheen huoltaja kuolee. Eläkkeisiin liittyviä mielipiteitä (%), n=1003 Täysin samaa mieltä Jossain määrin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa Jossain määrin eri mieltä Täysin eri mieltä Eläkemielipiteet Eläkebarometri 2019
 10. 10. 84 81 67 67 63 61 60 50 43 79 71 51 60 48 76 45 31 28 82 71 55 59 53 73 50 40 31 % 20% 40% 60% 80% Työeläkettä kertyy ansio- ja yrittäjätulojen perusteella. Kaikille Suomessa asuville maksetaan vanhuuden tai työkyvyttömyyden perusteella vähintään vähimmäiseläke. Jo ansaittu eläke on turvattu. Luotan suomalaiseen eläkejärjestelmään. Eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Jos ihmisten elinaika pitenee, vanhuuseläkkeen ikärajakin nousee. Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon vanhuudessa. Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos henkilö tulee työkyvyttömäksi. Eläke takaa kohtuullisen toimeentulon, jos perheen huoltaja kuolee. 2019 2018 2017 Eläkemielipiteet – havaintoja Eläkebarometri 2019 Eläkkeitä koskevat käsitykset ovat jonkin verran muuttuneet vuoden takaisesta ja positiiviseen suuntaan. Aiempaa useampi uskoo, että eläkkeet pystytään maksamaan myös tulevaisuudessa. Myös odotukset eläkkeen tarjoamasta kohtuullisesta toimeentulosta eri tilanteissa ovat nyt selvästi positiivisemmat kuin vuosi sitten. Aiempaa selvästi vahvempi enemmistö pitää selviönä, että jo ansaittu eläke on turvattu. Niitäkin on nyt enemmän, jotka arvelevat, että Suomessa maksetaan kaikille täällä asuville vähimmäiseläke. Myös suomalaiseen eläkejärjestelmään luottavia on nyt hiukan enemmän kuin vuosi sitten. Vain yhdessä asiassa usko on nyt vähäisempää. Edelleen enemmistö on sitä mieltä, että jos ihmisten elinaika pitenee, vanhuuseläkkeen ikäraja nousee. Nyt ajatuksen kuitenkin jakaa viisitoista prosenttiyksikköä harvempi kuin vielä vuosi sitten. Eläkkeisiin liittyviä mielipiteitä: täysin + jokseenkin samaa mieltä -osuudet (%), n=1003, 1004, 1002
 11. 11. 52 48 36 32 34 30 6 6 8 4 3 6 4 5 13 3 3 7 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Korkeampia tuloja saavat maksavat euromääräisesti enemmän eläkemaksuja. Korkeampia eläkemaksuja maksaneet saavat korkeampia eläkkeitä. Kaikki ovat automaattisesti saman järjestelmän ja samojen sääntöjen piirissä. Mielipiteitä eläkkeisiin liittyvistä periaatteista (%), n=1003 Täysin samaa mieltä Jossain määrin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa Jossain määrin eri mieltä Täysin eri mieltä Eläkkeisiin liittyviä periaatteita – havaintoja Eläkebarometri 2019 Kaikki ovat automaattisesti saman järjestelmän ja samojen sääntöjen piirissä -väittämää pitävät kannatettavana erityisesti vasemmistoliiton ja Vihreän liiton kannattajat. Miehistä hieman useampi kuin naisista on tätä mieltä, hyvätuloisista jonkin verran suurempi osa kuin vähemmän ansaitsevista. Eniten ansaitsevat ja koulutetut pitävät keskimääräistä useammin kannatettavana siitä, että korkeampia tuloja saavat maksavat enemmän eläkemaksuja kuin siitäkin, että korkeampia eläkemaksuja maksaneet saavat korkeampia eläkkeitä. Lisäksi etenkin yrittäjät sekä keski-ikäiset ja sen vaiheen jo ohittaneet pitävät kannatettavana periaatetta, että korkeampi tuloja saavat maksavat enemmän eläkemaksuja. Keskimääräistä useampi toimihenkilö, yrittäjä, kokoomuslainen ja keskustalainen pitää kannatettavana periaatetta, että korkeampia eläkemaksuja maksaneet saavat korkeampia eläkkeitä. Pitääkö seuraavaa periaatetta kannatettavana (%), n=1 003
 12. 12. Eräiden toimenpiteiden kannatettavuus – havaintoja 1 Eläkebarometri 2019 Nykyisten eläkkeiden pienentäminen saa täystuomion kaikilta väestöryhmiltä. Eläkkeellä olevat, kohta eläkkeelle jäävät, vähemmän koulutetut ja ansaitsevat ovat näkemyksissään vielä keskimääräistä jyrkempiä. Samat väestöryhmät erottuvat silloinkin, kun puhe on tulevien eläkeläisten eläkkeiden pienentämisestä. Tässä he saavat tukea etenkin työväestöön kuuluvilta. Eläkeiän nostaminen sopisi monelle ylemmälle toimihenkilölle ja johtajalle, korkeasti koulutetulle ja hyvätuloiselle. Saman voi todeta eräistä pääkaupunkiseudulla asuvista sekä kokoomusta kannattavista. 10 9 3 2 32 23 8 5 17 10 8 4 5 3 2 2 19 22 27 20 16 32 51 68 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Nostetaan työikäisten ja työnantajien maksamia eläkemaksuja. Nostetaan eläkeikää. Pienennetään tulevien eläkeläisten eläkkeitä. Pienennetään jo eläkkeellä olevien eläkkeitä. Pitääkö eräitä toimenpiteitä kannatettavina tilanteessa, jossa eläkejärjestelmää pitäisi rahoituksen vuoksi muuttaa (%), n=1003 Täysin samaa mieltä Jossain määrin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa Jossain määrin eri mieltä Täysin eri mieltä
 13. 13. Eräiden toimenpiteiden kannatettavuus – havaintoja 2 Eläkebarometri 2019 Miehistä suurempi osa kuin naisista pitää eläkeiän nostamista suotavana ratkaisuna. Eri ikäisistä eläkeikäiset ja joukon nuorimmat eli alle 25- vuotiaat suhtautuvat asiaan keskimääräistä suopeammin. 50–64-vuotiaat, vähiten koulutetut sekä SDP:n ja perussuomalaisten kannattajat ovat esimerkkejä niistä ryhmistä, jotka eivät pidä eläkeiän nostamista hyvänä ajatuksena. Eläkemaksujen nostaminen herättää närää yrittäjissä. Heidän enemmistönsä (60 %) on ajatusta vastaan. Sosialidemokraatit taas suhtautuvat ajatukseen suhteellisen myönteisesti. Heidän enemmistönsä (60 %) otti kantaa sen puolesta. Koulutus jakaa tässä käsityksiä eniten. Vähiten muodollista koulutusta saaneiden valtaenemmistö vastustaa työeläkemaksujen nostamista, kun useampi kuin joka toinen korkeakoulutettu pitää sitä ainakin jossain määrin kannatettavana ideana. 10 9 3 2 32 23 8 5 17 10 8 4 5 3 2 2 19 22 27 20 16 32 51 68 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Nostetaan työikäisten ja työnantajien maksamia eläkemaksuja. Nostetaan eläkeikää. Pienennetään tulevien eläkeläisten eläkkeitä. Pienennetään jo eläkkeellä olevien eläkkeitä. Pitääkö eräitä toimenpiteitä kannatettavina tilanteessa, jossa eläkejärjestelmää pitäisi rahoituksen vuoksi muuttaa (%), n=1003 Täysin samaa mieltä Jossain määrin samaa mieltä Ei samaa eikä eri mieltä Ei osaa sanoa Jossain määrin eri mieltä Täysin eri mieltä

×