5
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Figura 19 – Star scannerTM
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
1.
2.
41
evitar! Calquel’infantdormisempred’esquenaalterra.Dormirde
costat,cosaqueabansesconsideravasegura,actualment
esconsider...
42
orregir! Calqueellactantrecolzielcapsobreelcostatbombat.No
hoacceptaràfàcilmentiintentaràposar-sesobreelcostat
mésplala...
43
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
44
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
45
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
46
55.
56.
57.
Plagiocefalia
Plagiocefalia
Plagiocefalia
Plagiocefalia
Plagiocefalia
Plagiocefalia
Plagiocefalia
Plagiocefalia
Próxima SlideShare
Cargando en…5
×

Plagiocefalia

506 visualizaciones

Publicado el

PEDIATRIA

Publicado en: Atención sanitaria
 • Sé el primero en comentar

Plagiocefalia

 1. 1. 5
 2. 2. 7
 3. 3. 8
 4. 4. 9
 5. 5. 11
 6. 6. 12
 7. 7. 13
 8. 8. 14
 9. 9. 15
 10. 10. 16
 11. 11. 17
 12. 12. 18
 13. 13. 19
 14. 14. 20
 15. 15. 21
 16. 16. 22
 17. 17. 23
 18. 18. 24
 19. 19. 25
 20. 20. 26
 21. 21. 27
 22. 22. 28 Figura 19 – Star scannerTM
 23. 23. 29
 24. 24. 30
 25. 25. 31
 26. 26. 32
 27. 27. 33
 28. 28. 34
 29. 29. 35
 30. 30. 36
 31. 31. 37
 32. 32. 38
 33. 33. 39
 34. 34. 40 1. 2.
 35. 35. 41 evitar! Calquel’infantdormisempred’esquenaalterra.Dormirde costat,cosaqueabansesconsideravasegura,actualment esconsidera menysaconsellable. Calalliberarelcapdelapressióicol·locarelnen,quan estigui despertivigilat,depanxetaavall.Éspossiblequeal començamentnoliagradiiplori,però,apocapoc,s’hianirà acostumant. Aquís’exposenalgunsconsellsperaconseguir-ho. Calcanviar,cadadia,l’orientaciódelnenalllitet. Aixòfaràque,amesuraquevagipercebentsorollsi moviments,noesgirisemprecapalmateixcostat. Calcanviarelcapdecostatcadacopquese’lposia dormir,finshitotquanvagialcotxet,perevitarla pressiócontinuadasobreelmateixcostat. Desdelprimermes,poseu-losobre uncoixí,tovallolaenrotlladaola mateixacamadelamare,delpare odelcuidador. Aixòlienfortiràla musculaturadelcoll. Apartirdeltercer mesposeu-lidavant unmirallijoguines lluminosesisonores. Aqualsevoledat, jugueuambell. Poseu-losobrela panxa,sobreels genolls,feul’avió... Portar-loambelporta-bebèsés unamoltbonaopció. Calqueelnenestiguidecaraala marepernoforçarlacolumna. Elcoixins,siestanbendissenyats, resultenmoltútils. Desques’aconsellaqueelslactants dorminbocaamunt comamesurapreventivadelamortsobtada,elresultat haestatexcel·lentreduint-segairebéalameitatlaseva incidència.Peròtambéhasucceïtquehanaugmentatd’una maneramoltimportantelscasosdedeformacionsdelcrani comaconseqüènciademantenirconstantmentelcapenla mateixaposició. Caltenirencompte queelnadótambé potnéixerambel capdeformatcoma resultatdelpaspelcoll delamatriu,jaque aquestadeformació, totalmentbenigna, desapareixeràabans delessissetmanes Es pot evitar! Calquel’infantdormisempred’esquenaalterra.Dormirde costat,cosaqueabansesconsideravasegura,actualment esconsidera menysaconsellable. Calcanviarelcapdecostatcadacopquese’lposia dormir,finshitotquanvagialcotxet,perevitarla pressiócontinuadasobreelmateixcostat. Mesures preventives perevitarles deformacions del crani
 36. 36. 42 orregir! Calqueellactantrecolzielcapsobreelcostatbombat.No hoacceptaràfàcilmentiintentaràposar-sesobreelcostat mésplalaqualcosaliésmésconfortable.Caldràajudar-se d’unninot,unatovallolaenrotlladaoqualsevolobjecte semblantperaconseguirquemantinguilaposició. Ambfreqüència,laplagiocefàliaposicionals’acompanya d’unacontracturadelsmúsculsdelcollquepotserlacausa perlaqualcosaelnenmantinguielcapgiratsemprecapal mateixcostat.Percorregir-hocalferelssegüentsexercicisde 3a5vegadesaldia,repetintde3a5vegadescadascund’ells. Caldedicarespaisdetempsperalsjocsambellactant recolzatsobrelasevapanxeta. - Caldràcolocar-loalllitetdemaneraqueperamirarels pares,licalguigirar-secapalcostatbombat. - Lesjoguinesselioferiran,pelmateixcriteri,sempredes delcostatbombat. - Durantelcanvidebolquers,durantelbanyoquanseli donidemenjar,caldràperseverarensituar-sesempreal costatqueafavoreixilarotaciódesitjada. PASSAR SOBRE LA PANXETA estones semblantperaconseguirquemantinguilaposició. EXERCICIS EN CAS DETORTICOLI Girarelcapamblaintencióquelabarbetatoquil’espatlla. Quanelgirarribialpuntderesistènciaesmantindràla posiciódurantdeusegons. Girarelcapamblaintencióquel’orellatoquil’espatlla. Quanelgirarribi alpuntderesistènciaesmantindràla posiciódurantdeusegons. Quanelslactanspresentenunaplagiocefàliaposicional, ésadir,unadeformacióassimètricadelapartposterior delcapcomaconseqüènciad’haver-lomantigut constantmentgiratcapalmateixcostat,aquesta deformaciómajoritàriamentespotcorregiraplicant unessencilles mesuresposturals que,encapcas, interferiran ambaltresopcions queelseupediatre considerinecessàries Es pot corregir! Calqueellactantrecolzielcapsobreelcostatbombat.No hoacceptaràfàcilmentiintentaràposar-sesobreelcostat mésplalaqualcosaliésmésconfortable.Caldràajudar-se d’unninot,unatovallolaenrotlladaoqualsevolobjecte semblantperaconseguirquemantinguilaposició. - Caldràcolocar-loalllitetdemaneraqueperamirarels pares,licalguigirar-secapalcostatbombat. - Lesjoguinesselioferiran,pelmateixcriteri,sempredes delcostatbombat. - Durantelcanvidebolquers,durantelbanyoquanseli donidemenjar,caldràperseverarensituar-sesempreal costatqueafavoreixilarotaciódesitjada. Tractament de la plagiocefàlia posicional PASSAR
 37. 37. 43 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.
 38. 38. 44 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.
 39. 39. 45 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54.
 40. 40. 46 55. 56. 57.

×